Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd

Os ydych newydd golli’ch swydd, efallai y byddwch yn meddwl tybed pa fudd-daliadau allan o waith y byddwch yn gallu eu hawlio. Mae’r budd-daliadau sydd ar gael yn dibynnu ar am ba hyd y buoch yn gweithio, eich Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs), dan ba amgylchiadau y gadawoch eich swydd a’ch amgylchiadau gartref. Bydd yr hyn y byddwch yn gallu ei hawlio yn dibynnu hefyd ar y cyfnod y buoch yn gweithio.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi i ddechrau roi trefn ar eich problemau ariannol .

Ceisiwch gyngor cyfrinachol nawr drwy ddefnyddio ein offeryn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Pa fudd-daliadau allwch chi eu hawlio os ydych wedi colli’ch swydd?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych wedi colli’ch swydd, y prif fudd-dal y gallwch ei hawlio yw Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd (JSA).

Yn ogystal â’r JSA dull newydd efallai y byddwch yn medru cael help efo costau fel costau tai a gofal plant drwy Gredyd Cynhwysol.

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli nifer o fudd-daliadau y byddech wedi eu hawlio fel arfer, gan gynnwys Credydau Treth a Budd-dal Tai.

Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd

Os ydych wedi gwneud digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) Dosbarth 1 dros y ddwy flynedd dreth ddiwethaf, efallai y gallech chi gael Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd (JSA).

Gallwch gael hwn am hyd at chwe mis a chaiff ei dalu i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd bob pythefnos. Ni fydd incwm eich partner neu briod yn effeithio eich cais am JSA dull newydd.

Os bydd angen help arnoch gyda phethau fel costau tai neu fagu’ch plant, bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais ar wahân ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Mae Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar incwm y cartref, felly bydd incwm eich partner neu briod yn effeithio ar faint gewch chi.

Darganfyddwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol.

Credydau treth

Gallwch nawr ond gwneud cais newydd am gredydau treth os ydych yn cael Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn barod. Os nad ydych yn cael credydau treth yn barod ac angen help gyda’r gost o fagu plant neu ychwanegu at incwm isel, fe ofynnir i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych eisoes yn cael credydau treth ac yn colli’ch swydd, mae hynny’n golygu newid yn eich amgylchiadau a gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod. Gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Darganfyddwch fwy am hawlio credydau treth

Budd-daliadau i helpu gyda chostau tai

Help gyda’ch rhent

Yn ddibynnol ar eich incwm a’ch cynilion, gallech gael ychydig o help gyda’ch rhent drwy’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol os ydych yn gwneud cais newydd am gymorth.

Ni all y mwyafrif o bobl bellach wneud cais newydd am Fudd-dal Tai. Os ydych eisoes yn cael Budd-dal Tai ac yn colli eich swydd, gallai hyn gyfrif fel newid mewn amgylchiadau a bydd yn rhaid i chi nweid cais am Gredyd Cynhwysol yn hytrach.

Os byddwch yn gymwys am Gredyd Cynhwysol, bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei dalu am ddwy wythnos ymhellach wed ii chi anfon eich cais Credyd Cynhwysol, cyn iddo stopio.

Darganfyddwch fwy am faint yw’r elfen Costau Tai o Gredyd Cynhwysol yma.

Help gyda Threth Cyngor

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael help gyda’ch taliadau Treth Gyngor.

Help gyda thaliadau llog morgais

Os ydych yn berchen ar dŷ, gallech fod yn gymwys i gael help gyda’ch taliadau llog morgais.

Budd-daliadau i helpu gyda chostau eraill

Mae mathau eraill o fudd-daliadau arbenigol ar gael, felly waeth beth yw eich amgylchiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir.
Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadauTurn2Us i gael gwybod pa fudd-daliadau allech chi eu cael.

Grantiau lles a grantiau addysgol

Os ydych chi ar fudd-daliadau, efallai bod peth cymorth ar gael ar ffurf grantiau lles a grantiau addysgol gan elusennau.

Tâl colli swydd statudol

Os ydych wedi colli’ch swydd, fel arfer bydd gennych hawl i gael tâl colli swydd statudol os ydych yn gyflogai, wedi cyfrannu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) ac wedi bod yn gweithio i’ch cyflogwr presennol ers 2 flynedd o leiaf.

Dylech hefyd wirio eich cytundeb cyflogaeth i weld a ydych yn gymwys am dâl diswyddo cytundebol hefyd.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw ar dâl diswyddo.

Oes gennych chi hawl i gael budd-daliadau os ydych wedi cael eich diswyddo neu’n ymddiswyddo?

Os ydych wedi colli’ch swydd yn sgil camymddwyn, neu wedi gadael heb reswm digonol, gallech orfod disgwyl cyn y gallwch gychwyn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Y rheswm am hyn yw bod eich anogwr gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith yn cael gwneud cais i sancsiynu’ch budd-dal – hynny yw, ei atal rhag cael ei dalu am nifer o wythnosau. Eich anogwr gwaith sydd i benderfynu ar hyd y sancsiwn.

Os yw eich amgylchiadau’n newid

Cofiwch ddweud wrth y Ganolfan Byd Gwaith neu’r Swyddfa Gwaith a Budd-daliadau os ydych yn dychwelyd i’r gwaith neu os yw’ch amgylchiadau’n newid.

Mae hyn hefyd ar gyfer Cyllid a Thollau EM – gallech gael dirwy o £300 os nad ydych yn dweud wrth y Swyddfa Credydau Treth os yw eich amgylchiadau wedi newid.

Gallech barhau i fod â hawl i gael rhywfaint o help pan rydych yn dychwelyd i’r gwaith ac mae eich incwm yn isel.

Er enghraifft, os oeddech yn cael Lwfans Ceisio Gwaith efallai y byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai neu Gredyd Treth Gwaith.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol efallai bydd eich taliadau’n lleihau’n raddol hyd nes y bydd eich incwm yn codi i bwynt ble nad ydych yn gymwys i’w gael mwyach..

Dywedwch wrth y Swyddfa Credydau Trethopens in new window (0345 300 3900) pan mae eich amgylchiadau wedi newid.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?