Canllaw syml i gardiau credyd

Os caiff ei ddefnyddio’n ddoeth, mae cerdyn credyd yn ffordd ddiogel a hyblyg o dalu a gall fod yn ffordd dda o ledaenu cost pethau drud a brynwyd. Ond os talwch yr isafswm yn unig neu wynebu bil cynyddol na allwch ei ad-dalu, gall cardiau credyd fod yn ddrud.

Sut mae cerdyn credyd yn gweithio?

Mae cerdyn credyd yn caniatáu i chi wario arian ar gredyd. Gallwch wario hyd derfyn credyd a osodwyd ymlaen llaw ar eich cyfer, a allai fod yn ychydig gannoedd neu hyd yn oed ychydig filoedd o bunnoedd. Mae’n dibynnu ar ba mor hyderus yw eich darparwr cerdyn y byddwch yn ei dalu’n ôl.

Os talwch y bil yn llawn bob mis, ni fyddwch yn talu llog ar yr hyn rydych wedi ei fenthyca (ar wahân i arian parod a dynnoch allan, lle codir y llog fel arfer yn ddyddiol o’r diwrnod y cymeroch chi’r arian).

Os na fyddwch yn talu dim o falans yr arian yna codir llog. Fel arfer, mae wedi’i ôl-ddyddio hefyd, felly os prynoch chi rywbeth ar ddechrau’r mis, caiff llog mis cyfan ei godi arnoch.

Peidiwch â chael eich temtio i ddefnyddio cardiau credyd gyda pheiriannau arian parod i godi arian. Byddwch yn wynebu costau drud - hyd at 4% neu fwy gyda rhai cwmnïau. Fel arfer mae’r gyfradd llog ar gyfer tynnu arian parod yn uwch nag ar gyfer prynu pethau.

Addasrwydd

Wyddoch Chi?

Mae tua 60% o bobl sydd â chardiau credyd yn ad-dalu’r balans llawn bob mis.

Ffynhonnell: Cymdeithas Cardiau’r Deyrnas Unedig

 • Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn talu’r isafswm bob mis, hyd yn oed yn ystod cyfnod heb log. Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol am y balans llawn bob mis i gael ei dalu o’ch cyfrif banc, neu ar gyfer cymaint ag y gallwch ei fforddio. Bydd hyn yn sicrhau na fyddwch yn methu taliad, a allai arwain at gostau diangen a cholli unrhyw gyfradd gychwynnol ffafriol (a gallai effeithio ar eich sgôr credyd hefyd).
 • Cewch asesiad credyd gan unrhyw ddarparwr cerdyn pan geisiwch am gerdyn ganddynt a bydd hyn fel arfer yn cynnwys gwirio’ch ffeil cyfeirnod credyd. Bydd statws credyd da yn gwella’ch gobeithion o lwyddo gyda’ch cais am gerdyn. Gallai hefyd sicrhau y cewch fynediad at gardiau sy’n cynnig y cyfraddau llog isaf a/neu gynigion wrth ymuno.
 • Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i wneud cais am gerdyn credyd. Gyda rhai cardiau, yr isafswm oed yw 21.

