Canllaw syml i gardiau credyd

Os caiff ei ddefnyddio’n ddoeth, mae cerdyn credyd yn ffordd ddiogel a hyblyg o dalu a gall fod yn ffordd dda o ledaenu cost pethau drud a brynwyd. Ond os talwch yr isafswm yn unig neu wynebu bil cynyddol na allwch ei ad-dalu, gall cardiau credyd fod yn ddrud. Dysgwch sut mae cardiau credyd yn gweithio ac os mai dyma fyddai’r dewis gorau i chi.

Sut mae cerdyn credyd yn gweithio?

Coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol, efallai y gallech gael gwyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad, am dri mis ar gardiau credyd, cardiau siop a rhai benthyciadau personol.

Mae cerdyn credyd yn caniatáu i chi wario arian ar gredyd - mae fel cael benthyciad ar gyfer y swm a wariwch yn defnyddio’r cerdyn. Gallwch wario hyd derfyn credyd a osodwyd ymlaen llaw ar eich cyfer, a allai fod yn ychydig gannoedd neu hyd yn oed ychydig filoedd o bunnoedd.

Mae’n dibynnu ar ba mor hyderus yw eich darparwr cerdyn y byddwch yn ei dalu’n ôl.

Os byddwch yn talu’r bil yn llawn bob mis, ni fyddwch yn talu llog ar yr hyn rydych yn ei fenthyg. Ond os byddwch yn codi arian, codir y llog fel arfer yn ddyddiol o’r diwrnod y cymeroch chi’r arian.

Dyma un o’r rhesymau pam dylech osgoi codi arian yn defnyddio cerdyn credyd. Byddwch yn wynebu costau drud - hyd at 4% neu fwy gyda rhai cwmnïau. Fel arfer mae’r gyfradd llog ar gyfer tynnu arian parod yn uwch nag ar gyfer prynu pethau.

Os na fyddwch yn talu dim o falans yr arian yna codir llog.

Fel arfer, mae wedi’i ôl-ddyddio hefyd, felly os prynoch chi rywbeth ar ddechrau’r mis, caiff llog mis cyfan ei godi arnoch.

A yw cerdyn credyd yn addas i mi?

Wyddoch Chi?

Mae tua 60% o bobl sydd â chardiau credyd yn ad-dalu’r balans llawn bob mis.

Ffynhonnell: Cymdeithas Cardiau’r Deyrnas Unedig

Mae yna rai pwyntiau pwysig i chi eu hystyried cyn ymgeisio am a defnyddio cerdyn credyd.

 • Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn talu’r isafswm bob mis, hyd yn oed yn ystod cyfnod heb log. Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol am y balans llawn bob mis i gael ei dalu o’ch cyfrif banc, neu ar gyfer cymaint ag y gallwch ei fforddio. Bydd hyn yn golygu nad ydych yn colli taliad, a allai arwain at daliadau diangen a cholli unrhyw gyfradd ddechreuol. Gallai colli taliadau hefyd niweidio eich statws credyd.
 • Byddwch yn cael asesiad credyd gan y darparwr cerdyn pan fyddwch chi’n ymgeisio, a fydd fel arfer yn cynnwys gwirio eich ffeil statws credyd. Bydd statws credyd da yn gwella’ch gobeithion o lwyddo gyda’ch cais am gerdyn. Gallai hefyd sicrhau y cewch fynediad at gardiau sy’n cynnig y cyfraddau llog isaf a/neu gynigion wrth ymuno.
 • Rhaid eich bod o leiaf 18 oed i wneud cais am gerdyn credyd. Gyda rhai cardiau, yr isafswm oed yw 21.

