Cardiau, credyd, debyd a chardiau eraill

Pan ddaw i wario, benthyca ac osgoi taliadau, mae gan bob math o gerdyn talu wahanol fanteision ac anfanteision. Yn y canllaw hwn, rydym yn archwilio’r prif ddewisiadau. Darllenwch ymlaen am drosolwg cyflym ac i gael gwybod mwy am gerdyn penodol.

Cardiau ar gyfer benthyca, cardiau ar gyfer gwario

Mae dau brif fath o gerdyn:

 • Cardiau sy’n caniatáu i chi fenthyg arian a’i dalu yn ôl yn ddiweddarach (cardiau credyd, cardiau siop a chardiau tâl), a
 • Chardiau sydd ond yn caniatáu i chi wario arian sydd gennych eisoes neu mewn cyfleuster gorddrafft y cytunwyd arno (cardiau debyd a chardiau rhagdaledig)

Bydd p’un sydd fwyaf addas i chi yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol, ac ar eich personoliaeth hefyd – p’un a ydych yn hyderus am dalu eich biliau cardiau, neu’n teimlo’n fwy cyfforddus yn peidio â mynd i ddyled.

Cardiau credyd

Astudiaeth achos

“Dydw i ddim yn hoffi benthyca arian, ond rwyf yn dal i dalu â fy ngherdyn credyd gan fod hynny’n fy amddiffyn rhag twyll.”

Alison

Mae cerdyn credyd yn ffordd i brynu pethau yn awr a thalu’n ddiweddarach. Gallwch wario ar fil hyd at derfyn y cytunwyd arno a’i dalu wedyn, fel arfer unwaith y mis ar ddyddiad talu penodol.

Ar gyfer pwy y maent? Dim ond i bobl gyda chyllid trefnus iawn – fel arall mae gwir berygl o fynd i ddyled. Hyd yn oed os byddwch yn gosod Debyd Uniongyrchol i dalu’r swm llawn bob mis, os nad ydych ar ben eich balans banc, gallech fynd i orddrafft pan ddaw’r taliad. Maent ar gael i bobl dros 18 oed yn unig.

 • Mae cardiau credyd yn amddiffyniad da yn erbyn twyll.
 • Mae cardiau credyd yn darparu mwy o ddiogelwch os oes gennych broblemau gyda’r nwyddau neu’r gwasanaethau rydych wedi’u prynu sy’n costio rhwng £100 a £ 30,000.
 • Mae cardiau credyd yn cynnig ffordd hawdd i dalu am yr annisgwyl.
 • Os na fyddwch yn ad-dalu’r swm llawn, mae llog sylweddol fel arfer ar yr arian rydych wedi’i fenthyg.

Cardiau debyd

Mae cerdyn debyd yn gyswllt uniongyrchol i’ch cyfrif banc – pan fyddwch yn siopa neu’n prynu gwasanaethau, daw’r arian yn syth o’ch cyfrif.

Ar gyfer pwy y maent? Bron unrhyw un sydd â chyfrif cyfredol safonol y DU, ond os ydych yn bwriadu ei ddefnyddio dramor, dylech wirio’r taliadau’n gyntaf.

 • Does dim benthyca i’w gael, ac eithrio os ydych yn cyrraedd (neu’n pasio) eich gorddrafft.
 • Mae gan rai cardiau debyd beth diogelwch rhag twyll yn erbyn trafodion anawdurdodedig, ond dim cymaint â chardiau credyd.

Cardiau siop

Mae cardiau siop yn fathau o gardiau credyd y gallwch ond eu defnyddio mewn un gadwyn o siopau.

Ar gyfer pwy y maent? Ond yn syniad da i bobl sydd yn aml yn gwario llawer mewn siop benodol, ac sy’n hollol siŵr y byddant yn talu’r bil bob mis.

 • Maent yn cynnwys cynigion a gostyngiadau yn y siop.
 • Mae’r gyfradd llog yn uchel iawn felly bydd yn costio mwy i chi os na thalwch y cyfan bob mis.

Cardiau rhagdaledig

Mae cerdyn rhagdaledig yn gweithio ychydig fel cerdyn rhodd – i chi ychwanegu ato gydag arian, a gallwch ond gwario hyd at y swm hwnnw.

Ar gyfer pwy y maent? Fe’i defnyddir yn aml gan deithwyr i gario arian gwyliau, a chan unrhyw un sydd heb gyfrif banc arferol – plant, pobl yn eu harddegau a phobl â statws credyd gwael ar y cyfan.

 • Mwy diogel nag arian parod, gan y gallwch ganslo’r cerdyn os caiff ei golli neu ei ddwyn.
 • Ni dderbynnir hwy ym mhob man, ac efallai y byddwch yn talu ffioedd am eu defnyddio neu am ychwanegu arian atynt.

Cardiau tâl

Mae cardiau tâl yn gweithio’n debyg iawn i gardiau credyd – rydych yn prynu yn awr ac yn talu’r arian yn ôl ar eich dyddiad ad-dalu misol – ond gyda cherdyn tâl rhaid i chi dalu’r balans bob mis. Ni allwch roi taliadau ar fil i’w talu yn ôl yn ddiweddarach.

Ar gyfer pwy y maent? Yn gyffredinol, dim ond ar gyfer pobl ar incwm uchel neu at ddefnydd busnes. Mae rhai cardiau tâl sylfaenol hefyd, ond nid oes ganddynt lawer o fantais dros gardiau credyd.

 • Yn aml mae cynigion bach eraill fel arian yn ôl, milltiroedd teithio neu wobrwyon.
 • Os na fyddwch yn talu eich bil, gall y ffioedd fod yn llawer mwy na llog cerdyn credyd – ac efallai y caiff eich cerdyn ei ganslo.

Cardiau adeiladu credyd

Os gwrthodwyd cerdyn ichi gan fod gennych statws credyd gwael, un ffordd o ailadeiladu’ch hanes credyd yw defnyddio cerdyn adeiladu credyd. Ond rhaid i chi dalu’r cyfan yn ôl yn brydlon bob tro neu gallech waethygu’ch statws credyd. Gall hyn olygu cerdyn credyd neu gerdyn rhagdaledig.

Gallwch weld argymhellion ar y cardiau gorau ar gyfer ailadeiladu’ch sgôr credyd ar wefan Money Saving Expert

Mae pethau eraill y gallwch eu gwneud hefyd i wella’ch statws credyd.

Sut i wella’ch statws credyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?