Arolygon ac adroddiadau prynwyr tai

Mae arolygon prynwr tŷ yn ffordd dda i osgoi costau trwsio annisgwyl yn hwyrach ymlaen. Bydd cael arolwg ar gyfer tŷ neu fflat yn rhoi syniad i chi o faint allai fod angen i chi ei fuddsoddi mewn eiddo wedi i chi ei brynu. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar y gwahanol fathau o arolygon sydd ar gael a’u costau, yn cynnwys Adroddiadau Cyflwr RICS, Adroddiadau Prynwr RICS a mwy.

Mathau o arolygon prynwyr tai

Mae un o bob pump o brynwyr tai yn dibynnu ar adroddiad prisio morgais yn unig, felly nid yw’n syndod fod nifer o brynwyr yn wynebu biliau atgyweirio annisgwyl wedi symud i mewn. Ffynhonnell: Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)

Dewiswch arolwg yn seiliedig ar gyflwr yr eiddo ei hun, nid cost yr arolwg. Gallai arian a warir ar arolwg prynwyr tai arbed ffortiwn i chi yn y dyfodol.

Adroddiad Cyflwr RICS

Mae Adroddiad Cyflwr yn arolwg ‘golau traffig’ sylfaenol iawn a’r rhataf, gan gostio tua £250. Mae’n fwyaf addas ar gyfer adeiladau newydd a chartrefi confensiynol mewn cyflwr da. Ni roddir cyngor na phrisiad yn yr arolwg hwn.

Adroddiad Prynwr Cartref RICS

Mae Adroddiad Prynwr Cartref yn arolwg sy’n addas ar gyfer eiddo confensiynol mewn cyflwr rhesymol. Maent yn costio o £400 i fyny ar gyfartaledd. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod a oes unrhyw broblemau strwythurol, megis ymsuddiant neu damp, yn ogystal ag unrhyw faterion cudd digroeso tu fewn a thu allan. Ond, nid yw’r Adroddiad Prynwr Cartref yn edrych tu hwnt i’r lloriau na thu ôl i’r waliau.

Mae rhai adroddiadau prynwr cartref yn cynnwys prisiad o’r eiddo, felly efallai y byddwch yn gallu adolygu’ch cynnig os yw’r arolwg yn datgelu pris is na phrisiad y darparwr morgais.

Os nad oes prisiad wedi ei gynnwys, gallech ddefnyddio awgrymiadau’r adroddiad ar gyfer gwaith atgyweirio i ail drafod y pris. Er enghraifft, os yw’n mynd i gostio £5,000 i chi gyflawni gwaith ar waliau damp yr eiddo, mae’n rhesymol i gynnig £5,000 yn llai na’r pris a ofynnir.

Arolwg Cyflwr Cartref

Mae’r Arolwg Cyflwr Cartref yn rhoi’r un lefel o arolwg manwl ag arolwg adeilad, ond mae’n defnyddio arddull cyflwyno syml a chlir a system raddio 1 ,2, 3 i sicrhau eich bod yn gallu dynodi’r problemau mwyaf difrifol. Dylech hefyd weld bod nifer o daflenni cynghori yn cael eu cynnwys gydag Arolwg Cyflwr Cartref yn rhoi gwybodaeth ar sut i ymdrin â rhai o’r problemau mwyaf cyffredin sydd wedi cael eu canfod yn yr eiddo. Y gost nodweddiadol yw tua £400-£500.

Arolwg adeilad neu strwythurol llawn

Dyma’r arolwg mwyaf cynhwysfawr ac mae’n addas ar gyfer pob eiddo preswyl, yn arbennig cartrefi hŷn neu gartrefi o adeiladwaith nad yw’n safonol. Mae’r math hwn o arolwg fel arfer yn costio o £600 i fyny ac yn rhoi cyngor manwl ar waith atgyweirio. Mae’n drylwyr iawn ac mewn rhai amgylchiadau yn werth yr arian ychwanegol, ond nid yw fel arfer yn cynnwys prisiad. Er ei fod yn arolwg nad yw’n ymyrryd ac nad yw’n edrych dan y lloriau na thu ôl i’r waliau dylai gynnwys barn y syrfëwr ar y potensial am ddiffygion cudd yn y maes hwn. Dylai’r syrfëwr hefyd roi gwybodaeth am ddewisiadau trwsio posibl. Eto, gallech geisio arbed arian trwy gymharu manylion y gwaith atgyweirio gofynnol yn erbyn prisiad y darparwr.

Arolwg mân broblemau adeilad newydd

Mae arolwg mân broblemau adeilad newydd yn archwiliad annibynnol i chwilio am unrhyw faterion gyda’r eiddo. Mae costau fel arfer yn cychwyn ar £300 yn ddibynnol ar faint yr eiddo. Dylai datblygwyr drwsio gwallau a amlygwyd cyn i chi symud i mewn.

