Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl

Mae cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl yn rhoi cyfle ichi wneud arian o’r arian rydych chi’n ei wario, drwy dalu canran yn ôl ichi neu roi pwyntiau gwobrwyo ichi.

Sut mae cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl yn gweithio

Os yw cerdyn credyd yn talu 3% o arian yn ôl ar bopeth rydych chi’n ei brynu, a’ch gwariant blynyddol yn £5,000, fe allech chi gael £150. Ond mae’n rhaid ichi dalu eich balans yn llawn bob mis er mwyn elwa.

Bob tro byddwch chi’n defnyddio’r cerdyn, byddwch yn cael canran o’r hyn rydych chi wedi’i wario yn ôl. Felly, er enghraifft, os yw’ch cerdyn yn talu 1% o arian yn ôl ac rydych chithau’n gwario £100 mewn siop, byddwch chi’n cael £1. Yn gyffredinol, caiff yr arian a gewch yn ôl ei dalu’n flynyddol, er y bydd ambell gerdyn yn talu arian yn ôl i chi bob mis. Fel rheol, gellir cyfnewid pwyntiau gwobrwyo ar unrhyw adeg pan fydd gennych chi ddigon i fod yn gymwys ar gyfer ‘gwobr’.

Daw’r cardiau sy’n rhoi arian yn ôl mewn sawl gwahanol ffurf.

  • Bydd ambell un yn talu arian yn ôl ar gyfradd safonol, ni waeth faint ydych chi’n ei wario nac yn lle rydych chi’n gwario.
  • Bydd eraill yn talu arian yn ôl ar wahanol lefelau gan ddibynnu ar faint ydych chi’n ei wario. Er enghraifft, 0.5% os byddwch chi’n gwario llai na £6,000 bob blwyddyn, 1% os byddwch chi’n gwario mwy na hynny.
  • Mae rhai cardiau’n cynnig arian yn ôl ar gyfraddau gwahanol gan ddibynnu ar ble ydych chi’n gwario eich arian, Felly er enghraifft, 1% ar arian sy’n cael ei wario mewn archfarchnadoedd, 2% ar arian sy’n cael ei wario mewn siopau adrannol a 3% ar arian sy’n cael ei wario ar danwydd.

Pryd mae cardiau sy’n rhoi arian yn ôl yn syniad da

Os ydych chi’n talu bil eich cerdyn credyd yn llawn bob mis gall cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl fod yn syniad gwych. Rydych chi’n cael eich gwobrwyo am wario arian y byddech chi wedi ei wario beth bynnag.

Os nad ydych chi’n talu bil eich cerdyn credyd yn llawn bob amser, nid yw cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl yn ddewis da. Er y byddwch chi’n cael arian yn ôl ar yr hyn rydych chi wedi’i wario, bydd hyn yn gyffredinol llai na’r llog a godir ar y ddyled sy’n weddill.

Peidiwch â chael eich camarwain

Efallai y bydd darparwyr cardiau yn ceisio eich argyhoeddi i gael cerdyn credyd sy’n rhoi arian yn ôl drwy feddwl am bob math o sefyllfaoedd lle byddwch chi’n gwneud ffortiwn o’r arian y byddwch yn ei gael yn ôl. Er enghraifft, efallai y byddant yn defnyddio eich gwariant ar danwydd neu ar ginio yn y gwaith i wneud i’r swm rydych chi’n ei wario swnio’n fawr, ac felly hefyd yr arian yn ôl y gallech chi ei gael drwy’r cerdyn.

Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio arian parod i dalu am y pethau hyn fel arfer ac nad ydych chi’n bwriadu newid eich ffordd, ni fyddwch chi’n cael yr arian yn ôl y maen nhw’n honni y byddwch chi’n ei gael. Os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus ynghylch talu am y pethau hyn gyda cherdyn credyd, neu os ydych chi’n poeni am fynd i ddyled, ni ddylech gymryd cerdyn. Yn yr un modd, os oes gennych chi gerdyn sy’n rhoi arian yn ôl, peidiwch â chael eich temtio i wario mwy dim ond er mwyn cael arian yn ôl neu bwyntiau gwobrwyo.

Ffioedd

Un peth arall i’w gofio cyn cymryd cerdyn credyd sy’n rhoi arian yn ôl yw ei bod yn bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu ffi flynyddol am y cerdyn. Mae’r ffioedd hyn yn amrywio o ychydig bunnoedd i hyd at £140 ar gyfer rhai cardiau premiwm.

Cofiwch ystyried y ffi hon. Os nad ydych chi’n gwario llawer ar eich cerdyn bob mis, ac os nad ydych chi am wario mwy na hynny, mae’n bosibl y bydd unrhyw arian yn ôl y byddech chi wedi’i gael yn cael ei golli wrth dalu’r ffi.

Eich arferion gwario

Os ydych chi’n dymuno cael cymaint ag y bo modd o arian yn ôl, gall wneud synnwyr rhoi eich holl wariant arferol yn ystod y mis ar eich cerdyn credyd. Fodd bynnag, ddylech chi ddim edrych ar hyn fel esgus i wario mwy nag y byddech chi’n ei wario fel arfer, dim ond er mwyn cael rhagor o arian yn ôl.

Nid yw’r arian yn ôl yn berthnasol os nad ydych chi’n gallu talu bil y cerdyn credyd i gyd bob mis, oherwydd mae’n ddigon posibl y gallai’r taliadau llog fod yn fwy na’r arian hwnnw.

Cardiau credyd sy’n rhoi arian yn ôl – y rheol euraid

Dylech bob amser dalu eich cerdyn credyd ar ddiwedd pob mis yn brydlon. Fel arall, bydd unrhyw arian a gewch yn ôl yn diflannu i dalu’r ffioedd neu’r llog sy’n ddyledus.

Gwaith ymchwil pellach

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?