Canllaw i Dreth Etifeddiaeth

Er mai dim ond canran fechan o ystadau sy’n ddigon mawr i orfod talu Treth Etifeddiaeth, ni ddylech anghofio rhoi ystyriaeth i’r dreth hon yn eich cynlluniau wrth i chi lunio eich ewyllys. Fe esbonia ein canllaw beth yw Treth Etifeddiaeth, sut i gyfrifo beth sydd angen i chi ei dalu a phryd, a rhai ffyrdd i chi leihau’r dreth hon.

Beth yw’r trothwy Treth Etifeddiaeth?

Pan fyddwch chi’n marw, bydd y Llywodraeth yn asesu gwerth eich ystâd, ac yna’n didynnu’ch dyledion o’r swm i gael gwerth terfynol eich ystâd. Os yw gwerth eich ystad yn llai na’r trothwy o £325,000, yna ni fydd treth etifeddiaeth yn daladwy.

Mae’ch asedau’n cynnwys, eiddo neu fusnes sy’n perthyn i chi, buddsoddiadau, arian parod yn y banc, arian a delir allan i chi o bolisïau yswiriant bywyd, cerbydau.

Mae gan bob unigolyn lwfans di-dreth neu ‘fand cyfradd dim’ ar ei ystâd. Ni fydd yn rhaid i’w ystâd dalu Treth Etifeddiaeth os yw’n llai na’r swm hwn. Hyd at 6 Ebrill 2021, y trothwy yw £325,000.

Ewch i Gov.uk am ragor o wybodaeth am y band cyfradd dim ar breswylfeydd (RNBR).

Caiff cyplau priod a phartneriaid sifil basio eu hystâd ymlaen i’w cymar yn ddi-dreth pan fyddant yn marw. Mewn geiriau eraill, gall y cymar sy’n goroesi etifeddu’r ystâd gyfan heb orfod talu Treth Etifeddiaeth.

Gall hefyd basio ei lwfans di-dreth sydd heb ei ddefnyddio ymlaen i’w gymar. Er enghraifft, os bydd gŵr yn marw a gadael ei ystâd gyfan i’w wraig, gall ei wraig gymryd ei lwfans a’i ychwanegu at ei lwfans di-dreth ei hun.

Yn yr enghraifft hon byddai lwfans di-dreth y gŵr o £325,000 a ychwanegir at lwfans ei wraig yn golygu y byddai gan y wraig lwfans di-dreth o £650,000 (£325,000+£325,000).

Ers 6 Ebrill 2017 mae lwfans cartref yn bodoli a elwir yn fand cyfradd dim ar breswylfeydd (RNBR) sydd yn £100,000 ar ben y £325,000 sy’n golygu bod cyfanswm lwfans o £425,000 yn Ebrill 2017.

Felly, gall cwpl priod neu’r rhai sydd mewn partneriaeth sifil drosglwyddo £850,000 (£425,000+ £425,000) yn ddi-dreth.

I fod yn gymwys, rhaid i chi drosglwyddo’ch cartref neu gyfran ohono ymlaen i’ch plant neu’ch wyrion neu wyresau (disgynyddion uniongyrchol), fel ei fod wedi’i gynnwys yn eu hystâd.

Os yw gwerth yr ystâd yn fwy na £2 miliwn, bydd yr RNRB yn cael ei dynnu’n ôl yn raddol neu yn lleihau’n raddol.

Bydd yr uchafswm a fydd ar gael yn cynyddu’n flynyddol. Mae hyn yn golygu erbyn 2020-21, gallai pâr priod adael ystâd gyfunol o hyd at £1 miliwn i’w hetifedd heb orfod talu Treth Etifeddiaeth.

Ewch i GOV.UK am ragor o wybodaeth.

Pwy sy’n gyfrifol am dalu’r dreth?

Fel arfer fe delir y dreth o gronfeydd yn yr ystâd, neu o arian a godwyd o werthu asedau os nad oes gan yr ystâd arian parod.

Weithiau, bydd yr ymadawedig wedi gadael arian yn eu hystâd i dalu’r dreth hon. Efallai y byddant wedi trefnu polisi yswiriant bywyd i dalu’r bil hwn.

Os oes yna ewyllys, fel arfer ysgutor yr ewyllys sy’n trefnu talu’r dreth yma.

Os nad oes yna ewyllys, gweinyddwr yr ewyllys sy’n gwneud hyn.

Unwaith y bydd y dreth a’r dyledion wedi eu talu, gall yr ysgutor neu weinyddwr ddosbarthu beth sy’n weddill o’r ystâd i’r etifedd.

Sut y’i cyfrifir?

Cyfradd y dreth yw 40% o’r ystâd sydd uwchlaw’r trothwy. Mae’r tabl isod yn enghraifft syml o sut y cyfrifir y dreth ar gyfer dwy ystâd wahanol heb eiddo.

