Cap budd-daliadau

Beth yw’r cap budd-daliadau? Faint ydyw? Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybod i chi am y cap budd-daliadau, yn cynnwys pwy sy’n cael ei effeithio a phwy sydd wedi’i eithrio.

Beth yw’r cap budd-daliadau?

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, efallai y bydd terfyn ar gyfanswm y budd-daliadau y gall eich cartref eu cael. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau. Os yw eich incwm dros y terfyn hwn, efallai y bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei leihau.

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael budd-daliadau penodol, mae yna derfyn ar faint o incwm y gallwch gael.

Os yw’ch incwm yn mynd uwchben y swm hwn, bydd eich Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn dal wedi ei ostwng nes bydd eich incwm yn syrthio islaw’r terfyn.

Byddwch wedi eich eithrio o’r cap budd-daliadau os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith neu rai budd-daliadau anabledd.

Os nad ydych yn cael Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, ni fyddwch wedi eich effeithio gan y cap ar fudd-daliadau.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Cafodd y cap budd-daliadau ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon ar 31 Mai 2016.

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidrect

Faint yw’r cap budd-daliadau?

Mae yna wahanol derfynau, yn ddibynnol ar p’un a ydych yn byw yn Llundain neu yn rhywle arall. Efallai yr effeithir arnoch os ydych yn derbyn mwy na’r symiau dilynol mewn budd-daliadau:

Uchafswm budd-daliadau Pwy fydd hyn yn effeithio arnynt
£1,916.67 y mis (£442.31 yr wythnos) yn Llundain; £1,284.17 y mis (£384.62 yr wythnos) tu allan i Lundain
 • Os yw’ch cartref yn cynnwys cwpl (gyda neu heb blant), neu
 • Os ydych yn rhiant sengl (ac mae gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai)
£1,666.67 y mis (£296.35 yr wythnos) yn Llundain; £1116.67 y mis (£257.69 yr wythnos) tu allan i Lundain Os ydych yn berson sengl a naill ai:
 • Nad oes gennych blant, neu
 • Nad oes gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai

Gwiriwch os ydych yn byw yn Llundain ar y wefan Cynghorau Llundain

Eithriadau i’r cap budd-daliadau

Ni fydd y cap budd-daliadau yn effeithio arnoch os ydych chi neu’ch partner:

 • yn gweithio digon o oriau i gael Credyd Treth Gwaith (hyd yn oed os nad ydych yn ei hawlio)
 • dros oed Credyd Pensiwn
 • yn cael Credyd Cynhwysol yn sgil anabledd neu gyflwr iechyd sy’n eich atal rhag gweithio, neu oherwydd eich bod yn gofalu am rywun sydd ag anabledd
 • yn cael Credyd Cynhwysol a bod incwm misol eich cartref yn fwy na £520 ar ôl treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ni chewch eich effeithio gan y cap budd-daliadau os ydych chi, eich partner neu unrhyw blant dan 18 oed sy’n byw gyda chi yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn:

 • Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (os cewch yr elfen gymorth)
 • Lwfans Gwarcheidwad
 • Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol (a thaliadau cyfwerth fel rhan o Bensiwn Anabledd Rhyfel neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog)
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • Pensiynau rhyfel
 • Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw neu Ŵr Gweddw.

Os nad ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ac yn meddwl bod gennych hawl i wneud, gallai fod o fudd i gyflwyno cais.

Pa fudd-daliadau a gynhwysir yn y cap budd-daliadau?

Cynhwysir y budd-daliadau dilynol wrth gyfrifo a yw uchafswm eich incwm o fudd-daliadau’n fwy na’r cap:

 • Lwfans Profedigaeth
 • Budd-dal plant
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (oni bai eich bod yn cael yr elfen cymorth)
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Mamolaeth
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Rhiant Gweddw
 • Lwfans Mam Weddw
 • Pensiwn Gweddw
 • Lwfans Mam Weddw
 • Pensiwn Gweddw.

Pa fudd-daliadau nas cynhwysir yn y cap?

 • Taliad Profedigaeth
 • Taliad Tai Dewisol
 • Help gyda’r Dreth Gyngor (er enghraifft gan gynllun cymorth eich cyngor lleol)
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau gorchymyn preswyliad
 • Taliadau’r Gronfa Gymdeithasol (er enghraifft, Benthyciadau Cyllidebu, Taliadau Tywydd Oer, Taliadau Angladd)
 • Blaendaliadau Tymor Byr tra’ch bod yn aros am eich taliad budd-dal cyntaf
 • Pensiwn Ymddeoliad y Wladwriaeth
 • Taliad Tanwydd Gaeaf
 • Taliadau un-tro a wneir gan eich awdurdod lleol i’ch helpu mewn argyfwng
 • Buddion anariannol, er enghraifft, prydau ysgol am ddim
 • Tâl Statudol (er enghraifft Tâl Salwch, Tâl Mamolaeth, Tâl Tadolaeth neu Dâl Mabwysiadu).

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael mwy na’r cap budd-daliadau, bydd eich Budd-dal Tai yn gostwng i sicrhau nad yw cyfanswm eich budd-daliadau yn uwch na lefel y cap.

Os bydd hyn yn digwydd bydd yn rhaid ichi ddefnyddio arian o’ch budd-daliadau eraill i dalu tuag at y rhent am eich cartref.

Yn yr hirdymor, caiff y cap budd-daliadau ei weithredu fel rhan o’r system Credyd Cynhwysol newydd.

Gweithredwch

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu’r rhent?

Cysylltwch â’ch landlord

Os ydych yn poeni am ddod o hyd i’r arian i dalu’ch rhent, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â’ch landlord i egluro’ch sefyllfa ac i siarad am eich opsiynau.

Os ydych yn rhentu eiddo tai cymdeithasol, mae’n bosibl y bydd eich cyngor neu gymdeithas adeiladu’n gallu cynnig eiddo rhatach ichi (os oes rhai ar gael).

Darganfyddwch fwy am siarad â’ch landlord ar wefan Shelter.

Gwenwch gais i’ch awdurdod lleol am Daliad Tai Dewisol

Efallai y gallech wneud cais i’ch cyngor am gymorth yn y tymor byr gyda Thaliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Lluniwch gyllideb

Os nad oes gennych gyllideb i’ch aelwyd eisoes (rhestr o’ch holl incwm a thaliadau) yna dyma’r adeg i lunio un.

Ac os oes gennych gyllideb, bydd angen i chi weld a allwch chi gael dau ben llinyn ynghyd ar ôl i’ch Budd-dal Tai gael ei ostwng.

Edrychwch ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Hefyd efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi ddarllen rhai o’n tudalennau ar arbed arian ar filiau’r cartref.

Siopa’n graff: awgrymiadau syml a chyngor ar sut i arbed arian i chi

Mynnwch help wrth ichi chwilio am swydd

Darllenwch fwy am ddod o hyd i swydd ar wefan GOV.UK.

Ysgwyddwch ragor o waith

Gallech hefyd ystyried cymryd swydd arall, neu weithio mwy o oriau yn eich swydd bresennol.

Darllenwch ein canllaw Treth a thâl ail swydd i ddysgu rhagor am dreth pan fyddwch chi’n gweithio mewn mwy nag un swydd.

Cael rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau ar y wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?