Canllaw i Gredyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig

Mae’r dudalen hon yn egluro rhagor i chi am hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig ac ar incwm isel. Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio budd-daliadau penodol fel Credydau Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai eisoes, cewch eich trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol ymhen amser. Dysgwch ragor am beth i’w ddisgwyl a’r hyn allwch ei wneud i baratoi.

Hawlio Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae’r Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn galw’r rhain yn fudd-daliadau etifeddiaeth, ac nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn dal yn gymwys i wneud unrhyw hawliadau newydd ar gyfer y budd-daliadau hyn.

Os ydych yn hunangyflogedig ac eisoes yn cael y budd-daliadau a ddisodlir gan Gredyd Cynhwysol, nid oes raid i chi wneud unrhyw beth. Bydd y DWP yn rhoi gwybod i chi pan fydd yn bryd i chi symud i Gredyd Cynhwysol.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol yn ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol.
Am fwy o wybodaeth ar hawlio Credyd Cynhwysol, eich ymrwymiadau, sancsiynau a gweithio wrth hawlio lawrlwythwch Universal Credit & You gan Gov.uk.

Symud o fudd-daliadau presennol i Gredyd Cynhwysol

Sut i Hawlio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Mae effaith symud o fudd-daliadau presennol, fel y Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant, i Gredyd Cynhwysol yn ddibynnol ar ers faint ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig a’r rheswm pam eich bod yn symud i Gredyd Cynhwysol.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Os bydd rhai amgylchiadau yn eich bywyd yn newid, gallai effeithio ar eich budd-daliadau, efallai y bydd rhaid i chi wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol yn lle hyn.

Gallai newidiadau arwyddocaol mewn amgylchiadau gynnwys:

 • Symud i mewn gyda phartner sydd eisoes yn cael Credyd Cynhwysol
 • Cael babi newydd sy’n effeithio ar eich hawliau Credyd Treth Plant.

Os byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol ac wedi bod yn hunangyflogedig ers 12 mis neu fwy, bydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol i’ch enillion.

Os ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, efallai y byddwch yn cael eich dosbarthu o fod yn y cyfnod cychwynnol ac ni fydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol am hyd at 12 mis.

Os na fydd eich amgylchiadau yn newid

Os ydych chi eisoes yn cael budd-daliadau a fydd yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol ymhen amser ac nad oes unrhyw beth arwyddocaol yn newid yn eich bywyd, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth am y tro.

Bydd y DWP yn cysylltu â chi pan fydd yn bryd i chi symud i Gredyd Cynhwysol. Bryd hynny, bydd y budd-daliadau rydych chi’n eu hawlio yn stopio a bydd yn rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol.

Os yw’ch busnes wedi bod yn rhedeg am fwy na 12 mis a’ch bod yn gymwys fel rhywun hunangyflogedig, byddwch wedi’ch eithrio o’r terfyn isafswm incwm ar gyfer chwe mis cyntaf eich hawliad.

Os ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis ac yn gymwys fel rhywun hunangyflogedig, efallai y byddwch yn cael eich dosbarthu o fod yn y cyfnod cychwynnol ac ni fydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol am hyd at 12 mis.

Sut ydw i’n dangos fy mod yn hunangyflogedig?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol pan fyddwch yn hunangyflogedig gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Os ydych yn byw yn rhywle sy’n cynnig gwasanaeth llawn, cewch wahoddiad i gyfweliad porth yn eich Canolfan Byd Gwaith leol.

Pwrpas y cyfweliad yw i benderfynu a yw’ch gwaith yn hunangyflogedig yn ôl diffiniad y DWP.

I ddangos eich bod yn hunangyflogedig rhaid i’r gwaith a wnewch fod:

 • wedi ei drefnu
 • wedi ei ddatblygu
 • yn rheolaidd.

Rhaid i chi ddisgwyl gwneud elw a dylai’r gwaith fod yn brif swydd.

Yn y cyfweliad porth, bydd angen i chi roi tystiolaeth eich bod yn hunangyflogedig. Gallai hynny gynnwys:

 • eich cynllun busnes
 • copïau o anfonebau
 • derbynebau
 • tystiolaeth eich bod wedi cofrestru’n hunangyflogedig gyda HMRC
 • cyfrifon masnachol o’r flwyddyn flaenorol.

Os na ddangoswch ddigon o dystiolaeth, gallai’r aseswr benderfynu nad ydych yn hunangyflogedig.

Golyga hynny y bydd angen i chi chwilio am waith a bod ar gael i wneud gwaith arall yn hytrach wrth i chi gael Credyd Cynhwysol.

Credyd Cynhwysol a’r terfyn incwm isaf

Coronafeirws

Oherwydd yr achos o goronafeirws, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi bydd y llawr isafswm incwm yn cael ei ddileu dros dro o 6 Ebrill 2020.

Os buoch yn cynnal eich busnes ers 12 mis neu ragor pan hawliwch Gredyd Cynhwysol, bydd Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyfrifo’ch taliad yn seiliedig ar y terfyn incwm isaf.

