Cael yswiriant os oes gennych gollfarn

Nid oes rhaid ichi ddatgan unrhyw ‘treuliodd collfarn’ pan fyddwch yn gwneud cais am yswiriant. Mae’n rhaid i’ch cwmni yswiriant ofyn y cwestiynau angenrheidiol er mwyn cyfrifo a allant ddarparu yswiriant ichi.

Beth sy’n cael ei gyfrif fel collfarn?

Gall collfarn amrywio o ddedfryd o garchar i ddirwy am daflu sbwriel neu gollfarn goryrru – mae pob math o drosedd yn cyfrif, bach a mawr.

  • Dim ond collfarnau heb ddarfod sydd o bwys. Hyd yn oed os gofynnir ichi, nid oes rhaid i chi ddatgelu unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod. Bydd collfarnau yn ‘darfod’ wedi cyfnod penodol ar ôl y gollfarn, ac wedi hynny ni allant gael eu cyfrif yn eich erbyn. Dyna’r gyfraith yn ôl Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.
  • Efallai y gofynnir ichi am gollfarnau pawb a gynhwysir yn y polisi yswiriant , fel eich partner, plant neu wyrion ac wyresau. Os mai yswiriant tŷ sydd dan sylw, dyna bawb sydd yn byw yn y tŷ.
  • Mae rhybuddion syml, ceryddon a rhybuddion terfynol yn cael darfod yn syth ac nid oes angen eu datgan gan nad ydynt yn gollfarnau.

A yw eich collfarn wedi darfod?

Os yw eich collfarn wedi darfod, nid oes angen i chi ei datgan pan fyddwch yn gwneud cais am yswiriant.

Gallwch ddarganfod a yw eich collfarn wedi darfod un ai drwy:

  • Wirio trwy’r rhestr o’r mathau o gollfarnau ar wefan Unlock
  • Defnyddio cyfrifiannell ar-lein gan Unlock

Pa bryd fydd hi’n orfodol i chi ddatgan collfarnau heb ddarfod?

  • Mae rhaid ichi ddatgelu collfarnau os gofynnir ichi yn unig
  • Os nad ofynnir ichi’n uniongyrchol, gwiriwch a yw’r telerau ac amodau’n sôn am gollfarnau
  • Dylech bob amser gael cadarnhad ysgrifenedig ar gyfer unrhyw gollfarnau rydych wedi’u datgelu
  • Os cewch gollfarn yn ystod y polisi nid yw’n orfodol i chi ddatgan hyn hyd nes i chi adnewyddu’r yswiriant, os nad yw’r polisi yn nodi bod angen i chi wneud hynny

Beth all ddigwydd os nad ydych yn datgan collfarnau pan ofynnir ichi?

Os byddwch yn fwriadol yn peidio â datgelu’r collfarnau pan ofynnir am hynny gan eich cwmni yswiriant, gallai hynny annilysu’ch yswiriant. Ac os ydych wedi gwneud hawliad, gall y cwmni yswiriant ofyn am yr arian yn ôl.

Weithiau mae’r pethau hyn yn digwydd gan nad yw’r cwmni yswiriant wedi egluro pethau’n iawn. Os felly, fe allech lwyddo i ddatrys y mater.

Lle i gael yswiriant os oes gennych gollfarn

Un o’r lleoedd gorau i ddechrau yw gyda brocer yswiriant. Gall broceriaid gael gafael ar yr yswiriant gorau ar gyfer eich amgylchiadau – ac mae cael pris ganddynt yn rhad ac am ddim.

Mae Unlock yn cynnig rhestr o froceriaid arbenigol ar gyfer pobl a gollfarnwyd.

Neu fel arall medrwch chwilio drwy gronfa ddata broceriaid yswiriant ar wefan Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (British Insurance Brokers’ Association (BIBA))

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?