Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent

Os na allwch dalu’ch rhent, peidiwch â chladdu eich pen yn y tywod. Siaradwch â’ch landlord cyn gynted â phosibl. Boed y broblem oherwydd newid mewn amgylchiadau, problem gyllidebu, neu doriad mewn budd-daliadau, y mae camau allweddol y gallwch eu cymryd i’ch helpu eich hun i gael rheolaeth unwaith eto a helpu osgoi cael eich troi allan.

Siaradwch â’ch landlord

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Mae’n ddealladwy efallai y byddwch chi’n ofni dweud wrth eich landlord neu asiant y byddwch chi’n hwyr gyda’r rhent.

Ond mae’n well o lawer cael y mater allan yn yr agored cyn i chi fethu â thalu.

Pan siaradwch â’ch landlord:

 • esboniwch pam y byddwch chi’n hwyr gyda’r rhent a gofynnwch am ychydig o amser ychwanegol
 • byddwch yn glir ynghylch yr hyn rydych chi’n ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem er mwyn sicrhau na fydd yn digwydd eto.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth allwch chi ei wneud i ddod yn ôl mewn rheolaeth.

Fe welwch hefyd ddolenni i ffynonellau cymorth a chyngor am ddim.

Edrychwch beth yw’r broblem a gwnewch gynllun

$~tool-callout

Coronafeirws

Darganfyddwch fwy am yr help sydd ar gael os ydych chi’n cael trafferth gyda chostau tai yn ystod yr achosion o coronafirws.

~ $

Mewn rhai achosion, bydd yn amlwg pam mae gennych chi broblem.

Efallai bod eich incwm neu dreuliau wedi newid yn sydyn er gwaeth.

Er enghraifft, oherwydd eich bod wedi colli’ch swydd neu fod eich partner wedi symud allan ac wedi rhoi’r gorau i gyfrannu at y rhent.

Mewn achosion eraill, efallai eich bod yn byw y tu hwnt i’ch modd. Y naill ffordd neu’r llall, bydd angen cynllun arnoch chi.

Gallai bod yn hwyr dro ar ôl tro gyda’ch rhent arwain at droi allan a chyfeirnod gwael gan eich landlord.

A fydd yn ei gwneud hi’n anodd i chi ddod o hyd i eiddo arall i’w rentu.

Gallai eich landlord hefyd ddal peth o’r blaendal yn ôl i dalu rhent heb ei dalu os oes arnoch chi arian o hyd pan fyddwch chi’n symud allan.

Eich cynllun dau gam

 1. Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld beth yw’r diffyg rhwng eich incwm a’ch gwariant misol.
 2. Edrychwch ar ffyrdd y gallwch dorri’n ôl neu gynyddu eich incwm misol i gau’r bwlch – gweler yr adrannau diweddarach yn y canllaw hwn.

Fodd bynnag, os yw’n debygol o fod yn broblem tymor hir a allai fynd yn waeth, gall chwilio am help ar unwaith fod yn well ateb. Cyn i bethau fynd allan o reolaeth.

Gweler yn nes ymlaen yn y canllaw hwn am fudiadau a all eich helpu.

Lleihau eich treuliau misol

Gall torri’n ôl fod yn anodd, ond ni fydd mor boenus â chael eich troi allan o’ch cartref.

Dyna pam mae’n hanfodol eich bod yn gweithredu’n syth.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hun.

 • Fedrwch chi gael gwared ar unrhyw un o’ch treuliau misol rheolaidd neu dorri’n ôl ar unrhyw foethau?
 • Ydych chi ar y prisiau rhataf ar gyfer eich holl filiau misol?
 • Os oes gennych chi ddyled cerdyn credyd, allwch chi newid i gerdyn credyd 0% ac arbed ychydig o daliadau llog i chi eich hun?
 • Ydych chi’n gwario gormod ar fynd allan neu ddillad newydd? Mae’n llawer pwysicach medru talu’r rhent.

Defnyddiwch ein Canfod arian parod yn gyflym i helpu i weld ble gallwch wneud arbedion ar bethau yr ydych yn eu prynu yn rheolaidd.

Darllenwch A ddylech chi drosglwyddo gweddill eich cerdyn credyd?

Cynyddu eich incwm presennol trwy fudd-daliadau

$ ~ callout

Cymorth i Hawlio

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Gyngor Dinasyddion wasanaeth pwrpasol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 yn Lloegr neu 0800 024 1220 yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Cyngor ar Bopeth lleol ar eu gwefan.

