Buddsoddi cyfandaliad

Mae llawer o bobl yn cael cyfandaliad ar ryw adeg yn eu bywyd – efallai eich bod wedi etifeddu cryn dipyn o arian, wedi gwerthu eich cartref neu wedi cael swm di-dreth o’ch pensiwn. Felly sut y gallwch wneud y defnydd gorau ohono?

Cam 1 – Rhowch eich arian mewn cyfrif cynilo

Dewch o hyd i gyfrif hygyrch, diogel lle y gall yr arian ennill llog tra byddwch yn gwneud rhagor o waith ymchwil.

  • Sicrhewch fod modd cael gafael ar yr arian yn hawdd – nid ydych yn gwybod pryd y byddwch am symud yr arian i fuddsoddiadau tymor hwy.
  • Bydd hyd at £85,000 fesul person mewn unrhyw gwmni awdurdodedig yn ddiogel hyd yn oed os bydd y cwmni yn methu. Mae’r terfyn iawndal yn berthnasol fesul cwmni awdurdodedig, nid fesul brand. Mae rhai brandiau bancio yn rhan o un cwmni awdurdodedig. Cadarnhewch pa un a yw unrhyw rai o’ch banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig a sicrhewch nad yw’r balansau cyfun dros £85,000. Gwiriwch frandiau banc ar wefan y FCA.

Bydd y trothwy sicrwydd cynilion FSCS i ddefnyddwyr yn newid ar 1 Ionawr 2016 pan ddaw trothwy newydd o £75,000 i rym. Yn y cyfamser bydd y trothwy presennol o £85,000 yn parhau’n ddilys. Bydd y cyfnod pontio’n rhoi amser i chi ystyried symud eich arian os oes gennych chi fwy na’r trothwy newydd yn eich cyfrif. Os bydd gennych chi fwy o arian na’r trothwy newydd ar 1 Ionawr 2016, bydd peth o’ch arian dan fygythiad os bydd eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn profi anawsterau.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am digollediad os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i’r wal.

Cam 2 – Cwblhewch holiadur canfod ffeithiau ariannol

Cwblhewch ein holiadur canfod ffeithiau ariannol i’ch helpu i weld beth sydd ei angen arnoch o’ch buddsoddiadau. Eisteddwch i lawr, llenwch yr holiadur a byddwch yn barod i lunio cynllun.

Mae’n rhaid cyfateb cynilion a buddsoddiadau i’ch anghenion a’ch nodau. Mae ein holiadur canfod ffeithiau ariannol yn eich helpu i nodi pethau fel:

  • eich sefyllfa ariannol
  • y pethau rydych yn gobeithio eu cyflawni
  • beth allai ddigwydd yn y dyfodol
  • sut rydych yn teimlo am arian a risg

Mae’n rhoi’r wybodaeth gywir i chi (ac unrhyw gynghorydd proffesiynol a ddefnyddiwch) i asesu a dewis buddsoddiadau addas, fforddiadwy a chynaliadwy.

Cam 3 – Lluniwch eich cynllun buddsoddi

Ar ôl cwblhau’r holiadur canfod ffeithiau ariannol gallwch nodi’r buddsoddiadau sy’n diwallu eich anghenion a chynllunio sut i ddefnyddio eich arian. Dyma eich cynllun cynilo a buddsoddi.

Cymharwch gronfeydd gwahanol ar wefan y Gymdeithas Buddsoddiadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?