Manteision

 • Hawdd i’w gario, hawdd i’w ddefnyddio. Derbynnir cardiau credyd mewn mwy o leoedd na chardiau tâl a chardiau rhagdaledig.
 • Mwy diogel nag arian parod. Os caiff eich cerdyn ei golli neu ei ddwyn, ffoniwch eich banc a’i ganslo. Os caiff eich cerdyn ei ddwyn a’i ddefnyddio’n dwyllodrus, rydych yn llawer mwy tebygol o gael yr arian yn ôl.
 • Prynu nawr, talu’n nes ymlaen. Os nad oes gennych yr arian y mae ei angen arnoch tan y diwrnod cyflog nesaf, neu ar gyfer prynu rhywbeth sylweddol, mae cerdyn credyd yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd ariannol i chi - er dylech ond ei ddefnyddio os ydych yn hyderus y gallwch ei ad-dalu.
 • Cewch eich diogelu. Gyda’r mwyafrif o gardiau credyd, cewch eich diogelu am unrhyw bryniant dros £100 a hyd at £30,000 – felly os byddwch yn archebu gwyliau a bod y darparwr yn mynd allan o fusnes, dylai cwmni’r cerdyn dalu’r gost (hyd yn oed os mai dim ond talu blaendal cychwynnol gyda’r cerdyn wnaethoch chi). Neu os byddwch yn prynu teledu diffygiol a bod y gwerthwr yn gwrthod ad-dalu eich arian, bydd cwmni’r cerdyn credyd yn ei ad-dalu i chi. Mae hyn oll dan Adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr. Efallai y cewch eich diogelu hefyd ar gyfer pethau rhatach a brynwyd dan y cynllun ‘chargeback’ (rhan o reolau cynllun y cerdyn).
 • Daw rhoddion gyda chardiau credyd yn aml – pethau fel pwyntiau hedfan, pwyntiau gwobrwyo ac arian yn ôl. Dysgwch fwy am Gardiau credyd Arian yn ôl.

Anfanteision

 • Taliadau llog uchel. Os na fyddwch yn talu eich balans ar ddiwedd bob mis, bydd yn rhaid i chi dalu llog ar yr arian sy’n weddill (oni bai eich bod mewn cyfnod cychwynnol o 0%). Gall y gyfradd llog ar gerdyn credyd fod gryn dipyn yn uwch nag ar gyfer benthyciad personol, yn enwedig ar gyfer symiau uwch.
 • Gwyliwch rhag dyledion sy’n gwaethygu allan o bob rheolaeth. Oni bai eich bod yn talu’r hyn sy’n ddyledus bob mis, gallwch fynd i ddyled yn gyflym iawn os parhewch i wario ar eich cerdyn.
 • Ffioedd ychwanegol. Yn ogystal â’r llog, gallech wynebu ffioedd neu gostau sylweddol am fynd dros eich terfyn credyd neu fethu taliad. Mae yna ffioedd hefyd am ddefnyddio peiriant codi arian parod ac mae rhai cardiau’n codi ffi flynyddol neu fisol ar ben hynny.
 • Gall blaendaliadau a chyn-awdurdodiadau gwtogi eich terfyn credyd. Efallai y bydd rhai lleoedd, fel gwestai, gorsafoedd petrol neu gwmnïau rhentu ceir, yn defnyddio’ch cerdyn credyd i gymryd cyn-awdurdodiad. Mae hyn er mwyn iddynt allu codi tâl arnoch os byddwch yn defnyddio pethau fel y bar mini heb dalu amdanynt. Byddant yn cyfyngu ar ran o’ch terfyn credyd – £50 er enghraifft – a thra’i fod yn ei le, ni fyddwch yn gallu gwario’r arian.
 • Drud i’w ddefnyddio dramor. Mae hyn yn dibynnu’n helaeth iawn ar y cerdyn. Mae rhai wedi’u dylunio ar gyfer teithwyr, mae eraill yn ddrud iawn o ran ffioedd a chostau eraill – yn ddibynnol ar a ydych yn defnyddio’r cerdyn i brynu pethau neu i dynnu arian parod. Chwiliwch am y fargen orau.

Taliadau a Ffioedd

Byddwch yn ofalus sut rydych chi’n defnyddio’ch cerdyn credyd. Mae pob math o ffyrdd y gallwch godi costau.

Byddwch yn wyliadwrus am gyfraddau llog

Os na fyddwch yn talu balans eich cerdyn credyd ar ddiwedd y mis, (ac nid ydych mewn cyfnod cychwynnol o 0%) byddwch yn talu llog ar yr hyn sy’n ddyledus gennych ar y gyfriflen gyfan (ac nid yn unig y rhan nad ydych wedi’i had-dalu).

Gwyliwch, gwsmeriaid newydd! Efallai y cewch gyfradd llog cychwynnol pan fyddwch yn cael y cerdyn yn y lle cyntaf. Ond gwiriwch a yw hyn yn cynnwys pethau a brynwyd a throsglwyddiadau balans, neu’r ddau (ni fydd yn cynnwys tynnu arian parod). Gwiriwch hefyd beth fydd y gyfradd llog wedi i’r cyfnod cychwynnol ddod i ben a gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu’n llawn cyn hynny os y gallwch.

