Tynnu i lawr wedi’i gapio

Roedd tynnu i lawr wedi’i gapio yn ffordd o gymryd incwm o’ch cronfa bensiwn ble roedd yr arian yn eich cronfa wedi ei fuddsoddi mewn cronfeydd a fyddai’n talu incwm i chi. Nid yw ar gael mwyach.

Mae tynnu i lawr wedi’i gapio wedi cau i ymgeiswyr newydd

Mae Tynnu i lawr wedi’i gapio yn fath o gynnyrch incwm tynnu i lawr oedd ar gael cyn 6 Ebrill 2015.

Os oes gennych dynnu i lawr wedi’i gapio eisoes

Os ydych chi eisoes yn defnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio, bydd yn parhau dan ei reolau presennol, ond os ydych wedi rhagori ar neu fynd dros y ‘cap’ tynnu i lawr mae’r gostyngiad treth allwch chi ei gael ar gynilion pensiwn yn y dyfodol wedi lleihau.

Sut mae’n gweithio

Gyda thynnu i lawr wedi’i gapio, mae’ch cronfa bensiwn (wedi i chi gymryd eich swm di-dreth) yn cael ei fuddsoddi mewn cronfeydd a gynlluniwyd i dalu incwm i chi. Mae’r incwm hwn yn drethadwy a gall godi neu ostwng yn seiliedig ar berfformiad y gronfa. Nid yw’n warantedig am oes. Mae’r swm y gallwch ei gymryd fel incwm â chap o 150% o’r incwm y gallai person iach o’r un oed ei dderbyn o flwydd-dal gydol oes.

Cyfrifir uchafswm yr incwm allwch chi ei gymryd drwy ddefnyddio cyfraddau GAD (Adran Actiwarïaid y Llywodraeth). Mae’n cael ei adolygu bob tair blynedd os ydych chi dan 75 ac yn flynyddol wedi hyn. Ar y dyddiad adolygu, cyfrifir incwm uchafswm newydd – yn seiliedig ar faint y gronfa ddiwygiedig a’r cyfraddau GAD pennaf – a’u gosod ar gyfer y cyfnod nesaf.

Rhyddhad treth ar gynilion pensiwn – rheolau newydd ar gyfer tynnu i lawr wedi’i gapio o Ebrill 2015

Ar yr amod bod eich incwm a dynnir allan yn aros o fewn y ‘cap’ tynnu i lawr, mae swm y cynilion pensiwn cyfraniad diffiniedig y gallwch gael rhyddhad treth arnynt bob blwyddyn drwy ddefnyddio tynnu i lawr wedi’i gapio yn £40,000 (blwyddyn dreth 2021-22) – a elwir yn ‘Lwfans Blynyddol’.

Fodd bynnag, os ydych chi’n tynnu mwy o incwm allan nag y caniateir gan y ‘cap’ tynnu i lawr, yna fe’ch ystyrir wrth fynd ymlaen i fod mewn ‘Tynnu i lawr mynediad hyblyg’ ac mae’r swm o ryddhad treth ar gynilion pensiwn allwch chi ei gael wedi ei leihau i £4,000 y flwyddyn (2021-22) – a elwir yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian.

Yn 2021-22 mae’r MPAA yn £4,000.

Allwch chi ddim newid eich meddwl a mynd yn ôl i dynnu i lawr wedi’i gapio unwaith y byddwch wedi rhagori ar y cap.

I gael gwybod mwy am y Lwfans Blynyddol a’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian, gweler ein canllaw Gostyngiad treth ar gyfraniadaupensiwn.
Canfyddwch fwy am Dynnu i lawr mynediad hyblyg

Pethau i’w hystyried

Os ydych chi neu’ch dibynnydd eisiau cadw eich Lwfans Blynyddol llawn cofiwch, hyd yn oed os nad ydych yn rhagori ar y cap dan eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio presennol, bydd dal yn bosibl i chi ei wneud mewn ffyrdd eraill.

Mae hynny’n golygu os ydych chi’n cael mynediad i ran arall o hyblygrwydd eich cronfa bensiwn, naill ai trwy ddefnyddio tynnu pensiwn i lawr neu trwy gymryd rhywfaint neu’r cyfan ohono fel arian parod neu trwy gymryd incwm o ‘flwydd-dal hyblyg’, yna byddwch yn dal i ysgogi’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian ar gyfer yr holl gynilion pensiwn cyfraniad diffiniedig.

This applies to any pot valued at £10,000 or more.

Gallwch ddewis trosi eich trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio i dynnu pensiwn i lawr trwy hysbysiad i’ch cynllun (yn hytrach na thrwy ragori ar y cap).

In this case, the Money Purchase Annual Allowance is only triggered when your first income payment is taken from the flexi-access drawdown arrangement.

Ni fydd y Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn berthnasol i ddibynnydd sy’n trosi trefniant tynnu i lawr wedi’i gapio ei ddibynnydd i dynnu pensiwn i lawr dibynnydd.

Dim ond pe byddai’n ceisio mynediad at bot pensiwn arall wedi ei brisio ar tua £10,000 neu fwy yn hyblyg fyddai’n cael ei ysgogi.

Beth sy’n digwydd i’ch tynnu i lawr wedi’i gapio ar ôl i chi farw?

Gallwch enwebu pwy ydych yn dymuno i gael unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr pan fyddwch yn marw.

  • Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed: mae unrhyw arian sydd dros ben yn eich cronfa tynnu i lawr yn pasio’n ddi-dreth i’ch buddiolwr enwebedig p’un a yw’n ei gymryd fel cyfandaliad neu fel incwm, ar yr amod fod yr arian wedi ei dalu ymhen dwy flynedd i’r darparwr yn cael gwybod am eich marwolaeth. Os methir y terfyn dwy flynedd, bydd yr arian yn cael ei ychwanegu i incwm arall eich buddiolwr a’i drethu fel arfer.
  • Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed: os bydd eich buddiolwr enwebedig yn cymryd yr arian fel incwm neu gyfandaliad wedi 6 Ebrill 2016, bydd yn cael ei ychwanegu i’w incwm a’i drethu yn y ffordd arferol.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod mwy ar ble i gael cymorth a chyngor, darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?