Sut i hawlio Budd-dal Plant

Gall hawlio Budd-dal Plant roi hwb mawr i gyllideb eich teulu. Os ydych newydd gael babi, sicrhewch eich bod yn hawlio cyn i’r babi gyrraedd tri mis oed. Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth, dylech hawlio o hyd fel nad ydych yn colli cyfle i gael budd-daliadau eraill.

Pwy sy’n cael hawlio Budd-dal Plant?

Gallwch hawlio Budd-dal Plant ar gyfer pob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdano neu amdani (nid yw’n ofynnol i chi fod yn rhiant i’r plentyn) p’un ai’ch bod yn gweithio neu â chynilion neu beidio.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Gallwch hawlio am bob plentyn:

Os bydd eich plentyn yn cychwyn mewn gwaith cyflogedig am 24 awr neu ragor yr wythnos ac nid mewn addysg neu hyfforddiant a gymeradwyir mwyach, bydd eich Budd-dal Plant yn dod i ben. Mae hyn yn berthnasol hefyd os bydd eich plentyn yn cychwyn prentisiaeth neu’n cychwyn cael budd-daliadau ei hunan.

Nid oes treth i’w thalu ar y taliadau os nad yw yr un o’r rhieni neu’r gofalwr yn ennill rhagor na £50,000 y flwyddyn.

Faint yw Budd-dal Plant?

A wyddech chi?

Gall teulu sy’n cynnwys dau o blant hawlio yn fwy na £1,800 y flwyddyn mewn Budd-dal Plant.

Yn y flwyddyn dreth 2021-22 gallwch hawlio:

  • £21.15 yr wythnos am eich plentyn cyntaf
  • £14 yr wythnos am unrhyw blant eraill.

Dyna dros £1,000 y flwyddyn os oes gennych chi un plentyn a £800 arall ar gyfer pob plentyn arall.

Budd-dal Plant os ydych yn ennill mwy na £50,000

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £50,000 y flwyddyn, gallwch hawlio Budd-dal Plant o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn dechrau talu peth neu’r cyfan ohono’n ôl mewn Treth Incwm ychwanegol.

Bydd angen i chi ad-dalu 1% o Fudd-dal Plant eich teulu am bob £100 ychwanegol o’ch incwm sydd dros £50,000.

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £60,000, bydd yn rhaid i chi dalu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl trwy Dreth Incwm ychwanegol.

Gall fod yn werth parhau i hawlio Budd-dal Plant a’i dalu’n ôl, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Sut i hawlio Budd-dal Plant

Awgrym da

Mae’n werth hawlio Budd-dal Plant yn syth gan mai dim ond am dri mis y gellir ôl-ddyddio’ch taliadau o’r dyddiad y derbynnir eich cais.

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais (CH2) a’i hanfon i’r Swyddfa Budd-dal Plant.

Os cafodd eich plentyn ei eni yng Ngogledd Iwerddon neu y tu allan i’r DU, byddwch hefyd angen anfon tystysgrif geni gwreiddiol eich plentyn (y byddwch yn ei gael yn ôl).

Os cafodd eich plentyn ei eni yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, nid oes angen i chi anfon tystysgrif geni eich plentyn ond gwnewch yn siŵr ei fod gennych wrth law gan y byddwch angen gwybodaeth sydd arno ar gyfer y ffurflen gais budd-dal plant.

Os yw’ch plentyn wedi’u mabwysiadu, anfonwch eu tystysgrif mabwysiadu wreiddiol gyda’r ffurflen. Gallwch archebu tystysgrif mabwysiadu newydd os ydych wedi colli’r gwreiddiol.

Coronafeirws a chofrestru genedigaeth

Gallwch hawlio Budd-dal Plant heb gofrestru genedigaeth tra bo’r holl Swyddfeydd Cofrestru Cyffredinol ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Mae angen i rieni newydd lenwi ffurflen CH2, gan atodi nodyn yn dweud nad ydynt wedi gallu cofrestru’r enedigaeth.

Os ydych eisoes yn hawlio Budd-dal Plant, ac angen diweddaru’r hawliad ar gyfer plentyn newydd, gallwch lenwi ffurflen CH2, neu ychwanegu’r manylion drwy ffonio’r Llinell Gymorth Budd-dal Plant, 0300 200 3100.

Pam ei bod hi’n bwysig hawlio Budd-dal Plant

A wyddech chi

Os ewch yn ôl i’r gwaith, gallai aelod o’r teulu fedru hawlio credydau Yswiriant Gwladol os yw’n helpu i ofalu am eich plentyn. Dysgwch ragor am gredydau Gofal plant Dynodedig i Oedolion yma.

Bydd hawlio Budd-dal Plant yn rhoi cymorth i chi ddiogelu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych chi gartref o’ch gwaith yn gofalu am eich babi neu blant a ddim yn talu Yswiriant Gwladol, bydd hawlio Budd-dal Plant yn sicrhau y cewch chi gredydau tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Os na fyddwch yn hawlio gallech golli cyfle i gael:

  • budd-daliadau eraill megis Lwfans Gwarcheidwad
  • eich plentyn yn derbyn rhif Yswiriant Gwladol fel mater o drefn cyn eu ben-blwydd yn 16 oed.

Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth gan eich bod chi neu’ch partner yn ennill mwy na’r terfyn di-dreth o £50,000, dylech barhau i hawlio er mwyn i chi beidio â cholli allan ar gredydau Yswiriant Gwladol.

Os bydd y naill ohonoch neu’r llall yn ennill dros £60,000, gallwch bob amser ddewis peidio â derbyn y taliadauopens in new window- ac osgoi’r taliad treth - ond parhau i gael yr hawliadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?