Dysgwch am Osgoi camgymeriadau drud wrth brynu cartref newydd.

Arolwg prisiad morgais

Unig nod prisiad morgais yw bodloni’r darparwr fod yr eiddo a ddymunwch yn werth y pris yr ydych yn ei dalu – neu o leiaf y swm mae’n ei fenthyca i chi – cyn cymeradwyo’ch morgais. Nid yw prisiad yn ddim mwy na hynny – ni fydd yn nodi gwaith atgyweirio na phroblemau strwythurol fydd yn rhaid i chi dalu am eu trwsio.

Yn gyffredinol, byddwch yn talu am arolwg y darparwr. Mae’r gost yn seiliedig ar werth a maint yr eiddo, ac mae fel arfer rhwng £150 a £1,500. Weithiau bydd darparwr yn cynnig morgeisio gydag arolygon prisio am ddim.

Os yw’r eiddo yn cael ei brisio yn is na’ch pris cynnig, gallwch naill ai:

 • Fynd yn ôl at y gwerthwr neu’r asiant tai a chynnig pris is yn seiliedig ar brisiad y darparwr
 • Anghytuno â’r prisiad trwy ddarparu tystiolaeth, os yn bosibl, o eiddo tebyg yn yr ardal sy’n gwerthu am yr un pris neu uwch

Beth i’w wneud os bydd eich arolwg yn datgelu problemau

Mae adroddiad syrfëwr bron bob tro yn canfod rhai problemau, yn arbennig gyda chartrefi hŷn. Gallwch fynd gydag ef wrth iddo gyflawni’r arolwg a gofyn cwestiynau am bethau sy’n peri pryder i chi. Dyma fydd eich cartref yn y dyfodol, felly peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau.

Ymysg y pethau mwyaf cyffredin fydd rhaid i chi eu harchwilio wedi arolwg mae:

 • Problemau damp a phren
 • System gwres canolog
 • Gosodiadau trydanol
 • Cymhlethdodau y bydd angen peiriannydd strwythurol i gael golwg arnynt
 • Problem gyda’r to

Beth i’w wneud nesaf:

 • Canfod a oes unrhyw broblemau, megis cwrs gwrthleithder gwael, yn dal wedi ei gynnwys dan warant
 • Gofynnwch i’r syrfëwr roi syniad i chi o ba mor ddrud fydd hi i ddatrys unrhyw broblemau
 • Ar gyfer gwaith arwyddocaol, gofynnwch i adeiladwr roi dyfynbris i chi
 • Defnyddiwch yr amcan brisiau hyn i geisio ail drafod y pris neu gofynnwch i’r gwerthwr drwsio’r problemau cyn i chi gwblhau’r prynu

Cofiwch ystyried nid yn unig y gost, ond hefyd faint o drafferth fydd y gwaith trwsio yn achosi i chi. Os yw’r cyfan yn ormod o waith, gallwch gerdded i ffwrdd gan nad ydych wedi ymrwymo eich hun eto.

Ble i ddod o hyd i syrfëwr

Dylech fedru dod o hyd i syrfëwr ar wefannau RPSA neu RICS.

Dylech sicrhau bod eich syrfëwr yn aelod o gorff llywodraethol cydnabyddedig fel Cymdeithas Syrfewyr Eiddo Preswyl (RPSA) neu Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

 • Gofynnwch i ffrindiau a theulu
 • Holwch eich cyfreithiwr neu drawsgludydd – ond efallai y byddant yn derbyn comisiwn a allai gynyddu’r gost, felly does dim rhaid i chi dderbyn eu hawgrym
 • Holwch yr asiant tai – ond efallai y bydd yn derbyn comisiwn a allai gynyddu’r gost, felly does dim rhaid i chi dderbyn ei awgrym

Prynu neu werthu yn yr Alban?

Rhaid i werthwyr yn yr Alban drefnu Adroddiad Cartref i’w ddangos i brynwyr cyn y gallant farchnata eu heiddo. Gall yr adroddiad gynnwys arolwg gan syrfëwr sydd wedi cymhwyso gyda RICS. Gall hefyd gynnwys prisiad morgais, a allai fod yn dderbyniol i’ch benthyciwr. Rhaid paratoi’r Adroddiad Cartref o fewn 12 wythnos i roi’r eiddo ar y farchnad.

Nid oes rhaid i rai eiddo, megis cartrefi newydd eu hadeiladu neu drosi a’r rhai a brynir dan Hawl i Brynu, gael Adroddiad Cartref. Fodd bynnag, dylech ddal i ystyried talu am arolwg a allai ddatgelu problemau costus.

Os byddwch yn cael problem gyda’ch syrfëwr gallwch gwyno wrth RICS.

Eich cam nesaf

Dysgwch beth sy’n digwydd yn ystod Cyfnewid contract a chwblhau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?