Canllawiau printiedig am ddim

Mae ein canllawiau printiedig yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi mewn iaith hawdd ei deall. Maent yn fan cychwyn da os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau a chynnyrch ariannol, a gallant eich helpu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth. Mae ein canllawiau wedi’u bwriadu ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau ariannol yn y Deyrnas Unedig, ac sy’n preswylio yn y Deyrnas Unedig.

Gallwch lawrlwytho’r rhain yma, neu gallwch archebu copïau printiedig drwy ddefnyddio ein ffurflenni archebu.

Cynlluniau rhyddhau ecwiti

Mae’r canllaw hwn ar eich cyfer chi os ydych chi’n nesâu at ymddeoliad neu wedi ymddeol yn barod ac yn ystyried defnyddio gwerth eich cartref I godi cyfandaliad arian parod, incwm ychwanegol neu’r ddau.

ERS Cover Cy April 2018

Cwynion am forgeisi gwaddol

Mae’r canllaw hwn yn addas I chi os ydych chi am wneud cwyn am sut werthwyd eich morgais gwaddol i chi. Os ydych chi’n amau bod eich morgais gwaddol wedi’i gamwerthu i chi, mae’n bosibl y gallwch wneud cwyn ac yna hawlio iawndal.

EMC Cy Cover

Anawsterau wrth dalu’ch morgais

Mae’r canllaw hwn ar eich cyfer chi os ydych chi’n cael anawsterau wrth ad-dalu’ch morgais. Mi fydd yn eich helpu i ddeall:

 • pa gamau fedrwch eu cymryd nawr
 • yr help sydd ar gael i chi
 • beth yw’ch opsiynau, ac
 • ac i ble y gallwch droi am gyngor a chymorth pellach.

PPYM Cy Cover

Delio â diffyg yn eich morais gwaddol

Mae’r canllaw yma yn addas I chi os ydych yn dibynnu ar bolisi gwaddol i ad-dalu’ch morgais a rydych chi wedi derbyn llythyr i’ch hysbysu bod gennych ddiffyg. Mae llawer o bobl yn wynebu diffyg yn eu morgais gwaddol am nad yw eu polisïau gwaddol wedi cynhyrchu’r canlyniadau sydd angen. Wrth weithredu nawr byddwch yn arbed arian yn y pendraw. Dilynwch y camau yn y canllaw hwn i gymryd rheolaeth o’ch sefyllfa.

DWYMS Cy Cover

Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl

Mae’r daflen wybodaeth hon o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn esbonio:

 • y risgiau ynghlwm wrth gynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl
 • beth ddylech ystyried cyn cytuno i un.

SARBS Cy Cover

Gwneud cwyn am forgais gwaddol

Mae’r daflen wybodaeth hon o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn esbonio:

 • pryd fedrwch chi wneud cwyn am bolisi morgais gwaddol
 • sut i wneud cwyn.

MMEC Cy Cover

Iawndal morgeisi gwaddol

Making a mortgage endowment complaint

Mae’r daflen wybodaeth hon o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn esbonio:

 • sut caiff iawndal ei gyfrifo os oes gennych gwyn dilys am forgais gwaddol, ac
 • yn ateb rhai cwestiynau cyffredin.

EMComp Cy Cover

Gallwch fforddio’ch morgais nawr, ond beth os…?

Mae’r canllaw hwn ar eich cyfer chi os ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf. Mae morgais yn ymrwymiad hirdymor. Darganfyddwch sut i baratoi ar gyfer sefyllfaoedd lle gall eich taliadau neu incwm newid, fel eich bod chi’n gallu ymdopi’n haws a lleihau’r risg o golli eich cartref.

YCAYM Cy Cover

Gweithredwch ar eich morgais llog yn unig nawr

Os oes gennych forgais llog yn unig, mae’n hanfodol bod gennych gynllun mewn lle i glirio’r cyfalaf. Os na gliriwch chi’r cyfalaf, efallai y bydd rhaid i chi werthu’ch cartref er mwyn ad-dalu’r morgais pan ddaw’r tymor i ben. Yn ogystal, mae’n bosibl na fyddwch yn medru symud cartref nac ail-forgeisio i ddêl ratach os yw gwerth eich cartref wedi cwympo, neu wedi aros yr un fath hyd yn oed, gan nad yw rhai darparwyr benthyciadau bellach yn cynnig benthyciad yn ôl gwerth eiddo mor uchel ag y gwnaethpwyd yn y gorffennol. Mae amser yn brin – dilynwch y camau isod i roi eich hun ar y trywydd iawn.

