Cael benthyciad os ydych yn sâl neu’n anabl

Os ydych yn sâl neu’n anabl ac ar incwm isel gall fod amseroedd pan fydd arnoch angen benthyg arian. Dyma sut i osgoi credyd drud neu fenthyciadau peryglus yn y sefyllfaoedd hyn.

Eich hawliau cyfreithiol

Ni ddylai’r ffaith eich bod yn sâl neu’n anabl eich atal rhag cael benthyciad. Mae’n rhaid i fanciau a darparwyr benthyciadau eraill eich trin yn yr un ffordd â chwsmeriaid nad ydynt yn anabl.

Mae’n bosibl y bydd rheolau gwrth-wahaniaethu’n gymwys i chi, hyd yn oed os nad ydych yn ystyried eich bod yn unigolyn anabl. Er enghraifft os oes cyflwr iechyd corfforol gyda chi fel canser, MS neu HIV; neu salwch meddwl fel iselder.

Cewch wybod rhagor am wahaniaethu anabledd ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Rydych yn gweithio ac mae arnoch angen benthyciad

Os ydych yn gweithio, mae gennych incwm rheolaidd, ac mae’ch statws credyd yn dda, yna dylai fod nifer o opsiynau benthyca gyda chi. Ond cyn ichi wneud cais am fenthyciadau neu fathau eraill o gredyd, dilynwch y tri cham hyn:

  1. Gwiriwch a fedrwch chi fforddio benthyciad A allwch chi fforddio benthyca arian.
  2. Rydych ar incwm isel ac angen benthyca arian. Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi.
  3. Cyfrifwch sut a phryd y byddwch yn talu’r arian yn ôl. Cyfrifo cynllun ad-dalu ar gyfer yr arian rydych yn ei fenthyg.

Rydych ar incwm isel ac angen benthyg arian

Os ydych ar incwm isel ac yn hawlio budd-daliadau salwch neu anabledd, yna mae’n debygol na fyddwch yn gallu cael benthyciad gan fanc mawr.

Peidiwch â benthyca gan unrhyw un o’r darparwyr benthyciadau a ddaw i fyny pan wnewch chwiliad ar y rhyngrwyd am ‘fenthyciadau ar gyfer pobl ar fudd-daliadau’ neu ‘fenthyciadau ar gyfer pobl anabl’. Er y gallech ddisgwyl cyfradd llog o 10%-20% efallai, mae’r APR (Cyfradd Ganrannol Flynyddol) ar fenthyciadau a gynigir gan y darparwyr benthyciadau hyn yn fwy tebygol o fod rhywle rhwng 500% a 4,000%. Bydd rhai’n uwch hyd yn oed.

Dyma awgrymiadau ynghylch beth i’w wneud mewn sefyllfaoedd cyffredin pan fydd arnoch angen benthyg arian.

Talu biliau hwyr heb gael benthyciad

Ceisiwch gyngor annibynnol yn rhad ac am ddim

Hoffech chi siarad â chynghorwr? Ffoniwch ein Llinell Cyngor Ariannol ar 0300 500 5500. Neu defnyddiwch ein gwasanaeth gwe-sgwrs.

Os ydych chi’n cael anhawster i dalu biliau’r cartref a hanfodion eraill, yna mae’n sicr nad cymryd benthyciad yw’r ateb. Mae hyn yn arbennig o wir os yw rhai o’ch biliau eisoes wedi mynd i ôl-ddyledion neu os oes gennych ddyledion eraill. Bydd benthyca arian na fyddwch yn gallu ei dalu’n ôl ond yn gwneud pethau’n waeth.

Yn lle, siaradwch â phawb mae arnoch arian iddynt yn gyntaf a gweld a allwch chi gytuno ar gynllun ad-dalu. Os hoffech i rywun wneud hyn ar eich rhan neu os hoffech gael cyngor arbenigol ar ddyledion, mae llawer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor cyfrinachol am ddim.

Benthyca gan fod eich taliad budd-dal yn hwyr

Os yw’ch taliad budd-dal yn hwyr, peidiwch â chael eich temtio i gymryd credyd drud fel benthyciadau diwrnod cyflog i’ch helpu dros dro, hyd yn oed os oes gennych filiau blaenoriaethol i’w talu neu dreuliau hanfodol eraill.

