Cap budd-daliadau

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, efallai y bydd terfyn ar gyfanswm y budd-daliadau y gall eich cartref eu derbyn. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau. Os yw eich incwm dros y terfyn hwn, efallai y bydd eich Budd-dal Tai wedi ei leihau. Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybod i chi am y cap budd-daliadau, yn cynnwys y lleihad yn y cap o 7 Tachwedd 2016.

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael budd-daliadau penodol, mae yna derfyn ar faint o incwm y gallwch gael.

Os yw’ch incwm yn mynd uwchben y swm hwn, bydd eich Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn dal wedi ei ostwng nes bydd eich incwm yn syrthio islaw’r terfyn.

Byddwch wedi eich eithrio o’r cap budd-daliadau os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith neu rai budd-daliadau anabledd.

Os nad ydych yn cael Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, ni fyddwch wedi eich effeithio gan y cap ar fudd-daliadau.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Cafodd y cap budd-daliadau ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon ar 31 Mai 2016.

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidrect

Uchafswm o symiau budd-daliadau wythnosol o 7 Tachwedd 2016

Gostyngodd y terfyn cap budd-daliadau ar 7 Tachwedd 2016.

Mae yna wahanol derfynau, yn ddibynnol ar p’un a ydych yn byw yn Llundain neu rywle arall yn y Deyrnas Unedig.

Efallai yr effeithir arnoch nawr os ydych yn derbyn mwy na’r symiau dilynol mewn budd-daliadau:

Uchafswm budd-daliadau Pwy fydd hyn yn effeithio arnynt
£442 yr wythnos yn Llundain; £385 yr wythnos tu allan i Lundain
 • Os yw’ch cartref yn cynnwys cwpl (gyda neu heb blant), neu
 • Os ydych yn rhiant sengl (ac mae gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai)
£296.35 yr wythnos yn Llundain; £257.69 yr wythnos tu allan i Lundain Os ydych yn berson sengl a naill ai:
 • Nad oes gennych blant, neu
 • Nad oes gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai

Uchafswm symiau budd-daliadau wythnosol cyn 7 Tachwedd 2016

Mae’r tablau isod yn dangos terfynau’r cap budd-daliadau cyn 7 Tachwedd 2016.

Efallai’ch bod yn dal i gael y swm hwn wrth i’r terfynau newydd gael eu cyflwyno’n raddol.

Dylai unrhyw un sy’n destun y cap budd-daliadau fod wedi cael gwybod am y newidiadau erbyn Ionawr 2017.

Uchafswm budd-daliadau Pwy fydd hyn yn effeithio arnynt
£500 yr wythnos
 • Os yw’ch cartref yn cynnwys cwpl (gyda neu heb blant), neu
 • Os ydych yn rhiant sengl (ac mae gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai)
£350 yr wythnos Os ydych yn berson sengl a naill ai:
 • Nad oes gennych blant, neu
 • Nad oes gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai

Pa fudd-daliadau sydd wedi eu heithrio o’r cap budd-daliadau?

Ni fydd y cap budd-daliadau yn effeithio arnoch os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn cael y budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Treth Gwaith

 • Lwfans Gofalwr

 • Lwfans Byw i’r Anabl (neu’r Taliad Annibyniaeth Bersonol)

 • Lwfans Gweini

 • Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol (a thaliadau cyfwerth fel rhan o bensiwn anabledd rhyfel neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog)

 • Lwfans Gwarcheidwad

 • Elfen gymorth Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os cewch yr elfen gymorth

 • Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw neu Ŵr Gweddw

Os nad ydych yn hawlio’r budd-daliadau hyn ac yn meddwl bod gennych hawl i wneud, gallai fod o fudd i gyflwyno cais.

Pa fudd-daliadau a gynhwysir yn y cap budd-daliadau?

Cynhwysir y budd-daliadau dilynol wrth gyfrifo a yw uchafswm eich incwm o fudd-daliadau’n fwy na’r cap:

 • Lwfans Profedigaeth

 • Budd-dal plant

 • Credyd Treth Plant

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (oni bai eich bod yn cael yr elfen cymorth)

 • Budd-dal Tai

 • Budd-dal Analluogrwydd

 • Cymhorthdal Incwm

 • Lwfans Ceisio Gwaith

 • Lwfans Mamolaeth

 • Lwfans Anabledd Difrifol

 • Lwfans Rhiant Gweddw

 • Lwfans Mam Weddw

 • Pensiwn Gweddw

 • Lwfans Mam Weddw

 • Pensiwn Gweddw

Pa fudd-daliadau nas cynhwysir yn y cap?

 • Taliad Profedigaeth
 • Taliad Tai Dewisol
 • Help gyda’r Dreth Gyngor (er enghraifft gan gynllun cymorth eich cyngor lleol)
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau gorchymyn preswyliad
 • Taliadau’r Gronfa Gymdeithasol (er enghraifft, Benthyciadau Cyllidebu, Taliadau Tywydd Oer, Taliadau Angladd)
 • Blaendaliadau Tymor Byr tra’ch bod yn aros am eich taliad budd-dal cyntaf
 • Pensiwn Ymddeoliad y Wladwriaeth
 • Taliad Tanwydd Gaeaf
 • Taliadau un-tro a wneir gan eich awdurdod lleol i’ch helpu mewn argyfwng
 • Buddion anariannol, er enghraifft, prydau ysgol am ddim
 • Tâl Statudol (er enghraifft Tâl Salwch, Tâl Mamolaeth, Tâl Tadolaeth neu Dâl Mabwysiadu)

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael mwy na’r cap budd-daliadau, bydd eich Budd-dal Tai yn gostwng i sicrhau nad yw cyfanswm eich budd-daliadau yn uwch na lefel y cap.

Os bydd hyn yn digwydd bydd yn rhaid ichi ddefnyddio arian o’ch budd-daliadau eraill i dalu tuag at y rhent am eich cartref.

Yn yr hirdymor, caiff y cap budd-daliadau ei weithredu fel rhan o’r system Credyd Cynhwysol newydd.

Gweithredwch

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu’r rhent?

Cysylltwch â’ch landlord

Os ydych yn poeni am ddod o hyd i’r arian i dalu’ch rhent, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â’ch landlord i egluro’ch sefyllfa ac i siarad am eich opsiynau.

Os ydych yn rhentu eiddo tai cymdeithasol, mae’n bosibl y bydd eich cyngor neu gymdeithas adeiladu’n gallu cynnig eiddo rhatach ichi (os oes rhai ar gael).

Darganfyddwch fwy am siarad â’ch landlord ar wefan Shelter.

Gwenwch gais i’ch awdurdod lleol am Daliad Tai Dewisol

Efallai y gallech wneud cais i’ch cyngor am gymorth yn y tymor byr gyda Thaliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Lluniwch gyllideb

Os nad oes gennych gyllideb i’ch aelwyd eisoes (rhestr o’ch holl incwm a thaliadau) yna dyma’r adeg i lunio un.

Ac os oes gennych gyllideb, bydd angen i chi weld a allwch chi gael dau ben llinyn ynghyd ar ôl i’ch Budd-dal Tai gael ei ostwng.

Edrychwch ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Hefyd efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi ddarllen rhai o’n tudalennau ar arbed arian ar filiau’r cartref.

Siopa’n graff: awgrymiadau syml a chyngor ar sut i arbed arian i chi

Mynnwch help wrth ichi chwilio am swydd

Darllenwch fwy am ddod o hyd i swydd ar wefan GOV.UK.

Cael rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau ar y wefan GOV.UK.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?