Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd

Gall colli eich swydd roi andros o straen ar eich cyllid. Chwiliwch pa fudd-daliadau sydd ar gael i’ch helpu i ymdopi â cholli eich incwm a sut i hawlio.

Wedi colli eich swydd? Pa help sydd ar gael i chi?

Blwch testun: Mae Lwfans Ceisio Gwaith yn cael ei ddileu’n raddol a’i ddisodli gan Gredyd Cynhwysol.

Y prif fudd-dal y gallwch chi ei hawlio pan ydych allan o waith yw Lwfans Ceisio Gwaith, neu Gredyd Cynhwysol os ydych yn byw mewn ardal lle mae’r budd-dal hwn eisoes ar gael.

Credyd Cynhwysol

Os hawliwch Gredyd Gynhwysol, cewch daliad sengl misol. Bydd hyn yn cynnwys taliad sylfaenol a rhai elfennau eraill. Taliadau yw’r elfennau hyn fel costau tai, gofal plant neu gostau gofalu. Rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein.

Cewch fwy o wybodaeth yn Egluro Credyd Cynhwysol.

Lwfans Ceisio Gwaith

Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith gallech fod yn gymwys am fathau eraill o gymorth hefyd, fel credydau treth neu help gyda rhent neu gostau morgais. Fel arfer caiff Lwfans Ceisio Gwaith ei dalu bob pythefnos. Fel arfer telir credydau treth bob pedair wythnos.

Gall eich Canolfan Byd Gwaith ddweud wrthych chi a ddylech chi hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol

Tysteb

“Roedd y syniad o fynd i’r Ganolfan Waith yn fy mhoeni i. Yr unig beth roeddwn i’n gallu meddwl amdano oedd yr olygfa honno o The Full Monty. Ond doedd y staff ddim yn codi ofn arnoch o gwbl. Fe egluron nhw bopeth i mi a gwneud yn siŵr fy mod yn cael popeth yr oedd gen i’r hawl iddo. Ges i help gyda fy rhent hyd yn oed.” - Pritish

Gallwch gychwyn eich hawliad am y naill fudd-dal ar-lein. Dylai gymryd hyd at 40 munud.

Bydd angen i chi roi:

 • Eich cod post
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion am eich rhent a’ch morgais
 • Eich cyn gyflogwr
 • Eich addysg
 • Manylion unrhyw incwm neu gynilion
 • Manylion am y bobl sy’n byw gyda chi
 • Manylion am y cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd y dymunwch i’r budd-dal gael ei dalu i mewn iddo (rhaid i chi roi’r manylion hyn os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol)
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau eraill yr ydych yn eu cael

Camau nesaf

Wedi i chi ymgeisio, bydd yn rhaid i chi ddilyn y camau canlynol:

 1. Ewch i gyfweliad yn y Ganolfan Waith neu’r Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau. Bydd cynghorydd personol yn mynd trwy’r holl broses gyda chi ac yn edrych ar ffyrdd o wella’ch gobeithion o ddod o hyd i waith.
 2. Arwyddo ‘Ymrwymiad yr Hawlydd’. Bydd hyn yn sefydlu’r camau y bydd yn rhaid i chi eu cymryd i gael swydd (fel treulio nifer benodol o oriau yn chwilio am waith). Bydd hyn yn dibynnu ar bethau fel eich iechyd, cyfrifoldebau yn y cartref a faint o gymorth fydd ei angen arnoch i ddod o hyd i waith neu gynyddu’ch incwm.
 3. Ewch yn ôl bob pythefnos i gadarnhau eich cais am fudd-daliadau (a elwir yn ‘gofrestru yn y lle dôl’). Bydd angen i chi hefyd brofi eich bod yn bodloni amodau eich Ymrwymiad yr Hawlydd. Ar ôl 13 wythnos, cewch adolygiad gyda’ch cynghorydd.

Gallai’ch budd-daliadau gael eu hatal am gyfnod os na chytunwch i wneud rhywbeth y cytunoch i’w wneud yn eich Ymrwymiad yr Hawlydd ac ni allwch roi rheswm da dros hynny. Gelwir hyn yn sancsiwn.

Newidiadau i’r system fudd-daliadau a chyflwyniad Credyd Cynhwysol

Mae’n debygol eich bod wedi clywed am Gredyd Cynhwysol, y budd-dal newydd sy’n cymryd lle Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (a budd-daliadau a chredydau treth eraill). Mae’n cael ei gyflwyno mewn camau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf o Ebrill 2013 i Hydref 2017 – felly ni fydd y mwyafrif o bobl yn cael eu heffeithio ar y cychwyn.

Yn y bôn, telir Credyd Cynhwysol fel taliad misol sengl sy’n cynnwys lwfans safonol ac ‘elfennau’ eraill - er enghraifft ar gyfer tai, plant, gofal plant a gofalu. Felly bydd yr hyn a gewch chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Dowch o hyd i ragor o wybodaeth yn ein canllaw Credyd Cynhwysol – cyflwyniad.

Math arall o gymorth os ydych wedi colli eich swydd

Credydau treth

Mae miliynau o deuluoedd ac oedolion yn y DU yn cael credydau treth i’w helpu i gael dau ben llinyn ynghyd.

Gallwch gael credydau treth os oes gennych blant, neu os yw eich partner yn dal i weithio ac mae eich incwm cartref cyfan yn llai na swm arbennig. Os ydych chi’n cael credydau treth yn barod, bydd yn rhaid i chi ddweud wrth y Llinell Gymorth Credydau Treth eich bod wedi colli eich swydd – bydd y swm y gallwch ei gael un ai yn codi neu’n gostwng o ganlyniad i hyn.

Budd-daliadau i helpu gyda chostau cartref

Gan ddibynnu ar eich incwm a’ch cynilion, gallai Budd-dal Tai dalu peth neu’r cyfan o’ch rhent neu, os ydych chi’n berchen ar dŷ, efallai y byddwch yn gymwys am help tuag at daliadau llog eich morgais. Mae help gyda’r Dreth Gyngor ar gael hefyd.

Budd-daliadau i helpu gyda chostau eraill

Mae budd-daliadau eraill ar gael. Mae’r rhain yn dueddol o fod yn fudd-daliadau mwy arbenigol wedi’u hanelu at grwpiau penodol o bobl. Dilynwch y ddolen isod er mwyn gwirio beth y gallech hawlio o bosib.

Gallwch chwilio am grantiau ar Turn2us.

Grantiau lles a grantiau addysgol

Os ydych chi ar fudd-daliadau, efallai bod peth cymorth ar gael ar ffurf grantiau lles a grantiau addysgol gan elusennau.

Os bydd pethau’n newid

Cofiwch ddweud wrth y Ganolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau os byddwch yn dychwelyd i’r gwaith neu os bydd eich amgylchiadau’n newid. Mae’r un peth yn wir am Gyllid a Thollau EM – gallech gael dirwy o £300 os nad ydych yn dweud wrth y Swyddfa Credydau Treth bod eich amgylchiadau wedi newid.

Felly hefyd gyda Chyllid a Thollau EM – gallech gael dirwy o £300 os nad ydych yn dweud wrth y Swyddfa Credydau Treth bod eich amgylchiadau wedi newid.

Efallai y bydd gennych hawl o hyd i gael ychydig o help pan fyddwch yn dychwelyd i’r gwaith ac os yw’ch incwm yn isel.

I ddarganfod beth y mae gennych hawl iddo gofynnwch yn y Ganolfan Byd Gwaith neu’r Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Dywedwch wrth y Swyddfa Credydau Treth (0345 300 3900) bod eich amgylchiadau wedi newid.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?