Mae hon yn lefel dybiedig o enillion a ddefnyddir i gyfrifo’ch Credyd Cynhwysol pan fydd eich gwir enillion yn gostwng o dan y lefel hon.

Cyfrifir lefel eich terfyn incwm isaf fel a ganlyn:

 • Y nifer o oriau y disgwylir i chi weithio bob wythnos. Gall hynny fod hyd at 35 awr yr wythnos, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol. Er enghraifft byddai disgwyl i chi weithio llai o oriau os oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu neu os ydych yn anabl.
 • Lluosir y ffigwr hwn gyda chyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer eich grŵp oedran.
 • Lluosir y ffigwr hwn â 52 ac yna ei rannu â 12 i gael ffigwr misol.
 • Yna didynnir swm o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 a 4 i gael eich terfyn incwm isaf misol.

Eich terfyn incwm isaf yw’r swm a ddefnyddir gan DWP i osod eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Os enillwch fwy na’r terfyn incwm isaf yna cewch lai o Gredyd Cynhwysol.

Os enillwch lai na’r terfyn incwm isaf yna ni chewch ragor o arian i bontio’r gwahaniaeth.

Enghraifft

Bu Sarah yn gweithio fel triniwr gwallt ers dwy flynedd. Mae hi’n 25 oed a disgwylir iddi weithio 35 awr yr wythnos. Y Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer ei grŵp oed yw £7.83. Cyfrifir ei therfyn incwm isaf fel a ganlyn:

 • 35 × £8.72 = £305.20 yr wythnos
 • £305.20 × 52 o wythnosau = £15,870.40 y flwyddyn
 • £15,870.40 ÷ 12 o fisoedd = £1,322.53 y mis
 • Yna didynnir swm o Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 a 4 o £1,322.53 i gael eich terfyn incwm isaf misol.
 • Ar y swm hwn, byddai’r didyniadau’n £63.54 y mis yn seiliedig ar gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 ar gyfer y flwyddyn dreth 2020/21..
 • £1,322.53 - £63.54 = £1,258.99
 • Dyma’r isafswm y mae’r DWP yn disgwyl i Sarah ei ennill bob mis a bydd ei thaliad yn seiliedig ar incwm o £1,258.99
 • Os bydd hi’n ennill mwy na hyn, bydd ei thaliad Credyd Cynhwysol yn lleihau 63c am bob £1 y bydd hi’n ei hennill oni bai ei bod yn gymwys i gael y Lwfans Gwaith.
 • Os bydd hi’n ennill llai na hyn, ni chaiff ragor o Gredyd Cynhwysol i bontio’r gwahaniaeth.

Beth yw Lwfans Gwaith?

Dyma’r swm o arian y byddwch yn ei ennill cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau lleihau.

Dysgwch ragor yn Egluro Credyd Cynhwysol.

Pwy sydd wedi’i eithrio o’r terfyn incwm isaf?

Os ydych wedi’ch eithrio o’r terfyn incwm isel, yna cyfrifir eich taliadau Credyd Cynhwysol yn unol â’ch gwir incwm yn hytrach na’ch incwm tybiedig.

Cychwyn busnes

Os sefydlwyd eich busnes lai na 12 mis yn ôl, ni fydd y terfyn incwm misol yn berthnasol i chi am flwyddyn.

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd yn ofynnol i chi chwilio am waith arall cyflogedig. Fodd bynnag, bydd angen i chi fynychu cyfweliad bob tri mis i brofi eich bod yn parhau’n hunangyflogedig ac yn ymdrechu i gynyddu’ch enillion.

Caniateir un cyfnod cychwyn busnes bob pum mlynedd i chi.

Pobl anabl a rhieni sengl

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn y grŵp ‘dim gofynion yn gysylltiedig â gwaith’ neu’r grŵp ‘cyfweliad canolbwyntio ar waith’ neu’r grŵp ‘paratoi gwaith’ yna ni fydd y terfyn incwm isaf yn berthnasol.

Symud o fudd-daliadau presennol i Gredyd Cynhwysol

Mae’r effaith o symud o fudd-daliadau presennol, fel Credydau Treth Gwaith, i Gredyd Cynhwysol, yn dibynnu ar ba mor hir y buoch yn hunangyflogedig.

Os ydych wedi bod yn hunangyflogedig ers llai na 12 mis, yna byddwch wedi’ch eithrio o’r terfyn incwm misol am 12 mis.

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

O 28 Medi (24 Medi yng Nghymru), os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref ac rydych yn hawlio:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Budd Tai

Bydd gennych hawl i daliad o £500.

Gwneir y taliad hwn gan eich awdurdod lleol, a disgwylir iddo fod mewn lle erbyn 12 Hydref 2020.

Os dywedir wrthych am hunan-ynysu ar ôl 28 Medi, ond cyn i’r cynllun gael ei sefydlu, bydd taliadau’n cael eu hôl-ddyddio.

