Budd-daliadau y gallwch eu hawlio tra byddwch yn feichiog neu wedi cael babi?

Mae nifer o fudd-daliadau a hawliadau ar gael pan fyddwch yn feichiog neu wedi cael babi, gan gynnwys budd-daliadau mamolaeth, Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn, yn ogystal â budd-daliadau y gallwch eu hawlio os ydych yn feichiog ac yn ddi-waith neu ar incwm isel.

Pa fudd-daliadau allaf eu hawlio pan rwy’n feichiog?

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Presgripsiynau a thriniaeth ddeintyddol GIG am ddim

Beth ydyw?

 • Gofal deintyddol y GIG am ddim yn y Deyrnas Unedig tra byddwch yn feichiog, ac am flwyddyn wedi i’r babi gael ei eni.
 • Yn Lloegr, mae gennych yr hawl i gael presgripsiynau am ddim tra byddwch yn feichiog, ac am flwyddyn wedi i’r babi gael ei eni.
 • Mae presgripsiynau am ddim i chi drwy’r adeg yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Pwy sy’n ei gael?

Pob menyw sydd yn feichiog neu a roddodd enedigaeth lai na blwyddyn yn ôl.

Sut i hawlio

Cwblhewch y ffurflen Eithriad Mamolaeth (FW8), sydd ar gael gan eich meddyg neu fydwraig.

Pa fudd-daliadau allaf eu hawlio os wyf yn gweithio ac yn cael babi?

Amser o’r gwaith gyda thâl ar gyfer gofal cynenedigol

Beth ydyw?

Waeth faint o amser rydych wedi bod yn eich swydd mae gennych hawl i amser o’r gwaith gyda thâl er mwyn i chi fedru mynd i’ch apwyntiadau cynenedigol. Mae’r amser hwn i ffwrdd yn ychwanegol i’ch gwyliau blynyddol.

Mae gofal cyn geni yn cynnwys:

 • apwyntiadau meddygol a gyda bydwraig
 • apwyntiadau a argymhellwyd gan y meddyg fel dosbarthiadau ymlacio neu rianta.

Dylai’ch amser i ffwrdd gynnwys yr amser a gymerir i deithio i bob apwyntiad ac yn ôl.

Mae tad y babi neu eich partner (mae hyn yn cynnwys partneriaid o’r un rhyw) yn gymwys i gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith heb dâl i fynd gyda chi i ddau o’ch apwyntiadau cynenedigol (gyda’r amser hiraf wedi’i gapio ar 6 awr 30 munud ar gyfer pob apwyntiad).

Pwy sy’n ei gael?

Menywod beichiog cyflogedig.

Sut i hawlio

Dywedwch wrth eich cyflogwr pa bryd y cynhelir eich apwyntiadau cynenedigol. Rhowch gymaint o rybudd â phosibl i’ch cyflogwr i’w helpu i gynllunio gwaith.

Gall fod yn syniad da i fynd yn ystod cyfnodau tawel yn y gwaith, neu hyd yn oed y tu allan i oriau gwaith, os y gallwch.

Dysgwch ragor am amser i ffwrdd â thâl ar gyfer gofal cynenedigol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ar GOV.UK ac yng Ngogledd Iwerddon ar NI Direct.

Absenoldeb a Thâl Mamolaeth Statudol

Beth yw Absenoldeb a Thâl Mamolaeth Statudol?

Pan gewch chi fabi, mae gennych hawl i gael blwyddyn o absenoldeb mamolaeth a thâl gan eich cyflogwr am hyd at 39 wythnos tra byddwch ar absenoldeb, os ydych chi’n gymwys.

Pwy sy’n ei gael?

Menywod beichiog cyflogedig.

I gael Tâl Mamolaeth Statudol rhaid i chi:

 • fod wedi bod yn gweithio i’ch cyflogwr am o leiaf 26 wythnos
 • yn ennill o leiaf £120 yr wythnos ar gyfartaledd.

