Canllaw syml i gardiau credyd

Os ydych yn ddigon disgybledig i dalu’r hyn rydych yn ei fenthyg bob mis, mae cerdyn credyd yn ffordd ddiogel i wario – ond os bydd gennych fil na allwch ei dalu’n ôl, gall y cyfraddau llog uchel arwain at broblemau dyled.

Sut mae cardiau credyd yn gweithio?

Mae cerdyn credyd yn caniatáu i chi wario arian ar gredyd. Gallwch wario hyd derfyn credyd a osodwyd ymlaen llaw ar eich cyfer, a allai fod yn ychydig gannoedd neu hyd yn oed ychydig filoedd o bunnoedd. Mae’n dibynnu ar ba mor hyderus yw eich darparwr cerdyn y byddwch yn ei dalu’n ôl.

Fel arfer, mae’n ddoeth talu’r bil bob mis. Os gwnewch hynny, ni fyddwch yn talu llog ar yr hyn rydych wedi ei fenthyca (ar wahân i arian parod a dynnoch allan, lle codir y llog fel arfer yn ddyddiol o’r diwrnod y cymeroch chi’r arian).

Os na fyddwch yn talu dim o falans yr arian yna codir llog. Fel arfer, mae wedi’i ôl-ddyddio hefyd, felly os prynoch chi rywbeth ar ddechrau’r mis, caiff llog mis cyfan ei godi arnoch.

Peidiwch â chael eich temtio i ddefnyddio cardiau credyd gyda pheiriannau arian parod i godi arian. Cewch eich taro gyda thaliadau– hyd at 4% neu fwy gyda rhai cwmnïau.

Addasrwydd

Wyddech chi?

Mae tua 60% o bobl sydd â chardiau credyd yn ad-dalu’r balans llawn bob mis.

Ffynhonnell: Gymdeithas Cardiau y DU

 • Oni bai eich bod mewn cyfnod 0% neu gyfnod rhagarweiniol arall, fel arfer mae cerdyn credyd yn iawn i chi os ydych yn sicr y byddwch yn talu’r swm rydych yn ei fenthyca bob mis.
 • Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn talu’r isafswm bob mis. Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol ar gyfer y balans llawn bob mis, neu’r isafswm o leiaf, i gael ei dalu o’ch cyfrif banc. Bydd hyn o gymorth wrth osgoi ffioedd diangen a cholli unrhyw ostyngiadau a gawsoch wrth ymuno.
 • Cewch asesiad credyd gan unrhyw ddarparwr cerdyn y ceisiwch gerdyn ganddynt. Bydd statws credyd da yn gwella’ch gobeithion o lwyddo gyda’ch cais am gerdyn. Gallai hefyd sicrhau y cewch fynediad at gardiau sy’n cynnig y cyfraddau llog isaf a/neu gynigion wrth ymuno.
 • Rhaid eich bod o leiaf 18 oed i wneud cais am gerdyn credyd. Gyda rhai cardiau, yr isafswm oed yw 21.

Manteision

 • Hawdd i’w gario, hawdd i’w ddefnyddio. Derbynnir cardiau credyd mewn mwy o leoedd na chardiau tâl a chardiau rhagdaledig.
 • Mwy diogel nag arian parod. Os caiff eich cerdyn ei golli neu ei ddwyn, ffoniwch eich banc a’i ganslo. Os caiff eich cerdyn ei ddwyn a’i ddefnyddio’n dwyllodrus, rydych yn llawer mwy tebygol o gael yr arian yn ôl.
 • Prynu nawr, talu’n nes ymlaen. Os nad oes gennych yr arian y mae ei angen arnoch tan y diwrnod cyflog nesaf, mae cerdyn credyd yn rhoi rhywfaint o arian ychwanegol i chi – er y dylech ond ei ddefnyddio os ydych yn hyderus y gallwch ei dalu.
 • Cewch eich amddiffyn. Gyda’r gardiau credyd, cewch eich diogelu am unrhwy bryniad dros £100 a llai na £30,000 – felly os byddwch yn archebu gwyliau a bod y darparwr yn mynd allan o fusnes, dylai cwmni’r cerdyn dalu’r gost. Neu os byddwch yn prynu teledu ddiffygiol a bod y gwerthwr yn gwrthod ad-dalu eich arian, bydd cwmni’r cerdyn credyd yn ei ad-dalu i chi.
 • Daw rhoddion gyda chardiau credyd yn aml – pethau fel pwyntiau hedfan, pwyntiau gwobrwyo ac arian yn ôl. Canfyddwch fwy am gardiau credyd Arian yn ôl.

Anfanteision

 • Taliadau llog uchel. Os na fyddwch yn talu eich balans ar ddiwedd pob mis, bydd yn rhaid i chi dalu llog ar yr arian sy’n weddill.
 • Gwyliwch rhag dyledion sy’n gwaethygu allan o bob rheolaeth. Os byddwch yn colli hyd yn oed un taliad, bydd y llog yn dechrau cronni. Oni bai eich bod yn talu’r hyn sy’n ddyledus bob mis, gallwch fynd i ddyled yn gyflym iawn os parhewch i wario ar eich cerdyn.
 • Ffioedd ychwanegol. Yn ogystal â’r llog, gallech wynebu ffioedd sylweddol am fynd dros eich terfyn credyd neu fethu taliad credyd cerdyn. Codir ffioedd ychwanegol am ddefnyddio peiriant arian parod er enghraifft.
 • Gall adneuon a chyn-awdurdodiadau gwtogi eich terfyn credyd. Efallai y bydd rhai lleoedd, fel gwestai, gorsafoedd petrol neu gwmnïau rhentu ceir, yn defnyddio’ch cerdyn credyd i gymryd cyn-awdurdodiad. Mae hyn er mwyn iddynt allu codi tâl arnoch os byddwch yn defnyddio pethau fel y bar mini heb dalu amdanynt. Byddant yn cyfyngu ar ran o’ch terfyn credyd – sef swm bychan penodol fel arfer – a thra fydd y swm hwn yn ei le, ni fyddwch yn gallu gwario’r arian. Hyd yn oed ar ôl iddynt gael gwared ar y cyfyngiad, efallai y bydd rhaid aros am rai dyddiau nes i’ch terfyn credyd ddychwelyd i’r arferol.
 • Drud i’w ddefnyddio dramor. Mae hyn yn dibynnu’n helaeth iawn ar y cerdyn. Mae rhai wedi’u dylunio ar gyfer teithwyr, mae eraill yn ddrud iawn o ran ffioedd a chostau eraill.

