Cadw’ch ewyllys yn rhywle y gall eraill ddod o hyd iddi

Os digwydd unrhyw beth i’ch ewyllys, neu os nad yw eich ysgutor yn gwybod lle i gael hyd iddi, nid oedd pwrpas i chi ysgrifennu un yn y lle cyntaf. Rhaid i chi benderfynu sut i ddiogelu eich ewyllys, ac yna gadael i’ch ysgutor wybod lle mae’n cael ei chadw.

Lle na ddylech gadw eich ewyllys

Peidiwch byth â chadw eich ewyllys mewn blwch cadw yn y banc. Pan fydd rhywun yn marw, ni all y banc agor y blwch cadw hyd nes i’r ysgutor gael profeb (caniatâd gan y llys i weinyddu eich materion) – ac ni ellir cymeradwyo’r brofeb heb yr ewyllys. Gwnewch yn siŵr bob amser bod eich ewyllys ar gael heb brofeb.

Dywedwch wrth eich ysgutor lle mae eich ewyllys

Unwaith y byddwch wedi gwneud penderfyniad ynglŷn â sut i wneud yn siŵr bod eich ewyllys yn ddiogel, mae’n bwysig gadael i’ch ysgutorion wybod ymhle mae’n cael ei chadw a sut i’w chael. Peidiwch â dweud wrthyn nhw yn unig – ysgrifennwch y cyfan i lawr.

Dulliau o gadw eich ewyllys

Nid oes un lle penodol y mae’r gyfraith yn ei ddweud y dylid cadw’ch ewyllys ynddo. Dewiswch yr opsiwn sydd fwyaf diogel ac addas ar eich cyfer chi.

1. Gadewch eich ewyllys gyda’ch cyfreithiwr

Os mai cyfreithiwr sydd yn ysgrifennu eich ewyllys, byddant fel arfer yn cadw copi gwreiddiol heb ffi a rhoi copi arall i chi – ond gofynnwch iddynt i wneud yn siŵr. Bydd y rhan fwyaf o gyfreithwyr yn cadw ewyllys er nad y nhw a’i hysgrifennodd, ond maent yn debygol o godi ffi.

  • Manteision: Mae cyfreithwyr yn cael eu rheoleiddio felly os yw’r ewyllys yn cael ei cholli neu ei difrodi mae gennych achos i unioni pethau.
  • Anfanteision: Os nad y cyfreithiwr a ysgrifennodd eich ewyllys sy’n ei chadw, yna bydd hyn yn golygu y bydd angen arnoch chi dalu mwy.

2. Gadael i wasanaeth ysgrifennu ewyllys ei chadw

Os defnyddiwch wasanaeth ysgrifennu ewyllys, yn aml gallant ei chadw ar eich cyfer am gost ychwanegol.

  • Manteision: Gall gostio llai na defnyddio cyfreithiwr – ond gwiriwch y ffi cyn ymrwymo.
  • Anfanteision: Gallech fod yn llai diogel petai rhywbeth yn mynd o’i le – gofynnwch beth fyddai’n digwydd petai’r ewyllys yn cael ei difrodi neu’r gwasanaeth yn mynd i’r wal. Cofiwch ofyn am gopi i’ch dibenion chi.

3. Cofrestrwch yr ewyllys gyda’r Gwasanaeth Profeb (Cymru a Lloegr)

Bydd y Gwasanaeth Profeb yn cadw eich ewyllys ar eich cyfer – rhaid i chi ei chofrestru yn swyddogol a gwneud ceisiadau swyddogol i’w thynnu hi allan eto.

  • Manteision: Mae manteision, am ffi safonol o £20.
  • Anfanteision: Chi yn unig all gymryd yr ewyllys yn ôl tra yr ydych yn fyw drwy gyflwyno’r ffurflen gywir – er enghraifft, ni allwch ofyn i gyfreithiwr ei nôl ar eich rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw’ch ewyllys gyda’r Gwasanaeth Profiant ar wefan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlys Ei Mawrhydi. I ddod o hyd i’ch Gwasanaeth Profiant lleol er mwyn gwneud cais i gadw’ch ewyllys, defnyddiwch offeryn ‘dod o hyd i’r llys neu’r tribiwnlys cywir’ ar wefan GOV.UK.

4. Cadw’r ewyllys eich hun

Gallwch gadw eich ewyllys gyda’ch dogfennau eraill, mewn sâff, neu unrhyw le y mynnwch – ond gwnewch yn siwr bod eich ysgutor yn gwybod lle mae hi’n cael ei chadw.

  • Manteision: Am ddim.
  • Anfanteision: Risg, oherwydd gall yr ewyllys gael ei thaflu i ffwrdd neu ei difrodi yn ddamweiniol.

PWYSIG: Peidiwch byth ag atodi unrhyw ddogfennau eraill at eich ewyllys, drwy styffylu neu ddefnyddio clip papur neu unrhyw beth arall. Maent yn gadael marc ar yr ewyllys, gan godi cwestiynau ynglŷn ag a oes unrhyw ran neu atodiad o’r ewyllys ar goll. Mae hyn yn gwneud pethau’n anoddach i’ch ysgutor.

Mae hyn yn gwneud pethau’n anoddach i’ch ysgutor, a all fod yn gostus a chymryd llawer o amser. Er enghraifft, efallai y bydd yn cysylltu ag un o’r tystion i brofi ai’r ddogfen yw’r un a dystiodd yn cael ei harwyddo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?