Faint yw Tâl Mamolaeth Statudol?

Cewch Dâl Mamolaeth Statudol am 39 wythnos o’ch absenoldeb mamolaeth o 52 wythnos.

Mae’r tabl isod yn dangos faint o Dâl Mamolaeth Statudol sydd yn y flwyddyn dreth 2021/22:

Cyfnod Mamolaeth Statudol Cyfnod Mamolaeth Statudol
Y chwe wythnos gyntaf 90% o’ch enillion wythnosol cyfartalog cyn treth
Y 33 wythnos nesaf £151.97 neu 90% o’ch enillion - pa un bynnag sydd leiaf
Y 13 wythnos nesaf (os y’i cymerir) Heb dâl

Sut i hawlio

I gael absenoldeb mamolaeth, rhaid i chi ddweud wrth eich cyflogwr erbyn y 15fed wythnos cyn dyddiad geni disgwyliedig eich babi pa bryd y dymunwch roi’r gorau i weithio.

Rhaid i chi roi o leiaf 28 diwrnod o rybudd i’ch cyflogwr eich bod yn dymuno cychwyn Tâl Mamolaeth Statudol a rhoi tystiolaeth iddo eich bod yn feichiog.

Lwfans Mamolaeth

Beth yw Lwfans Mamolaeth?

Taliad bob pythefnos neu fisol gan y llywodraeth os na allwch chi hawlio Tâl Mamolaeth Statudol.

Pwy sy’n ei gael?

Merched beichiog a mamau newydd nad ydynt yn gymwys ar gyfer Tâl Mamolaeth Statudol oherwydd:

 • nid ydych wedi gweithio i’ch cyflogwr yn ddigon hir
 • rydych yn hunangyflogedig
 • mae eich tâl cyfartalog yn llai na £120 yr wythnos.

Beth yw gwerth y Lwfans Mamolaeth?

Mae’r swm a gewch yn seiliedig ar faint fyddwch yn ei ennill.

Yn ddibynnol ar eich enillion, yn y flwyddyn dreth 2021/22 gallech gael un ai:

 • £151.97 yr wythnos neu 90% o’ch enillion wythnosol cyfartalog (pa bynnag un sydd leiaf) am hyd at 39 wythnos
 • £27 yr wythnos am hyd at 14 wythnos.

Sut i hawlio

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, ffoniwch 0800 012 1888 neu lenwi’r ffurflen gais Lwfans Mamolaeth (MA1W) ar wefan GOV.UK.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ffoniwch NI Direct ar 02890 823 318 i gael ffurflen neu lawrlwytho un oddi ar wefan NIDirect

Dysgwch ragor am Lwfans Mamolaeth.

Absenoldeb a Thâl Tadolaeth Statudol

Beth yw Absenoldeb a Thâl Tadolaeth Statudol?

Wythnos neu ddwy o absenoldeb o’r gwaith â thâl er mwyn i chi fedru helpu i fagu’ch babi newydd.

Pwy sy’n ei gael?

Rhaid i chi:

 • fod yn dad biolegol neu fabwysiadwr y babi
 • partner y fam
 • y rhiant bwriededig (os ydych yn cael babi drwy ddirprwyaeth).

Rhaid i chi hefyd:

 • fod wedi gweithio i’ch cyflogwr ers 26 wythnos erbyn y 15fed wythnos cyn dyddiad geni disgwyliedig eich babi
 • gael eich cyflogi gan y cyflogwr hyd nes y bydd y babi’n cael ei eni
 • yn ennill o leiaf £120 yr wythnos.

Faint yw Tâl Tadolaeth Statudol?

Cewch Dâl Tadolaeth Statudol am wythnos neu ddwy o’ch absenoleb tadolaeth.

Yn y flwyddyn dreth 2021/22 cewch £151.97 yr wythnos neu 90% o’ch enillion wythnosol cyfartalog, pa bynnag un sydd leiaf.

