Cael yswiriant os oes gennych gollfarn

Ers Ebrill 2013 nid oes rhaid ichi ddatgan unrhyw ‘treuliodd collfarn’ pan fyddwch yn gwneud cais am yswiriant. Mae’n rhaid i’ch cwmni yswiriant ofyn y cwestiynau angenrheidiol er mwyn cyfrifo a allant ddarparu yswiriant ichi.

Beth sy’n cael ei gyfrif fel collfarn?

Wyddoch chi?

Nid oes rhaid i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod.

Gall collfarn amrywio o ddedfryd o garchar i ddirwy am daflu sbwriel neu gollfarn goryrru – mae pob math o drosedd yn cyfrif, bach a mawr.

  • Dim ond collfarnau heb ddarfod sydd o bwys. Hyd yn oed os gofynnir ichi, nid oes rhaid i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod. Bydd collfarnau yn ‘darfod’ wedi cyfnod penodol ar ôl y gollfarn, ac wedi hynny ni allant gael eu cyfrif yn eich erbyn. Dyna’r gyfraith yn ôl Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.
  • Efallai y gofynnir ichi am gollfarnau pawb a gynhwysir yn y polisi yswiriant , fel eich partner, plant neu wyrion ac wyresau. Os mai yswiriant tŷ sydd dan sylw, dyna bawb sydd yn byw yn y tŷ.
  • Mae rhybuddion syml, ceryddon a rhybuddion terfynol yn cael darfod yn syth ac nid oes angen eu datgan gan nad ydynt yn gollfarnau.

Mae Unlock, sef Cymdeithas Genedlaethol Troseddwyr Diwygiedig, yn cyhoeddi canllaw defnyddiol ar sut i gael yswiriant gyda chollfarn.

‘Yswiriant ac euogfarnau - canllaw syml i ddefnyddwyr’ o wefan Unlock

A yw eich collfarn wedi darfod?

Gallwch ddarganfod a yw eich collfarn wedi darfod un ai drwy:

  • Wirio trwy’r rhestr o’r mathau o gollfarnau ar wefan Unlock
  • Defnyddio cyfrifiannell ar-lein gan Unlock

Ganllaw o wefan Unlock i weld pa mor hir y cymerir i gollfarnau ddarfod

Cyfrifwch a yw’ch collfarn wedi darfod ar wefan Unlock

Os yw eich collfarn wedi darfod, nid oes angen i chi ei datgan pan fyddwch yn gwneud cais am yswiriant.

Pa bryd fydd hi’n orfodol i chi ddatgan collfarnau heb ddarfod?

  • Mae rhaid ichi ddatgelu collfarnau os gofynnir ichi yn unig
  • Os nad ofynnir ichi’n uniongyrchol, gwiriwch a yw’r telerau ac amodau’n sôn am gollfarnau
  • Dylech bob amser gael cadarnhad ysgrifenedig ar gyfer unrhyw gollfarnau rydych wedi’u datgelu
  • Os cewch gollfarn yn ystod y polisi nid yw’n orfodol i chi ddatgan hyn hyd nes i chi adnewyddu’r yswiriant, os nad yw’r polisi yn nodi bod angen i chi wneud hynny

Beth all ddigwydd os nad ydych yn datgan collfarnau pan ofynnir ichi?

Os nad ydych yn datgan eich collfarnau pan yw’r cwmni yswiriant yn gofyn, gall eich yswiriant fod yn annilys. Ac os ydych wedi gwneud hawliad, gall y cwmni yswiriant ofyn am yr arian yn ôl.

Weithiau mae’r pethau hyn yn digwydd gan nad yw’r cwmni yswiriant wedi egluro pethau’n iawn. Os felly, fe allech lwyddo i ddatrys y mater.

Beth i’w wneud os gwrthodir eich hawliad yswiriant

Lle i gael yswiriant os oes gennych gollfarn

Un o’r lleoedd gorau i ddechrau yw gyda brocer yswiriant. Gall broceriaid gael gafael ar yr yswiriant gorau ar gyfer eich amgylchiadau – ac mae cael pris ganddynt yn rhad ac am ddim.

Mae Unlock yn cynnig rhestr o froceriaid arbenigol ar gyfer pobl a gollfarnwyd.

Rhestr o froceriaid arbenigol o wefan Unlock

Neu fel arall medrwch chwilio drwy gronfa ddata broceriaid yswiriant ar wefan Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (British Insurance Brokers’ Association (BIBA))

Dewch o hyd i frocer yswiriant trwy wefan Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain