Newidiadau hawliau defnyddwyr i ddiogelu prynwyr ac ad-daliadau wedi Brexit

Gadawodd y Deyrnas Unedig (DU) yr Undeb Ewropeaidd (UE) ddiwedd mis Ionawr 2020, ac ar ôl mis Rhagfyr 2020, gall hawliau defnyddwyr sy’n effeithio ar eich diogelwch fel prynwr newid. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y newidiadau sy’n effeithio arnoch chi nawr, a beth allai ddigwydd yn y dyfodol yng nghyswllt prynu gan werthwr yn yr UE.

A fydd amddiffyn ad-daliadau dan adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn dal yn berthnasol i nwyddau a gwasanaethau a brynwyd gyda fy ngherdyn credyd o’r DU wedi Brexit?

Bydd, mae adran 75 yn ddeddfwriaeth y DU, felly nid yw’n cael ei heffeithio gan y DU yn gadael yr UE. Mae’n golygu y gallwch hawlio ad-daliadau gan eich darparwr cerdyn credyd os bydd masnachwr neu weithiwr yn torri contract neu’n cam-gyfleu nwyddau neu wasanaethau.

Mae Adran 75 hefyd yn berthnasol i drafodion tramor yn ogystal â nwyddau a brynir ar-lein, dros y ffôn neu archebu trwy’r post i’r DU o dramor.

Pa amddiffyniad fydd gen i wrth brynu nwyddau a gwasanaethau dramor?

Bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol wedi i’r DU adael yr UE ar 31 Ionawr 2020, ac o leiaf tan ddiwedd y cyfnod gweithredu sy’n para tan 31 Rhagfyr 2020.

Ni fydd defnyddwyr yn gweld unrhyw newidiadau i hawliau ac amddiffyniad defnyddwyr cyfredol yn ystod y cyfnod gweithredu o 31 Ionawr 2020 hyd 31 Rhagfyr 2020.

Fodd bynnag, o 1 Ionawr 2021, byddai amddiffyniad penodol yn ddibynnol ar fanylion unrhyw gytundebau newydd.

Ar ôl y cyfnod hwn, dylech bob tro wirio telerau amddiffyniad prynwyr a gynigir gan y gwerthwr a gwlad y gwerthwr yn yr UE i weld a yw’r lefel amddiffyn yn wahanol i’r DU.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?