Sut i hawlio

Rhowch Ffurflen SC3 i’ch cyflogwr o leiaf 15 wythnos cyn dechrau’r wythnos pan ddisgwylir i’ch babi gael ei eni.

 • Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, mynnwch ffurflen SC3 ar y wefan GOV.UK
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, lawrlwythwch y ffurflen SC3 o NI Direct

Mae rheolau gwahanol os byddwch yn mabwysiadu.

 • Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr, neu’r Alban, darganfyddwch fwy ar wefan GOV.UK.
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy ar NI Direct

Absenoldeb a Thâl Rhiant a Rennir

Beth yw Absenoldeb a Thâl Rhiant a Rennir?

Hyd at 50 wythnos o absenoldeb rhiant a 37 wythnos o dâl a rennir gyda’ch partner os ydych yn gymwys.

Pwy sy’n ei gael?

Os ydych yn byw yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, gallech fod yn gymwys.

Rhaid i fam y plentyn ddod â’i thâl ac absenoldeb mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth i ben cyn y gall y naill riant gael Tâl neu Absenoldeb Rhiant a Rennir.

Gallwch gael Tâl Rhiant a Rennir Statudol os ydych yn gyflogedig a’ch bod yn gymwys am un ai:

 • tâl Mamolaeth Statudol neu Dâl Mabwysiadu Statudol
 • tâl Tadolaeth Statudol a’ch partner yn gymwys i gael Tâl Mamolaeth Statudol, Lwfans Mamolaeth neu Dâl Mabwysiadu Statudol.

Faint yw Tâl Rhiant a Rennir Statudol?

Yn y flwyddyn dreth 2021/22 cewch £151.97 yr wythnos neu 90% o’ch enillion wythnosol cyfartalog, pa bynnag un sydd leiaf.

Sut i hawlio

Rhaid i chi roi rhybudd ysgrifenedig i’ch cyflogwr os dymunwch gael Absenoldeb a Thâl Rhiant a Rennir.

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, mae ffurflenni y gellir eu lawrlwytho y gallwch eu defnyddio i roi rhybudd ar y wefan GOV.UK.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI Direct

Darganfyddwch fwy am Absenoldeb a Thâl Rhiant a Rennir Statudol ar y wefan GOV.UK

Absenoldeb a Thâl Mabwysiadu Statudol

Beth yw Absenoldeb a Thâl Mabwysiadu Statudol?

Pan fyddwch yn mabwysiadu neu’n cael plentyn drwy ddirprwyaeth, rydych yn gymwys i gael blwyddyn o absenoldeb o’r gwaith a hyd at 39 wythnos o Dâl Mabwysiadu Statudol.

Pwy sy’n ei gael?

Un unigolyn mewn cwpl all hawlio absenoldeb a thâl mabwysiadu. Gallai’r unigolyn arall fod yn gymwys am absenoldeb a thâl tadolaeth.

Rhaid i chi fod yn gyflogai ac wedi bod:

 • yn gweithio i’ch cyflogwr ers 26 wythnos erbyn i chi gael eich paru â phlentyn neu erbyn y 15fed wythnos cyn y dyddiad pan ddisgwylir i’ch babi gael ei eni
 • yn ennill o leiaf £120 yr wythnos ar gyfartaledd.

Faint yw Tâl Mabwysiadu Statudol?

Telir Tâl Mabwysiadu Statudol i chi am gyfnod hyd at 39 wythnos o’ch Absenoldeb Mabwysiadu Statudol.

Mae’r tabl isod yn dangos faint o Dâl Mabwysiadu Statudol sydd yn y flwyddyn dreth 2021/22:

Absenoldeb Mabwysiadu Statudol Absenoldeb Mabwysiadu Statudol
Y chwe wythnos gyntaf 90% o’ch enillion wythnosol cyfartalog cyn treth
Y 33 wythnos nesaf £151.97 neu 90% o’ch enillion - pa un bynnag sydd leiaf
Y 13 wythnos nesaf (os y’i cymerir) Heb dâl

Sut i hawlio

Dywedwch wrth eich cyflogwr eich bod yn bwriadu cymryd absenoldeb mabwysiadu a phryd y dymunwch iddo gychwyn.