Yn hytrach, dylech siarad â’r bobl mae angen ichi dalu iddynt i egluro’r sefyllfa. Yna ystyriwch ffyrdd eraill i gael deupen llinyn ynghyd fel:

  • blaenswm tymor byr gan y Ganolfan Waith
  • benthyciad Cyllidebu di-log gan y Gronfa Gymdeithasol
  • help gan eich cynllun lles lleol
  • i ddysgu mwy am yr opsiynau hyn, gweler Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal

Benthyca i dalu traul neu fil annisgwyl

Gwneud gais am Fenthyciad Cyllidebu di-log

Os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm neu Gymorth Incwm, efallai y byddwch yn medru gwneud cais am Fenthyciad Cyllidebu. Mae’r rhain yn ddi-log a byddwch yn eu had-dalu o’ch taliadau budd-dal yn y dyfodol.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol bydd angen ichi wneud cais am Flaenswm Cyllidebu yn hytrach na Benthyciad Cyllidebu.

Canfyddwch ragor ynghylch Blaensymiau Cyllidebu

Gwnewch gais i’ch undeb credyd lleol am fenthyciad

Os nad ydych yn gymwys i gael Benthyciad Cyllidebu, edrychwch a oes undeb credyd yn eich ardal a all gynnig benthyciad i chi. Maent yn arbenigo mewn darparu benthyciadau ar gyfraddau isel, a helpu aelodau y mae angen cyngor a chymorth ariannol arnyn nhw.

Mae’n debygol y bydd angen ichi gynilo swm bach gyda’r undeb credyd am ychydig o fisoedd er mwyn dod yn gymwys am fenthyciad bach, cost isel; ond nid bob tro.

Darllenwch ein canllaw Benthyca gan undeb credyd.

Osgowch fenthycwyr diwrnod cyflog

Os ydych wedi’ch temtio i gymryd benthyciad diwrnod cyflog, stopiwch i ystyried eich opsiynau.

Er y gall ymddangos fel opsiwn hawdd, gall benthyciad diwrnod cyflog droi’n ddyled drafferthus yn gyflym. Hefyd gall effeithio ar eich statws credyd yn y dyfodol hyd yn oed os byddwch yn ei dalu’n brydlon.

Benthyca er mwyn addasu’ch cartref

Gwneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Os oes arnoch angen trefnu i waith gael ei wneud ar eich cartref i’w wneud yn hygyrch, mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais i’ch awdurdod lleol am gymorth.

Efallai y byddant yn gallu rhoi Grant Cyfleusterau Anabledd ichi. Mae’r grantiau’n ddibynnol ar brawf modd oni bai eich bod yn gwneud cais ar ran plentyn anabl dan 17 oed. Felly bydd yr awdurdod lleol yn ystyried unrhyw incwm a chynilion sydd gennych chi a’ch partner. Ni fydd angen ichi dalu’r arian yn ôl.

Cymorth gan y Llywodraeth gyda llog ar fenthyciadau ar gyfer addasiadau cartref

Os ydych yn berchennog cartref sy’n hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm neu Gymorth Incwm, efallai y byddwch yn medru cael help gyda thaliadau llog ar fenthyciadau y byddwch yn eu cymryd ar gyfer trwsiadau neu addasiadau i wneud eich cartref yn fwy addas ar gyfer eich anghenion.

Gelwir y cymorth hwn yn Gymorth ar gyfer Llog ar Forgais. Gallai hefyd helpu tuag at eich taliadau llog ar eich morgais.

O fis Ebrill 2018, bydd y taliadau llog yn fenthyciad hefyd ac ni fyddant yn daliad budd-dal mwyach. Dysgwch ragor ynglŷn â sut y bydd hyn yn gweithio yn ein canllaw ar Gymorth gyda Llog Morgais.

Siaradwch â’ch Canolfan Waith am wneud cais am y cymorth hwn. Bydd angen i’ch darparwr benthyciadau lenwi ffurflenni i gadarnhau manylion eich benthyciad.

Dysgwch ragor am Gymorth ar gyfer Llog ar Forgais ar wefan GOV.UKopens in new window.

Sut i osgoi benthyca yn y dyfodol

Mae’n bosibl bod angen benthyca arian yn arwydd eich bod yn byw y tu hwnt i’ch modd. Yr unig ffordd i ddychwelyd i’r trywydd iawn yw llunio cyllideb cartref. Unwaith eich bod wedi gwneud hyn gallwch ddod o hyd i feysydd posibl i dorri’n ôl neu gyfleodd i arbed arian.

Cyfrifwch eich cyllideb cartref trwy ddefnyddio ein Cynllunydd Cyllideb.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?