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i wirio nad ydych yn gallu gweithio gartref.

Cyflwyno’ch incwm o hunangyflogaeth

Coronafeirws

Os ydych yn cael grant cymorth incwm hunangyflogaeth, bydd angen rhoi gwybod am hwn fel incwm pan fydd yn cael ei dalu.

Rhaid i chi gyhoeddi’ch enillion i’r DWP bob mis er mwyn parhau i fedru hawlio Credyd Cynhwysol.

Os na fyddwch yn cyflwyno’r ffigurau hyn rhwng 7 diwrnod cyn a 14 diwrnod ar ôl eich dyddiad asesu bob mis, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ohirio.

Bydd angen i chi wneud hyn ar-lein drwy gofnodi eich derbynebau gwreiddiol meinws:

 • treuliau a ganiateir
 • Treth Incwm
 • Yswiriant Gwladol (Dosbarth 2 a Dosbarth 4)
 • unrhyw gyfraniadau pensiwn sy’n gymwys am ostyngiad treth.

Sut mae treuliau’n effeithio ar eich Credyd Cynhwysol

Os bydd eich treuliau ar gyfer cyfnod asesu misol neilltuol yn anarferol o uchel, gallwch eu gwrthbwyso yn erbyn eich incwm yng nghyfnodau asesu misol y dyfodol.

Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw eich taliadau treuliau am y mis yn uwch na’ch derbynebau.

Rheoli eich incwm amrywiol

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Os yw eich incwm a’ch gwariant yn cynyddu ac yn gostwng o fis i fis, mae’n syniad da ceisio ei gysoni cymaint â phosibl ar hyd y flwyddyn.

Mae hyn yn neilltuol o bwysig gyda Chredyd Cynhwysol gan ei fod yn cael ei dalu fel ôl-daliad yn fisol ac yn seiliedig ar y terfyn incwm isaf.

Felly os cewch fis anodd yn dilyn mis llewyrchus gall cyfanswm cyfunol eich enillion a’ch Credyd Cynhwysol fod yn isel oherwydd os yw’ch incwm yn mynd yn is na’r terfyn incwm isaf, ni chaiff ei ychwanegu ato.

I reoli cyfnodau o incwm uchel ac isel am yn ail, cyfrifwch gyfanswm eich enillion dros flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd eich holl dreuliau i ystyriaeth.

Rhannwch â 12 i gael swm misol cyfartalog.

Pryd bynnag y byddwch yn ennill mwy na’r cyfartaledd mewn mis, ceisiwch neilltuo’r arian ychwanegol er mwyn i chi fedru ei ddefnyddio pan gewch fis llai llewyrchus.

Yn ogystal, peidiwch ag anghofio cynllunio ar gyfer biliau llai aml, fel treth incwm.

Gofynnwch i’ch cwsmeriaid am daliadau rhannol

Os yw natur eich busnes yn golygu ychydig o brosiectau mawr lle cewch eich talu mewn cyfandaliad wrth gyflawni neu gwblhau, gofynnwch i’ch cleientiaid am eu caniatâd i’w bilio dros gyfnodau rheolaidd, yn fisol yn ddelfrydol.

Os byddant yn cytuno i wneud hynny, bydd hyn o gymorth i chi gysoni’ch incwm o fis i fis.

Adolygwch eich gwariant

Edrychwch ar wariant eich busnes a chanfod a allwch chi symud eich taliadau i fod yn rhai misol yn hytrach na blynyddol os yn bosibl.

Ar gyfer rhai treuliau, fel premiymau yswiriant, efallai y bydd angen i chi chwilio am ddarparwr nad yw’n codi mwy am daliadau misol.

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig

Hyd yn oed os nad ydych yn debygol o gael eich symud i Gredyd Cynhwysol ar unwaith, mae pethau y gallwch eu gwneud yn awr i sicrhau eich bod yn barod am hynny.

Ewch ar-lein

Disgwylir i chi hawlio Credyd Cynhwysol a chyflwyno’ch incwm misol ar-lein. Gall Canolfan Byd Gwaith roi mynediad i’r rhyngrwyd neu roi gwybod i chi am leoedd eraill yn lleol lle gallwch ddefnyddio’r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim.

Os na allwch hawlio ar-lein, bydd cymorth wyneb yn wyneb ac ar y ffôn ar gael hyd nes i chi fedru cael mynediad i’r rhyngrwyd.

Sefydlwch gyfrif banc ar wahân

Mae’n arfer dda cael cyfrif banc ar wahân ar gyfer eich busnes. Mae hyn yn neilltuol o bwysig gyda Chredyd Cynhwysol oherwydd fe gyfrifir eich taliadau ar gyfer y cartref cyfan yn hytrach nag ar eich cyfer chi fel unigolyn yn unig.

Os ydych yn hunangyflogedig nid oes angen i chi ddefnyddio cyfrif banc busnes oni bai eich bod yn dymuno gwneud hynny. Gall cyfrif personol fod yn ddewis rhatach.

Rhagor am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?