Cardiau, credyd, debyd a chardiau eraill

Pan ddaw i wario, benthyca ac osgoi taliadau, mae gan bob math o gerdyn talu wahanol fanteision ac anfanteision. Yn y canllaw hwn, rydym yn archwilio’r prif ddewisiadau. Darllenwch ymlaen i gael trosolwg cyflym.

Cardiau ar gyfer benthyca, cardiau ar gyfer gwario

Mae dau brif fath o gerdyn:

 • Cardiau sy’n gadael i chi fenthyg arian a’i dalu yn ôl yn hwyrach (cardiau credyd, cardiau siop a chardiau tâl)
 • Cardiau sy’n gadael i chi wario arian sydd gennych chi’n barod neu o fewn cyfleuster gorddrafft a gytunwyd (cardiau debyd a chardiau rhagdaledig)

Bydd p’un sydd fwyaf addas i chi yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol, ac ar eich personoliaeth hefyd – p’un a ydych yn hyderus am dalu eich biliau cardiau, ac yn ddigon disgybledig i wneud hynny, neu’n teimlo’n fwy cyfforddus yn peidio â mynd i ddyled.

Cardiau credyd

Coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol, efallai y gallech gael gwyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad, am dri mis ar gardiau credyd, cardiau siop a rhai benthyciadau personol.

Mae cerdyn credyd yn ffordd i brynu pethau yn awr a thalu’n ddiweddarach. Gallwch gronni bil hyd at swm a gytunwyd a naill ai ei dalu’n llawn yn y datganiad misol nesaf, neu ad-dalu dros gyfnod o amser cyn belled â’ch bod yn gwneud yr isafswm o daliad pob mis.

Ar gyfer pwy mae’r grantiau? Fel arfer, dim ond i bobl gyda chyllid trefnus – fel arall mae gwir berygl o fynd i ddyled. Hyd yn oed os byddwch yn gosod Debyd Uniongyrchol i dalu’r swm llawn bob mis, os nad ydych ar ben eich balans banc, gallech fynd i orddrafft pan ddaw’r taliad. Maent ar gael i bobl dros 18 oed yn unig.

 • Mae cardiau credyd yn amddiffyniad da yn erbyn twyll.
 • Mae cardiau credyd yn darparu mwy o ddiogelwch os oes gennych broblemau gyda’r nwyddau neu’r gwasanaethau rydych wedi’u prynu sy’n costio rhwng £100 a £30,000.
 • Mae cardiau credyd yn cynnig ffordd hawdd i dalu am yr annisgwyl.
 • Os nad ydych chi’n talu’r swm llawn yn ôl, fel arfer bydd llog sylweddol ar yr arian rydych chi wedi ei fenthyca – oni bai y gallwch gael cerdyn gyda chynnig agoriadol o 0% a sicrhau eich bod yn ad-dalu’n llawn pan fydd y cyfnod agoriadol yn dod i ben.

Cardiau debyd

Mae cerdyn debyd yn gyswllt uniongyrchol i’ch cyfrif banc – pan fyddwch yn siopa neu’n prynu gwasanaethau, daw’r arian yn syth o’ch cyfrif.

Ar gyfer pwy mae’r grantiau? Bron unrhyw un sydd â chyfrif cyfredol safonol y DU, ond os ydych yn bwriadu ei ddefnyddio dramor, dylech wirio’r taliadau’n gyntaf.

 • Does dim benthyca i’w gael, ac eithrio os ydych yn cyrraedd (neu’n pasio) eich gorddrafft.
 • Mae gan rai cardiau debyd beth diogelwch rhag twyll yn erbyn trafodion anawdurdodedig, ond dim cymaint â chardiau credyd.
 • Nid oes ganddynt yr un diogelwch cyfreithiol, ond efallai y byddwch yn gallu hawlio dan ‘chargeback’ (rhan o reolau’r cynllun cerdyn) os byddwch yn cael problemau gyda phryniannau. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydynt yn costio llai na £100 (ac felly nad ydych yn gallu elwa o amddiffyniad Adran 75 yn defnyddio cerdyn credyd).

Cardiau debyd

Cardiau siop

Mae cardiau siop yn fathau o gardiau credyd y gallwch ond eu defnyddio mewn un gadwyn o siopau.

Ar gyfer pwy mae’r rhain? Ond yn syniad da i bobl sydd yn aml yn gwario llawer mewn siop benodol, ac sy’n hollol siŵr y byddant yn talu’r bil bob mis.

 • Maent yn cynnwys cynigion a gostyngiadau yn y siop.
 • Mae’r gyfradd llog fel arfer yn llawer uwch na cherdyn siop, felly bydd yn costio mwy i chi os na thalwch y cyfan bob mis.
 • Yn wahanol i gardiau credyd brand siop, fel arfer ni allwch ond eu defnyddio yn y siop honno.

Cardiau rhagdaledig

MMae cerdyn rhagdaledig yn gweithio ychydig fel cerdyn rhodd – i chi ychwanegu ato gydag arian, a dim ond hyd at y swm hwnnw y gallwch wario.

Ar gyfer pwy mae’r grantiau? Fe’i defnyddir yn aml gan deithwyr i gario arian gwyliau, a chan unrhyw un sydd heb gyfrif banc arferol – pobl yn eu harddegau a phobl â statws credyd gwael ar y cyfan.

 • Mwy diogel nag arian parod, gan y gallwch ganslo’r cerdyn os caiff ei golli neu ei ddwyn.
 • Ni dderbynnir hwy ym mhob man, ac efallai y byddwch yn talu ffioedd am eu defnyddio neu am ychwanegu arian atynt.

Cardiau tâl

Mae cardiau tâl yn gweithio’n debyg iawn i gardiau credyd – rydych yn prynu yn awr ac yn talu’r arian yn ôl ar eich dyddiad ad-dalu misol – ond gyda cherdyn tâl rydych rhaid i chi dalu’r balans bob mis. Ni allwch roi taliadau ar fil i’w talu yn ôl yn ddiweddarach.

Ar gyfer pwy mae’r rhain? Yn gyffredinol, dim ond ar gyfer pobl ar incwm uchel, neu sy’n gallu fforddio ad-dalu’n llawn bob mis, neu at ddefnydd busnes. Mae rhai cardiau tâl sylfaenol hefyd, ond nid oes ganddynt lawer o fantais dros gardiau credyd.

 • Yn aml byddant yn cynnwys manteision ychwanegol fel yswiriant teithio neu wobrau, ond fel arfer am bris ffi flynyddol neu fisol uchel.
 • Os na fyddwch yn talu eich bil, gall y taliadau fod yn llawer mwy na llog cerdyn credyd – ac efallai y caiff eich cerdyn ei ganslo.

Cardiau tâl

Cardiau adeiladu credyd

Os gwrthodwyd cerdyn credyd ichi gan fod gennych statws credyd gwael, un ffordd o ailadeiladu’ch hanes credyd yw defnyddio cerdyn adeiladu credyd.

Ond fel arfer mae’r cyfraddau llog yn llawer uwch, ac os byddwch yn colli taliadau neu’n talu’r isafswm yn unig bob mis, gallai wneud eich statws credyd hyd yn oed yn waeth.

Gallwch weld argymhellion ar y cardiau gorau ar gyfer ailadeiladu’ch sgôr credyd ar wefan Money Saving Expert

Mae pethau eraill y gallwch eu gwneud hefyd i wella’ch statws credyd.

Sut i wella’ch statws credyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?