Tynnu i lawr wedi’i gapio

Mae tynnu i lawr wedi’i gapio wedi cau i ymgeiswyr newydd

Mae Tynnu i lawr wedi’i gapio yn fath o gynnyrch incwm tynnu i lawr oedd ar gael cyn 6 Ebrill 2015. Os ydych chi eisoes yn defnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio, bydd yn parhau dan ei reolau presennol, ond os ydych wedi rhagori ar neu mynd dros y ‘cap’ tynnu i lawr mae’r gostyngiad treth allwch chi ei gael ar gynilion pensiwn yn y dyfodol wedi lleihau.

Sut mae’n gweithio

Gyda thynnu i lawr wedi’i gapio, mae’ch cronfa bensiwn (wedi i chi gymryd eich swm di-dreth) yn cael ei fuddsoddi mewn cronfeydd a gynlluniwyd i dalu incwm i chi. Mae’r incwm hwn yn drethadwy a gall godi neu ostwng yn seiliedig ar berfformiad y gronfa. Nid yw’n warantedig am oes. Mae’r swm y gallwch ei gymryd fel incwm â chap o 150% o’r incwm y gallai person iach o’r un oed ei dderbyn o flwydd-dal gydol oes.

Cyfrifir uchafswm yr incwm allwch chi ei gymryd drwy ddefnyddio cyfraddau GAD (Adran Actiwarïaid y Llywodraeth). Mae’n cael ei adolygu bob tair blynedd os ydych chi dan 75 ac yn flynyddol wedi hyn. Ar y dyddiad adolygu, cyfrifir incwm uchafswm newydd – yn seiliedig ar faint y gronfa ddiwygiedig a’r cyfraddau GAD pennaf – a’u gosod ar gyfer y cyfnod nesaf.

Rhyddhad treth ar gynilion pensiwn – rheolau newydd ar gyfer tynnu i lawr wedi’i gapio o Ebrill 2015

Ar yr amod bod eich incwm a dynnir allan yn aros o fewn y ‘cap’ tynnu i lawr, mae swm y cynilion pensiwn cyfraniad diffiniedig y gallwch gael rhyddhad treth arnynt bob blwyddyn drwy ddefnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio yn £40,000 (blwyddyn dreth 2015-16) – a elwir yn ‘Lwfans Blynyddol’.

Fodd bynnag, os tynnwch fwy o incwm allan nag a ganiateir gan y ‘cap’ tynnu i lawr, yna fe’ch ystyrir o hynny ymlaen i fod mewn sefyllfa o ‘Dynnu i lawr mynediad hyblyg’ ac mae’r swm o ostyngiad treth ar gynilion pensiwn allwch chi ei gael wedi ei leihau i lefel y Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA.

Ym mis Gorffennaf 2017 cyhoeddodd y Llywodraeth ei bwriad i fwrw ymlaen â’r cynigion a dynnwyd yn ôl ganddi’n flaenorol, gan gynnwys y gostyngiad yn yr MPAA i £4,000. Cadarnhaodd hefyd y byddai’r gostyngiad yn weithredol o’r dyddiad gwreiddiol o 6 Ebrill 2017.

Rhaid cyflwyno’r newid drwy Fil Cyllid newydd, a ddaw ar ddiwedd yr haf / dechrau’r hydref 2017 mae’n debyg. Fodd bynnag, os cewch eich effeithio gan yr MPAA awgrymwn na ddylech fynd dros y trothwy o £4,000 hyd nes y bydd y sefyllfa’n fwy eglur.

Mae safbwynt diweddaraf yr MPAA i’w weld yma.

Allwch chi ddim newid eich meddwl a mynd yn ôl i dynnu i lawr wedi’i gapio unwaith y byddwch wedi rhagori ar y cap.

Pethau i’w hystyried

Cofiwch y canlynol os ydych chi (neu ddibynnydd) eisiau cadw’ch Lwfans Blynyddol llawn:

Hyd yn oed os nad ydych yn rhagori ar eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio presennol, os ydych chi’n cael mynediad i ran arall o hyblygrwydd eich cronfa bensiwn (naill ai trwy ddefnyddio tynnu i lawr mynediad hyblyg neu trwy gymryd rhywfaint neu’r cyfan ohono fel arian parod neu trwy gymryd incwm o ‘flwydd-dal hyblyg’) byddwch yn sbarduno Lwfans Blynyddol Arian Prynu is ar gyfer pob cynilion pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn y dyfodol. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw gronfa werth £10,000 neu fwy.

Gallwch ddewis trosi eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio i Dynnu i lawr mynediad hyblyg trwy hysbysiad i’ch cynllun (yn hytrach na thrwy ragori ar y cap). Yn yr achos hwn, mae’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn cael ei ysgogi pan gymerir eich taliad incwm cyntaf o’r trefniant tynnu i lawr mynediad hyblyg yn unig.

Ni fydd y Lwfans Blynyddol Prynu Arian o £4,000 yn berthnasol i ddibynnydd sy’n trosi trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio ei ddibynnydd i Dynnu i lawr mynediad hyblyg dibynnydd. Dim ond pe byddai’n ceisio mynediad at bot pensiwn arall wedi ei brisio ar tua £10,000 neu fwy yn hyblyg fyddai’n cael ei ysgogi.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn marw?

Gallwch enwebu pwy ydych yn dymuno i gael unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr pan fyddwch yn marw.

  • Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed, mae unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr yn pasio’n ddi-dreth i’ch buddiolwr enwebedig p’un a yw’n ei gymryd fel cyfandaliad neu fel incwm. Rhaid dechrau gwneud y taliadau hyn o fewn dwy flynedd, neu bydd yn rhaid i’r buddiolwr dalu treth incwm arnynt.
  • Os byddwch yn marw wedi 75 oed a bod eich buddiolwr a enwebwyd yn cymryd yr arian fel incwm, bydd yn talu treth arno fel arfer. Aany cyfandaliad a gymerwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016 y dyddiad hwn yn cael ei ychwanegu at eu hincwm a’u drethu yn y ffordd arferol.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Mae incwm tynnu i lawr yn un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad. I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod mwy ar ble i gael cymorth a chyngor, darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?