Cardiau debyd

Talu gyda cherdyn debyd yw’r dewis cyntaf i lawer o bobl nad ydynt yn hoffi talu ar gredyd. Gallwch godi arian parod o beiriannau arian parod, defnyddio’ch cerdyn wrth y til neu dalu ar-lein a dros y ffôn.

Sut mae cerdyn debyd yn gweithio?

Pan dalwch gyda cherdyn debyd, daw’r arian yn uniongyrchol o’ch cyfrif.

Mae yr un fath â thynnu arian parod yn y fan a’r lle ac yna’i drosglwyddo – ond yn fwy diogel oherwydd bod rhywfaint o amddiffyniad rhag twyll, ac mae’r cerdyn yn hawdd i’w ganslo os caiff ei golli neu ei ddwyn.

Pan ddefnyddiwch eich cerdyn mewn peiriant arian parod neu’r rhan fwyaf o siopau, bydd gofyn i chi roi eich cod PIN oni bai eich bod yn defnyddio dull digyffwrdd o dalu.

Beth yw taliadau Digyffwrdd?

Mae rhai cardiau debyd yn caniatáu i chi dalu hyd at £100 heb ddefnyddio’ch PIN, ac yn caniatáu taliadau lluosog o hyd at £300 cyn y gofynnir am PIN. Does dim ond angen i chi ddal eich cerdyn yn erbyn darllenydd. Mae hyn yn cael ei adnabod fel technoleg ddigyswllt.

Mae symbol arbennig i nodi lle gallwch dalu fel hyn, a bydd hefyd gan eich cerdyn digwyffwrdd un.

Os nad oes gan eich cerdyn debyg y nodwedd hon, efallai y gallwch ofyn i’ch banc am un sy’n gwneud hynny.

Cewch ragor o wybodaeth o wefan Cymdeithas Gardiau’r Deyrnas Unedigopens in new window.

Diogelwch digyffwrdd

Os ydych yn ofalus ynghylch y ffordd y defnyddiwch eich cerdyn digyffwrdd, yna ystyrir y broses fel un gweddol ddiogel.

Fodd bynnag, fel gyda’r mwyafrif o bethau, mae rhai risgiau ynghlwm, ac mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch arian yn ddiogel.

Dysgwch ragor am ddiogelwch digyffwrdd ar wefan Get Safe Online.

Mathau o gerdyn debyd

Mae dau brif fath o gerdyn debyd y gellir eu defnyddio ble bynnag y gwelwch eu symbolau:

Visa Debit – y mwyaf cyffredin

Mastercard Debit

Mae’r holl gardiau debyd yn debyg iawn, gydag ychydig o wahaniaethau bach.

Manteision cerdyn debyd

  • Hawdd i’w gario. Un cerdyn bach, o’i gymharu â llwyth o arian parod.
  • Derbynnir bron ym mhob man yn y DU ac mewn llawer o leoedd o gwmpas y byd.
  • Mwy diogel nag arian parod. Os caiff ei golli neu ei ddwyn, gallwch ei ganslo’n gyflym, ac ni ddylech golli arian.
  • Gallwch ei ddefnyddio i gael arian o beiriannau arian, fel arfer heb dâl. Bydd rhai peiriannau arian yn codi tâl arnoch, ond byddant yn dweud wrthych ar y sgrin cyn i chi benderfynu codi arian.
  • Gyda rhai cardiau debyd, efallai y gallwch gael hyd at £50 o arian yn ôl wrth y ddesg dalu pan fyddwch yn ei ddefnyddio i brynu rhywbeth. Dim ond gyda rhai mathau o gardiau debyd y mae hyn yn gweithio.
  • Gallwch siopa ar-lein neu dros y ffôn, nid yn unig ar y stryd fawr.

Anfanteision cerdyn debyd

  • Ni allwch eu defnyddio i fenthyg arian. Mae’n rhaid i’r arian fod yn eich cyfrif, neu mae’n rhaid eich bod wedi cytuno ar orddrafft gyda’ch banc.
  • Gall y gost o ddefnyddio eich gorddrafft fod mor uchel a 40%.[/n][n] Cewch lai o ddiogelwch nag y cewch gyda cherdyn credyd, felly efallai na chewch eich arian yn ôl os aiff unrhyw beth o’i le. Mae rhai darparwyr cerdyn debyd yn cynnig cynllun “Gwrthdroi Taliad” lle mae’n bosibl y byddant yn gallu adfer rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian yn ôl.
Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein tudalen yn egluro diogelwch cardiau credyd a debyd.[/n]

Taliadau a ffioedd ar gardiau debyd

Gorddrafftiau ar gardiau debyd

Os byddwch yn mynd i orddrafft, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd a thaliadau llog. Dysgwch fwy am sut i gadw’ch costau i lawr yn Egluro gorddrafftiau.

Codi arian parod wrth ddefnyddio cerdyn debyd

Ni fydd y rhan fwyaf o beiriannau arian parod yn codi tâl arnoch am godi arian gyda cherdyn debyd. Bydd y rhai sy’n gwneud hynny’n dweud wrthych yn gyntaf ac yn rhoi cyfle i chi ganslo os ydych yn dymuno. Os byddwch yn defnyddio peiriant arian parod dramor, efallai y bydd ffioedd i’w talu. Gwiriwch gyda’ch banc cyn i chi fynd. Os yw’r ffioedd yn rhy uchel, efallai y byddwch am gael cerdyn arbennig i’w ddefnyddio ar eich teithiau.

Arbedwch arian ar eich gwariant ar wyliau gyda’n canllaw Darllenwch ein canllaw ynghylch Cardiau rhad i’w defnyddio dramor.^

Diogelwch wrth ddefnyddio cerdyn debyd

Os cewch broblem gyda rhywbeth rydych yn ei brynu ar gerdyn debyd, efallai y gallwch gael eich arian yn ôl o’ch banc o dan y cynllun Gwrthdroi Taliad.

Er enghraifft, os ydych yn prynu soffa newydd ac mae’r cwmni yn mynd i’r wal cyn y soffa yn cael ei ddarparu, efallai y bydd eich banc yn gallu ad-dalu i chi.

Nid yw Gwrthdroi Taliad wedi’i ymgorffori yn y gyfraith, ac mae’n dibynnu ar i’ch banc allu cael yr arian yn ôl o fanc y cwmni rydych chi’n ei brynu ganddo.

Caiff defnyddwyr diogelwch cryfach pan fyddant yn prynu drwy ddefnyddio cerdyn credyd - gan fod yr hawliau hyn wedi’u gosod yn y gyfraith. Felly, os byddwch yn gwneud pryniant mawr - fel gwyliau neu ddarn newydd o ddodrefn - mae’n gwneud synnwyr defnyddio’ch cerdyn credyd i dalu am o leiaf rhywfaint o’r trafodiad.

Mae adran 75 o’r Ddeddf Credyd Defnyddiwr yn caniatáu i chi hawlio arian yn ôl gan eich darparwr cerdyn os aiff rhywbeth o’i le gydag unrhyw beth rydych wedi talu rhwng £100 a £30,000 amdano. A dim ond er mwyn cael y diogelwch llawn y mae angen i chi dalu rhywfaint o hyn ar eich cerdyn credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?