Canllaw ar ISAs Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Fodd bynnag, os oes gennych un eisoes, gallwch barhau i gynilo i’r cyfrif. Yn y canllaw hwn gallwch ddarganfod sut mae ISA Cymorth i Brynu yn gweithio os oes gennych gyfrif eisoes .

Beth yw ISA Cymorth i Brynu?

Caeodd ISAs Cymorth i Brynu i gyfrifon newydd ar 30 Tachwedd 2019. Os ydych chi wedi agor ISA Cymorth i Brynu yn barod rydych chi’n gallu parhau i gynilo i mewn i’ch cyfrif hyd Dachwedd 2029, gyda 12 mis ychwanegol i hawlio’ch bonws llywodraeth tuag at eich cartref cyntaf.

Mae ISA Cymorth i Brynu yn gynllun gan y llywodraeth sydd â’r nod o’ch helpu i gynilo i gael blaendal morgais er mwyn prynu cartref. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod wedi’ch dynodi fel prynwr tro cyntaf a ddim yn berchen ar eiddo yn unlle arall yn y byd.

Mae cynilion yn ddi-dreth, yn union fel unrhyw gynnyrch ISA arall, fodd bynnag, mae ISA Cymorth i Brynu yn rhoi’r cyfle ychwanegol i chi o gael bonws gan y llywodraeth .

Sut mae ISAs Cymorth i Brynu yn gweithio?

Bydd y llywodraeth yn ychwanegu 25% at unrhyw gyfraniad a wnewch, hyd at uchafswm o gyfraniad o £12,000. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu ennill uchafswm o £3,000 oddi wrth y llywodraeth os ydych chi’n cynilo’r £12,000 llawn.

Rydych chi’n gallu cynilio hyd at £200 y mis sy’n rhoi £250 i chi gyda bonws y llywodraeth wedi’i ychwanegu. Isafswm bonws 25% y llywodraeth yw £400 sy’n golygu bod angen i chi fod wedi cynilo o leiaf £1,600 cyn i chi allu hawlio’ch bonws. Yr uchafswm bonws llywodraeth rydych chi’n gallu ei dderbyn yw £3,000 – i dderbyn hwnnw bydd angen i chi fod wedi cynilo £12,000.

Mae ISAs Cymorth i Brynu ar gael i bob prynwr tro cyntaf, nid pob tŷ. Felly os ydych prynu eiddo gyda’ch partner er enghraifft, byddwch yn casglu hyd at £6,000 at eich blaendal.

Pa bryd ddylai eich cyfreithiwr neu drawsgludwr eiddo ymgeisio

Rhowch gyfarwyddyd i’ch cyfreithiwr neu’ch trawsgludwr eiddo i ymgeisio am eich bonws llywodraeth pan fydd eich cynnig ar y tŷ wedi’i dderbyn. Peidiwch ag aros tan fydd popeth wedi’i gwblhau oherwydd bydd hynny’n rhy hwyr.

Unwaith iddynt gael eich bonws llywodraeth, caiff ei ychwanegu at yr arian a rowch tuag at eich cartref cyntaf. Nid yw’r bonws yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer y blaen-dâl cychwynnol ar gyfnewid contractau, nac i dalu ffïoedd sy’n gysylltiedig â’r pryniant – fel ffïoedd eich cyfreithiwr.

A fydd fy monws yn cyfrannu at y blaendal o brynu fy nghartref?

Bydd, ychwanegir bonws y llywodraeth at gyfanswm eich blaendal.

Wrth gyfrifo’ch morgais, bydd eich darparwr benthyciadau angen tystiolaeth o’r cynilion sydd ar gael gennych. Bydd hyn yn cynnwys y swm a gynilwyd yn eich ISA Cymorth i Brynu. Yna bydd eich darparwr benthyciadau yn cynnwys swm eich bonws gan y llywodraeth wrth gyfrifo swm eich benthyciad morgais.

Pwy sy’n gymwys?

  • Rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf.
  • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn.
  • Mae angen i hyn fod yn unig gartref i chi ac wedi’i brynu â morgais.
  • Gallwch ei ddefnyddio i brynu unrhyw gartref sy’n werth llai na £250,000 (neu £450,000 yn Llundain).
  • Ni allwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu os ydych yn mynd i rentu’r eiddo.
  • Gallwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu gydag unrhyw forgais; ni chewch eich cyfyngu i brynu morgais Cymorth i Brynu.
  • Ni allwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu os ydych yn mynd i rentu’r eiddo.
  • Ni allwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu ar eiddo tramor.

Pa mor fuan allwch chi gael yr arian?

Unwaith y bydd eich cynilion wedi cyrraedd y swm gofynnol (£1,600) gallwch hawlio’ch bonws gan y llywodraeth ar unrhyw adeg.

