Sut i hawlio Budd-dal Plant

Gall hawlio Budd-dal Plant roi hwb mawr i gyllideb eich teulu. Os ydych newydd gael babi, sicrhewch eich bod yn hawlio cyn i’r babi gyrraedd tri mis oed. Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth, dylech hawlio o hyd fel nad ydych yn colli cyfle i gael budd-daliadau eraill.

Pwy sy’n cael hawlio Budd-dal Plant?

Gallwch hawlio Budd-dal Plant ar gyfer pob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdano neu amdani (nid yw’n ofynnol i chi fod yn rhiant i’r plentyn) p’un ai’ch bod yn gweithio neu â chynilion neu beidio.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Gallwch hawlio am bob plentyn:

Os bydd eich plentyn yn cychwyn mewn gwaith cyflogedig am 24 awr neu ragor yr wythnos ac nid mewn addysg neu hyfforddiant a gymeradwyir mwyach, bydd eich Budd-dal Plant yn dod i ben. Mae hyn yn berthnasol hefyd os bydd eich plentyn yn cychwyn prentisiaeth neu’n cychwyn cael budd-daliadau ei hunan.

Nid oes treth i’w thalu ar y taliadau os nad yw yr un o’r rhieni neu’r gofalwr yn ennill rhagor na £50,000 y flwyddyn.

Faint yw Budd-dal Plant?

A wyddech chi?

Gall teulu sy’n cynnwys dau o blant hawlio bron i £1,800 y flwyddyn mewn Budd-dal Plant.

Yn y flwyddyn dreth 2020/21 gallwch hawlio:

  • £21.05 yr wythnos am eich plentyn cyntaf
  • £13.95 yr wythnos am unrhyw blant eraill.

Dyna dros £1,000 y flwyddyn os oes gennych chi un plentyn a £700 arall ar gyfer pob plentyn arall.

Budd-dal Plant os ydych yn ennill mwy na £50,000

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £50,000 y flwyddyn, gallwch hawlio Budd-dal Plant o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn dechrau talu peth neu’r cyfan ohono’n ôl mewn Treth Incwm ychwanegol.

Bydd angen i chi ad-dalu 1% o Fudd-dal Plant eich teulu am bob £100 ychwanegol o’ch incwm sydd dros £50,000.

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £60,000, bydd yn rhaid i chi dalu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl trwy Dreth Incwm ychwanegol.

Gall fod yn werth parhau i hawlio Budd-dal Plant a’i dalu’n ôl, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Sut i hawlio Budd-dal Plant

Awgrym da

Bydd gennych chi lawer o bethau eraill i’w gwneud a’u cofio yn yr wythnosau cyntaf, ond mae’n werth hawlio’n syth gan mai dim ond am dri mis y gellir ôl-ddyddio’ch taliadau Budd-dal Plant o’r dyddiad y derbynnir eich cais.

Bydd angen ichi lenwi ffurflen a’i hanfon at y Swyddfa Budd-dal Plant ynghyd â thystysgrif geni wreiddiol eich plentyn (y byddwch yn ei chael yn ôl). Os nad ydy’r dystysgrif gennych chi, anfonwch y ffurflen beth bynnag ac anfon y dystysgrif pan fyddwch chi wedi’i derbyn.

If your child is adopted, send their original adoption certificate with the form. You can order a new adoption certificate if you’ve lost the original.

Coronafeirws a chofrestru genedigaeth

Gallwch hawlio Budd-dal Plant heb gofrestru genedigaeth tra bo’r holl Swyddfeydd Cofrestru Cyffredinol ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Mae angen i rieni newydd lenwi ffurflen CH2, gan atodi nodyn yn dweud nad ydynt wedi gallu cofrestru’r enedigaeth.

Os ydych eisoes yn hawlio Budd-dal Plant, ac angen diweddaru’r hawliad ar gyfer plentyn newydd, gallwch lenwi ffurflen CH2, neu ychwanegu’r manylion drwy ffonio’r Llinell Gymorth Budd-dal Plant, 0300 200 3100.

Pam ei bod hi’n bwysig hawlio Budd-dal Plant

A wyddech chi

Os ewch yn ôl i’r gwaith, gallai aelod o’r teulu fedru hawlio credydau Yswiriant Gwladol os yw’n helpu i ofalu am eich plentyn. Dysgwch ragor am gredydau Gofal plant Dynodedig i Oedolion yma.

Bydd hawlio Budd-dal Plant yn rhoi cymorth i chi ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych chi gartref o’ch gwaith yn gofalu am eich babi neu blant a ddim yn talu Yswiriant Gwladol, bydd hawlio Budd-dal Plant yn sicrhau y cewch chi gredydau tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Os na fyddwch yn hawlio gallech golli cyfle i gael:

  • budd-daliadau eraill megis Lwfans Gwarcheidwad
  • eich plentyn yn derbyn rhif Yswiriant Gwladol fel mater o drefn cyn eu ben-blwydd yn 16 oed.

Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth gan eich bod chi neu’ch partner yn ennill mwy na’r terfyn di-dreth o £50,000, dylech barhau i hawlio er mwyn i chi beidio â cholli allan ar gredydau Yswiriant Gwladol.

Os bydd y naill ohonoch neu’r llall yn ennill dros £60,000, gallwch bob amser ddewis peidio â derbyn y taliadauopens in new window- ac osgoi’r taliad treth - ond parhau i gael yr hawliadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?