Canllaw ar ISAs Cymorth i Brynu

Cymorth Mae ISAs i’w prynu o ran ISA gyda gôl yn y gwaith yn dod i ben ar gyfer y cartref. 25% yn eich cynilion, hyd at y £ 3,000 o Gyllid ar arbedion o £ 12,000. Darganfyddwch sut mae Cymorth i Brynu ISAs yn gweithio gyda phwy sy’n gymwys.

Beth yw ISA Cymorth i Brynu?

Bwysig

Mae’r ISAs Cymorth i Brynu ar gael i 30 Tachwedd 2019.

Ni fyddant ar gael i gynilwyr newydd wedi’r dyddiad hwnnw, ond os ydych wedi agor eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny gallwch ddal i gynilo i’ch cyfrif.

Mae ISA Cymorth i Brynu yn gynllun gan y llywodraeth sydd â’r nod o’ch helpu i gynilo i gael blaendal morgais er mwyn prynu cartref. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod wedi’ch dynodi fel prynwr tro cyntaf a ddim yn berchen ar eiddo yn unlle arall yn y byd.

Mae cynilion yn ddi-dreth, yn union fel unrhyw gynnyrch ISA arall, fodd bynnag, mae ISA Cymorth i Brynu yn rhoi’r bonws ychwanegol i chi o gael cyfraniadau gan y llywodraeth.

Sut mae ISAs Cymorth i Brynu yn gweithio?

Bydd y llywodraeth yn ychwanegu 25% at unrhyw gyfraniad a wnewch, hyd at uchafswm o gyfraniad o £12,000. Felly am bob £200 a gynilwch, bydd y llywodraeth yn cyfrannu £50. Golyga hyn y gallwch ennill uchafswm o £3,000 gan y llywodraeth.

Yr isafswm sydd angen i chi ei gynilo er mwyn bod yn gymwys am fonws gan y llywodraeth yw £1,600 (sy’n rhoi bonws o £400 i chi).

Gallwch gychwyn eich ISA gyda blaendal cychwynnol hyd at £1,000 sydd hefyd yn gymwys ar gyfer hwb pellach o 25% gan y llywodraeth.

Mae ISAs Cymorth i Brynu ar gael i bob prynwr tro cyntaf, nid pob tŷ. Felly os ydych chi’n prynu eiddo gyda’ch partner er enghraifft, byddwch yn medru casglu £6,000 at eich blaendal.

Pa bryd ddylai eich cyfreithiwr neu drawsgludwr eiddo ymgeisio

Rhowch gyfarwyddyd i’ch cyfreithiwr neu’ch trawsgludwr eiddo i ymgeisio am eich bonws llywodraeth pan fydd eich cynnig ar y tŷ wedi ei dderbyn. Peidiwch â disgwyl tan fydd popeth wedi ei gwblhau oherwydd bydd hynny’n rhy hwyr.

Wedi iddo gael eich bonws llywodraeth, caiff ei ychwanegu at yr arian a rowch tuag at eich cartref cyntaf.

A fydd fy monws yn cyfrannu at y blaendal o brynu fy nghartref?

Bydd, ychwanegir bonws y llywodraeth at gyfanswm eich blaendal.

Wrth gyfrifo’ch morgais, bydd eich darparwr benthyciadau angen tystiolaeth o’r cynilion sydd ar gael gennych. Bydd hyn yn cynnwys y swm a gynilwyd yn eich ISA Cymorth i Brynu. Yna bydd eich darparwr benthyciadau yn cynnwys swm eich bonws gan y llywodraeth wrth gyfrifo swm eich benthyciad morgais.

Pwy sy’n gymwys?

  • Rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf.
  • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn.
  • Gallwch ei ddefnyddio i brynu unrhyw gartref sy’n werth llai na £250,000 (neu £450,000 yn Llundain).
  • Gallwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu gydag unrhyw forgais; ni chewch eich cyfyngu i brynu morgais Cymorth i Brynu.
  • Os ydych am osod yr eiddo rydych chi’n mynd i’w brynu, ni allwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu.
  • Ni allwch ddefnyddio ISA Cymorth i Brynu ar eiddo tramor.
  • Ni chewch fwy nag un ISA Cymorth i Brynu.
  • Ni chewch agor ISA Cymorth i Brynu ac ISA Arian Parod cyffredin yn yr un flwyddyn dreth*.

*Bydd rhai darparwyr yn caniatáu i chi gynilo i mewn i ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn yr un pecyn. Fodd bynnag, mae’r terfynau lwfans ar gyfer ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn parhau’n berthnasol.

Pa mor fuan allwch chi gael yr arian?

Unwaith y bydd eich cynilion wedi cyrraedd y swm gofynnol (£1,600) gallwch hawlio’ch bonws gan y llywodraeth yn syth. Os hoffech chi fod yn gymwys ar gyfer yr uchafswm bonws o £3,000 bydd hyn yn cymryd ychydig dros bedair blynedd a hanner.

