Buddsoddiadau eiddo prynu-i-osod

Ystyr prynu-i-osod yw’n union hynny – byddwch yn prynu eiddo er mwyn ei rentu allan i denantiaid. Dylech ystyried yr eiddo fel buddsoddiad tymor canolig i hirdymor.

Gallai buddsoddiad eiddo prynu-i-osod fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • Os yw’n well gennych fuddsoddiadau sy’n teimlo’n fwy diriaethol na stociau a chyfranddaliadau
 • Os ydych yn fodlon ymrwymo eich arian am gyfnod hir
 • Os ydych yn deall y gall prisiau eiddo ostwng yn ogystal â chodi
 • Os ydych yn barod i fentro na fyddwch o bosibl yn gwneud elw ar eich buddsoddiad
 • Os ydych yn deall ac yn derbyn y risgiau ychwanegol sy’n gysylltiedig â chael benthyg arian i brynu eiddo
 • Os ydych yn deall ac yn derbyn y costau a’r amser sy’n gysylltiedig â bod yn berchen ar eiddo a’i redeg a’r effaith a gaiff hyn ar eich elw posibl

Beth yw prynu-i-osod?

Mae buddsoddiad prynu-i-osod yn wahanol iawn i fod yn berchen ar eich cartref eich hun. Pan fyddwch yn dod yn landlord, rydych mewn gwirionedd yn rhedeg busnes bach - busnes gyda chyfrifoldebau cyfreithiol pwysig.

Sut maent yn gweithio

Er mwyn prynu eiddo preswyl, gallwch ddefnyddio eich arian eich hun neu drefnu morgais prynu-i-osod gyda blaendal arian parod.

Cofiwch fod risgiau yn gysylltiedig â morgais – os bydd angen i chi werthu’r eiddo ar golled, mae’n bosibl na fydd y pris gwerthu yn cwmpasu’r swm sy’n ddyledus gennych ar y morgais. Byddai angen i chi dalu’r gwahaniaeth. Cofiwch hefyd, os bydd eich tenantiaid yn gadael ac nad ydych yn cael unrhyw rent, bydd angen i chi dalu eich ad-daliadau morgais o hyd.

Unwaith y byddwch yn prynu eiddo, gallwch wneud elw posibl mewn dwy ffordd:

 • Ar enillion rhent – yr hyn y bydd eich tenant(iaid) yn ei dalu mewn rhent, llai unrhyw gostau cynnal a chadw a rhedeg, fel gwaith atgyweirio a ffioedd asiant.
 • Twf cyfalaf – yr elw y byddwch yn ei ennill os byddwch yn gwerthu eich eiddo am fwy na’r hyn y gwnaethoch ei dalu amdano.

Mae prynu i osod yn ymrwymiad mawr.

Risg ac elw

 • Mae faint o rent y gallwch ei godi yn amrywio yn ôl nifer o ffactorau, gan gynnwys tueddiadau ehangach yn y farchnad sydd y tu allan i’ch rheolaeth. Nid oes gwarant y cewch rent.
 • Os na allwch ddod o hyd i denantiaid – neu os na allwch godi’r rhent roeddech yn disgwyl ei godi – mae’n bosibl na fyddwch yn cael digon i dalu’r ad-daliadau ar eich morgais.
 • Os bydd prisiau tai yn gostwng, mae gwerth eich eiddo yn debygol o ostwng hefyd. Efallai na fyddwch yn gallu ei werthu am gymaint ag yr oeddech wedi’i obeithio.
 • Os bydd yn rhaid i chi werthu ac na fydd y pris gwerthu yn ddigon i dalu’r morgais cyfan, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth.
 • Gall gwaith atgyweirio sylweddol neu denantiaid anodd gynyddu eich costau – a’r helbul cysylltiedig – yn annisgwyl.
 • Os bydd y farchnad dai yn ffyniannus, mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwerthu eich eiddo am elw.

