Cael tŷ llai i ariannu eich gofal hirdymor

Rydych angen dod o hyd i ffordd i hunangyllido eich gofal hirdymor ac mae gennych gartref sydd yn rhy fawr i’ch anghenion. Allai’r ateb fod yn hollol amlwg?

Ai cael cartref llai yw’r ateb o bosib?

Gall gwerthu eich cartref presennol a phrynu un llai a rhatach yn hytrach ryddhau ychydig o’r arian sydd ei wir angen arnoch i dalu am eich costau gofal.

Sut mae cael cartref llai yn cymharu?

Mae cael cartref llai yn ymddangos fel dewis llawer symlach na rhai o’r dewisiadau hunangyllido eraill sydd ar gael, ond mae llawer o bethau i’w hystyried.

Cartref llai v rhyddhau ecwiti

Ni fydd cael cartref llai yn debygol o godi cymaint o arian â chynllun rhyddhau ecwiti ond mi fydd yn yn ddewis mwy cost effeithiol mae’n debyg.

Nid yw cynlluniau ôl-feddiannu cartref (pan fyddwch yn gwerthu rhan o’r tŷ neu’r cyfan ond cael yr hawl i fyw yno wedyn) ond yn cynnig ffracsiwn o werth yr eiddo ar y farchnad agored, tra mae symud i gartref llai yn golygu eich bod yn gwerthu eich eiddo ar y farchnad agored.

Cartref llai v cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol

Mae cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol yn gweithio’n debyg iawn i flwydd-dal. Rydych yn talu cyfandaliad ac yn cael incwm sicr am weddill eich bywyd i ariannu eich gofal. Gall hyn roi tawelwch meddwl i chi eich bod yn gwybod y byddwch yn cael taliad rheolaidd i gwrdd â chost eich gofal am weddill eich bywyd.

Mae manteision treth posib os telir darparwr gofal cofrestredig, gan nad yw’r taliad yn cyfrif fel incwm trethadwy. Ond efallai y bydd angen i chi werthu eich cartref er mwyn prynu’r cynllun yn y lle cyntaf, gan eich gadael heb eiddo i’w drosglwyddo i’ch teulu.

Os ydych yn symud i gartref llai bydd gennych eiddo llai i’w drosglwyddo yn eich ewyllys.

Cartref llai v buddsoddiadau

Gyda symud i gartref llai, rydych yn gwybod yn iawn beth yw’r ffigyrau a faint o arian fydd angen i chi ei roi tuag at gostau gofal.

Pebaech yn defnyddio eich buddsoddiadau i dalu am eich gofal, gallai’r elw a wnewch gynyddu neu leihau gyda gwerth y cronfeydd ac efallai’n profi’n annigonol ar gyfer eich costau gofal.

Cartref llai v yswiriant

Gyda chynnyrch yswiriant, nid yn unig yr ydych chi’n talu ‘jest rhag ofn’, mae’n bosib na fyddant yn rhoi digon o sicrwydd ar gyfer popeth sydd ei angen arnoch.

Gyda symud i gartref llai, chi sy’n parhau i fod mewn rheolaeth o’ch ariannu ac mae llai o gymhlethdodau cyfreithiol i eraill ymdrin â nhw wedi i chi farw.

Manteision eraill o symud i gartref llai

Gall symud i fynglo, fflat a wasanaethir mewn pentref ymddeol neu dai gwarchod gynnig manteision nad ydych wedi eu hystyried.

  • Gall eich cartref newydd fod yn haws i’w gynnal.
  • Gall mynediad fod yn haws, felly gallwch aros yn eich cartref am gyfnod hirach.
  • Gall symud leihau eich costau gofal, er y gall addasiadau i’r eiddo newydd – megis lifft grisiau, neu ymestyn neu addasu’r llawr gwaelod – fod yn ddrud.

Edrychwch ar y ffigyrau

Rhybudd

Gall Treth Stamp, ffioedd cyfreithiol, costau gwerthwyr tai a ffioedd pellach gostio miloedd o bunnoedd yn hawdd, gan ddibynnu ar faint a lleoliad yr eiddo.

Cychwynnwch drwy weithio allan faint all eich gofal gostio ac yna gweld faint allwch ei roi tuag at y gost drwy symud i gartref rhatach.

Byddwch yn realistig – mae’r rhai sydd yn symud i gartrefi llai yn aml yn or-hyderus ynglŷn â faint o arian y gallant ei ryddhau. Gall hyn fod oherwydd eu bod wedi gor-amcangyfrif beth yw gwerth eu heiddo, neu nad ydynt wedi prisio gwerth y cartref rhatach yn gywir neu’r gost o symud i mewn.

Cam 1 – Faint fydd eich costau gofal yn debygol o fod?

Cyfrifwch gyfanswm cost eich gofal drwy ddefnyddio cyfrifiannnell Costau yn y DU ar wefan y BBC.

Cam 2 – Faint allwch chi ei godi drwy brynu cartref rhatach?

Edrychwch faint fydd cost eich cartref presennol, ynghyd â chostau tebygol cartref rhatach, gan ddefnyddio arweiniad prisio eiddo ar lein, megis Zoopla.

Cam 3 – Gweithiwch allan faint fydd yn ei gostio i chi symud

Amcangyfrifwch eich holl gostau prynu a symud

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael amcangyfrifon cywir

Wyddoch chi?

Amcangyfrifir bod pedwar o bob deg person yn gwario mwy na’r disgwyl ar eu cartref newydd.

Mae gweithio allan a yw prynu cartref rhatach yn debygol o godi digon o arian i dalu am gost eich gofal yn waith difrifol.

Peidiwch â dim ond cymryd cipolwg ar y ffigyrau – ewch i gael prisiau pendant gan bawb sy’n rhan o’r fenter.

Pethau eraill i’w hystyried

Gall costau gofal gynyddu wrth i chi heneiddio neu ddioddef o salwch, felly cofiwch bod angen ystyried hynny yn eich ffigyrau. Er hyn, yn y pen draw, bydd gennych ecwiti mewn eiddo rhatach y byddwch yn ei brynu, y gallwch ei ryddhau ymhen amser os bydd gwir angen hynny arnoch.

Yn olaf, ystyriwch y manteision a’r anfanteision eraill o brynu cartref rhatach y tu hwnt i’ch sefyllfa ariannol. Gall prynu a gwerthu fod yn waith poenus, a gall symud i gartref llai neu leoliad newydd gael effaith ar ansawdd eich bywyd. Ond gall prynu cartref rhatach wneud eich bywyd bob dydd yn haws hefyd a rhoi cyfle i chi efallai symud yn nes at ffrindiau neu deulu.

Camau nesaf

Dim ond un o’r ffyrdd posib o hunangyllido gofal hirdymor yw prynu cartref rhatach. I ymchwilio i’r dewisiadau ac ystyried pa un yw’r gorau i’ch amgylchiadau personol chi, siaradwch gyda chynghorydd ariannol annibynnol – yn enwedig os nad ydych wedi bod trwy’r broses o werthu eiddo ers peth amser.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?