Dylech ddweud wrth eich cyflogwr cyn pen saith diwrnod wedi i’r asiantaeth fabwysiadu ddweud wrthych fod babi wedi ei ddewis ar eich cyfer.

Os defnyddiwch ddirprwy i gael babi, dywedwch wrth eich cyflogwr beth yw’r dyddiad geni disgwyliedig a pha bryd rydych yn dymuno dechrau’ch absenoldeb o leiaf 15 wythnos cyn dyddiad geni disgwyliedig y babi.

Dysgwch ragor am Dâl Mabwysiadu Statudol.

Credyd Treth Gwaith

Mae Credyd Treth Gwaith yn daliad gan y llywodraeth i’ch helpu i ychwanegu at eich enillion os ydych yn gweithio ac ar incwm isel. Mae’n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol.

Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o bobl nawr wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol yn hytrach na Chredyd Treth Gwaith.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Gwaith ac yn cael babi, gallai hyn fod yn gymwys fel newid mewn amgylchiadau. Bydd yn rhaid i chi hysbysu HMRC o’r newid hwn ac efallai y gofynnir i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Pa fudd-daliadau allaf eu hawlio os nad wyf yn gweithio neu fy mod ar incwm isel?

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)

Mae’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm (ESA) yn cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol a bydd rhaid i’r rhan fwyaf o bobl hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na’r budd-dal hwn.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi talu digon o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y byddwch yn gymwys i gael y Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth arddull newydd. Os ydych chi angen cefnogaeth ychwanegol gyda chostau eraill, fel eich rhent neu fagu plant. Efallai y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol ynghyd â’r ESA arddull newydd.

Cymhorthdal Incwm

Mae rhaid i’r rhan fwyaf o bobl nawr wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol yn hytrach na Chymhorthdal Incwm.

Os nad ydych yn gymwys i gael Lwfans Mamolaeth neu Dâl Mamolaeth Statudol a’ch bod yn ddi-waith neu ar incwm isel ac yn methu chwilio am waith, efallai y gallech gael Credyd Cynhwysol tra byddwch yn feichiog.

Defnyddiwch y gyfrifiannell budd-daliadau gan Turn2us i weld beth y gallech fod yn gymwys i’w gael.

Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn

Beth yw’r Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn?

Taliad unwaith ac am byth o £500 o’r Gronfa Gymdeithasol i helpu gyda chostau’ch babi. Os ydych yn byw yn yr Alban, disodlwyd hwn gan y Grant ‘Best Start’ (gweler isod).

Pwy sy’n ei gael?

Cewch y grant os mai’ch babi yw’r unig blentyn yn eich teulu sydd dan 16 oed a’ch bod chi neu’ch partner yn cael un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Pensiwn
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Gysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Treth Plant ar gyfradd uwch na’r elfen deuluol
 • Credyd Treth Gwaith sy’n cynnwys elfen anabledd neu anabledd difrifol.

Mae rhagor o reolau os ydych yn mabwysiadu neu’n dod yn ddirprwy riant.

Faint yw Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn?

£500

Sut i hawlio?

Cwblhewch y ffurflen hawlio Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn (SF100).

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon gallwch lawrlwytho pecyn hawlio o nidirect.

Dysgwch ragor am Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn ar GOV.UK.

Grant Cychwyn Gorau a Bwydydd Cychwyn Gorau (yr Alban yn unig)

Mae Grant Cychwyn Gorau a Bwydydd Cychwyn Gorau yn rhoi cefnogaeth ariannol i deuluoedd ar incwm isel yn ystod blynyddoedd cynnar allweddol bywyd plentyn

Pwy sy’n ei gael?

Os ydych dan 18 oed, gallwch gyflwyno cais i Grant Cychwyn Gorau neu Fwydydd Cychwyn Gorau hyd yn oed os nad ydych yn cael unrhyw daliadau neu fudd-daliadau.

