Byw ar gyllideb

Mae rheoli arian a chael dau ben llinyn ynghyd pan fyddwch ar incwm isel yn gofyn am waith trefnu gofalus. Rydym wedi casglu ynghyd rhai o’r ffyrdd gorau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r holl driciau posibl i’ch helpu i gadw mewn rheolaeth pan fyddwch ar gyllideb dynn.

Cyfrifwch eich cyllideb

Gyda’n Cynllunydd cyllideb gallwch gyfrifo faint o arian sydd gennych yn dod i mewn ac ar beth yr ydych yn ei wario.

Y cam cyntaf wrth gymryd rheolaeth o’ch arian yw cyfrifo eich costau byw, yn cynnwys gwybod beth sy’n dod i mewn, beth sy’n mynd allan a phryd.

Mae llunio cyllideb yn rhoi darlun clir i chi o ble mae eich arian yn mynd, ac yn dangos i chi ble gallai cyfle fodoli i chi arbed arian. Bydd hefyd yn eich helpu i weld p’un ai ydych yn byw o fewn eich incwm ai peidio.

Am ragor ynghylch cyllidebu a rheoli arian darllenwch ein Canllaw i ddechreuwyr ar reoli eich arian.

Edrychwch ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Bydd ein Chwilotwr arian parod cyflym yn eich helpu i weld sut allwch chi arbed trwy gwtogi ar bethau nad ydynt yn hanfodol.

Gall fod yn anodd newid faint o arian sydd gennych yn dod i mewn, ond mae gennych fwy o reolaeth dros beth sy’n mynd allan.

Yn ôl ymchwil gan Santander, mae cartrefi yn y Deyrnas Unedig yn gwario cyfartaledd o £3,329 y flwyddyn ar filiau’r dreth gyngor, ynni, trydan, dŵr a band eang. Gallwch dorri cannoedd o bunnoedd oddi ar eich gwariant trwy newid darparwyr gwasanaethau a chwilio am fargen well ar lawer o bethau, yn cynnwys eich siopa a gwyliau.

Darllenwch ein canllawiau ar Sut i arbed arian ar filiau’r cartref a lleihau eich costau.
Dysgwch am Arbed arian ar wyliau yn ein canllaw penodol.

Hawliwch yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt

Mae’n haws nag y gallech feddwl i wirio eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt os ydych ar incwm isel.

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu grŵp Facebook preifat Cymuned Cymorth Dyled i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig. Cais i ymuno yma.

Mae rhai budd-daliadau’n daliadau unwaith ac am byth i helpu gyda set benodol o amgylchiadau fel tywydd oer. Mae rhai eraill, fel Cymhorthdal Incwm, yn ychwanegu at eich incwm rheolaidd.

Dilynwch y ddolen isod am olwg gyffredinol ar beth sydd ar gael a sut i weld os ydych ar eich colled.

Benthyciadau brys er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y medrech gael benthyciad di-log gan y llywodraeth i’ch helpu i gael dau ben llinyn ynghyd ar adeg anodd.

Benthyciadau Cyllidebu

Os ydych chi ar incwm isel ac yn hawlio budd-daliadau mae’n bosibl y gallwch dderbyn Benthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Gall hyn helpu gyda phethau fel:

  • dodrefn neu offer at y tŷ
  • dillad neu esgidiau
  • rhent o flaen llaw neu dreuliau symud ar gyfer cartref newydd
  • treuliau teithio
  • arian i’ch helpu i chwilio am neu ddechrau gwaith
  • gwella, cynnal a chadw neu ddiogelu eich cartref.
Canfyddwch am Fenthyciadau Cyllidebu a chael ffurflen gais ar wefan GOV.UK.
Dysgwch fwy am Fenthyciadau Cyllidebu a Blaensymiau Cyllidebu ar ganllaw Turn2us i Beth yw Benthyciad/Blaenswm Cyllidebu?.

Benthyciadau eraill

Byddwch yn ofalus dros ben gyda mathau eraill o fenthyciadau. Gall pethau fel benthyciadau diwrnod cyflog, benthyciadau llyfr log a benthyca ar stepen drws ymddangos fel ateb parod, ond gallant waethygu sefyllfa sydd eisoes yn un anodd.

Yn aml, maent yn ddull drud iawn o fenthyca arian – felly ceisiwch bob amser i ganfod ffyrdd eraill o fenthyca.

Gofynnwch i’ch teulu a allan nhw eich helpu, neu ystyriwch ymuno ag undeb credyd. Mae Undebau Credyd wedi eu sefydlu er mwyn cynnig gwasanaethau bancio i bobl a fyddent, fel arall, yn ei chael yn anodd eu cyrchu.

Dysgwch fwy yn Benthyca gan undeb credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?