Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl

Mae cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl yn rhoi cyfle ichi wneud arian o’r arian rydych chi’n ei wario, drwy dalu canran yn ôl ichi neu roi pwyntiau gwobrwyo ichi.

Beth yw arian yn ôl?

Pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth, byddwch chi’n cael canran o’r swm a gostiodd wedi ei dalu’n ôl i chi. Mae hyn yn golygu fod arian yn ôl yn ffordd o dalu llai am bethau fyddwch chi’n eu prynu – meddyliwch amdano fel gwobr neu ysgogiad. Mae fel arfer yn nodwedd i gardiau credyd, ond mae rhai cyfrifon cyfredol hefyd yn cynnig arian yn ôl.

Yn aml fe gynigir arian yn ôl ar bryniannau penodol, fel tanwydd neu ar gyfer biliau. Ond mae nifer o ddarparwyr nawr yn cynnig arian yn ôl ar unrhyw beth a brynwch.

Sut mae arian yn ôl yn gweithio?

Os yw cerdyn credyd yn talu 1% o arian yn ôl ar bopeth rydych chi’n ei brynu, a’ch gwariant blynyddol yn £5,000, fe allech chi gael £50. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’ch balans yn llawn bob mis, neu mi fydd costau llog yn fwy nag unrhyw elw.

Bob tro byddwch chi’n defnyddio’r cerdyn, byddwch yn cael canran o’r hyn rydych chi wedi’i wario yn ôl fel arian.

Er enghraifft, os yw’ch cerdyn yn talu 2% o arian yn ôl ac rydych chithau’n gwario £100 mewn siop, byddwch chi’n cael £2.

Mae’r rhan fwyaf o gardiau arian yn ôl yn credydu’r swm a enillwyd gennych a’i roi yn ôl ar eich cyfriflen, gan leihau’ch bil cerdyn credyd. Mae rhai cardiau yn anfon yr arian yn ôl i gyfrif banc er mwyn i chi fedru ei wario, neu yn gadael i chi ei drosi’n bwyntiau neu’n dalebau.

Yn gyffredinol, caiff yr arian a gewch yn ôl ei dalu’n flynyddol, er y bydd ambell gerdyn yn talu arian yn ôl bob mis.

Daw’r cardiau sy’n rhoi arian yn ôl mewn amrywiol ffurfiau:

  • bydd ambell un yn talu arian yn ôl ar gyfradd safonol, ni waeth faint ydych chi’n ei wario nac yn lle rydych chi’n gwario
  • bydd eraill yn talu arian yn ôl ar wahanol lefelau gan ddibynnu ar faint ydych chi’n ei wario. Er enghraifft, 0.5% os byddwch chi’n gwario llai na £6,000 bob blwyddyn, 1% os byddwch chi’n gwario mwy na hynny. Byddwch yn ofalus nad yw hyn yn eich temtio i wario mwy nag y gallwch fforddio ei ad-dalu’n gyfforddus
  • mae rhai cardiau’n cynnig arian yn ôl ar gyfraddau gwahanol gan ddibynnu ar ble ydych chi’n gwario eich arian. Er enghraifft, 1% ar arian sy’n cael ei wario mewn archfarchnadoedd, 2% ar arian sy’n cael ei wario mewn siopau adrannol a 3% ar arian sy’n cael ei wario ar danwydd.

Pryd mae cardiau sy’n rhoi arian yn ôl yn syniad da

Os ydych chi’n talu bil eich cerdyn credyd yn llawn bob mis gall cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl fod yn syniad gwych gan eich bod yn cael eich gwobrwyo am wario arian y byddech wedi ei wario beth bynnag.

Os nad ydych chi’n talu bil eich cerdyn credyd yn llawn bob amser, nid yw cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl yn ddewis cystal.

Er y byddwch chi’n cael arian yn ôl ar yr hyn rydych chi wedi’i wario, bydd hyn fel arfer yn llai na’r llog a godir ar y ddyled sy’n weddill.

Peidiwch â gadael i neb gymryd mantais ohonoch

Efallai y bydd darparwyr cardiau yn ceisio eich argyhoeddi i gael cerdyn credyd sy’n rhoi arian yn ôl drwy feddwl am bob math o sefyllfaoedd lle byddwch chi’n gwneud ffortiwn o’r arian y byddwch yn ei gael yn ôl.

Er enghraifft, efallai y byddant yn defnyddio eich gwariant ar danwydd neu ar ginio yn y gwaith i wneud i’r swm rydych chi’n ei wario swnio’n fawr, ac felly hefyd yr arian yn ôl y gallech chi ei gael drwy’r cerdyn.

Fodd bynnag, os ydych chi fel arfer yn talu am y pethau hyn gyda cherdyn debyd neu arian parod, a ddim yn bwriadu newid yr ymddygiad hwnnw, ni fyddwch yn gweld manteision arian yn ôl.

Os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus ynghylch talu am y pethau hyn gyda cherdyn credyd, neu os ydych chi’n poeni am fynd i ddyled, ni ddylech gymryd cerdyn.

Yn yr un modd, os oes gennych chi gerdyn sy’n rhoi arian yn ôl, peidiwch â chael eich temtio i wario mwy dim ond er mwyn cael arian yn ôl neu bwyntiau gwobrwyo.

Ffioedd

Un peth arall i’w gofio cyn cymryd cerdyn credyd sy’n rhoi arian yn ôl yw ei bod yn bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu ffi flynyddol neu fisol am y cerdyn. Mae’r rhain fel arfer yn amrywio o ychydig bunnoedd y mis hyd at £25 y flwyddyn ar gyfer rhai cardiau.

Cofiwch ystyried y ffi hon. Os nad ydych chi’n gwario llawer ar eich cerdyn bob mis, ac os nad ydych chi am wario mwy na hynny, mae’n bosibl y bydd unrhyw arian yn ôl y byddech chi wedi’i gael yn cael ei golli wrth dalu’r ffi.

Eich arferion gwario

Os ydych chi’n dymuno cael cymaint ag y bo modd o arian yn ôl, gall wneud synnwyr rhoi eich holl wariant arferol yn ystod y mis ar eich cerdyn credyd. Fodd bynnag, ddylech chi ddim edrych ar hyn fel esgus i wario mwy nag y byddech chi’n ei wario fel arfer, dim ond er mwyn cael rhagor o arian yn ôl.

Nid yw’r arian yn ôl ychwanegol hwnnw’n berthnasol os nad ydych chi’n gallu talu bil y cerdyn credyd i gyd bob mis, oherwydd mae’n ddigon posibl y gallai’r taliadau llog fod yn fwy na’r arian yn ôl a gewch.

Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl – y rheol euraid

Anelwch bob tro i dalu eich cerdyn credyd ar ddiwedd bob mis yn brydlon, ac yn llawn. Fel arall, bydd unrhyw arian a gewch yn ôl yn diflannu i dalu’r ffioedd neu’r llog sy’n ddyledus.

Gwaith ymchwil pellach

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?