Taliadau a Ffioedd

Byddwch yn ofalus sut rydych chi’n defnyddio’ch cerdyn credyd. Mae pob math o ffyrdd y gallwch godi costau.

Byddwch yn wyliadwrus am gyfraddau llog

Os na fyddwch yn talu balans eich cerdyn credyd ar ddiwedd y mis, mae’n debyg y byddwch yn talu llog ar yr hyn sy’n ddyledus gennych ar y gyfriflen gyfan.

Gwyliwch, gwsmeriaid newydd! Efallai y cewch gyfradd llog arbennig o isel pan fyddwch yn cael y cerdyn yn y lle cyntaf. Ond mae’r rhain yn cynyddu’n sylweddol fel arfer unwaith y daw’r cyfnod cychwynnol i ben.

Os ydych yn trosglwyddo eich balans o gerdyn arall, gwiriwch a fydd yn rhaid i chi dalu ffi, sy’n wir fel arfer. Yn aml mae’r ffi tua 3%. Bydd angen i chi gyfrifo a yw’n werth talu ffi o 3% o’r swm rydych yn ei drosglwyddo er mwyn elwa o beidio â thalu llog ar y ddyled am gyfnod cyfyngedig ar y ddyled.

Mae taliadau hwyr yn niweidio eich statws credyd

Os byddwch yn gwneud eich taliad ar ôl y dyddiad terfyn misol ar eich cyfriflen, efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffi taliad hwyr. Gallai unrhyw gyfradd 0% neu gychwynnol gael ei thynnu’n ôl. Ar ben hyn, bydd cwmnïau eraill yn gweld y buoch yn hwyr yn talu, fel rhan o’ch cofnod credyd. Gallai hyn gael effaith negyddol ar geisiadau am gredyd yn y dyfodol yn cynnwys ymgeisio am forgais.

Gall taliadau isafswm fynd allan o reolaeth

Pan fyddwch yn cael cyfriflen eich cerdyn credyd, gallwch ddewis talu isafswm, y swm i gyd neu unrhyw swm a fynnwch. Os ydych ond yn talu’r isafswm, byddwch yn dechrau talu llog ar bopeth dros ben. Bydd yn cymryd mwy o amser i dalu eich dyled, a byddwch yn talu llawer mwy nag a fenthycioch.

Enghraifft

Sut mae cyfanswm y gost i ad-dalu eich benthyciadau yn disgyn os byddwch yn dewis ad-daliad misol uwch. Mae’n cymryd yn ganiataol bod gennych falans o £1,000, ac y codir llog o 18% ac nad ydych yn defnyddio’r cerdyn bellach.

Ad-daliad misol £100 £30
Cyfanswm y llog £85 £353
Cyfanswm y gost £1,085 £1,353
Amser a gymerwyd i glirio’r balans 11 mis 3 blynedd a 10 mis

Trwy dalu £70 yn fwy bob mis, byddech yn talu cyfanswm o £268 yn llai ac yn talu eich dyled 2 flynedd ac 11 mis yn gynharach.

Mae codi arian parod yn costio

Mae cardiau credyd a debyd yn gweithio’n wahanol wrth beiriannau arian parod. Fel arfer mae cardiau debyd am ddim neu cewch wybod os bydd ffi. Os byddwch yn defnyddio’ch cerdyn credyd, efallai byddwch yn talu ffi bob tro y byddwch yn codi arian parod ac efallai na fyddwch yn cael rhybudd am y ffi ychwanegol pan fyddwch yn defnyddio’r peiriant. Gall ffioedd fod cymaint â £5 bob tro y tynnwch arian allan. Codir llog ar yr arian, hyd yn oed os byddwch yn ei dalu erbyn dyddiad ad-dalu eich cerdyn. Mae hyn yn cynnwys tynnu arian tramor allan pan fyddwch mewn gwlad arall.

Daw sieciau cerdyn credyd gyda ffioedd

Mae siec cerdyn credyd yn union fel siec normal, ond mae’r arian yn mynd ar fil eich cerdyn credyd yn hytrach na’n dod allan o’ch cyfrif banc.

 • Codir ffioedd. Maent yn aml yn eithaf uchel, efallai cymaint ag ar gyfer codi arian parod.
 • Nid yw sieciau cardiau credyd yn cynnwys yr un amddiffyniad ar gyfer eich pryniadau â thrafodion cardiau.

Maent yn llawer llai poblogaidd bellach, a rhaid i chi ofyn amdanynt gan ddarparwr eich cerdyn. Fodd bynnag, maen well eu hosgoi.

Chwilio o gwmpas am gerdyn credyd

Os ydych yn sicr bod cerdyn credyd yn gywir i chi, dilynwch y dolenni isod i’ch helpu i chwilio o gwmpas.

Sut i ddefnyddio tablau cymharu cardiau credyd

Ewch at wefan Which? i gymharu cyfraddau cardiau credyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?