Manteision cardiau credyd

 • Hawdd i’w gario, hawdd i’w ddefnyddio. Derbynnir cardiau credyd mewn mwy o leoedd na chardiau tâl a chardiau rhagdaledig.
 • Mwy diogel nag arian parod. Os caiff eich cerdyn ei golli neu ei ddwyn, ffoniwch eich banc a’i ganslo. Os caiff eich cerdyn ei ddwyn a’i ddefnyddio’n dwyllodrus, rydych yn llawer mwy tebygol o gael yr arian yn ôl.
 • Prynu nawr, talu’n nes ymlaen. Os nad oes gennych yr arian y mae ei angen arnoch tan eich diwrnod cyflog nesaf, neu i brynu rhywbeth mawr, mae cerdyn credyd yn rhoi rhywfaint o arian ychwanegol i chi - er y dylech ond ei ddefnyddio os ydych yn hyderus y gallwch ei dalu yn ôl.
 • Cewch eich diogelu. Gyda chardiau credyd, cewch eich diogelu am unrhyw bryniant dros £100 a hyd at £30,000 – felly os byddwch yn archebu gwyliau a bod y darparwr yn mynd allan o fusnes, dylai cwmni’r cerdyn dalu’r gost, hyd yn oed os mai dim ond talu blaendal cychwynnol gyda’r cerdyn wnaethoch chi. Mae hyn oll dan Adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr. Efallai y byddwch hefyd wedi’ch diogelu ar gyfer pryniadau llai sydd dan £100 gyda’r cynllun ‘chargeback’. Darllenwch fwy am y sicrwydd a gewch gyda chardiau credyd.
 • Daw rhoddion gyda chardiau credyd yn aml – pethau fel pwyntiau hedfan, pwyntiau gwobrwyo ac arian yn ôl. Dysgwch fwy am Gardiau credyd Arian yn ôl.

Anfanteision cardiau credyd

 • Taliadau llog uchel. Os na fyddwch yn talu eich balans ar ddiwedd bob mis, bydd yn rhaid i chi dalu llog fel arfer ar yr arian sy’n weddill. Gall y gyfradd llog ar gerdyn credyd fod yn dipyn uwch nag ar gyfer benthyciad personol.
 • Gwyliwch rhag dyledion sy’n gwaethygu allan o bob rheolaeth. Oni bai eich bod yn talu’r hyn sy’n ddyledus bob mis, gallwch fynd i ddyled yn gyflym iawn os parhewch i wario ar eich cerdyn.
 • Ffioedd ychwanegol. Yn ogystal â’r llog, gallech wynebu ffioedd neu gostau sylweddol am fynd dros eich terfyn credyd neu fethu taliad. Mae yna ffioedd hefyd am ddefnyddio peiriant codi arian parod ac mae rhai cardiau’n codi ffi flynyddol neu fisol ar ben hynny.
 • Gall blaendaliadau a chyn-awdurdodiadau gwtogi eich terfyn credyd. Efallai y bydd rhai lleoedd, fel gwestai, gorsafoedd petrol neu gwmnïau rhentu ceir, yn defnyddio’ch cerdyn credyd i gymryd cyn-awdurdodiad. Mae hyn er mwyn iddynt allu codi tâl arnoch os byddwch yn defnyddio pethau fel y bar mini heb dalu amdanynt. Byddant yn cyfyngu ar ran o’ch terfyn credyd – dyweder £500 – a thra’i fod yn ei le, ni fyddwch yn gallu gwario’r arian. Hyd yn oed ar ôl iddynt gael gwared ar y cyfyngiad, efallai y bydd rhaid aros am rai dyddiau nes i’ch terfyn credyd ddychwelyd i’r arferol.
 • Drud i’w ddefnyddio dramor. Mae hyn yn dibynnu’n helaeth iawn ar y cerdyn. Mae rhai wedi’u dylunio ar gyfer teithwyr, mae eraill yn ddrud iawn o ran ffioedd a chostau eraill – yn ddibynnol ar a ydych yn defnyddio’r cerdyn i brynu pethau neu i dynnu arian parod. Chwiliwch am y fargen orau.

Taliadau a Ffioedd

Byddwch yn ofalus sut rydych chi’n defnyddio’ch cerdyn credyd. Mae pob math o bethau y gellir codi arnoch amdanynt.

Byddwch yn wyliadwrus am gyfraddau llog

Os na fyddwch yn talu balans eich cerdyn credyd ar ddiwedd y mis, (ac nid ydych mewn cyfnod cychwynnol o 0%) byddwch yn talu llog ar yr hyn sy’n ddyledus gennych ar y gyfriflen gyfan (ac nid yn unig y rhan nad ydych wedi’i had-dalu).