Os ydych chi dros 18 oed, gallwch gyflwyno cais os ydych yn cael unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith

Ni allwch gael Grant Cychwyn Gorau neu Fwydydd Cychwyn Gorau os ydych yn cael Budd-dal Plant yn unig.

Mae terfynau incwm yn berthnasol hefyd os dymunwch chi hawlio Bwydydd Cychwyn Gorau.

Dysgwch fwy am y Grant Cychwyn Gorau, Bwydydd Cychwyn Gorau a therfynau incwm ar mygov.scot.

Faint yw’r Grant Cychwyn Gorau?

Yr elfen Taliad Beichiogrwydd a Babi yw:

 • £600 am fabi cyntaf a £300 am fabi newydd os oes gennych chi blant hŷn yn byw gyda chi.
 • £300 ychwanegol am unrhyw blant dilynol.
 • Bydd y Taliad Dysgu Cynnar yn £250 am bob plentyn.
 • Bydd y Taliad Oedran Ysgol yn £250 am bob plentyn.

Beth yw Bwydydd Cychwyn Gorau?

Cerdyn rhagdaledig yw Bwydydd Cychwyn Gorau i brynu bwydydd iach i blant dan dair oed. Gellir ei ddefnyddio ar-lein neu mewn siopau. Cewch:

 • £17 bob pedair wythnos yn ystod beichiogrwydd
 • £34 bob pedair wythnos o ddiwrnod geni’ch plentyn hyd nes y bydd yn flwydd oed
 • £17 bob pedair wythnos rhwng un a thair oed.

Sut i hawlio?

Gallwch gyflwyno cais am y Grant Cychwyn Gorau a Bwydydd Cychwyn Gorau ar-lein, dros y ffôn neu drwy gwblhau’r ffurflen gais ar bapur.

Mae help ar gael i gyflwyno cais ar gyfer y Grant Cychwyn Gorau a Bwydydd Cychwyn Gorau ar mygov.scot.

Talebau bwyd Cychwyn Iach

Beth yw Talebau bwyd Cychwyn Iach

Talebau wythnosol am ddim:

 • llaeth
 • ffrwythau a llysiau ffres
 • fformiwla i fabanod
 • fitaminau.

Pwy sy’n ei gael?

Cewch y talebau os ydych yn feichiog ers 10 wythnos o leiaf neu fod gennych chi blentyn sy’n ifancach na phedair oed a’ch bod chi a’ch teulu’n cael un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Treth Plant os yw incwm eich teulu’n £16,480 (2021/22) neu lai ac nid ydych yn cael Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Gwaith os ydych yn cael ychwanegiad Credyd Treth Gwaith. Gellir talu ychwanegiad i chi yn ystod y pedair wythnos wedi i chi roi’r gorau i weithio digon o oriau i fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith.
 • Credyd Cynhwysol os yw’ch cartref yn ennill £408 neu lai y mis.
 • Credyd Pensiwn

Rydych yn gymwys hefyd am Dalebau bwyd Cychwyn Iach os nad ydych yn cael un o’r budd-daliadau hyn eich hun ond rydych yn byw gyda’ch partner ac mae ef neu hi’n cael y budd-dal.

Os ydych chi dan 18 oed ac yn feichiog gallwch gael talebau Cychwyn Iach hefyd, hyd yn oed os nad ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau uchod.

Faint yw Talebau bwyd Cychwyn Iach?

 • Mae merched beichiog a phlant rhwng un a phedair oed yn cael £4.25 yr wythnos.
 • Mae plant dan un yn cael £8.50 yr wythnos.

Sut i hawlio

Siaradwch â’ch bydwraig, ymwelydd iechyd neu feddyg, neu ffoniwch Cychwyn Iach ar 0345 607 6823.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol a’ch bod yn feichiog neu â phlentyn dan bedair oed, ffoniwch Cychwyn Iach ar 0345 607 6823 neu e-bostiwch onhelpdesk@tiu.org.uk i ddysgu rhagor am y cynllun Cychwyn Iach.

