Cardiau rhad i'w defnyddio dramor

Gall cardiau fod y ffordd rataf o godi arian ac i dalu am bethau pan fyddwch chi dramor, ond dim ond os byddwch yn defnyddio’r un cywir. Efallai y bydd ffioedd sylweddol ynghlwm wrth ddefnyddio eich cerdyn credyd neu ddebyd arferol, felly gallech arbed llawer o arian drwy gael cerdyn credyd, cerdyn debyd neu gerdyn rhagdaledig arbennig sy’n addas i deithio cyn i chi fynd.

Ffioedd a thaliadau cardiau tramor – beth gallech ei dalu

Gair i gall

Gwiriwch y gost o ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd tramor cyn i chi fynd. Mae rhai cardiau yn arbennig ar gyfer teithwyr – ond gallech chi gael sioc erchyll gyda rhai eraill.

Defnyddio eich cerdyn debyd your debit card

Gall eich darparwr cerdyn godi pedwar prif fath o ffi arnoch pan fyddwch yn mynd dramor.

 • Ffi defnydd tramor. Pan fyddwch yn gwario arian tramor trwy gerdyn, ar ddiwedd y dydd, caiff y swm a wariwyd gennych ei drawsnewid o’r arian lleol i bunnoedd gan ddefnyddio cyfradd gyfnewid y dydd. Cronnir eich trafodion ynghyd â rhai nifer fawr o gwsmeriaid eraill. Drwy brynu a gwerthu llawer iawn o arian tramor gyda’i gilydd, gall y darparwr cerdyn gael cyfradd gyfnewid dda fel rheol. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd safonol yn gwneud hyn ychydig yn waeth drwy ychwanegu ‘llwyth’ o hyd at 3% (felly byddai £100 tramor yn costio £103 i chi).
 • Ffioedd codi arian parod. Mae’r rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd yn codi ffi arnoch am ddefnyddio peiriannau codi arian pan fyddwch chi dramor. Byddant fel arfer yn tynnu 2.75% -3% o’r hyn rydych yn ei godi. Felly, byddai £100 mewn arian parod yn costio £103 i chi, neu £106 os ydych yn ystyried y ffi defnydd dramor hefyd.
 • Llog cardiau credyd. Fel arfer gyda cherdyn credyd, rydych ond yn talu llog os nad ydych yn talu’r bil yn llawn ar ddiwedd y mis – ond pan fyddwch yn gwario dramor, bydd rhai cardiau bob amser yn codi llog arnoch chi. Peidiwch â chodi arian parod gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd. Codir llog arnoch yn syth bin, ar ben yr holl ffioedd eraill.
 • Ffioedd sefydlog. Ar ben popeth arall, mae rhai cardiau’n codi ffi o tua £2 bob tro byddwch yn eu defnyddio.

Dychmygwch ddefnyddio cerdyn credyd i godi £100 o beiriant arian parod. Gyda’r math gwaethaf o gerdyn, gallech dalu:

 • £3 ychwanegol am lwyth y gyfradd gyfnewid
 • £3 am y ffi codi arian
 • £1 o log cyn i chi dalu’r bil
 • £2 mewn ffioedd sefydlog am ddefnyddio’r cerdyn yn y lle cyntaf

… cyfanswm o £9 mewn ffioedd, dim ond am godi rhywfaint o arian parod.

A chofiwch, codir y taliadau hyn arnoch bob tro y byddwch yn defnyddio’ch cerdyn.

Gyda’r math gorau o gerdyn, byddwch prin yn talu unrhyw beth – mae rhai ohonynt heb ‘lwyth’ hyd yn oed.

Sut i ddewis y cerdyn gorau ar gyfer eich taith

Mae llu o gardiau i ddewis rhyngddynt, ond does dim rhaid pori trwy’r manylion – mae’r cyfan wedi’i wneud i chi.

Mae nifer o’r safleoedd cymharu yn cynnwys cardiau i’w defnyddio tramor, a gallwch gael argymhellion arbenigol gan Which?, MoneySavingExpert.com ac MoneySuperMarket.comyn agor mewn ffenestr newydd.

Byddwch yn ddiogel wrth ddefnyddio’ch cerdyn tramor

Cyn i chi adael

 • Cymerwch y cardiau rydych yn bwriadu eu defnyddio yn unig. Gadewch y lleill mewn lle diogel yn y cartref.
 • Nodwch y rhif ffôn argyfwng ar gyfer eich cardiau – bydd i’w gael ar gefn y cerdyn. Cadwch y rhifau ar wahân i’ch cardiau, rhag ofn iddynt gael eu colli neu eu dwyn. Mae’n well i chi ysgrifennu’r rhif +44 na rhif 08**, oherwydd efallai na fydd yr ail fath yn gweithio o dramor.
 • Dywedwch wrth ddarparwr eich cerdyn neu fanc ble rydych chi’n mynd a rhowch eich manylion cyswllt iddynt (gan gynnwys rhif ffôn symudol), neu efallai y byddant yn credu bod eich pryniadau tramor yn dwyllodrus ac yn canslo eich cerdyn. Gall fod yn werth cymryd cerdyn arall o fanc gwahanol, os oes gennych un, fel na fyddwch heb arian os caiff eich prif gerdyn ei rwystro.
 • Os yw eich cardiau wedi’u cofrestru gydag asiantaeth amddiffyn cardiau, sicrhewch bod eu rhif ffôn a rhif eich polisi gennych.

Unwaith y byddwch dramor

Awgrym da

Os byddwch yn talu ar gerdyn, talwch yn yr arian lleol. Peidiwch â gadael i’r adwerthwr godi tâl arnoch mewn punnoedd – gallech gael cyfradd gyfnewid wael.

 • Cadwch eich llygaid ar eich cerdyn. Cadwch olwg arno pan fyddwch yn talu, yn enwedig mewn bariau a bwytai.
 • Peidiwch byth â rhoi eich PIN i unrhyw un arall – hyd yn oed os ydynt yn honni bod o’r heddlu neu’ch banc.
 • Diogelwch eich PIN bob amser wrth ddefnyddio bysellbad neu beiriant arian parod, yn union fel y byddech gartref.

Osgoi taliadau ychwanegol

 • Defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd yn unig os oes ganddo ffioedd defnydd tramor isel. Os yw’ch cerdyn yn codi ffi bob tro y’i defnyddiwch dramor, defnyddiwch arian parod neu gerdyn credyd neu gerdyn rhagdaledig yn hytrach.
 • Codwch lawer o arian parod ar unwaith. Os byddwch yn ei godi ychydig ar y tro, bydd rhaid i chi dalu llawer o ffioedd yn hytrach na dim ond un (oni bai bod gennych gerdyn heb unrhyw ffi trafod ar gyfer codi arian parod dramor). Codwch ddigon am sawl diwrnod, cariwch yr hyn mae ei angen arnoch a gadael y gweddill yn ddiogel lle rydych yn aros.
 • Dewiswch dalu yn yr arian cyfred lleol os cewch y dewis o hynny neu bunnoedd. Mwy na thebyg y bydd yn costio llai i chi, gan na fydd y rhan fwyaf o fanwerthwyr yn rhoi cyfradd gyfnewid wych i chi.

Pan fyddwch yn cyrraedd adref

 • Edrychwch ar eich datganiadau. Os gwelwch unrhyw drafodion anghyfarwydd, rhowch wybod i ddarparwr eich cerdyn ar unwaith.
 • Talwch filiau eich cardiau credyd yn llawn ar y dyddiad ad-dalu – peidiwch â dod â dyledion yn ôl o wyliau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?