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy we-sgwrs ar wefan Cyngor ar Bopeth neu cysylltwch â’ch swyddfa leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

~ $

Os yw’ch amgylchiadau wedi newid a bod eich incwm wedi gostwng o ganlyniad, efallai y gallwch hawlio budd-daliadau i’ch helpu i dalu’ch rhent, fel Budd-dal Tai.

Fodd bynnag, efallai na fydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn talu’ch holl gostau tai.Mae hyn yn fwy tebygol os ydych chi’n byw mewn tai rhent preifat.

Os bydd hyn yn digwydd efallai y gallwch hawlio Taliad Tai Dewisol (DHP) gan eich cyngor lleol i dalu’r diffyg mewn rhent.

Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf y gallwch hawlio DHP.

Er mwyn eich helpu i baratoi cyn i chi gael eich taliad cyntaf, gall cynghorydd Cymorth i Hawlio eich helpu i ddarganfod a fydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn talu’ch holl rent a’ch helpu chi i wneud cais am DHP i’ch cyngor lleol os oes angen un arnoch chi.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael help gyda’ch Treth Gyngor trwy wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor trwy’ch cyngor lleol.

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

Os ydych chi’n awyddus i siarad â rhywun ynglŷn â sut i ddelio â’ch landlord, gallwch ffonio Shelter neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth, neu Housing Advice NI yng Ngogledd Iwerddon.

Gall y mudiadau hyn hefyd fedru siarad â chi am yr hawliau y gallwch wneud cais amdanynt i’ch helpu i gwrdd â’ch rhent os ydych ar incwm isel.

Os ydych yn barod yn mynd i ddyled gyda’ch rhent neu rydych chi’n cael trafferth gyda dyledion, siaradwch â chynghorwr dyled cyn gynted â phosibl.

Nid oes rhaid i chi frwydro ar eich pen eich hun.

Darllenwch ein canllaw ar Ble i gael cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim.

I gael cymorth wrth gyflwyno’ch cwyn ystyriwch ddefnyddio Resolver.co.uk. Dywedodd y Gwasanaethau Ombwdsmon “Mae Resolver.co.uk yn wasanaeth ac yn ap rhad ac am ddim ar-lein sy’n cynnig cyngor i’r defnyddiwr ac sy’n symleiddio’r broses o gwyno.”

Os ydych chi dan fygythiad o gael eich troi allan

Os ydych yn rhentu yn Lloegr, mae troi allan wedi’i atal tan 23 Awst 2021. Rhaid i’ch landlord roi chwe mis o rybudd o droi allan i chi, heblaw yn yr achosion mwyaf difrifol.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter.

Yn yr Alban cafodd troi atal ei atal yn y lle cyntaf am chwe mis ac mae llywodraeth yr Alban yn cynnig ymestyn hyn tan ddiwedd 30 Medi 2021.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Scotland.

Yng Nghymru mae dadfeddiant wedi’i atal tan 30 Mehefin 2021 a rhaid i’ch landlord roi o leiaf chwe mis o rybudd i chi gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy ar wefan Shelter Cymru.

Os ydych yn rhentwr preifat yng Nghymru ac eisoes mewn ôl-ddyledion, neu efallai’n ei chael hi’n anodd talu’ch rhent oherwydd coronafeirws, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael Benthyciad Arbed Tenantiaeth.

Bydd yn rhaid ad-dalu’r benthyciad hwn dros gyfnod o hyd at bum mlynedd a chodir llog o 1% arnoch.

Ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad os ydych yn cael Budd-dal Tai ar hyn o bryd neu’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy am gymhwysedd ar gyfer y Benthyciad Arbed Tenantiaeth a gwnewch gais ar wefan Gov.Wales.

Yng Ngogledd Iwerddon, tan 30 Medi 2021, mae’n rhaid i chi gael 12 wythnos o rybudd o gael eich troi allan.

Darganfyddwch fwy arwefan NI Direct.

Os ydych chi dan fygythiad o gael eich troi allan o ganlyniad i fynd i ddyled gyda’r rhent, dilynwch y dolenni isod i weld beth yw’ch hawliau a’ch dewisiadau.

 • Darllenwch am gael eich troi allan o’ch cartref a beth yw eich hawliau yng Lloegr ar wefen Shelter.
 • Darllenwch am gael eich troi allan o’ch cartref a beth yw eich hawliau yng Nghymruar yr wefan Shelter Cymru.
 • Darllenwch am eich hawliau wrth gael eich troi allan o’ch cartref ar wefan Shelter.
 • Darllenwch am hawliau tenantiaid wrth iddynt gael eu troi allan o’u cartref yng Ngogledd Iwerddon ar wefan Housing Advice NIopens in new window.

Dylech hefyd gael cyngor ar ddyledion cyn gynted ag y gallwch.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?