Enw’r ystâd Gwerth yr ystâd Swm trethadwy’r ystâd Swm y dreth sy’n daladwy
Ystâd A £450,000 £125,000 £50,000
Ystâd B £225,000 Dim Dim

Gallai’r gyfradd ostwng i 36% os bydd o leiaf 10% o’r ystâd yn cael ei gadael i elusen.

Bydd angen i chi gyfrifo gwerth yr ystâd i wybod faint o Dreth Etifeddiaeth i’w dalu.

Dysgwch sut i werthuso ystâd yn Cael trefn ar ystâd pan nad oes yna ewyllys.

Ewch i’r wefan GOV.UK am ragor o wybodaeth ar gyfrifo pa ran o ystâd fydd yn atebol ar gyfer Treth Etifeddiaeth.

Pryd fydd y dreth yn cael ei thalu?

Fel arfer fe delir treth etifeddiaeth o fewn chwe mis wedi marwolaeth yr unigolyn. Os na thelir y dreth o fewn chwe mis, bydd HMRC yn dechrau codi llog.
Gall HMRC roi mwy o amser i ysgutor yr ystâd dalu’r dreth os fydd asedau penodol yn yr ystâd, fel eiddo, yn cymryd amser i werthu.

Yn y sefyllfa hon, gall eich ysgutor ofyn i chi dalu’r dreth mewn rhandaliadau blynyddol. Ond byddwch yn dal i orfod talu llog ar swm y dreth sy’n daladwy.

Yn y sefyllfa hon, gall eich ysgutor ofyn am dalu’r dreth mewn rhandaliadau blynyddol dros 10 mlynedd. Bydd hyn yn helpu’r ystâd i osgoi gorfod talu llog os yw’n cymryd mwy o amser i werthuso’r asedau i dalu’r dyledion a threthi.

Os yw’r ysgutor neu weinyddwr yn talu’r dreth o’i gyfrif ei hun, gall ei hawlio yn ôl gan yr ystâd.

Bydd HMRC yn ad-dalu’r ystâd os yw wedi gordalu Treth Etifeddiaeth.

Ewch i’r wefan GOV.UK am ragor o wybodaeth ar Dreth Etifeddiaeth, yn cynnwys gwerthuso’r ystâd a thalu’r dreth ac ymddiriedolaethau.

Beth sydd wedi ei eithrio o’r dreth?

Mae rhai anrhegion ac eiddo wedi eu heithrio o Dreth Etifeddiaeth, fel anrhegion priodas ac eiddo amaethyddol.

Os yw’r ymadawedig wedi rhoi rhodd yn y saith mlynedd cyn marw, mae’r rhodd honno yn cael ei chyfrif yn rhan o’r ystâd, ac yn debygol o gael ei chynnwys mewn cyfrifiad Treth Etifeddiaeth. Mae faint o dreth sy’n daladwy yn ddibynnol ar werth y rhodd, phryd y’i rhoddwyd ac i bwy..

Dysgwch fwy am beth sydd wedi ei eithrio o Dreth Etifeddiaeth.

Sut ydw i’n gallu lleihau faint o dreth a delir?

Mae ceisio lleihau faint o Dreth Etifeddiaeth sy’n daladwy ar ystâd yn gymhleth. Ond, yn gryno, gallwch leihau faint o dreth a delir trwy:

 • Adael eich ystâd i’ch priod neu bartner sifil
 • Dalu i mewn i bensiwn yn hytrach na chyfrif cynilo
 • Roi £3,000 y flwyddyn fel rhoddion yn rheolaidd
 • Roi asedau mewn ymddiriedolaeth ar gyfer eich etifeddion
 • Adael cymynrodd i elusen

Dysgwch fwy am sut i leihau eich bil Treth Etifeddiaeth.

Cymryd cyngor

Byddwch ond yn lleihau Treth Etifeddiaeth ar eich ystâd os yw eich polisi yswiriant bywyd wedi ei ysgrifennu mewn ymddiriedolaeth yn ystod eich bywyd. Ond cyn i chi wneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyngor proffesiynol gan y gall fod goblygiadau i wneud hyn.

Defnyddio yswiriant bywyd i dalu Treth Etifeddiaeth

Gall prynu polisi yswiriant bywyd i dalu am ran o Dreth Etifeddiaeth neu’r cyfan ohoni wneud pethau’n haws i’ch teulu pan ddaw’n amser i roi trefn ar eich ystâd. Gall helpu diogelu’ch cartref rhag cael ei werthu i dalu’r Dreth Etifeddiaeth.

