Budd-daliadau a chredydau treth pan ydych wedi colli eich swydd

Os ydych newydd golli’ch swydd, efallai y byddwch yn meddwl tybed pa fudd-daliadau gwaith y byddwch yn medru eu hawlio. Mae’r budd-daliadau sydd ar gael yn dibynnu ar am ba hyd y buoch yn gweithio, eich Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs), dan ba amgylchiadau y gadawoch eich swydd a’ch amgylchiadau gartref. Bydd yr hyn y byddwch yn gallu ei hawlio yn dibynnu hefyd ar y cyfnod y buoch yn gweithio.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Pa fudd-daliadau allwch chi eu hawlio os ydych wedi colli’ch swydd?

Os ydych wedi colli’ch swydd, y prif fudd-dal y gallwch ei hawlio yw’r Lwfans Ceisio Gwaith (JSA). Fodd bynnag, bydd y math o JSA yn dibynnu ar eich Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) a’ch amgylchiadau gartref.

Yn ogystal â’r JSA efallai y byddwch yn medru cael help efo costau fel costau tai a gofal plant drwy Gredyd Cynhwysol.

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli nifer o fudd-daliadau y byddech wedi eu hawlio fel arfer, gan gynnwys Credydau Treth a Budd-dal Tai.

Lwfans Ceisio Gwaith Arddull Newydd

Os ydych wedi cyflwyno digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) Dosbarth 1 dros y ddwy flynedd dreth ddiwethaf, efallai y gallech chi hawlio’r Lwfans Ceisio Gwaith Arddull Newydd (JSA).

Gallwch gael hwn am hyd at chwe mis a chaiff ei dalu i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd bob pythefnos.

Os bydd angen help arnoch gyda phethau fel costau tai neu fagu’ch plant, bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais ar wahân ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Mae Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar incwm y cartref, felly bydd incwm eich partner yn effeithio ar faint gewch chi. Ni fydd incwm eich partner yn effeithio ar eich hawliad am y JSA arddull newydd.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Cyfraniadau

Os oes os ydych chi neu’ch partner yn hŷn na’r oed Credyd Pensiwn ac wedi cyfrannu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) Dosbarth 1, efallai y gallech hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar sail cyfraniadau (JSA).

Os bodlonwch yr amodau hyn, ni fydd gofyn i chi ar hyn o bryd gyflwyno hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Golyga hyn y byddwch yn dal yn gallu gwneud hawliad newydd neu barhau i hawlio budd-daliadau eraill fel Credydau Treth neu Fudd-dal Tai.

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

Lwfans Ceisio Gwaith sy’n Seiliedig ar Incwm (JSA) yw un o’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol a bydd yn rhaid i’r mwyafrif o bobl gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol yn hytrach.

Bydd eich gallu i hawlio’n dibynnu ar incwm eich cartref gan ei fod yn fudd-dal sydd â meini prawf.

Efallai y byddwch chi dal yn gallu hawlio Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm (JSA):

· os oes gennych chi dri neu fwy o blant, a/neu

· yr ydych chi neu’ch partner yn hŷn na’r oed Credyd Pensiwn ac

· nid ydych wedi cyflwyno digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) Dosbarth 1 i allu hawlio JSA ar sail cyfraniadau.

Os bodlonwch yr amodau hyn, ni fydd gofyn i chi ar hyn o bryd gyflwyno hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Golyga hyn y byddwch yn dal yn gallu gwneud hawliad newydd neu barhau i hawlio budd-daliadau eraill fel Credydau Treth.

Bydd cynilion sy’n uwch na £6,000 ynghyd ag incwm eich partner yn effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol allech chi ei gael.

Credydau treth

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu cyflwyno hawliad newydd am Gredydau Treth Gwaith (WTC) na Chredydau Treth Plant (CTC) ac fe ofynnir iddynt ymgeisio am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych eisoes yn cael credydau treth ac yn colli’ch swydd, mae hynny’n golygu newid yn eich amgylchiadau a gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi gyflwyno hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol.

Rhaid i chi ddweud wrth y Swyddfa Credyd Treth o fewn 30 niwrnod. Gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Efallai y byddwch yn dal i allu hawlio Credydau Treth os bydd naill ai chi neu’ch partner o oed Credyd Pensiwn.

Dysgwch ragor am hawlio credydau treth

Budd-daliadau i helpu gyda chostau cartref

Help gyda’ch rhent

Yn ddibynnol ar eich incwm a’ch cynilion, gallech gael ychydig o help gyda’ch rhent drwy Fudd-dal Tai neu’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol.

Dysgwch fwy am faint yw’r elfen Costau Tai o Gredyd Cynhwysol yma.

Help gyda’r Dreth Gyngor

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael help gyda’ch taliadau Treth Gyngor.

Help gyda thaliadau llog morgais

Os ydych yn berchen ar dŷ, gallech fod yn gymwys i gael help gyda’ch taliadau llog morgais.

Budd-daliadau i helpu gyda chostau eraill

Mae mathau eraill o fudd-daliadau arbenigol ar gael, felly waeth beth yw eich amgylchiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir.
Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadauTurn2Us i gael gwybod pa fudd-daliadau allech chi eu cael.

Grantiau lles a grantiau addysgol

Os ydych chi ar fudd-daliadau, efallai bod peth cymorth ar gael ar ffurf grantiau lles a grantiau addysgol gan elusennau.

Tâl colli swydd statudol

Os ydych wedi colli’ch swydd, fel arfer bydd gennych hawl i gael tâl colli swydd statudol os ydych yn gyflogai, wedi cyfrannu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) ac wedi bod yn gweithio i’ch cyflogwr presennol ers 2 flynedd o leiaf.

Dylech hefyd wirio eich cytundeb cyflogaeth i weld a ydych yn gymwys am dâl diswyddo cytundebol hefyd.

Dysgwch ragor yn ein canllaw ar dâl diswyddo.

A oes gennych chi hawl i gael budd-daliadau ar ôl i chi gael eich diswyddo?

Os ydych wedi colli’ch swydd yn sgil camymddwyn, neu wedi gadael heb reswm digonol, gallech orfod disgwyl cyn y gallwch gychwyn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Y rheswm am hyn yw bod eich cefnogwr gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith yn cael gwneud cais i sancsiynu’ch budd-dal – hynny yw, ei atal rhag cael ei dalu am nifer o wythnosau. Eich cefnogwr gwaith sydd i benderfynu ar hyd y sancsiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?