Canllaw syml i reoli eich arian

Gall treulio ychydig o amser i reoli’ch arian yn well dalu ar ei ganfed. Gall roi cymorth i chi gadw trefn ar eich biliau ac arbed £1,000oedd bob blwyddyn. Gallwch ddefnyddio’r arbedion ychwanegol hyn i glirio unrhyw ddyledion sydd gennych o bosib, eu neilltuo ar gyfer eich pensiwn, neu eu gwario ar eich car neu ar eich gwyliau nesaf. Darllenwch ymlaen i gael awgrymiadau da ar reoli arian, yn cynnwys sut i greu cyllideb, glynu ati a sut i gynilo.

Sut i greu cyllideb

Dangosfwrdd Cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Yn sgil gwasanaethau newydd gallwch yn awr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Y cam cyntaf tuag at reoli’ch arian yw creu cyllideb. Bydd yn dipyn o ymdrech, ond mae’n ffordd wych o gael argraff sydyn o’ch incwm a’ch gwariant.

Mae dros hanner cartrefi’r Deyrnas Unedig yn cadw cyllideb reolaidd.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sydd wrthi’n dweud ei fod yn rhoi tawelwch meddwl iddynt ynglŷn â’r hyn maent yn ei wario, ac yn rhoi gwell teimlad iddynt ynglŷn â bywyd yn gyffredinol.

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu’r grŵp Facebook cymunedol cyllidebu a chynilo fel lle i rannu syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut i fod yn well gyda’n harian. Gofynnwch i ymuno yma.

Golyga creu cyllideb eich bod:

 • Yn llai tebygol o fynd i ddyled
 • Yn llai tebygol o gael eich llethu gan gostau annisgwyl
 • Yn fwy tebygol o gael statws credyd da
 • Yn fwy tebygol o gael eich derbyn ar gyfer morgais neu fenthyciad
 • Yn gallu gweld lle gallwch wneud arbedion
 • Mewn sefyllfa wych i gynilo ar gyfer gwyliau, car newydd, neu rywbeth moethus arall

Darllenwch drawsgrifiad o’r fideo hwn (DOC 22KB)

Byddwch angen

I roi cychwyn ar greu cyllideb, bydd angen i chi gyfrifo faint rydych yn ei wario ar:

Dysgwch sut i reoli’ch arian yn well gyda’n Cynllunydd cyllideb.

 • Biliau’r cartref
 • Costau byw
 • Cynnyrch ariannol (yswiriant…)
 • Teulu a ffrindiau (anrhegion…)
 • Teithio (costau car, trafnidiaeth gyhoeddus…)
 • Hamddena (gwyliau, chwaraeon, bwyta allan…)

Ffordd wych o gyfrifo’ch cyllideb yw defnyddio’n Cynllunydd cyllideb hawdd ac am ddim. Casglwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am eich incwm a’ch gwariant (biliau, cyfriflenni banc…) i roi cychwyn arni.

Gallwch gadw’ch gwybodaeth a dod yn ôl ati yn nes ymlaen fel y mynnwch.

Fel arall, gallwch greu cyllideb drwy ddefnyddio taenlen ar eich cyfrifiadur neu ysgrifennu popeth ar ddarn o bapur. Mae yna rai apiau cyllidebu gwych ac am ddim ar gael ac efallai y bydd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu offeryn cyllidebu ar-lein sy’n cymryd gwybodaeth yn uniongyrchol o’ch trafodion.

Cael eich cyllideb yn ôl ar y trywydd iawn

Defnyddiwch ein Canfyddwr arian yn gyflym i weld sut all newidiadau bach arbed llawer o arian i chi.

Os ydych chi’n gwario mwy na’ch incwm, bydd angen i chi weithio allan lle allwch chi dorri’n ôl.

Gall hyn fod mor hawdd â pharatoi eich cinio adref, neu ganslo aelodaeth o gampfa nad ydych yn ei defnyddio.

Gallech gadw dyddiadur hefyd a chadw cofnod o bopeth a brynwch dros fis. Neu, os yw’r rhan fwyaf o’ch gwariant yn cael ei wneud gyda cherdyn banc, edrychwch ar gyfriflen y mis diwethaf i chi gael gweld i ble mae’ch arian yn mynd.

Cewch hyd i ragor o wybodaeth yn Sut i gyllidebu ar incwm isel.

Cael pawb i gymryd rhan

Cynhwyswch bawb yn eich teulu yn y gwaith o gadw at gyllideb. Eisteddwch i lawr gyda’ch gilydd a sefydlu cynllun y gallwch gadw ato. Cyfrifwch faint o arian gwario sydd ar gael a chytuno rhyngoch chi beth fydd pob un yn ei gael.

Cwtogi’ch biliau cartref a’ch morgais

I lawer ohonom, mae biliau’r cartref yn ganran fawr o’n gwariant. Y newyddion da yw ei bod hi’n hawdd arbed cannoedd o bunnoedd oddi ar eich biliau drwy ddilyn ein hawgrymiadau da.