Gall hefyd helpu sicrhau bod eich rhoddion i deulu a ffrindiau yn saith mlynedd olaf eich bywyd wedi eu diogelu rhag y dreth hon. Yn gryno, gall roi tawelwch meddwl i chi nad ydych yn gadael bil treth sylweddol i’ch teulu a ffrindiau pan fyddwch yn marw.

Yn gyffredinol, dyma sut mae’n gweithio:

 • Rydych yn sefydlu polisi yswiriant.
 • Rydych yn nodi y dylid cadw’r polisi mewn ymddiriedolaeth. Os nad ydych, mae’r arian o’r taliad yswiriant yn cael ei gyfrif fel rhan o’ch ystâd ac yn cael ei gyfrif ar gyfer Treth Etifeddiaeth.
 • Pan fyddwch chi’n marw, bydd y polisi yn talu allan i’r ymddiriedolaeth, a gellir ei ddefnyddio i dalu eich bil Treth Etifeddiaeth neu ran ohono. Efallai y bydd angen i sefydlu eich dymuniadau mewn llythyr cysylltiedig i dywys ymddiriedolwyr eich ymddiriedolaeth polisi i ddefnyddio’r cronfeydd ar gyfer hyn.
 • Mae hi’n syniad da ysgrifennu eich ewyllys ar lythyr ar wahân i helpu ymddiriedolwyr i ddilyn eich cyfarwyddiadau.

Gall cynllunio ystâd a threthi fod yn gymhleth, felly mae’n werth cael cyngor i’ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eich sefyllfa. Dysgwch sut i ddewis cynghorydd ariannol.

Os ydych chi’n meddwl am ddefnyddio yswiriant bywyd i dalu bil Treth Etifeddiaeth, mae dau fath o bolisi y gallwch gymryd:

1. Polisi oes gyfan

 • Mae’r math yma o bolisi yn parhau cyhyd ag y byddwch yn byw, ac yn talu pan fyddwch yn marw yn unig, hyd yn oed os yw’n bell iawn i’r dyfodol.
 • Os ydych chi eisiau’r math yma o yswiriant, dylech ei gymryd mor fuan â phosibl. Mae premiymau yn ddrytach yr hynaf y byddwch. Efallai y byddwch hefyd yn cael anhawster cael yswiriant pan fyddwch yn hŷn, neu os oes gennych broblemau iechyd.

Dysgwch fwy am bolisïau oes gyfan.

2. Polisi yswiriant cyfnod

 • Mae’r math yma o bolisi yn parhau am gyfnod penodol o amser, ac yn talu os byddwch yn marw o fewn y cyfnod hwnnw yn unig.
 • Os ydych chi’n bwriadu rhoi rhywfaint o’ch ystâd i rywun er mwyn lleihau’r dreth, gallai’r yswiriant yma helpu talu’r bil os byddwch yn marw o fewn saith mlynedd i wneud y rhoddion hynny.
 • Gellir newid rhai polisïau yswiriant cyfnod yn bolisïau oes gyfan pan ddônt i ben.

Rhaid i chi barhau i dalu’r premiymau ar gyfer hyd y naill fath o bolisi, er mwyn sicrhau y bydd yn talu pan fyddwch yn marw.

Dysgwch fwy am bolisi yswiriant cyfnod.

Pa drethi eraill sy’n rhaid i fy etifeddion dalu ar eu hetifeddiaeth?

Dim ond wedi talu unrhyw ddyledion (os o gwbl) a Threth Etifeddiaeth fydd eich ystâd yn cael ei ddosbarthu.

Ond gall etifeddion wynebu mathau eraill o drethi, yn ddibynnol ar beth fyddant yn ei etifeddu:

 • Treth Incwm - os yw’r hyn maent yn ei etifeddu yn cynhyrchu incwm rheolaidd (e.e. difidendau cyfranddaliadau neu rent o eiddo), mae hyn yn amodol i Dreth Incwm.
 • Treth Enillion Cyfalaf - os byddant yn gwerthu eu hetifeddiaeth (e.e. eiddo) am fwy o arian nad oedd werth pan fuoch farw, mae’r elw a wneir ar y gwerthiant yn amodol i Dreth Enillion Cyfalaf.

Mae faint fydd yn rhaid iddynt dalu yn ddibynnol ar a ydynt yn talu Treth Incwm ar y gyfradd sylfaenol neu uwch.

Os ydych chi wedi rhoi eich asedau mewn ymddiriedolaeth neu’n ystyried gwneud hyn, gall faint o dreth a pha fath o dreth y mae’n rhaid iddynt ei dalu fod yn gymhleth iawn. Fe ddylech siarad gyda chynghorydd treth neu gyfreithiwr i gael help i gyfrifo hyn.

Ewch i’r wefan GOV.UKopens in new window i ddysgu mwy am pa dreth mae’n rhaid iddynt ei dalu ar eu hetifeddiaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?