Canllaw dechreuwr i dwyll

Mae sgamiau yn dod yn fwyfwy soffistigedig, yn enwedig pan ddaw hi at eich targedu chi ar-lein a thrwy ddyfeisiau symudol. Yn y canllaw hwn rydym yn edrych ar sut y gallwch adnabod sgâm, diogelu’ch hun a beth i’w wneud os ydych chi’n ddioddefwr neu wedi’ch targedu.

Beth yw twyll?

Coronafeirws

Mae nifer o sgamiau yn gweithredu ar hyn o bryd sy’n gysylltiedig â’r achos o goronafeirws. Darganfyddwch fwy am sut i adnabod ac osgoi’r sgamiau hyn.

Gall twyll a sgamiau ddod ar sawl ffurf, ond mae pob un wedi’i gynllunio i gael gafael ar eich arian.

Gallant wneud hyn trwy eich cael chi i ddatgelu’ch manylion personol, dwyn eich gwybodaeth, neu hyd yn oed drosglwyddo’ch arian o wirfodd.

Yr hyn sy’n allweddol yw sut i adnabod sgâm, diogelu’ch hun a beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi cael eich targedu neu wedi dod yn ddioddefwr.

Mathau o sgamiau

Gall y tactegau y mae sgamwyr a thwyllwyr yn eu defnyddio amrywio o rywun yn dod at eich drws i alwad ffôn annisgwyl.

Mae’r rhyngrwyd a datblygiadau mewn cyfathrebu digidol wedi agor ffyrdd eraill i sgamwyr eich targedu chi a dwyn gwybodaeth.

Mae’n ddigon posibl eich bod chi wedi dod ar draws y math mwyaf cyffredin o sgamiau - yr e-bost sgâm gan dywysog o Nigeria neu neges gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi neu eich banc.

Serch hynny, er y gall sgamiau e-bost fod yn weddol hawdd eu hadnabod a’u hosgoi, mae eraill yn llawer yn fwy soffistigedig.

Dysgwch fwy am y mathau gwahanol o sgamiau, sut i’w hadnabod a beth i’w wneud os ydych chi wedi’ch targedu.

Sut i adnabod twyll

Mae gwybod am beth i gadw golwg amdano pan ddaw hi at sgamiau yn un o’r ffyrdd gorau i ddiogelu’ch hun.

 • Cyswllt digymell neu annisgwyl. Os ydych chi wedi derbyn unrhyw fath o gyswllt, ond yn enwedig galwad ffôn, heb rybudd, y peth gorau yw ei osgoi. Ers Ionawr 2019, mae yna waharddiad wedi bod ar alwadau digymell ynghylch pensiynau. Mae hyn yn golygu na ddylai unrhyw gwmni gysylltu â chi am eich pensiwn oni bai’ch bod wedi gofyn iddynt wneud.
 • Cyfeiriad e-bost. Os byddwch chi’n derbyn e-bost, ehangwch y paen ar dop y neges i weld gan bwy yn union y mae’r neges. Os yw’n sgâm, bydd y cyfeiriad e-bost y daw’r neges oddi wrtho wedi’i lanw gyda rhifau ar hap, neu wedi’i gamsillafu.

Ai twyll ydyw?

Mae gan wefan ScamSmart yr FCA offeryn i’ch helpu i wirio a yw cyfle i fuddsoddi neu i gael pensiwn yn dwyll.

Mae llawer mwy o wybodaeth hefyd ynglŷn ag osgoi’r twyllau diweddaraf. Ewch i wefan ScamSmart.

 • Os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, dyna sy’n wir fel arfer. Mae hyn yn rhywbeth y byddwch chi fel arfer yn ei ffeindio gyda sgamiau pensiwn neu fuddsoddi, ble y mae’r twyllwr yn sicrhau enillion anferth i chi, ond yn dweud wrthych ei fod yn risg isel.
 • Manylion personol, codau PIN a chyfrineiriau. Mae’r rhain yn bethau na fyddai unrhyw gwmni dilys yn gofyn amdanynt.
 • Penderfyniadau cyflym. Os rhoddir pwysau arnoch chi i wneud penderfyniad yn y fan a’r lle, byddwch amheus. Nid yw sgamwyr eisiau i chi gael amser i feddwl am y peth.
 • Dylai cystadlaethau ar hap, yn enwedig os nad ydych chi’n cofio cystadlu, seinio clychau rhybudd.
Gallwch ganfod rhestr fwy cynhwysfawr o’r arwyddion rhybudd ar gyfer mathau penodol o sgamiau ar y dudalen hon.

Sut i ddiogelu’ch hun yn erbyn sgamiau

A wyddech chi?

Gall twyllwyr gymryd rheolaeth o linellau ffôn. Os tybiwch eich bod yn cael eich targedu, arhoswch am bum munud ac yna ffonio’ch banc yn uniongyrchol. Dysgwch fwy am beth allwch chi wneud i atal twyll ar y wefan Take Five.