Dysgwch ragor am dalebau bwyd Cychwyn Iach.

Taliad Plentyn yr Alban

Os ydych yn byw yn yr Alban, rydych chi neu’ch partner yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, a chi neu’ch partner yw’r prif berson sy’n gofalu am blentyn o dan chwech oed yna efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am daliad wythnosol o £10 am bob plentyn o dan chwech oed.

Gallwch wneud cais am y cynllun nawr ac os ydych chi’n llwyddiannus byddwch chi’n cael eich talu bob pedair wythnos.

Datganfyddwch fwy a gwnewch gais ar y wefan mygov.scot.

Cymorth gyda thrafnidiaeth ysgol

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu derbyn cymorth gyda chostau trafnidiaeth ysgol eich plentyn. Mae hyn yn dibynnu ar ba mor bell yr ydych chi’n byw o’r ysgol, oed y plentyn ac unrhyw anableddau.

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu derbyn cymorth ychwanegol os ydych chi ar incwm isel neu’n hawlio budd-daliadau.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru a Lloegr, gallwch chi wirio’ch cymhwyster ar wefan eich cyngor lleol.
Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan yr Awdurdod Addysg.
Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ewch i wefan mygov.scotopens in new window.

Pa fudd-daliadau allaf eu hawlio ar ôl i mi gael babi?

Budd-dal Plant

Beth yw Budd-dal Plant?

Taliad rheolaidd gan y llywodraeth yw Budd-dal Plant i roi cymorth gyda’r cost o fagu plentyn. Un unigolyn yn unig all hawlio Budd-dal Plant a gallwch hawlio am bob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdano.

Pwy sy’n ei gael?

Unrhyw un sy’n gyfrifol am blentyn dan 16 (neu dan 20 os yw mewn addysg neu hyfforddiant).

Faint yw Budd-dal Plant?

Y cyfraddau ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22 yw:

 • £21.15 yr wythnos am eich plentyn cyntaf neu’ch unig blentyn
 • £14 yr wythnos am unrhyw blant eraill.

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch ffurflen hawlio (CH2) yn GOV.UK

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £50,000 y flwyddyn

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £50,000 y flwyddyn yna bydd yn rhaid i chi dalu rhywfaint neu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl fel Treth Incwm ychwanegol. Ond gallai fod o fudd i chi serch hynny ymgeisio am help i ddiogelu’ch pensiwn y wladwriaeth.

Dysgwch ragor am Fudd-dal Plant.

Credyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant wedi’i ddisodli gan Gredyd Cynhwysol ar gyfer pob cais newydd. Gallwch hawlio ar gyfer plant hyd nes y byddant yn cyrraedd 19 oed (neu 20 oed o dan rai amgylchiadau) os ydynt mewn addysg neu hyfforddiant cymeradwy llawn amser, ond nid yn y brifysgol.

Os ydych eisoes yn cael Credyd Treth Plant, bydd angen i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM pan fydd y babi wedi’i eni ac efallai y gofynnir i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle.

Os oes gennych dri neu fwy o blant, gallwch wneud cais am bob un ohonynt os cawsant eu geni cyn 6 Ebrill 2017.

Fel rheol, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar gyfer trydydd neu fabanod dilynol, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig, gan gynnwys genedigaeth luosog, mabwysiadu neu ddod yn ofalwr carennydd.

Dysgwch fwy am hawlio Credyd Cynhwysol yma.

Pa fudd-daliadau allaf eu hawlio os wyf yn astudio?

Os ydych yn yr ysgol, y coleg neu brifysgol, a bod gennych chi blentyn, gallech fod yn gymwys i gael help ariannol i dalu am bopeth o gostau byw a chostau dysgu, i deithio a gofal plant.

Dysgwch ragor am fudd-daliadau y gallwch eu hawlio os ydych yn astudio ac yn cael babi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?