Grantiau a budd-daliadau os ydych yn astudio a bod gennych faban

Os ydych yn fyfyriwr yn y coleg neu brifysgol, a bod gennych chi faban, gallech fod yn gymwys am gyllid myfyriwr i dalu am bopeth o gostau byw a chostau dysgu, i deithio a grantiau gofal plant.

Budd-daliadau os ydych yn astudio ac yn cael babi

Mae’r budd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt os ydych yn astudio ac yn cael babi yn dibynnu ar:

·lefel y eymhwyster rydych yn astudio ar ei gyfer

·os ydych yn astudio’n llawn amser neu’n rhan amser..

Myfyrwyr llawn amser: gallwch ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt ar wefan Turn2Us.
Myfyrwyr rhan amser: efallai y bydd gennych fynediad i fwy o fudd-daliadau. Darganfyddwch fwy ar wefan Turn2Us.

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau ar hawliadau mae gennych hawl iddynt fel mam newydd.

Os ydych yn byw neu’n astudio yn Lloegr

A wyddech chi?

Nid oes raid i chi dalu grantiau yn ôl fel arfer. Fodd bynnag, efallai y bydd raid i chi dalu rhan o’r grant yn ôl neu’r cyfan ohono os, er enghraifft, y byddwch yn gadael yr ysgol cyn diwedd y flwyddyn academaidd neu’r tymor a delir amdano gan y grant.

Beth yw Gofal i Ddysgu

Cynllun gan y llywodraeth yw hwn i helpu gyda chostau gofal plant wrth i chi astudio yn y coleg neu brifysgol.

Mae’n swm wythnosol sefydlog a delir i’ch darparwr gofal plant. Gellir ei ddefnyddio hefyd i dalu am elfennau o ofal plant, fel blaendal a ffioedd cofrestru, sesiynau blas ar gyfer gofal plant a chadw lle eich plentyn gyda’r gofalwr plant dros y gwyliau.

Pwy sy’n ei gael?

Efallai y gallech gael taliadau Gofal i Ddysgu os:

 • ydych yn rhiant dan 20 oed
 • ydych yn byw yn Lloegr
 • ydych yn astudio ar gwrs a ariennir yn gyhoeddus (gall eich ysgol, coleg neu ddarparwr dysgu ddweud wrthych a yw’ch cwrs yn gymwys)
 • mai chi yw prif ofalwr eich plentyn
 • ydych yn ddinesydd Prydeinig neu’n dod o wlad Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA)
 • yw’ch darparwr gofal plant wedi ei gofrestru ag Ofsted.

Faint yw Gofal i Ddysgu?

Gyda Gofal i Ddysgu gallwch hawlio hyd at:

 • £160 fesul plentyn yr wythnos os ydych yn byw y tu allan i Lundain
 • £175 fesul plentyn yr wythnos os ydych yn byw yn Llundain.

Mae’r taliadau’n mynd yn uniongyrchol i’ch darparwr gofal plant.

Sut i wneud cais

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais ar-lein ar wefan GOV.UK.

Grant Gofal Plant

Beth yw’r Grant Gofal Plant?

Grant wythnosol i’ch helpu gyda chostau gofal plant wrth i chi astudio.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm, eich anghenion gofal plant a’r nifer o blant sydd gennych chi.

Nid oes raid i chi dalu Grant Gofal Plant yn ôl.

Pwy sy’n ei gael?

I gael Grant Gofal Plant rhaid i chi:

 • fod yn fyfyriwr amser llawn
 • fod â phlentyn dan 15, neu dan 17 os oes ganddo anghenion addysgiadol arbennig
 • fod â phecyn ariannu myfyriwr (neu’n gymwys am un)
 • yn byw yn barhaol yn Lloegr
 • fod â darparwr gofal plant sydd wedi ei gofrestru ag Ofsted.

Ni allwch gael Grant Gofal Plant os ydych chi neu’ch partner yn:

 • hawlio elfen gofal plant Credydau Treth Gwaith
 • hawlio elfen gofal plant Credyd Cynhwysol
 • yn cael cymorth gyda chostau gofal plant gan y GIG.

