Canllaw i Gredyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio credydau treth neu Fudd-dal Tai, cewch eich trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol pan fydd yn cael ei gyflwyno yn eich ardal. Dyma grynodeb o’r hyn sydd i’w ddisgwyl a’r hyn y gallwch ei wneud i baratoi.

Y cyfweliad ‘porth’

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol, efallai y cewch eich gwahodd i gyfweliad porth yn eich Canolfan Byd Gwaith leol. Pwrpas y cyfweliad yw i benderfynu a ydych mewn hunangyflogaeth ‘â thâl’ er dibenion Credyd Cynhwysol.

Beth sy’n cyfrif fel hunangyflogaeth â thâl?

I gyfrif fel hunangyflogaeth â thâl, rhaid i hyn fod wedi ei threfnu, ei datblygu a’i bod yn rheolaidd a rhaid i chi ddisgwyl gwneud elw. Rhaid i hyn fod yn brif waith i chi hefyd.

Yn y cyfweliad porth, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gweithgaredd hunangyflogedig, er enghraifft eich cynllun busnes, copïau o anfonebau a derbynebau, neu gyfrifon masnachu o’r flwyddyn flaenorol.

Os bydd yr aseswyr yn penderfynu nad ydych yn hunangyflogedig â thâl bydd angen i chi chwilio am waith a bod ar gael i wneud gwaith arall yn hytrach.

Taliadau Credyd Cynhwysol a’r terfyn incwm isaf

Pan fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyfrifo eich taliadau Credyd Cynhwysol, bydd yn tybio fel rheol eich bod yn ennill y ‘terfyn incwm isaf’ o leiaf. Mae hon yn lefel dybiedig o enillion a ddefnyddir i gyfrifo’ch Credyd Cynhwysol pan fydd eich gwir enillion yn gostwng o dan y lefel hon.

Cyfrifir lefel eich terfyn incwm isaf fel a ganlyn:

  • Y nifer o oriau y disgwylid i chi weithio bob wythnos. Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, er enghraifft byddid disgwyl i chi weithio llai o oriau os oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu neu os ydych yn anabl.
  • Lluosir y ffigwr hwn gyda chyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer eich grŵp oedran.
  • Lluosir y ffigwr hwn â 52 ac yna ei rannu â 12 i gael ffigwr misol.
  • Yna didynnir eich Treth Incwm a’ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 a 4 i gael eich terfyn incwm isaf misol.

Telir eich Credyd Cynhwysol yn fisol fel ôl-daliad yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Bydd y swm a gewch bob mis yn ddibynnol ar faint fyddwch yn ei ennill.

  • Os byddwch yn ennill mwy na’r terfyn incwm isaf yna fe gewch lai o Gredyd Cynhwysol.
  • Os byddwch yn ennill llai na’r terfyn incwm isaf yna ni chewch ragor o Gredyd Cynhwysol i bontio’r gwahaniaeth.

Eithriadau o’r terfyn incwm isaf

Cychwyn busnes – Os sefydlwyd eich busnes lai na 12 mis yn ôl, ni fydd y terfyn incwm misol yn berthnasol i chi am flwyddyn.

Pobl anabl a rhieni sengl – Os ydych yn hunangyflogedig ac yn y grŵp ‘dim gofynion yn gysylltiedig â gwaith’ neu’r grŵp ‘cyfweliad canolbwyntio ar waith’ neu’r grŵp ‘paratoi gwaith’ yna ni fydd y terfyn incwm isaf yn berthnasol.

Os ydych wedi’ch eithrio o’r terfyn incwm isel, yna cyfrifir eich taliadau Credyd Cynhwysol yn unol â’ch gwir incwm yn hytrach na’ch incwm tybiedig.

Cyflwyno’ch incwm o hunangyflogaeth

Rhaid i chi gyhoeddi’ch enillion o hunangyflogaeth i’r DWP bob mis er mwyn parhau i fedru hawlio Credyd Cynhwysol. Bydd angen i chi wneud hyn ar-lein drwy gofnodi eich derbynebau cywir gan ddidynnu treuliau a ganiateir a Threth Incwm, Yswiriant Gwladol (Dosbarth 2 a 4) ac unrhyw gyfraniadau pensiwn sy’n gymwys am ostyngiad treth.

Dysgwch ragor am sut i gyfrifo’ch incwm ar gyfer Credyd Cynhwysol ar wefan Budd-daliadau Refeniw

Treuliau

Os bydd eich treuliau ar gyfer cyfnod asesu misol neilltuol yn anarferol o uchel, ni allwch eu gwrthbwyso yn erbyn eich incwm yng nghyfnodau asesu misol y dyfodol. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw eich taliadau treuliau am y mis yn uwch na’ch derbynebau.