TAWYIOMN Cy Cover

Colli’ch swydd

Mae’r canllaw hwn yn addas I chi os oes bygythiad i’ch swydd neu os ydych newydd golli eich swydd. Bydd yn esbonio eich hawliau ac yn dangos i chi y camau y gallwch eu cymryd I ddiogelu eich arian.

RH Cy Cover

Credyd Cyffredinol, Nghymru a Lloegr: Rheoli’ch arian a thalu’ch rhent

Dyma’r canllaw i chi os hoffech ddysgu rhagor am Gredyd Cynhwysol Gall eich helpu i wneud y

canlynol:

 • gwneud cais newydd
 • symud o’ch budd-daliadau presennol i Gredyd Cynhwysol
 • defnyddio’r cyfrif banc cywir i reoli’ch arian
 • talu’ch rhent i’ch landlord yn uniongyrchol
 • ystyried sut mae gwneud un taliad i bara am fis
 • gosod cyllideb er mwyn cynllunio eich gwario.

UC E&W CY Cover

Eich pensiwn: mae’n bryd dewis

Mae’r canllaw hwn yn addas i chi os ydych yn bwriadu cymryd o gronfa bensiwn wedi’I chronni o gyfraniadau i mewn i bensiwn personol neu bensiwn gweithle. Mae’n sefydlu eich dewisiadau ar gyfer defnyddio eich cronfa (neu gronfeydd) i ddarparu incwm ymddeol a’r buddion ac unrhyw risgiau posibl o’r gwahanol ddewisiadau.

YPITTC cover Cy

Pensiynau personol

Os ydych yn hunangyflogedig a ddim yn gweithio ar hyn o bryd, neu na fedrwch chi ymuno â chynllun pensiwn gweithle, bydd y canllaw hwn yn rhoi cymorth i chi ddeall y manteision o gynilo mewn pensiwn personol a pha fath allai fod yn addas i chi.

PP cover Cy

Undebau credyd

Mae’r canllaw hwn yn addas i chi os ydych am ganfod sut all undebau credyd eich helpu i reoli eich arian. Ar ôl ei ddarllen, byddwch yn gwybod:

 • sut maen nhw’n gweithio
 • sut allwch ymuno ag undeb credyd
 • sut allwch gynilo neu fenthyg gydag un.

CU CyCover 2018

Cyfrifon banc sylfaenol di-dâl

Dyma’r canllaw i chi os hoffech ddysgu rhagor am gyfrifon banc sylfaenol heb ffi.

FFBBA Cy Cover

Gwneud y gorau o’ch arian

Pa bynnag gyfnod bywyd rydych wedi cyrraedd - p’un a ydych yn cynilo ar gyfer pensiwn am y tro cyntaf, prynu neu rentu cartref, dechrau teulu neu’n bwriadu ymddeol - mae wastad ffyrdd o wneud i’ch arian fynd ymhellach. Ni allwn gwmpasu popeth yn y canllaw hwn, ond byddwn yn rhoi rhywfaint o awgrymiadau ac argymhellion i’ch helpu chi ar hyd y ffordd.

MTMOYM Cy Cover

Canesgoriad hwyr, babanod marw-anedig, marwolaeth babanod newydd-anedig

Yn ogystal â’r teimladau o sioc a thristwch rydych yn eu profi, rydym yn gwybod y gallech fod yn wynebu straen ariannol annisgwyl. Er mai hawlio budd-daliadau ariannol fydd y peth olaf ar eich meddwl mae’n siŵr, efallai y bydd y daflen hon yn ddefnyddiol gan ei bod yn dangos beth y gallai fod gennych hawl i’w gael.

LMSAND Cy Cover

Dysgu’ch plant am arian

Barn amryw o rieini a gofalwyr yw na ddylid ysgwyddo cyfrifoldebau oedolion ar blant, fel poeni am arian. Fodd bynnag, bydd siarad am arian o fudd iddynt osgoi anawsterau i’r dyfodol, a gall eu grymuso â sgiliau a hyder gydag arian.

Talk, Learn, Do booklet cover - Welsh 142x213

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?