Gwyliwch, gwsmeriaid newydd! Efallai y cewch gyfradd llog agoriadol pan fyddwch yn cael y cerdyn yn y lle cyntaf. Ond gwiriwch a yw hyn yn cwmpasu pryniadau neu drosglwyddiadau balans neu’r ddau. Cofiwch, ni fydd yn cynnwys codi arian.

Os ydych yn trosglwyddo balans o gerdyn arall, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu ffi, yn aml tua 3%.

Mae angen i chi gyfrifo a yw’n werth talu hyn er mwyn elwa o gyfradd llog is ar y cerdyn rydych yn trosglwyddo iddo.

Mae taliadau hwyr yn niweidio eich statws credyd

Os byddwch yn gwneud eich taliad ar ôl y dyddiad terfyn misol ar eich cyfriflen, efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffi taliad hwyr.

Gallai unrhyw gyfradd 0% neu gychwynnol gael ei thynnu’n ôl. Ar ben hyn, bydd cwmnïau eraill yn gweld y buoch yn hwyr yn talu, fel rhan o’ch cofnod credyd.

Gallai hyn gael effaith negyddol ar geisiadau am gredyd yn y dyfodol fel ymgeisio am forgais.

Gall taliadau cerdyn credyd isafswm fynd allan o reolaeth

Pan fyddwch yn cael cyfriflen eich cerdyn credyd, gallwch ddewis talu isafswm, y swm i gyd neu unrhyw swm a fynnwch. Anelwch bob amser i dalu cymaint ag y gallwch – os talwch yr isafswm yn unig, bydd yn cymryd amser maith i glirio’ch dyled, a byddwch yn talu llawer mwy nag a fenthycioch yn y pen draw.

Enghraifft

Os oes gennych falans o £1,000, ac y codir llog o 18% ac nad ydych yn defnyddio’r cerdyn bellach:

Ad-daliad misol Cyfanswm y llog Cyfanswm y gost Amser a gymerwyd i glirio’r balans
£30 £353 £1,353 3 blynedd a 10 mis
£100 £85 £1,085 11 mis

Trwy dalu £70 yn fwy bob mis, byddech yn talu cyfanswm o £268 yn llai ac yn clirio’ch dyled 2 flynedd ac 11 mis yn gynharach.

Mae codi arian parod yn costio

Mae cardiau credyd a debyd yn gweithio’n wahanol wrth beiriannau arian parod. Fel arfer mae cardiau debyd am ddim neu cewch wybod os bydd ffi. Os byddwch yn defnyddio’ch cerdyn credyd, efallai byddwch yn talu ffi bob tro y byddwch yn codi arian parod ac efallai na fyddwch yn cael rhybudd am y ffi ychwanegol pan fyddwch yn defnyddio’r peiriant. Gall ffioedd fod cymaint â £5 bob tro y tynnwch arian allan. Codir llog ar yr arian, hyd yn oed os byddwch yn ei dalu erbyn dyddiad ad-dalu eich cerdyn.

Mae hyn yn berthnasol hefyd i drafodion eraill sy’n cael eu trin fel arian parod – fel defnyddio cerdyn credyd i brynu arian tramor neu gardiau rhodd, neu i wneud trafodion hapchwarae.

Gyda ffioedd a llog, osgoi codi arian ar gerdyn credyd yw’r cyngor gorau.

Mae ffioedd ynghlwm â sieciau cerdyn credyd

Mae siec cerdyn credyd yn union fel siec normal, ond mae’r arian yn mynd ar fil eich cerdyn credyd yn hytrach na’n dod allan o’ch cyfrif banc.

 • Maent yn ddrud – fe’u hystyrir fel tynnu arian parod, felly mae’r gyfradd llog yn uwch ac mae ffioedd ychwanegol ar ben hynny.
 • Nid yw sieciau cardiau credyd yn cynnwys yr un amddiffyniad ar gyfer eich pryniadau â thrafodion cardiau oherwydd nad yw Adran 75 yn berthnasol.

Maent yn llawer llai poblogaidd bellach, a rhaid i chi ofyn amdanynt gan ddarparwr eich cerdyn. Fel gyda chodi arian, maent yn ddrud iawn i’w defnyddio a’r cyngor gorau yw i’w hosgoi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?