Faint yw’r Grant Gofal Plant?

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar

 • incwm eich cartref
 • cost eich gofal plant
 • y nifer o blant sydd gennych fel dibynyddion.

Gallwch gael grant i dalu am hyd at 85% o’ch costau gofal plant.

Yn y flwyddyn academaidd 2020/21 y mwyaf allwch chi ei gael yw:

 • hyd at £179.62 yr wythnos ar gyfer un plentyn
 • hyd at £307.95 yr wythnos ar gyfer dau neu fwy o blant.

Sut i wneud cais

Find out more about Childcare Grant, including how to apply, on GOV.UK.

Lwfans Dysgu Rhieni

A wyddech chi?

Nid oes raid i chi fod yn talu am ofal plant i fod yn gymwys am y Lwfans Dysgu Rhieni.

Beth yw Lwfans Dysgu Rhieni?

Taliadau i roi cymorth i dalu am gostau dysgu os ydych yn astudio a bod gennych chi blentyn. Nid oes raid i chi dalu Lwfans Dysgu Rhiant yn ôl a gall eich partner ymgeisio am un hefyd os yw ef neu hi mewn addysg yn llawn amser hefyd.

Pwy sy’n ei gael?

Gallech gael Lwfans Dysgu Rhieni os ydych yn:

 • fyfyriwr o Loegr gyda phlant dibynnol
 • yn astudio cwrs ôl-raddedig amser llawn neu gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.

Faint yw Lwfans Dysgu Rhieni?

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22, gallech gael rhwng £ 50 a £ 1,821.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am y Lwfans Dysgu Rhieni pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr.

Os ydych yn byw neu’n astudio yn yr Alban

Grant Rhiant Unigol

Beth yw Grant Rhiant Unigol?

Taliad a wneir i rieni sengl sy’n byw yn yr Alban gydag o leiaf un plentyn dibynnol.

Nid oes raid i chi dalu Grant Rhiant Unigol yn ôl.

Pwy sy’n ei gael?

Gallech gael Grant Rhiant Unigol os ydych yn magu un plentyn o leiaf ar eich pen eich hun a’ch bod yn:

 • sengl
 • weddw
 • wedi ysgaru
 • wedi gwahanu.

Faint yw Grant Rhiant Unigol?

Gallech gael hyd at £1,305.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm.

Sut i wneud cais

Ymgeisiwch yn uniongyrchol i’ch coleg am gymorth ariannol o’r Gronfa Rhiant Unigol

Cronfa Gofal Plant

Beth yw’r Grant Gofal Plant?

Gall taliadau i’r Gronfa Gofal Plant gael eu gwneud i’ch coleg neu brifysgol i helpu i dalu costau gofal plant cofrestredig ar gyfer y dyddiau pan fyddwch yn mynychu’r coleg neu brifysgol. Nid oes raid i chi dalu’r arian yn ôl.

Pwy sy’n ei gael?

Telir taliadau Cronfa Gofal Plant ar sail bob achos yn unigol gan bob coleg neu brifysgol.

Ni fydd pob myfyriwr cymwys yn cael cymorth gan fod y gronfa yn un gyfyngedig, ond rhoddir blaenoriaeth fel arfer i rieni unigol.

Gallwch wneud cais am daliad Grant Gofal plant os ydych yn:

 • fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn
 • cael yr uchafswm o fenthyciad myfyriwr sydd ar gael
 • gymwys i gael eich ffioedd dysgu wedi eu talu gan Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS).

Rhaid i chi fod yn talu am ofal plant cofrestredig sy’n cynnwys:

 • gyda gwarchodwyr plant cofrestredig
 • clybiau ar ôl ysgol
 • gofal dydd
 • ysgolion meithrin.

Faint yw’r Grant Gofal Plant?

Os ydych yn gymwys, gallwch wneud cais am daliad hyd at £1,215. Bydd eich coleg neu brifysgol yn penderfynu ar swm y taliad.

Sut i wneud cais

Gwnewch gais yn uniongyrchol i’ch coleg am help ariannol gan y Gronfa Gofal Plant.

