Cardiau debyd

Talu gyda cherdyn debyd yw’r dewis cyntaf i lawer o bobl nad ydynt yn hoffi talu ar gredyd. Gallwch godi arian parod o beiriannau arian parod, defnyddio’ch cerdyn wrth y til neu dalu ar-lein a thros y ffôn.

Sut mae cerdyn debyd yn gweithio?

Pan dalwch gyda cherdyn debyd, daw’r arian yn uniongyrchol o’ch cyfrif. Mae yr un fath â thynnu arian parod yn y fan a’r lle ac yna’i drosglwyddo – ond yn fwy diogel oherwydd bod rhywfaint o amddiffyniad rhag twyll, ac mae’r cerdyn yn hawdd i’w ganslo os caiff ei golli neu ei ddwyn.

Pan ddefnyddiwch eich cerdyn mewn peiriant arian parod neu’r rhan fwyaf o siopau, bydd gofyn i chi roi eich cod PIN oni bai eich bod yn defnyddio dull digyffwrdd o dalu.

Mathau o gerdyn debyd

Mae dau brif fath o gerdyn debyd y gellir eu defnyddio ble bynnag y gwelwch eu symbolau:

 • Visa Debit – y mwyaf cyffredin
 • Mastercard Debit

Mae’r mathau o gerdyn debyd yn yr un modd yn yr un modd, gyda rhai gwahaniaethau bach.

Gyda cherdyn Maestro neu Visa Debit, efallai y byddwch yn gallu talu am rywbeth hyd yn oed os nad yw’r arian gennych yn eich cyfrif – ond byddwch yn mynd i ddyled a bydd rhaid i chi dalu costau. Gallwch ddewis diffodd y gwasanaeth hwn.

Manteision cerdyn debyd

 • Hawdd i’w gario. Un cerdyn bach, o’i gymharu â llwyth o arian parod.
 • Derbynnir bron ym mhob man yn y DU ac mewn llawer o leoedd o gwmpas y byd.
 • Mwy diogel nag arian parod. Os caiff ei golli neu ei ddwyn, gallwch ei ganslo’n gyflym, ac ni ddylech golli arian.
 • Cael arian o beiriannau arian, fel arfer heb dâl. Bydd rhai peiriannau arian yn codi tâl arnoch, ond byddant yn dweud wrthych ar y sgrin cyn i chi benderfynu codi arian.
 • Hyd at £50 o arian yn ôl wrth ddesg dalu archfarchnad, neu leoedd eraill sy’n cynnig gwasanaethau arian yn ôl (ar gyfer Visa Debit, MasterCard Debit a Maestro yn unig).
 • Siopa dros y ffôn, archeb drwy’r post neu ar-lein, yn ogystal ag ar y stryd fawr.

Anfanteision cerdyn debyd

 • Ni chaniateir unrhyw fenthyciadau. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, ni allwch dalu ar gredyd gyda cherdyn debyd. Rhaid bod yr arian gennych yn barod yn eich cyfrif, neu eich bod wedi cytuno ar orddrafft gyda’ch banc.
 • Gall y gost o ddefnyddio eich gorddrafft fod mor uchel a 40%.
 • Llai o ddiogelwch na cherdyn credyd. Ni allwch fod yn sicr y byddwch yn cael eich arian yn ôl am nwyddau diffygiol, ond mae rhai darparwyr cerdyn debyd yn cynnig cynllun Gwrthdroi Taliad lle mae’n bosibl y byddant yn gallu adfer rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian ichi ar ôl ymchwilio iddo. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein tudalen yn egluro diogelwch cardiau credyd a debyd.

Taliadau a ffioedd ar gardiau debyd

Gorddrafftiau ar gardiau debyd

Os byddwch yn mynd i orddrafft, fel rheol bydd rhaid i chi dalu ffioedd a thaliadau llog.

Dysgwch fwy am sut i gadw’ch costau i lawr yn Egluro gorddrafftiau.

Codi arian parod wrth ddefnyddio cerdyn debyd

 • Ni fydd y rhan fwyaf o beiriannau arian parod yn codi tâl arnoch am godi arian gyda cherdyn debyd. Bydd y rhai sy’n gwneud hynny’n dweud wrthych ar y sgrin ac yn rhoi cyfle i chi ganslo’ch trafodiad os ydych yn dymuno.
 • Os byddwch yn defnyddio peiriant arian parod dramor, efallai y bydd ffioedd i’w talu. Gwiriwch gyda’ch banc cyn i chi fynd. Os yw’r ffioedd yn rhy uchel, efallai y byddwch am gael cerdyn arbennig i’w ddefnyddio ar eich teithiau.
Arbedwch arian ar eich gwariant ar wyliau gyda’n canllaw Darllenwch ein canllaw ynghylch Cardiau rhad i’w defnyddio dramor.

Taliadau digyffwrdd

Mae rhai cardiau debyd yn caniatáu i chi dalu am eitemau hyd at £30 drwy ddal eich cerdyn yn agos at ddarllenydd cardiau arbennig heb orfod rhoi eich PIN. Gelwir hyn yn dechnoleg ddigyswllt, er mae gwahanol gwmnïau ag enw gwahanol ar hynny. Er enghraifft, ‘payWave’ gan Visa a ‘PayPass’ gan Mastercard.

Mae arwydd arbennig i nodi lle gallwch chi dalu fel hyn, a bydd gan eich cerdyn symbol tebyg arno. Os nad oes gan eich cerdyn debyg y nodwedd hon, gallech archebu un sydd yn gwneud hynny gan eich banc.

Cewch ragor o wybodaeth o wefan Cymdeithas Gardiau’r Deyrnas Unedigopens in new window.

Diogelwch digyffwrdd

Os ydych yn ofalus ynghylch y ffordd y defnyddiwch eich nodwedd taliad digyffwrdd, yna ystyrir y broses fel un ddiogel.

Fodd bynnag, mae rhai risgiau ynghlwm â’r dechnoleg ei hun ac mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch arian yn ddiogel.

Dysgwch ragor am ddiogelwch digyffwrdd ar wefan Get Safe Online.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?