Buddsoddi cyfandaliad

Mae llawer o bobl yn cael cyfandaliad ar ryw adeg yn eu bywyd – efallai eich bod wedi etifeddu cryn dipyn o arian, wedi gwerthu eich cartref neu wedi cael swm di-dreth o’ch pensiwn. Felly sut y gallwch wneud y defnydd gorau ohono?

Cam 1 – Rhowch eich arian mewn cyfrif cynilo

Dewch o hyd i gyfrif hygyrch, diogel lle y gall yr arian ennill llog tra byddwch yn gwneud rhagor o waith ymchwil.

  • Sicrhewch fod modd cael gafael ar yr arian yn hawdd – nid ydych yn gwybod pryd y byddwch am symud yr arian i fuddsoddiadau tymor hwy.
  • Bydd hyd at £85,000 fesul person mewn unrhyw gwmni awdurdodedig yn ddiogel hyd yn oed os bydd y cwmni yn methu. Mae’r terfyn iawndal yn berthnasol fesul cwmni awdurdodedig, nid fesul brand. Mae rhai brandiau bancio yn rhan o un cwmni awdurdodedig. Cadarnhewch pa un a yw unrhyw rai o’ch banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig a sicrhewch nad yw’r balansau cyfun dros £85,000. Gwiriwch frandiau banc ar wefan y FCA.

Bydd y trothwy sicrwydd cynilion FSCS i ddefnyddwyr yn newid ar 1 Ionawr 2016 pan ddaw trothwy newydd o £75,000 i rym. Yn y cyfamser bydd y trothwy presennol o £85,000 yn parhau’n ddilys. Bydd y cyfnod pontio’n rhoi amser i chi ystyried symud eich arian os oes gennych chi fwy na’r trothwy newydd yn eich cyfrif. Os bydd gennych chi fwy o arian na’r trothwy newydd ar 1 Ionawr 2016, bydd peth o’ch arian dan fygythiad os bydd eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn profi anawsterau.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am digollediad os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i’r wal.

Cam 2 – Cwblhewch holiadur canfod ffeithiau ariannol

Cwblhewch ein holiadur canfod ffeithiau ariannol i’ch helpu i weld beth sydd ei angen arnoch o’ch buddsoddiadau. Eisteddwch i lawr, llenwch yr holiadur a byddwch yn barod i lunio cynllun.

Mae’n rhaid cyfateb cynilion a buddsoddiadau i’ch anghenion a’ch nodau. Mae ein holiadur canfod ffeithiau ariannol yn eich helpu i nodi pethau fel:

  • eich sefyllfa ariannol
  • y pethau rydych yn gobeithio eu cyflawni
  • beth allai ddigwydd yn y dyfodol
  • sut rydych yn teimlo am arian a risg

Mae’n rhoi’r wybodaeth gywir i chi (ac unrhyw gynghorydd proffesiynol a ddefnyddiwch) i asesu a dewis buddsoddiadau addas, fforddiadwy a chynaliadwy.

Cam 3 – Lluniwch eich cynllun buddsoddi

Diogelu eich hun

Llwyddwch i osgoi cynigion buddsoddi nas gofynnwyd amdanynt.

Cyn buddsoddi gwiriwch gofrestr yr FCA a’r rhestr rybuddio.

Os ydych yn ystyried cynnig buddsoddi, ceisiwch gyngor diduedd.

Ar ôl cwblhau’r holiadur canfod ffeithiau ariannol gallwch nodi’r buddsoddiadau sy’n diwallu eich anghenion a chynllunio sut i ddefnyddio eich arian. Dyma eich cynllun cynilo a buddsoddi.

Cymharwch gronfeydd gwahanol ar wefan y Gymdeithas Buddsoddiadauopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?