Os hoffech chi fod yn gymwys am yr uchafswm bonws o £3,000 bydd hyn yn cymryd ychydig dros bedair blynedd a hanner.

Mae’n werth nodi y bydd angen i chi hawlio’ch bonws drwy eich cyfreithiwr neu’ch trawsgludwr eiddo cyn cwblhau, ond ar ôl cyfnewid contractau, ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu uchafswm ffi o £50 a TAW .

Sut mae’r ffigurau’n cyfrifo os cynilwch yr uchafswm drwy’r cynllun

  Uchafswm o gyfraniad Swm hyd yma
Blaendal cychwynnol £1,200 £1,200
Blwyddyn 1 £2,400 (£200/mis) £3,600 + llog
Blwyddyn 2 £2,400 (£200/mis) £6,000 + llog
Blwyddyn 3 £2,400 (£200/mis) £8,400 + llog
Blwyddyn 4 £2,400 (£200/mis) £10,800 + llog
Bob blwyddyn 5 £200/mis hyd nes i chi gyrraedd £12,000 £12,000
Bonws llywodraeth £3,000 £15,000
Cyfanswm llawn £15,000  

Llog ar eich ISA Cymorth i Brynu

Bydd y cyfraddau llog ar ISAs Cymorth i Brynu yn amrywio a chael eu gosod gan bob darparwr.

Ni fyddwch yn ennill llog ar eich bonws gan y llywodraeth oherwydd ni fyddwch yn cael yr arian hyd nes i chi brynu’ch eiddo.

Pan gewch eich bonws caiff ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r arian a gyniloch a’r llog a gronnwyd tra roedd eich cyfrif ar agor.

Rheoli eich ISA Cymorth i Brynu

Cyfnewid darparwr ar gyfer eich ISA Cymorth i Brynu

Byddwch yn gallu cyfnewid o un darparwr i’r llall pryd bynnag yr hoffech wrth i gyfraddau llog newid er mwyn i gael y fargen orau. Ar yr amod bod y darparwr ISA yn derbyn y trosglwyddiad.

Bydd y rheolau ar gyfer trosglwyddo yr un fath ag ar gyfer ISAs Arian Parod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn trwy’ch darparwr ISA fel na fyddwch yn tynnu’r arian yn ddamweiniol yn hytrach na’i drosglwyddo. Fel arall, bydd eich arian yn colli ei statws di-dreth a’i gymhwysedd i gael bonws gan y llywodraeth.

Gwiriwch y rheolau i drosglwyddo eich cynilion o un ISA Cymorth i Brynu i un arall yn ein canllaw ISAs Arian Parod.

A allaf newid i ISA Oes?

Gallaf, ond bydd y trosglwyddiad yn cyfrif tuag at y terfyn blynyddol ar gyfer yr ISA Oes (£ 4,000 2021/22 ar hyn o bryd). Ni fyddwch yn cael y bonws Cymorth i Brynu, ond bydd unrhyw gronfeydd a drosglwyddir yn gymwys am y bonws ISA Oes yn amodol ar derfynau cyfraniadau blynyddol.

Am ba hyd fydd ISAs Cymorth i Brynu ar gael?

Ni allwch agor ISA Cymorth i Arbed newydd mwyach.

Os oes gennych un eisoes gallwch arbed yn eich ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030 .

A yw ISA Cymorth i Brynu yn addas ar eich cyfer chi?

Er bod y swm allwch chi ei gynilo bob blwyddyn mewn ISA Cymorth i Brynu (£2,400 a’r blaendal cychwynnol) yn llawer llai nag ISA Arian Parod (£20,000 yn 2021/22) mae’r bonws o 25% a gynigir gan y llywodraeth yn llawer uwch na’r swm fyddech chi’n ei ennill mewn llog yn unig.

Os na wnaethoch agor un mewn pryd, yna efallai yr hoffech ystyried ISA Oes, sydd hefyd yn cynnig bonws o 25% i brynwyr tro cyntaf cymwys. I ddarganfod a yw’n werth trosglwyddo i ISA Oes.

A allaf ailagor fy nghyfrif ISA: Cymorth i Brynu os yw fy mhrynu eiddo yn methu?

Gallwch, mae gennych hawl i ailagor eich cyfrif os bydd eich pryniant eiddo yn methu ond mae’n rhaid i chi gyflwyno Rhybudd Methiant Prynu (PFN) i’ch Darparwr ISA.

Bydd angen i chi ailagor eich cyfrif cyn pen 12 mis i ddyddiad cau’r cyfrif (sydd i’w weld ar y datganiad cau). Ar ôl i chi adfer eich cyfrif, gallwch gynilo yn eich ISA: Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030.

Ble i fynd am ragor o wybodaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?