Hawlio taliadau cerdyn credyd annheg yn ôl

Os oes costau ychwanegol wedi’u hychwanegu am daliadau cerdyn credyd hwyr neu wedi’u colli neu am fynd dros eich cyfyngiad cerdyn credyd efallai y byddwch chi’n gallu adfer peth ohonynt, yn enwedig os ydych chi’n profi anawsterau gyda dyledion. Gwiriwch eich hawliau a’ch opsiynau ar gyfer cwyno – yn cynnwys am gostau yn dyddio’n ôl sawl blwyddyn.

Eich hawl i adennill

Cofiwch

Mae gennych hyd 29 Awst 2019 i gwyno am werthu PPI.

Canfyddwch ragor o wybodaeth am hyn a sut i hawlio ar wefan yr FCA.

Yn 2006, dywedodd y Swyddfa Masnachu Teg (OFT) fod costau cerdyn credyd am dalu’n hwyr neu golli taliadau neu fynd y tu hwnt i gyfyngiadau credyd yn rhy uchel ac nad oeddent yn adlewyrchu’r gost wirioneddol i’r cwmnïau cerdyn credyd.

Ar y pryd, roedd y gost yn gyffredinol rhwng £30 a £35, ond fe wnaeth dyfarniad OFT arwain at y rhan fwyaf o gwmnïau yn gostwng eu costau lawr i £12 neu lai.

Pe bai gennych broblemau dyled neu broblemau eraill a oedd yn golygu bod ffioedd taliadau hwyr neu daliadau wedi’u colli yn cael eu codi arnoch yn barhaus cyn rheolau’r Swyddfa Masnachu Teg, gallech fod wedi cronni cannoedd o bunnoedd o ddyled ychwanegol. Efallai y byddwch chi’n gallu hawlio ad-daliad ar beth neu’r cyfan o’r gwahaniaeth rhwng yr hyn a godwyd arnoch chi a £12.

Dysgwch ragor am hawlio am PPI a werthwyd ar gam a’r dyddiad cau ar 29 Awst 2019 ar wefan yr FCAopens in new window.

Sut i adennill

1. Cyfrifwch faint o dâl a godwyd arnoch

Os oes gennych fancio ar-lein efallai y byddwch chi’n gallu edrych yn ôl dros eich cyfriflenni am flynyddoedd i weld faint sydd wedi’i godi arnoch chi.

Os yw’r wybodaeth yn anghyflawn neu os na allwch gael y wybodaeth yn y modd hwn, ysgrifennwch at y darparwr cerdyn yn gofyn am restr o’r holl gostau y mae wedi’u cymryd o’ch cyfrif erioed.

Os ydynt yn gwrthod, ysgrifennwch eto yn gofyn am y wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data, ac amgaewch siec am £10.

Edrychwch sut i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Pwysig - peidiwch â gofyn am gyfriflenni cerdyn credyd neu fe allech chi orfod talu llawer yn fwy am y wybodaeth. Gofynnwch am fanylion pob tâl a godwyd yn lle.

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gan ddarparwyr cerdyn 40 diwrnod i ymateb. Os nad yw’ch darparwr cerdyn yn ateb ar amser, gallwch gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth.

2. Cwynwch wrth eich darparwr cerdyn

Pan fydd gennych restr o’r costau, adiwch hwy at ei gilydd a meddyliwch a oeddech chi mewn anawsterau ariannol ar y pryd.

Ysgrifennwch lythyr o gŵyn at eich darparwr cerdyn yn esbonio’r canlynol:

  • Pa anawsterau oeddech chi’n eu hwynebu
  • Sut gwnaeth hyn effeithio arnoch chi – y straen a’r pryder a achosodd
  • Sut y cyfrannodd y costau at eich anawsterau
  • Pam eich bod yn credu bod y costau’n rhy uchel dan yr amgylchiadau

Edrychwch yn ddiweddarach yn y canllaw hwn am ddolen gyswllt i dempledi llythyr y gallwch eu defnyddio i’ch helpu.

3. Ystyriwch ymateb y darparwr cerdyn

Os byddant yn gwneud cynnig, penderfynwch p’un a ydych yn credu ei fod yn deg ar sail faint yr ydych yn teimlo y gwnaeth y costau gyfrannu at eich anawsterau a’ch gofid.

