Cael help proffesiynol os ydych yn poeni am gynilion, buddsoddiadau, neu bensiynau

Os ydych wedi gweld gwerth eich cynilion, buddsoddiadau neu bensiynau yn mynd i lawr oherwydd effaith y Coronafeirws (Covid-19), yna mae’n hawdd i bryderu ac ofni beth i’w wneud. Ond mae help ar gael.

Angen gwybod

 • Nid yw’r penderfyniadau hyn yn hawdd - hyd yn oed i arbenigwyr - felly os nad ydych yn siŵr beth i’w wneud, cymrwch gyngor gan ymgynghorydd ariannol wedi’i reoleiddio, eu gwaith yw i wybod beth yw’r camau nesaf gorau a phwy all roi’r gymeradwyaeth bersonol yn seiliedig ar eich anghenion ac amgylchiadau.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Mae ymgynghorwyr ariannol wedi’u rheoleiddio ac wedi eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ac mae’n rhaid iddynt ddilyn rheolau caeth wrth roi cyngor ar fuddsoddiadau. Mae hyn yn cynnwys ddim ond argymell llwybr sy’n addas i chi – a allai olygu gwneud dim. Ond gallant ddim ond rhoi cyngor ar ôl iddynt gasglu digon o wybodaeth amdanoch chi â’ch amgylchiadau ariannol i ddeall beth sydd orau i chi.
 • Mae wedi ei reoleiddio ddim yn unig yn golygu dilyn rheolau FCA, ond mae’n golygu hefyd bod y cyngor maent yn ei roi wedi ei gwmpasu gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol a’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol. Felly, os bydd rhywbeth yn mynd o’i le – neu nid ydych yn hapus gyda’r cyngor rydych wedi ei gael – rydych wedi eich diogelu.
Dylech ond defnyddio ymgynghorwyr ariannol wedi’u rheoleiddio. Gallwch gael hyd i un drwy ddefnyddio Cyfeirlyfr Ymgynghorydd Ymddeoliad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol neu drwy ddefnyddio cofrestr FCA{:target=”_blank”}.

Defnyddiol i’w wybod

 • Nid fydd pob ymgynghorydd yn delio â phobl gyda buddsoddiadau llai - ond bydd llawer yn gwneud. Os byddwch yn rhoi swm eich buddsoddiad i mewn i’n Cyfeirlyfr, dim ond rhestr o Ymgynghorwyr fydd yn hapus i ddelio â chi welwch chi.
 • Ni fyddwch yn gallu gweld Ymgynghorydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd – ond bydd y rhan fwyaf yn fodlon delio â chi drwy gyswllt fideo neu dros y ffôn (hyd yn oed y rhai sydd fel arfer yn eich gweld wyneb yn wyneb.
 • Unwaith rydych wedi penderfynu ar y cwmni rydych eisiau ddefnyddio, gofynnwch iddynt anfon copi o’u dogfen Dod o Hyd i Ffeithiau cyn i chi gael eich cyfarfod cyntaf. Bydd hyn yn rhoi syniad da i chi o’r wybodaeth maent angen ei gasglu gennych – bydd yn arbed arian i chi gan y gallwch lenwi hyn yn eich amser eich hun – dim yn eu hamser hwy.
 • Gall Ymgynghorwyr roi cyngor ‘wedi’i ffocysu neu hirfain’- sy’n golygu y gallant siarad am un elfen arbennig o’ch cyllid. Er enghraifft, os ydych yn poeni am werth eich buddsoddiadau’n disgyn, gallwch ond gofyn iddynt roi barn ar y cyfalaf rydych yn ei fuddsoddi. Neu - os ydych eisiau iddynt edrych ar holl agweddau eich cyllid, gallant roi ‘cyngor llawn’ i chi.
 • Dylai’r cyfarfod cyntaf fod am ddim - dewiswch Ymgynghorydd a fydd yn rhoi o leiaf awr am ddim i chi. Ar ôl hynny bydd Ymgynghorwyr yn codi naill ai ganran o’r buddsoddiad/pensiwn maent yn eich cynghori arnynt, neu wrth yr awr. Neu bydd rhai yn codi ffi sefydlog am gyngor penodol fel trosglwyddo pensiwn neu argymell pa gyfalaf i fuddsoddi ynddo. Peidiwch â bod ofn gofyn faint fydd y cyngor yn gostio. Mae’n bwysig eich bod yn glir am y gost a sut bydd yn cael ei dalu cyn cytuno.

Camau i’w cymryd

 • Defnyddiwch ein Cyfeirlyfr Ymgynghorydd i chwilio am gwmnïau ac ymgynghorwyr wedi’u rheoleiddio.
 • Peidiwch â dewis y cyntaf ar y rhestr. Rydym yn awgrymu siarad gydag o leiaf tri o gwmnïau gwahanol i weld beth allant gynnig. Mae’n bwysig eich bod yn teimlo’n gyfforddus ac yn ymddiried yn y cyngor maent yn ei roi i chi, felly mae werth cymryd dipyn o amser i gael hyd i’r un iawn.
 • Os ydych eisoes yn gwybod am gwmni yr hoffech ddelio â hwy, gwiriwch eu bod wedi eu rheoleiddio cyn eu defnyddio drwy fynd i’r Gofrestr FCAopens in new window.
 • Peidiwch byth â delio ag unrhyw un sy’n cysylltu â chi ar hap - dylech ond delio â chwmnïau rydych wedi ymchwilio ac ymddiried ynddynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?