Y cam nesaf i osgoi sgamiau yw gwybod sut i ddiogelu’ch hun. Er bod rhai o’r rhain yn gyngor da yn gyffredinol, mae llawer wedi’u hanelu at eich cadw chi’n ddiogel ar-lein:

 • Osgowch unrhyw gyswllt annisgwyl. Dylai unrhyw alwadau ffôn, llythyron, negeseuon e-bost neu bobl yn curo ar eich drws gael eu hanwybyddu.
 • Peidiwch byth â rhoi gwybodaeth bersonol. Gellir ei defnyddio i ddwyn eich hunaniaeth a chael mynediad at eich cyfrifon.
 • Cadwch eich systemau gweithredu a meddalwedd gwarchod rhag firws yn gyfredol. Peidiwch ag anwybyddu diweddariadau gan y gall y rhain yn aml gynnwys pats i’ch diogelu yn erbyn mathau newydd o sgamiau, firysau a meddalwedd wystlo. Mae’r un peth yn wir am ddyfeisiau symudol hefyd.
 • Sicrhewch fod gan bob cyfrif gyfrinair cryf. Peidiwch â defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer nifer o gyfrifon a newidiwch hwy’n rheolaidd.
 • Peidiwch â gwneud unrhyw ragdaliadau hyd nes y byddwch chi’n siŵr bod y cwmni yr ydych chi’n delio ag ef yn ddilys.
 • Os ydych chi’n ansicr am gwmni gwasanaethau ariannol, gwiriwch cofrestr FCA o gwmnïau wedi’u rheoleiddio. Os nad ydynt ar y rhestr, peidiwch â gwneud unrhyw beth gyda hwy.
 • Os ydych chi’n ansicr am unrhyw fath arall o gwmni, gallwch edrych amdanynt ar Tŷ’r Cwmnïau i weld eu cefndir, neu i chwilio am adolygiadau ar-lein.
 • Defnyddiwch gysylltiadau Wi-Fi diogel a saff ac osgowch Wi-Fi cyhoeddus. Mae’ch cyswllt 3G neu 4G safonol yn aml yn fwy diogel nac un mewn siop goffi neu fwyty.
 • Sicrhewch fod unrhyw wefannau yr ydych chi’n eu defnyddio yn ddiogel. Gwiriwch i weld a yw cyfeiriad y we yn dechrau gyda HTTPS, nid dim ond HTTP.
 • Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth blocio galwadau megis y Telephone Preference Service. Efallai na fydd hyn yn atal pob galwad sgâm gan eu bod yn gweithredu y tu hwnt i ganllawiau cyfreithiol, ond bydd yn atal galwyr digroeso. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw alwadau amheus neu annisgwyl yr ydych chi’n eu derbyn ymron yn sicr gan bobl nad ydych chi eisiau delio â hwy.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi wedi dioddef twyll?

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi dioddef o dwyll, mae tri pheth y mae angen i chi ei wneud:

 1. Stopiwch anfon arian ar unwaith. Os yw’r taliad wedi’i sefydlu fel Debyd Uniongyrchol, cysylltwch â’ch banc i roi stop ar hyn ar unwaith.
 2. Adroddwch y twyll wrth Action Fraud ar 0300 123 2040 neu defnyddiwch eu hofferyn adrodd ar-lein, neu wefan Scam Smart yr FCA.
  Yn yr Alban, dylech roi gwybod am y sgam i ‘Police Scotland’ ar 101 neu ‘Advice Direct Scotland’ ar 0808 164 6000
 3. Byddwch yn ymwybodol o sgamiau dilynol. Weithiau ar ôl adrodd am dwyll fe allech chi gael eich targedu eto gan dwyllwr sy’n dweud y gall gael eich arian yn ôl.
 4. Gwiriwch eich ffeil gredyd am ddim drwy, Credit Karma, MSE Credit Club, a ClearScore. Y ffordd orau yw gwirio’n fisol am geisiadau credyd a wneir gan dwyllwr. Edrychwch i weld a oes yna geisiadau anghyfarwydd am gredyd, neu os oes gennych nodyn Cifas ar eich ffeil. Os yw’ch banc o’r farn y buoch yn ddioddefwr twyll, gallech roi nodyn Cifas ‘Dioddefwr efelychiad’ ar eich cyfrif. Mae hyn yn rhybuddio darparwyr benthyciadau y buoch yn ddioddefwr, neu eich bod yn agored i fod yn ddioddefwr twyll. Os oes gennych chi nodyn Cifas ar eich ffeil, gofynnwch am fwy o wybodaeth am hynny gan Cifas.

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi’ch targedu gan dwyll, dylech adrodd amdano hefyd er mwyn ymchwilio iddo. Gallwch wneud hyn trwy wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol gan ddefnyddio eu ffurflen adroddopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?