Gallwch arbed cannoedd ar filoedd o bunnoedd hefyd drwy chwilio am y fargen orau ar forgeisi, neu adolygu’r un sydd gennych ar hyn o bryd.

Byddwch yn hyblyg

Mae bywyd yn anrhagweladwy felly ceisiwch adolygu’ch cyllideb a’ch gwariant os oes newid, neu o leiaf bob ychydig fisoedd.

Efallai y cewch godiad cyflog, sy’n golygu y gallwch gynilo mwy, neu efallai y bydd biliau eich cartref yn cynyddu.

Mae gan ein hadran ar Dorri costau lawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol.

Clirio benthyciadau a chardiau credyd

Os oes gennych fenthyciadau neu arian yn ddyledus ar gardiau credyd, fel arfer mae’n gwneud synnwyr talu’r ddyled sy’n codi’r gyfradd llog uchaf yn gyntaf.

Defnyddiwch ein Gwiriad Iechyd Ariannol er mwyn cael darlun clir o’ch sefyllfa ariannol a chael cyngor personol ar sut i wella’ch sefyllfa.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Cardiau siop, sydd fel arfer yn codi’r cyfraddau llog uchaf
 • Cardiau credyd
 • Benthyciadau personol gan y banc, sydd fel arfer yn codi cyfradd llog is na chardiau credyd neu siop

Mae’n bwysig sicrhau nad ydych yn torri telerau unrhyw un o’ch cytundebau. Felly, hyd yn oed os ydych yn canolbwyntio ar dalu dyled arall, rhaid i chi dalu’r isafswm o leiaf ar unrhyw gardiau credyd a’ch taliadau misol gofynnol ar unrhyw gytundebau benthyciad.

Darllenwch ragor am Sut i flaenoriaethu’ch dyledion

Cael help os bydd problemau dyled yn mynd yn ddifrifol

Os ydych eisoes wedi methu taliadau cerdyn credyd neu fenthyciad neu os ydych ar ei hôl hi gyda’r hyn a elwir yn ‘ddyledion o flaenoriaeth’ fel eich rhent neu forgais, biliau ynni, Treth Gyngor, cynnal plant neu ddirwyon llys, cymerwch gyngor gan elusen cynghori ar ddyledion yn syth.

Gosod nod cynilion

Mae rhai pobl yn ei chael hi’n anodd cymell eu hunain i gynilo, ond mae’n aml yn llawer haws os ydych yn pennu targed.

Eich cam cyntaf yw bod â pheth cynilion mewn argyfwng – arian i’w ddefnyddio os bydd gennych argyfwng, megis boeler yn torri neu os na fyddwch yn gallu gweithio am gyfnod.

A yw’r gallu mathemategol gennych chi i wneud y mwyaf o’ch arian? Ewch i’r Her Rhifedd Genedlaethol am gymorth.

Ceisiwch gael gwerth tri mis o dreuliau mewn cyfrif mynediad hawdd neu ar unwaith. Peidiwch â phoeni os na allwch gynilo hyn yn syth, ond cadwch ef fel targed i anelu ato.

Y ffordd orau i gynilo yw talu rhywfaint o arian i gyfrif cynilo bob mis.

Unwaith y byddwch wedi gosod cronfa frys o’r neilltu, gallai nodau arbedion posib gynnwys:

 • Mynd ar wyliau heb orfod poeni am y biliau pan fyddwch yn dychwelyd
 • Cael rhywfaint o arian ychwanegol i’w ddefnyddio pan fyddwch ar gyfnod mamolaeth neu dadolaeth
 • Prynu car heb gymryd benthyciad
Darllenwch ragor am Sut i osod targed cynilo.
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell arbedion i weld sut fydd eich cynilion yn tyfu.

Buddsoddi’ch cynilion

Wrth i’ch cynilion ddechrau tyfu, gallwch:

 • Dalu mwy i’ch cronfa bensiwn. Mae’n ffordd wych i wneud yn siŵr y byddwch yn medru byw yn fwy cyfforddus yn eich blynyddoedd hŷn.
 • Gwneud cynllun buddsoddi ar sail eich nodau a’ch amserlenni
Dysgwch ragor yn Pam cynilo mewn pensiwn?.

Os ydych wedi’ch llethu gan eich dyledion

Yn aml, y rhan anoddaf o dalu’ch dyledion yw cymryd y cam cyntaf.

Mae’n hawdd teimlo eich bod wedi’ch llethu os ydych yn gwybod eich bod yn ei chael hi’n anodd yn ariannol. Mae’n demtasiwn i anwybyddu’r cyfan, gan gynnwys datganiadau banc a galw am daliadau, ond ni fydd hyn yn datrys y broblem, a gallai ei gwneud yn waeth.

Felly, cymerwch anadl ddofn ac agorwch unrhyw lythyrau rydych wedi bod yn eu hanwybyddu.

Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, o leiaf byddwch yn gwybod beth mae’n rhaid i chi ddelio ag ef, a gallwch ddewis beth mae’n rhaid i chi ei wneud nesaf.

Canfyddwch Ble i fynd i gael cyngor am ddim ar ddyledionopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?