Darllenwch ganllaw Cronfa Gofal Plant (PDF) gan yr Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS).

Os ydych yn byw neu’n astudio yng Nghymru

Cronfa Ariannol wrth Gefn

Beth yw’r Gronfa Ariannol wrth Gefn?

Taliadau gan eich coleg neu brifysgol i roi cymorth gyda chostau gofal plant os ydych ar incwm isel.

Defnyddir y gronfa hefyd i roi cymorth i fyfyrwyr heb blant a allai fod angen cymorth ariannol i fynd ar gwrs.

Pwy sy’n ei gael?

Efallai y gallech gael cymorth gan Gronfa Ariannol wrth Gefn os:

 • ydych chi’n 16 neu hŷn
 • yw eich incwm cartref blynyddol yn llai na £28,000
 • ydych yn talu am ofal plant cofrestredig.

Faint yw’r Gronfa Ariannol wrth Gefn?

Bydd eich coleg neu brifysgol yn penderfynu ar swm y taliad a gewch.

Sut i wneud cais

Gofynnwch i’ch coleg am gymorth o’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.

Os ydych yn byw neu’n astudio yng Ngogledd Iwerddon

Gofal i Ddysgu

Beth yw Gofal i Ddysgu

Taliadau i roi cymorth i dalu am gostau gofal plant os ydych yn astudio.

Pwy sy’n ei gael?

Gallech gael cymorth gan y cynllun Gofal i Ddysgu os:

 • mai chi yw prif ofalwr y plentyn
 • ydych rhwng 16 a 20 oed ar ddechrau’ch cwrs
 • yn byw yng Ngogledd Iwerddon
 • astudio cwrs amser llawn neu ran-amser a restrir ar Gronfa Ddata Genedlaethol o Gymwysterau Achrededig (NDAQ) - bydd eich coleg yn medru cadarnhau a yw eich cwrs yn gymwys.

Faint yw Gofal i Ddysgu?

Gallech gael hyd at £165 yr wythnos i bob plentyn.

Sut i wneud cais

Gofynnwch i’ch coleg am help drwy’r cynllun Gofal i Ddysgu.

Grant Gofal Plant

Beth yw’r Grant Gofal Plant?

Taliadau wythnosol i roi cymorth i dalu am hyd at 85% o’ch costau gofal plant.

Pwy sy’n ei gael?

Gallwch ymgeisio os:

 • ydych yn fyfyriwr amser llawn
 • oes gennych chi blant dan 15 mewn gofal plant cymeradwy neu gofrestredig (neu dan 17 os oes ganddynt anghenion addysgiadol arbennig).

Faint ydyw?

Yn ddibynnol ar eich incwm cartref, gallwch ymgeisio am hyd at 85% o’ch costau gofal plant, hyd at uchafswm o:

 • £148.75 yr wythnos ar gyfer un plentyn
 • £255 yr wythnos ar gyfer mwy nag un plentyn.

Ni fyddwch yn gymwys i gael y Grant Gofal Plant os ydych chi (neu’ch partner) yn hawlio elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith.

Sut i wneud cais

Gallwch ymgeisio am daliadau Grant Gofal Plant ar eich prif gais cyllid myfyrwyr. Cwblhewch y ffurflen CCG1 ar y cais, neu lawrlwyrthwch ffurflen o Gyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddonopens in new window (PDF).

Lwfans Dysgu Rhieni

Beth ydyw?

Taliadau i helpu gyda chostau’n gysylltiedig â chyrsiau os oes gennych chi blant.

Pwy sy’n ei gael?

Gallwch ymgeisio am gymorth os ydych yn fyfyriwr gyda phlant.

Faint ydyw?

Os ydych yn gymwys, gallech gael hyd at £1,538 y flwyddyn.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Sut i wneud cais

Gallwch ymgeisio am Lwfans Dysgu Rhieni ar eich prif gais cyllid myfyrwyr. Cwblhewch y rhan ar ragor o gymorth i fyfyrwyr gyda phlant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?