Cael gafael ar eich arian

Er mwyn cael gafael ar eich arian, bydd angen i chi werthu’r eiddo neu drefnu morgais arall. Mae’r ddau yn cymryd amser. Byddai angen i forgais newydd gael ei gymeradwyo gan y banc.

Taliadau

Bydd angen i chi gwmpasu’r costau prynu, a all gynnwys:

 • Ffioedd cyfreithwyr
 • Treth tir y doll stamp, a
 • Ffioedd arolygu

Mae costau rhedeg a chynnal a chadw hefyd yn gysylltiedig ag unrhyw fath o gartref a gaiff ei osod ar rent.

Bydd asiant gwerthu neu osod hefyd yn codi ffi. Os ydych am ddefnyddio asiant, cymharwch gostau er mwyn sicrhau eich bod yn cael y fargen orau.

Pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo, efallai y bydd gennych ffioedd cyfreithiol a ffioedd marchnata i’w talu.

Diogel a sicr?

 • Yswiriant landlordiaid – nid oes ei angen yn ôl y gyfraith, ond gall trefnu polisi helpu i’ch diogelu chi a’ch buddsoddiad.
 • Yswiriant adeiladau – y bydd ei angen arnoch os bydd gennych forgais prynu-i-osod – gall hefyd helpu i ddiogelu eich buddsoddiad.
 • Gan fod adeiladau a thir yn werthfawr, mae’n bosibl y bydd twyllwyr yn eich targedu.

Treth

O 1 Ebrill 2016 bydd unrhyw un sy’n prynu cartref ychwanegol neu eiddo preswyl prynu i osod yn gorfod talu 3% yn rhagor ar ben pob band Treth Stamp.

Mae Treth Dir y Dreth Stamp yn berthnasol i eiddo sy’n costio £125,000 neu ragor ar wahân i’r Alban lle ni fydd y dreth stamp yn weithredol o 1 Ebrill 2015.

Yn hytrach byddwch yn talu Treth Trafodion Tir ac Adeiladau pan brynwch eiddo. Mae’r dreth hon yn berthnasol i eiddo rhydd-ddaliad a lesddaliad – pa un a ydych chi’n prynu’n llwyr neu gyda morgais.

Mae’n debygol y bydd angen i chi dalu treth incwm ar incwm rhentu hefyd.

Gall landlordiaid prynu i osod wrthbwyso eu taliadau llog morgais a rhai o’u costau yn erbyn eu hincwm.

Mae cyfraddau uwch ac atodol o ostyngiad treth yn cael eu dirwyn i ben a byddant wedi eu cyfyngu i 20% ar gyfer pob landlord erbyn 2020.

Golyga’r newidiadau hyn y bydd eich incwm trethadwy yn codi, gan effeithio ar eich bil treth, yn arbennig os ydych chi’n talu treth cyfradd ychwanegol.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2018-2019, gall landlordiaid prynu i osod wrthbwyso 50% o daliadau llog eu morgais yn erbyn eu hincwm rhent. Mae 50% o’r taliad morgais yn gymwys ar gyfer credyd treth o 20%.

O Ebrill 2019 bydd hyn yn newid unwaith eto, gyda 25% o daliadau llog morgais yn gymwys ar gyfer gwrthbwyso yn erbyn incwm rhent, a 75% yn gymwys ar gyfer credyd treth o 20%.

Os byddwch yn gwneud elw pan fyddwch yn gwerthu eich eiddo prynu-i-osod, byddwch yn atebol i dalu Treth Enillion Cyfalaf. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am dreth ar elw eiddo prynu-i-osod ar wefan GOV.UKopens in new window.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Nid yw’r mathau o ddiogelwch i ddefnyddwyr sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau yn berthnasol i eiddo prynu-i-osod.

Felly mae’n bwysicach fyth dod o hyd i bopeth y gallwch cyn i chi ymrwymo i eiddo a morgais.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?