Pan fyddwch yn glir ynglŷn â’ch ymateb, ysgrifennwch yn ôl naill ai’n derbyn y cynnig neu’n nodi’r hyn sy’n ad-daliad teg o dan eich amgylchiadau, yn eich barn chi.

Os byddant yn ysgrifennu gyda rhagor o gwestiynau, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hateb mor gyflawn ac mor onest ag y bo modd, ac arhoswch am yr ymateb nesaf.

Os byddant yn ysgrifennu’n gwrthod eich hawliad yn llwyr – naill ai’r tro cyntaf neu ar ôl i chi eu hateb gyda mwy o wybodaeth neu awgrym ynghylch ffordd o ddatrys – cwynwch wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Peidiwch â gadael i unrhyw ymateb sy’n awgrymu nad oes gennych hawl i ad-daliad ac y dylech roi’r gorau iddi beri i chi beidio â bwrw ymlaen â’ch hawliad – waeth pa mor ddeddfol yw’r iaith.

Os oes angen cymorth arnoch i’ch helpu i ddrafftio’ch llythyrau, defnyddiwch un o’r templedi a ddarperir isod fel man cychwyn.

Cwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn ystyried eich achos, ac os yw o’r farn i chi gael eich trin yn annheg, gofynnwch i’r darparwr cerdyn credyd eich ad-dalu’n llawn neu’n rhannol.

Ni chodir tâl am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Fodd bynnag, dim ond ar ôl i chi gwyno’n uniongyrchol wrth y cwmni cerdyn credyd y gallwch gwyno wrth yr Ombwdsmon Ariannol.

Cewch wybod sut i gwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Byddwch yn ofalus o gwmnïau sy’n dweud bod arnynt eisiau eich helpu

Dylech osgoi defnyddio cwmnïau sy’n dweud y gallant helpu i chi adennill costau cerdyn credyd annheg.

Er bod rhai ohonynt wedi’u hawdurdodi ac yn cael eu rheoleiddio gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, nid ydynt yn fwy tebygol o allu ennill iawndal i chi na phe baech chi’n ceisio’i adennill eich hun.

Mae’r cwmnïau hyn yn codi ffioedd uchel am ysgrifennu ychydig o lythyrau y gallwch eu hysgrifennu’n hawdd eich hun. Weithiau, maent yn cymryd 25% neu 30% o’r costau rydych yn eu hadfer, a fyddai rhwng £250 a £300 o hawliad £1,000 claim.

Cewch gymorth am ddim trwy ddilyn yr arweiniad ar MoneySavingExpert neu drwy siarad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf.

Sut i osgoi costau cerdyn credyd

Awgrym Da

Gallwch osgoi colli taliadau cerdyn credyd trwy drefnu Debyd Uniongyrchol, archeb sefydlog neu nodyn atgoffa yn eich dyddiadur i wneud yn siŵr nad ydych yn colli ad-daliadau yn y dyfodol. Gallwch dalu cymaint ag yr hoffech chi trwy Ddebyd Uniongyrchol cyhyd â’ch bod yn talu’r taliad gofynnol o leiaf.

Os yw cwmni cerdyn credyd wedi codi tâl arnoch chi dim ond unwaith, yn aml bydd yn diddymu’r tâl os byddwch chi’n ffonio ac yn gofyn. Ffoniwch eich darparwr cerdyn, yn esbonio eich bod wedi gwneud un camgymeriad, a gofynnwch am gael diddymu’r taliad.

Os ydych chi wedi colli unrhyw daliadau ar eich cardiau, eich biliau neu’ch benthyciadau, a’ch bod yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd, mae’n bwysig eich bod yn gofyn am gyngor ar ddyled cyn gynted ag y bo modd. Darllenwch ein canllaw isod i gael manylion cyswllt.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

Adennill yswiriant gwarchod taliadau a gam-werthwyd

Os ydych chi o’r farn fod yswiriant gwarchod taliadau (PPI) wedi cael ei gam-werthu i chi, efallai y gallwch adennill hyn. Darganfyddwch fwy:

Sut i adennill yswiriant gwarchod taliadau a gamwerthwyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?