Os ydych yn trosglwyddo balans o gerdyn arall, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu ffi, yn aml tua 3%. Bydd angen i chi gyfrifo a yw’n werth talu’r ffi hwn er mwyn elwa o gyfradd llog is ar y cerdyn rydych yn trosglwyddo iddo.

Mae taliadau hwyr yn niweidio eich statws credyd

Os byddwch yn gwneud eich taliad ar ôl y dyddiad terfyn misol ar eich cyfriflen, efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffi taliad hwyr. Gallai unrhyw gyfradd 0% neu gychwynnol gael ei thynnu’n ôl. Ar ben hyn, bydd cwmnïau eraill yn gweld y buoch yn hwyr yn talu, fel rhan o’ch cofnod credyd. Gallai hyn gael effaith negyddol ar geisiadau am gredyd yn y dyfodol yn cynnwys ymgeisio am forgais.

Gall taliadau isafswm fynd allan o reolaeth

Pan fyddwch yn cael cyfriflen eich cerdyn credyd, gallwch ddewis talu isafswm, y swm i gyd neu unrhyw swm a fynnwch. Anelwch bob amser i dalu cymaint ag y gallwch – os talwch yr isafswm yn unig, bydd yn cymryd amser maith i glirio’ch dyled, a byddwch yn talu llawer mwy nag a fenthycioch yn y pen draw.

Enghraifft

Sut mae cyfanswm y gost i ad-dalu eich benthyciadau yn disgyn os byddwch yn dewis ad-daliad misol uwch. Mae’n cymryd yn ganiataol bod gennych falans o £1,000, ac y codir llog o 18% ac nad ydych yn defnyddio’r cerdyn mwyach.

Ad-daliad misol £100 £30
Cyfanswm y llog £85 £353
Cyfanswm y gost £1,085 £1,353
Amser a gymerwyd i glirio’r balans 11 mis 3 blynedd a 10 mis

Trwy dalu £70 yn fwy bob mis, byddech yn talu cyfanswm o £268 yn llai ac yn clirio’ch dyled 2 flynedd ac 11 mis yn gynharach.

Mae codi arian parod yn costio

Mae cardiau credyd a debyd yn gweithio’n wahanol wrth beiriannau arian parod. Fel arfer mae cardiau debyd am ddim neu cewch wybod os bydd ffi. Os byddwch yn defnyddio’ch cerdyn credyd, efallai byddwch yn talu ffi bob tro y byddwch yn codi arian parod ac efallai na fyddwch yn cael rhybudd am y ffi ychwanegol pan fyddwch yn defnyddio’r peiriant. Gall ffioedd fod cymaint â £5 bob tro y tynnwch arian allan. Codir llog ar yr arian, hyd yn oed os byddwch yn ei dalu erbyn dyddiad ad-dalu eich cerdyn.

Mae hyn yn berthnasol hefyd i drafodion eraill sy’n cael eu trin fel arian parod – fel defnyddio cerdyn credyd i brynu arian tramor neu gardiau rhodd, neu i wneud trafodion hapchwarae.

Mae ffioedd ynghlwm â sieciau cerdyn credyd

Mae siec cerdyn credyd yn union fel siec normal, ond mae’r arian yn mynd ar fil eich cerdyn credyd yn hytrach na’n dod allan o’ch cyfrif banc.

 • Maent yn ddrud – fe’u hystyrir fel tynnu arian parod, felly mae’r gyfradd llog yn uwch ac mae ffioedd ychwanegol ar ben hynny.
 • Nid yw sieciau cardiau credyd yn cynnwys yr un diogelwch ar gyfer eich pryniant â thrafodion cardiau, gan nad yw Adran 75 yn berthnasol.

Maent yn llawer llai poblogaidd bellach, a rhaid i chi ofyn amdanynt gan ddarparwr eich cerdyn. Fodd bynnag, mae’n well eu hosgoi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?