Mae’n werth nodi y bydd angen i chi hawlio’ch bonws drwy eich cyfreithiwr neu’ch trawsgludwr eiddo cyn cwblhau, ond ar ôl cyfnewid contractau, ac efallai y bydd raid i chi dalu uchafswm ffi o £50 a TAW.

Sut mae’r ffigurau’n cyfrifo os cynilwch yr uchafswm drwy’r cynllun

  Uchafswm o gyfraniad Swm hyd yma
Blaendal cychwynnol £1,000 £1,000
Blwyddyn 1 £2,400 (£200/mis) £3,400 + llog
Blwyddyn 2 £2,400 (£200/mis) £5,800 + llog
Blwyddyn 3 £2,400 (£200/mis) £8,200 + llog
Blwyddyn 4 £2,400 (£200/mis) £10,600 + llog
Bob blwyddyn 5 £200/mis hyd nes i chi gyrraedd £12,000 £12,000
Bonws llywodraeth £3,000 £15,000
Cyfanswm llawn £15,000  

llog ar eich ISA Cymorth i Brynu

Bydd y cyfraddau llog ar ISAs Cymorth i Brynu yn amrywio a chael eu gosod gan bob darparwr.

Ni fyddwch yn ennill llog ar eich bonws gan y llywodraeth oherwydd ni fyddwch yn cael yr arian hyd nes i chi brynu’ch eiddo.

Pan gewch eich bonws caiff ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r arian a gyniloch a’r llog a gronnwyd tra roedd eich cronfa ar agor.

Agor ISA Cymorth i Brynu

Gallwch ymgeisio am ISA Help i Brynu trwy fanc neu gymdeithas adeiladu, naill ai ar-lein, dros y ffôn neu mewn cangen.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu ISAs Help i Brynu:

Newid darparwr ar gyfer eich ISA Cymorth i Brynu

Byddwch yn medru newid o un darparwr i’r llall yn ôl eich dymuniad wrth i gyfraddau llog newid er mwyn i chi gael y fargen orau. Bydd y rheolau ar gyfer trosglwyddo yr un fath ag ar gyfer ISAs Arian Parod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn yn ofalus fel na fyddwch yn tynnu’r arian allan drwy gamgymeriad yn hytrach na’i drosglwyddo.

Gwiriwch y rheolau i drosglwyddo eich cynilion o un ISA Cymorth i Brynu i un arall yn ein canllaw ISAs Arian Parod.

Am ba hyd fydd ISAs Cymorth i Brynu ar gael?

Mae’r ISAs Cymorth i Brynu ar gael i 30 Tachwedd 2019.

Ni fyddant ar gael i gynilwyr newydd wedi’r dyddiad hwnnw, ond os ydych wedi agor eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny gallwch ddal i gynilo i’ch cyfrif. Rhaid i chi hawlio’ch bonws erbyn 1 Rhagfyr 2030.

A yw ISA Cymorth i Brynu yn addas ar eich cyfer chi?

Er bod y swm allwch chi ei gynilo bob blwyddyn mewn ISA Cymorth i brynu (£2,400 a’r blaendal cychwynnol) yn llawer llai nag ISA Arian Parod (£20,000 yn 2018-19) mae’r bonws o 25% a gynigir gan y llywodraeth yn llawer uwch na’r swm fyddech chi’n ei ennill mewn llog yn unig.

Mae’n werth cofio hefyd, os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol, yn medru ennill llog yn ddi-dreth hyd at £1,000 mewn cyfrif cynilo cyffredin (neu hyd at £500 os ydych chi’n talu treth ar gyfradd uwch). Felly os hoffech chi gynilo mwy o arian na’r uchafswm o £200 y mis, gallech ystyried cynilo mewn cyfrif cynilo cyfradd uchel law yn llaw â’ch ISA Cymorth i Brynu.

Mae gen i ISA arian parod yn barod – ydw i’n gallu agor ISA Cymorth i Brynu?

Gallwch.

Os taloch i mewn i ISA arian parod a’ch bod eisiau agor ISA Cymorth i Brynu yn yr un flwyddyn dreth, bydd angen i chi drosglwyddo’ch ISA arian parod gweithredol i ISA Cymorth i Brynu.

Gallwch drosglwyddo hyd at £1,200 o’ch balans ISA arian parod gweithredol i’ch ISA Cymorth i Brynu. Dylid symud unrhyw beth mwy na hyn naill ai i ISA stociau a chyfranddaliadau neu gyfrif nad yw’n gyfrif ISA, ble byddwch yn colli’r buddion treth. Bydd y terfynau lwfans ISA arian parod a’r ISA Cymorth i Brynu safonol yn dal yn weithredol.

Ble i fynd am ragor o wybodaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?