Byddwch yn barod wrth ichi wneud hawliad yswiriant teithio

Delir â’r rhan fwyaf o hawliadau cwmnïau yswiriant yn fuan a didrafferth. Mae bob amser yn werth cymryd yr amser i ddarllen geiriau’r polisi yn llawn cyn bod angen i chi wneud hawliad. Yma rydym yn amlygu rhai o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw yswiriant teithio yn talu er mwyn i chi osgoi cael gwrthod eich cais.

“Wnaethoch chi ddim cymryd ‘gofal rhesymol’ o’ch eiddo”

Gofalwch am eich pethau – ni fydd eich yswiriwr yn talu am hawliadau os ydynt yn penderfynu na wnaethoch gymryd ‘gofal rhesymol’. Er enghraifft, os byddwch yn gadael eich bag yn weladwy mewn car wedi ei barcio a’i fod yn cael ei ddwyn, mae’n debyg na fydd wedi ei gynnwys.

“Fe roddoch eich pethau gwerthfawr yng nghrombil yr awyren”

Gwiriwch ddiffiniad ‘pethau gwerthfawr’ oherwydd byddant yn amrywio o un yswiriwr i’r llall ac yn cynnwys pethau a gariwch ar awyren, ar long ac ati. Efallai na fydd eich polisi’n diogelu pethau gwerthfawr a ‘gludir ond heb fod dan eich rheolaeth bersonol chi’.

“Does gennych chi ddim adroddiad gan yr heddlu/prawf o’i brynu/datganiad ysgrifenedig”

Os bydd rhywbeth wedi ei golli neu’n cael ei ddwyn, sicrhewch brawf o hyn. Bydd angen ichi:

  • Adrodd am ladrad i’r heddlu lleol, neu awdurdod arall, fel arfer o fewn 24 awr
  • Cadw derbynebau gwreiddiol (neu dystiolaeth arall) i ddarparu prawf perchnogaeth
  • Sicrhau adroddiad ysgrifenedig os yw’r cwmni hedfan yn colli eich bagiau – mae angen i hyn gadarnhau faint o oriau oedd bagiau yn hwyr neu eu bod wedi eu colli

“Mae’n ddrwg gen i, nid yw’ch ewythr yn ‘berthynas agos’”

Mae llawer o bolisïau teithio yn eich cynnwys ar gyfer eich costau os oes rhaid i chi ganslo taith neu ddod adref yn fuan oherwydd bod perthynas agos yn ddifrifol wael neu wedi marw. Ond mae rhai teithwyr wedi canslo eu gwyliau i ganfod nad yw’r sawl maent wedi dychwelyd ar ei gyfer wedi ei gynnwys yn niffiniad eu cwmni gwyliau o ‘berthynas agos’.

Gwiriwch eiriad eich polisi yswiriant teithio cyn ichi brynu i weld yn union pwy sydd wedi eu cynnwys. A sicrhewch eich bod yn datgan os oes gan unrhyw un o’ch perthnasau agos gyflwr meddygol blaenorol allai effeithio ar eich cynlluniau teithio.

“Roeddech wedi meddwi”

Os ydych yn cael damwain, neu hyd yn oed yn colli rhywbeth, wedi yfed gormod neu gymryd cyffuriau, mae’n annhebyg y bydd sicrwydd gennych.

“Wnaethoch chi ddim cael y brechiadau angenrheidiol”

Cymrwch pa bynnag frechiadau neu feddyginiaeth a argymhellir ar gyfer eich cyrchfan. Er enghraifft, os yw’ch asiant teithio yn argymell meddyginiaeth gwrth falaria ac nad ydych yn ei gymryd, os byddwch yn dal malaria ni fydd eich yswiriwr yn talu ar hawliad.

“Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio”

Os oes gennych broblem feddygol, ffoniwch linell gymorth eich yswiriwr cyn gynted â phosibl. Gwrthodwyd rhai hawliadau i deithwyr am nad oeddynt wedi ffonio i adrodd ar salwch neu argyfwng wrth deithio.

Os bydd rhywbeth yn digwydd ac os ydych yn credu fod angen i chi wneud hawliad, gweithredwch yn gyflym. Efallai mai dim ond 24 awr fydd gennych i gofrestru adroddiad heddlu. Cadwch at unrhyw ganllawiau ar gyfer cyflwyno’ch hawliad i’ch yswiriwr ar ôl cyrraedd adref.

  • Ewch â chopi o’ch polisi yswiriant gyda chi, fel bod gennych rif llinell gymorth eich yswiriwr a’r holl ddyddiadau cau a manylion os bydd angen gwneud hawliad.
  • Os prynoch eich polisi ar-lein, gallwch gadw copi ar eich ffôn fel ei fod gyda chi ar bob adeg.

“Nid yw’r gyrchfan honno wedi ei chynnwys”

Os ydych yn teithio i wlad neu ran o wlad y mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn dweud y dylech ei hosgoi, ni fyddwch yn gallu hawlio ar eich yswiriant gwyliau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?