Buddsoddiadau eiddo anuniongyrchol

Gallwch fuddsoddi mewn eiddo mewn gwahanol ffyrdd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yn y canllaw hwn.

Pryd y gallai buddsoddi mewn eiddo fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gallai buddsoddi’n anuniongyrchol mewn eiddo fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os ydych am fuddsoddi yn y farchnad eiddo heb orfod prynu tŷ neu fflat eich hun
 • os ydych yn barod i ymrwymo i fuddsoddiad hirdymor
 • os ydych yn deall y gall y farchnad eiddo ostwng yn ogystal â chodi ac y gall gwerth eich buddsoddiad felly godi neu ostwng

Opsiynau ar gyfer buddsoddi’n anuniongyrchol mewn eiddo

Mae tair prif ffordd o fuddsoddi’n anuniongyrchol mewn eiddo:

 • ymddiriedolaethau buddsoddi mewn eiddo tiriog (REITs)
 • cyfranddaliadau mewn cwmnïau eiddo
 • cynlluniau bancio tir

Mae ffyrdd eraill o fuddsoddi’n anuniongyrchol mewn eiddo yn cynnwys cronfeydd eiddo, ymddiriedolaethau uned eiddo a chwmnïau buddsoddi penagored, ymddiriedolaethau buddsoddi mewn eiddo a chronfeydd buddsoddi mewn eiddo awdurdodedig.

Prynu cyfranddaliadau mewn Ymddiriedolaethau Buddsoddi mewn Eiddo Tiriog (REIT)

 • Mae REIT yn gwmni buddsoddi mewn eiddo sydd wedi’i restru ar y gyfnewidfa stoc sy’n berchen ar eiddo ac yn rheoli’r eiddo hwnnw ar ran cyfranddeiliaid.
 • Gall REIT fuddsoddi mewn eiddo masnachol, eiddo preswyl neu’r ddau.
 • Caiff REIT driniaeth arbennig o ran treth er mwyn sicrhau bod gwell cysondeb â’r trefniadau treth ar gyfer buddsoddi’n anuniongyrchol mewn eiddo.
 • Byddwch yn buddsoddi drwy brynu cyfranddaliadau yn y REIT. Gweler ein canllaw Buddsoddi mewn cyfranddaliadau i gael rhagor o wybodaeth.
 • Mae gan REIT ddwy elfen wahanol at ddibenion treth: busnes gosod eiddo wedi’i neilltuo sydd wedi’i eithrio rhag treth gorfforaeth; a gweithgareddau nad ydynt wedi’u neilltuo fel gwasanaethau rheoli eiddo nad ydynt wedi’u heithrio.
 • Os bydd y REIT y byddwch yn buddsoddi ynddo yn llwyddiannus, byddwch yn cael cyfran o’r elw.
 • Caiff taliadau o’r elfen sydd wedi’i heithrio rhag treth eu trin fel incwm eiddo yn y DU i’r buddsoddwr ac fe’u telir yn glir o dreth ar y gyfradd sylfaenol – gall pobl nad ydynt yn talu treth adhawlio’r swm hwn a bydd buddsoddwyr ISA yn cael taliadau crynswth.
 • Caiff taliadau o’r elfen na chaiff ei heithrio eu trin yn yr un ffordd ag unrhyw ddifidend yn y DU ac fe’u telir gyda chredyd treth.

Manteision

Anfanteision

 • Gall gwerth eich buddsoddiad ostwng yn ogystal â chynyddu ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
 • Nid yw REITs yn cael eu goruchwylio’n uniongyrchol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os byddwch yn buddsoddi mewn REIT, ni fyddwch yn gallu cysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol i wneud cwyn na hawlio iawndal gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os aiff y cwmni i’r wal.