Cychwyn Busnes

Os ydych wedi eich dynodi’n hunangyflogedig â thâl a’ch busnes wedi ei sefydlu lai na 12 mis yn ôl byddwch yn gymwys ar gyfer y cyfnod cychwyn busnes. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd yn ofynnol i chi chwilio am waith arall cyflogedig. Serch hynny, bydd angen i chi fynychu cyfweliad bob tri mis i brofi eich bod yn parhau i fod yn hunangyflogedig â thâl ac yn cymryd y camau priodol i gynyddu’ch incwm. Caniateir un cyfnod cychwyn busnes bob pum mlynedd i chi.

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol

Hyd yn oed os nad ydych yn debygol o gael eich symud i Gredyd Cynhwysol ar unwaith, mae pethau y gallwch eu gwneud yn awr i sicrhau eich bod yn barod am hynny.

Ewch ar-lein

Disgwylir i chi hawlio Credyd Cynhwysol a chyflwyno’ch incwm misol ar-lein. Gall Canolfan Byd Gwaith roi mynediad i’r rhyngrwyd neu roi gwybod i chi am leoedd eraill yn lleol lle gallwch ddefnyddio’r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim.

Os na allwch hawlio ar-lein, bydd cymorth wyneb yn wyneb ac ar y ffôn ar gael hyd nes i chi fedru cael mynediad i’r rhyngrwyd.

Dysgwch ble gallwch fynd ar-lein yn rhad ac am ddim ar wefan UK Online

Sefydlwch gyfrif banc ar wahân

Mae’n arfer dda cael cyfrif banc ar wahân ar gyfer eich busnes. Mae hyn yn neilltuol o bwysig gyda Chredyd Cynhwysol oherwydd fe gyfrifir eich taliadau ar gyfer y cartref cyfan yn hytrach nag ar eich cyfer chi fel unigolyn yn unig. Os ydych yn hunangyflogedig nid oes angen i chi ddefnyddio cyfrif banc busnes oni bai eich bod yn dymuno gwneud hynny. Gall cyfrif personol fod yn ddewis rhatach.

Sut mae dewis y cyfrif banc cywir

Taliadau Credyd Cynhwysol ar y cyd i gyplau

Rheoli eich incwm amrywiol

Os yw eich incwm a’ch gwariant yn cynyddu ac yn gostwng o fis i fis, mae’n syniad da ceisio ei gysoni cymaint â phosibl ar hyd y flwyddyn. Mae hyn yn neilltuol o bwysig gyda Chredyd Cynhwysol gan ei fod yn cael ei dalu fel ôl-daliad yn fisol. Felly os cewch fis anodd yn dilyn mis llewyrchus gall cyfanswm cyfunol eich enillion a’ch Credyd Cynhwysol fod yn isel.

I reoli cyfnodau o incwm uchel ac isel am yn ail, cyfrifwch gyfanswm eich enillion dros flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd eich holl dreuliau i ystyriaeth. Rhannwch â 12 i gael swm misol cyfartalog. Pryd bynnag y byddwch yn ennill mwy na’r cyfartaledd mewn mis, ceisiwch neilltuo’r arian ychwanegol er mwyn i chi fedru ei ddefnyddio pan gewch fis llai llewyrchus.

Gofynnwch i’ch cleientiaid am ran-daliadau

Os yw natur eich busnes yn golygu ychydig o brosiectau mawr lle cewch eich talu mewn cyfandaliad wrth gyflawni neu gwblhau, gofynnwch i’ch cleientiaid am eu caniatâd i’w bilio dros gyfnodau rheolaidd, yn fisol yn ddelfrydol.

Os byddant yn cytuno i wneud hynny, bydd hyn o gymorth i chi gysoni’ch incwm o fis i fis.

Adolygwch eich gwariant

Edrychwch ar wariant eich busnes a chanfod a allwch chi symud eich taliadau i fod yn rhai misol yn hytrach na blynyddol os yn bosibl. Mewn rhai achosion, megis gyda phremiymau yswiriant, efallai y bydd angen i chi chwilio am y fargen orau a chael darparwr nad yw’n codi mwy arnoch am daliadau misol.

Cael gwybod mwy

Lawrlwythwch y daflen ‘Credyd Cynhwysol a hunangyflogaeth’ o wefan GOV.UKyn agor mewn ffenestr newydd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?