Cadw trefn ar eich arian os yw’ch swydd mewn perygl

Boed eich swydd eisoes mewn perygl neu’ch bod yn poeni am doriadau posib, un o’r pethau pwysicaf y gallwch ei wneud ar hyn o bryd yw pwyso a mesur eich sefyllfa ariannol. Bydd hyn o gymorth i chi reoli’r sefyllfa a byddwch yn medru ymdopi’n llawer iawn gwell os collwch eich swydd.

Cam 1 – Ystyriwch eich sefyllfa ariannol

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i gael syniad clir o’ch incwm a’ch gwariant.

Os nad oes gennych gyllideb yn barod sy’n rhestru’ch holl incwm a gwariant – mae’n bryd i chi lunio un.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn amcangyfrif yn rhy isel faint maent yn ei wario bob mis, felly cewch eich synnu gan y canlyniadau efallai.

Cam 2 – Canfyddwch ffyrdd o dorri’n ôl

Ar gyfer pethau nad ydynt yn hanfodol – fel aelodaeth o gampfa a phrynu coffi bob dydd – defnyddiwch ein Canfyddwr arian yn gyflym i weld sut allwch chi dorri’n ôl ar yr eitemau hyn.

Unwaith y bydd gennych chi syniad clir o faint yr ydych yn ei wario, dechreuwch ystyried y ffordd y byddai colli’ch swydd yn effeithio ar eich cyllideb. Gallwch gyfrifo ar ba wariant y bydd angen i chi dorri’n ôl er mwyn i chi fedru ymdopi ag incwm is.

Drwy dorri’n ôl nawr, gallech hefyd gronni digon o gynilion wrth gefn i’ch helpu i gadw dau ben llinyn ynghyd petaech chi’n colli’ch swydd. Edrychwch yn ofalus ar y pethau rydych yn gwario’ch arian arnyn nhw a’u rhannu’n eitemau hanfodol ac nad ydynt yn hanfodol.

Dysgwch Sut i arbed arian ar filiau cartref yn ein canllaw dynodedig.

Cam 3 – Cael rheolaeth ar eich dyledion

Cofiwch dalu’r dyledion o flaenoriaeth yn gyntaf. Dyledion yw’r rhain fel ôl-ddyledion morgais neu rent a biliau tanwydd. Dysgwch ragor yn Sut i flaenoriaethu’ch dyledion.

Tra bydd gennych waith, bydd eich sgôr credyd yn well na phe byddech yn ddi-waith. Felly achubwch y cyfle – nawr yw’r amser i edrych ar eich holl ddyledion. Newidiwch fenthycwyr i gael y cyfraddau gorau ac ystyriwch ad-dalu cymaint o’r ddyled ag y gallwch, ond gwyliwch rhag taliadau ad-dalu cynnar.

Cofiwch dalu’r dyledion blaenoriaeth yn gyntaf. Dyledion yw’r rhain fel ôl-ddyledion morgais neu rent, biliau tanwydd a dyledion eraill. Dilynwch y ddolen isod i geisio deall pa rai yw’r rhain.

Cam 4 – Ystyried unrhyw yswiriant

Yn y gorffennol, oherwydd y ffordd y gwerthwyd polisïau diogelu taliadau, efallai na fyddwch wedi sylweddoli bod yr yswiriant hwn gennych. Holwch eich darparwr benthyciadau a oes yswiriant yn diogelu’ch morgais, eich benthyciad neu’ch cerdyn credyd.

Chwiliwch am unrhyw yswiriant diogelu taliadau morgais (MPPI), yswiriant diogelu taliadau (PPI), neu yswiriant diogelu incwm tymor byr (STIP) a gawsoch o’r blaen. Os byddwch yn colli’ch swydd neu os byddwch yn rhy sâl i weithio, mae’n bosibl y gallwch chi wneud hawliad.

Oherwydd y ffordd y byddai polisïau diogelu taliadau’n cael eu gwerthu yn y gorffennol, efallai na fyddwch wedi sylweddoli bod gennych yr yswiriant hwn. Holwch eich darparwr benthyciadau a oes yswiriant yn diogelu’ch morgais, eich benthyciad neu’ch cerdyn credyd.

Os oes gennych yswiriant ac mae eich cais yn cael ei wrthod, mae’n bosibl bod y polisi wedi’i gam-werthu i chi ac fe allech fod yn gymwys i hawlio iawndal. Darllenwch ragor am Adennill yswiriant diogelu taliadau.

Cam 5 – Ceisio cynyddu’ch cynilion er mwyn ichi ymdopi yn ystod y cyfnod tlotach

Yn ddelfrydol, dylech anelu at fod wedi cynilo rhwng tri a chwe mis o’ch costau byw mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu sy’n cynnig llog uchel ac sy’n hawdd cael ato.

Bydd hyd yn oed swm llai’n ddefnyddiol. Mae bob amser yn dda cael arian yn y banc, yn enwedig os ydych am gael cyfnod o amser ar lai o incwm.

Cam 6 – Ystyried ffyrdd o wneud arian

Meddyliwch am ffynonellau incwm eraill sydd ar gael i chi.

Er enghraifft, os oes gennych ystafell sbâr yn eich cartref, wyddech chi fod y £7,500 cyntaf a gewch yn sgil rhent yn ddi-dreth?

Bydd angen caniatâd eich darparwr morgais neu’ch landlord arnoch i gael lletywr a dylech roi gwybod i’ch cwmnïau yswiriant adeiladau a chynnwys.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?