Cap budd-daliadau

Beth yw’r cap budd-daliadau? Faint ydyw? Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybod i chi am y cap budd-daliadau, yn cynnwys pwy sy’n cael ei effeithio a phwy sydd wedi’i eithrio.

Beth yw’r cap budd-daliadau?

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, efallai y bydd terfyn ar gyfanswm y budd-daliadau y gall eich cartref eu cael. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau. Os yw eich incwm dros y terfyn hwn, efallai y bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei leihau.

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael budd-daliadau penodol, mae yna derfyn ar faint o incwm y gallwch gael.

Os yw’ch incwm yn mynd uwchben y swm hwn, bydd eich Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn dal wedi ei ostwng nes bydd eich incwm yn syrthio islaw’r terfyn.

Byddwch wedi eich eithrio o’r cap budd-daliadau os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith neu rai budd-daliadau anabledd.

Os nad ydych yn cael Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, ni fyddwch wedi eich effeithio gan y cap ar fudd-daliadau.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Cafodd y cap budd-daliadau ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon ar 31 Mai 2016.

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidrect

Faint yw’r cap budd-daliadau?

Mae yna wahanol derfynau, yn ddibynnol ar p’un a ydych yn byw yn Llundain neu yn rhywle arall. Efallai yr effeithir arnoch os ydych yn derbyn mwy na’r symiau dilynol mewn budd-daliadau:

Uchafswm budd-daliadau Pwy fydd hyn yn effeithio arnynt
£1,916.67 y mis (£442.31 yr wythnos) yn Llundain; £1,284.17 y mis (£384.62 yr wythnos) tu allan i Lundain
 • Os yw’ch cartref yn cynnwys cwpl (gyda neu heb blant), neu
 • Os ydych yn rhiant sengl (ac mae gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai)
£1,666.67 y mis (£296.35 yr wythnos) yn Llundain; £1116.67 y mis (£257.69 yr wythnos) tu allan i Lundain Os ydych yn berson sengl a naill ai:
 • Nad oes gennych blant, neu
 • Nad oes gennych blant sy’n byw gyda chi yr ydych yn gyfrifol amdanynt wrth gyfrifo’ch Budd-dal Tai
Gwiriwch os ydych yn byw yn Llundain ar y wefan Cynghorau Llundain

Eithriadau i’r cap budd-daliadau

Ni fydd y cap budd-daliadau yn effeithio arnoch os ydych chi neu’ch partner:

 • yn hawlio Credyd Treth Gwaith, hyd yn oed os dyfarnir dim byd o gwbl i chi
 • dros oed Credyd Pensiwn
 • yn cael Credyd Cynhwysol yn sgil anabledd neu gyflwr iechyd sy’n eich atal rhag gweithio, neu oherwydd eich bod yn gofalu am rywun sydd ag anabledd
 • yn cael Credyd Cynhwysol a bod incwm misol eich cartref yn fwy na £520 ar ôl treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ni chewch eich effeithio gan y cap budd-daliadau os ydych chi, eich partner neu unrhyw blant dan 18 oed sy’n byw gyda chi yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn:

 • Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (os cewch yr elfen gymorth)
 • Lwfans Gwarcheidwad
 • Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol (a thaliadau cyfwerth fel rhan o Bensiwn Anabledd Rhyfel neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog)
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • Pensiynau rhyfel
 • Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw neu Ŵr Gweddw.

Os nad ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ac yn meddwl bod gennych hawl i wneud, gallai fod o fudd i gyflwyno cais.

Pa fudd-daliadau a gynhwysir yn y cap budd-daliadau?

Cynhwysir y budd-daliadau dilynol wrth gyfrifo a yw uchafswm eich incwm o fudd-daliadau’n fwy na’r cap:

 • Lwfans Profedigaeth
 • Budd-dal plant
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (oni bai eich bod yn cael yr elfen cymorth)
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Mamolaeth
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Rhiant Gweddw
 • Lwfans Mam Weddw
 • Pensiwn Gweddw
 • Lwfans Mam Weddw
 • Pensiwn Gweddw.

Pa fudd-daliadau nas cynhwysir yn y cap?

 • Taliad Profedigaeth
 • Taliad Tai Dewisol
 • Help gyda’r Dreth Gyngor (er enghraifft gan gynllun cymorth eich cyngor lleol)
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau gorchymyn preswyliad
 • Taliadau’r Gronfa Gymdeithasol (er enghraifft, Benthyciadau Cyllidebu, Taliadau Tywydd Oer, Taliadau Angladd)
 • Blaendaliadau Tymor Byr tra’ch bod yn aros am eich taliad budd-dal cyntaf
 • Pensiwn Ymddeoliad y Wladwriaeth
 • Taliad Tanwydd Gaeaf
 • Taliadau un-tro a wneir gan eich awdurdod lleol i’ch helpu mewn argyfwng
 • Buddion anariannol, er enghraifft, prydau ysgol am ddim
 • Tâl Statudol (er enghraifft Tâl Salwch, Tâl Mamolaeth, Tâl Tadolaeth neu Dâl Mabwysiadu).

Sut mae’r cap budd-daliadau yn gweithio?

Os ydych yn cael mwy na’r cap budd-daliadau, bydd eich Budd-dal Tai yn gostwng i sicrhau nad yw cyfanswm eich budd-daliadau yn uwch na lefel y cap.

Os bydd hyn yn digwydd bydd yn rhaid ichi ddefnyddio arian o’ch budd-daliadau eraill i dalu tuag at y rhent am eich cartref.

Yn yr hirdymor, caiff y cap budd-daliadau ei weithredu fel rhan o’r system Credyd Cynhwysol newydd.

Gweithredwch

Gwyliwch ein fideo - Poeni am dalu’r rhent?

Cysylltwch â’ch landlord

Os ydych yn poeni am ddod o hyd i’r arian i dalu’ch rhent, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â’ch landlord i egluro’ch sefyllfa ac i siarad am eich opsiynau.

Os ydych yn rhentu eiddo tai cymdeithasol, mae’n bosibl y bydd eich cyngor neu gymdeithas adeiladu’n gallu cynnig eiddo rhatach ichi (os oes rhai ar gael).

Gwenwch gais i’ch awdurdod lleol am Daliad Tai Dewisol

Efallai y gallech wneud cais i’ch cyngor am gymorth yn y tymor byr gyda Thaliad Tai yn ôl Disgresiwn.

Lluniwch gyllideb

Os nad oes gennych gyllideb i’ch aelwyd eisoes (rhestr o’ch holl incwm a thaliadau) yna dyma’r adeg i lunio un.

Ac os oes gennych gyllideb, bydd angen i chi weld a allwch chi gael dau ben llinyn ynghyd ar ôl i’ch Budd-dal Tai gael ei ostwng.

Edrychwch ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Hefyd efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi ddarllen rhai o’n tudalennau ar arbed arian ar filiau’r cartref.

Siopa’n graff: awgrymiadau syml a chyngor ar sut i arbed arian i chi

Mynnwch help wrth ichi chwilio am swydd

Darllenwch fwy am ddod o hyd i swydd ar wefan GOV.UK.

Ysgwyddwch ragor o waith

Gallech hefyd ystyried cymryd swydd arall, neu weithio mwy o oriau yn eich swydd bresennol.

Darllenwch ein canllaw Treth a thâl ail swydd i ddysgu rhagor am dreth pan fyddwch chi’n gweithio mewn mwy nag un swydd.

Cael rhagor o wybodaeth

Darganfyddwch ragor am y cap budd-daliadau ar y wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?