Canllaw i ffioedd cynghorwyr ariannol

Yn ystyried tybed faint mae cynghorwyr ariannol yn ei godi? Bydd hyn yn ddibynnol ar nifer o bethau, gan gynnwys eich anghenion neilltuol a’r cwmni y dewiswch ei gyflogi.

Faint mae cynghorydd ariannol yn ei godi?

Bydd nifer o gynghorwyr ariannol yn cynnig cyfarfod cychwynnol yn rhad ac am ddim. Nid nod hyn yw rhoi cyngor neilltuol i chi am eich sefyllfa. Mae’n gyfle i holi’r cynghorydd am sut mae’n gweithio, am ei gostau ac i benderfynu a ydych yn gyfforddus gydag ef neu hi.

Mae ffioedd cynghorydd ariannol yn amrywio yn ddibynnol ar yr hyn mae’n codi ffi arnoch a’ch dull o dalu.

Gall rhai cynghorwyr gynnig gwahanol ffyrdd i chi dalu am gyngor. Os oes yna opsiwn penodol sy’n well gennych chi, holwch y cynghorydd oherwydd gallai fod yn hapus i drafod. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Cyfradd fesul awr. Bydd hyn yn amrywio o £75 yr awr i £350, er mai cyfradd gyfartalog y Deyrnas Unedig yw £150 yr awr.
  • Ffi sefydlog ar gyfer darn penodol o waith. Gallai hyn fod yn rai cannoedd neu filoedd o bunnoedd.
  • Ffi fisol. Gallai hyn fod yn ffi sefydlog neu’n ganran o’r arian y dymunwch ei fuddsoddi.
  • Ffi barhaus. Dim ond yn gyfnewid am ddarparu gwasanaeth parhaus i chi all cynghorydd godi ffi barhaus, oni bai eich bod yn talu tâl cychwynnol dros gyfnod o amser trwy gynnyrch taliad rheolaidd.

Sicrhewch fod hyn yn addas i chi

Mae’n syniad da canfod a allwch chi ddewis ffyrdd gwahanol i dalu am wahanol wasanaethau.

Er enghraifft, talu pris fesul awr am gyngor ar eich pensiwn, ond canran am gyngor ynghylch eich buddsoddiadau. Ceisiwch ganfod system sy’n addas i chi.

Rhaid i’ch cynghorydd roi copi i chi o’i strwythur talu cyn darparu unrhyw wasanaethau i chi. Dylai ddweud wrthych hefyd faint fydd cost y gwasanaeth y byddwch ei angen, neu roi amcangyfrif i chi o leiaf.

Beth all effeithio ar ffioedd cynghorydd ariannol

Gall y ffioedd a godir gan gynghorwyr ariannol amrywio. Mae yna sawl ffactor a allai effeithio ar faint fydd cynghorydd yn ei godi:

  • Lleoliad. Efallai y bydd rhai cynghorwyr wedi eu lleoli mewn rhan ddrytach o’r Deyrnas Unedig, sy’n golygu y bydd eu costau swyddfa yn llawer uwch.
  • Sut mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu. Mae rhai cwmnïau nawr yn cynnig cyngor dros y ffôn neu hyd yn oed ar-lein, sy’n gallu golygu bod cost y cyngor yn rhatach gan fod eu costau rhedeg yn is. Fodd bynnag, os ydych chi’n derbyn cyngor fel hyn, gwnewch yn siŵr y daw gydag argymhelliad sy’n benodol i chi fel eich bod wedi’ch diogelu’n llawn.
  • Pwy sy’n gwneud y gwaith. Bydd rhai cwmnïau cyngor ariannol yn defnyddio cynghorydd cymwys iawn ar gyfer yr holl waith, tra bydd cwmni arall yn defnyddio staff cymorth i wneud rhywfaint o’r gwaith o bosibl (wedi ei gymeradwyo gan gynghorydd) a fydd yn costio llai i chi.
  • Pa mor gymwys yw cynghorydd ariannol. Po fwyaf y cymwysterau a phrofiad sydd gan gynghorydd, yr uchaf fydd ei ffioedd o bosibl. Yn ddibynnol ar y math o gyngor y chwiliwch amdano, efallai y byddwch yn teimlo bod talu am gynghorydd cymwys iawn yn werth chweil.
  • Pa mor gymhleth yw eich sefyllfa. Os oes angen cael trefn ar lawer o bethau, gall hyn gymryd amser ac mae amser yn costio. Gallwch helpu trwy fod yn glir am y math o gyngor yr ydych ei angen a chael trefn ar eich papurau. Ni fydd raid i chi dalu am unrhyw amser a dreuliwch yn rhoi trefn ar bethau eich hun. Defnyddiwch eich cynghorydd yn unig i wneud y pethau nad ydych chi’n gallu gwneud eich hun ac i ddarparu cyngor arbenigol.

Ffioedd cynghorwyr ariannol o’u cymharu â chomisiwn

Ers 2013, ni ellir talu comisiwn i gynghorwyr os ydynt wedi rhoi cyngor i chi am bensiynau, buddsoddiadau neu gynnyrch incwm ymddeoliad megis blwydd-daliadau. Yn hytrach, rhaid iddynt godi ffi arnoch am y cyngor.

Fodd bynnag, os ydych chi’n cael cyngor ar forgeisi, rhyddhau ecwiti, yswiriant cyffredinol (fel teithio neu yswiriant cartref) neu yswiriant diogelwch fel yswiriant bywyd dros gyfnod, yna mae’n bosibl talu comisiwn i gynghorwyr.

Yn y pen draw, yn y naill achos rydych yn talu am gyngor. Un ai drwy dalu ffi, neu drwy brynu cynnyrch drytach sy’n rhoi comisiwn i’r cynghorydd ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?