Prynu cyfranddaliadau mewn cwmnïau eiddo rhestredig

 • Cwmnïau buddsoddi mewn eiddo wedi’u rhestru ar y gyfnewidfa stoc a allai fod yn berchen ar eiddo, yn datblygu eiddo ac yn rheoli eiddo ar ran cyfranddeiliaid. Maent yn rhy fach i gael statws REIT neu maent yn dewis peidio â gweithredu fel REIT.
 • Byddwch yn buddsoddi drwy brynu cyfranddaliadau yn y cwmni. Gweler ein canllaw Buddsoddi mewn cyfranddaliadau i gael rhagor o wybodaeth.
 • Os bydd y cwmni eiddo y byddwch yn buddsoddi ynddo yn llwyddiannus, byddwch yn cael difidend – sef cyfran o’r elw. Gallwch hefyd wneud arian os bydd pris cyfranddaliadau yn codi, gan roi cyfle i chi werthu am bris uwch na’r pris prynu gwreiddiol.

Manteision

 • Mae rhai cwmnïau yn buddsoddi mewn mathau arbenigol o eiddo, gan roi cyfle i chi ymuno â marchnadoedd y mae’n anodd buddsoddi ynddynt fel arfer.
 • Gallwch ddal cyfranddaliadau mewn ISA di-dreth, hyd at eich terfyn blynyddol. Gweler ein canllaw Cyfrifon ISA a ffyrdd eraill sy’n effeithlon o ran treth i gynilo neu fuddsoddi.
 • Anfanteision

  • Gall gwerth eich buddsoddiad ostwng yn ogystal â chynyddu ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
  • Nid yw cwmnïau eiddo rhestredig yn cael eu goruchwylio’n uniongyrchol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) felly ni allwch gysylltu â’r Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol i wneud cwyn na hawlio iawndal gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os aiff y cwmni i’r wal.

  Buddsoddi mewn cynlluniau bancio tir

  Rhybudd!Nid yw’r rhan fwyaf o gynlluniau bancio tir wedi’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.
  Gyda chynlluniau bancio tir, byddwch yn prynu llain o dir mewn ardal lle nad oes caniatâd datblygu. Mae’r bobl sy’n gwerthu lleiniau yn aml yn honni y bydd gwerth y tir yn cynyddu’n sydyn unwaith y rhoddir caniatâd cynllunio.Fodd bynnag, gallai’r tir fod wedi’i ddiogelu ac mae’n bosibl na chaiff ganiatâd cynllunio fyth. Byddwch yn ymwybodol bod y cynlluniau hyn yn cynnwys lefel uchel o risg ac y gallent fod yn sgamiau.Cyn prynu tir, cysylltwch â chyngor lleol yr ardal i weld a yw’r tir yn debygol o gael ei ryddhau i’w ddatblygu.Os bydd cynllun buddsoddi bancio tir yn honni ei fod wedi’i strwythuro fel buddsoddiad cydfuddiannol neu gyfunol, rhaid iddo gael ei gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

  Manteision

  • Os bydd y cynllun yn ddilys a bod y tir yn cynyddu mewn gwerth, mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwerthu’r llain am fwy nag y gwnaethoch ei dalu amdano.

  Anfanteision

 • Risg uchel o dwyll
 • Bydd rhai cwmnïau yn dweud wrthych y gellir adeiladu ar y tir neu fod gan y tir ganiatâd cynllunio, ond mae’n bosibl y byddwch yn prynu tir na ellir ei ddatblygu, naill ai am ei fod wedi’i ddiogelu oherwydd ei harddwch neu am resymau yn ymwneud â llygredd diwydiannol.
 • Nid yw cynlluniau bancio tir nas awdurdodir gan yr FCA yn destun unrhyw reolau na rheoliadau o ran trin cwsmeriaid yn deg neu ymdrin ag arian cleientiaid.
 • Os byddwch yn buddsoddi drwy gwmni anawdurdodedig a bod pethau’n mynd o chwith, ni fyddwch yn gallu cysylltu â’r Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol i wneud cwyn na hawlio iawndal gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?