Cardiau rhad i'w defnyddio dramor

Gall cardiau fod y ffordd rataf o godi arian ac i dalu am bethau pan fyddwch chi dramor, ond dim ond os byddwch yn defnyddio’r un cywir. Efallai y bydd ffioedd sylweddol ynghlwm wrth ddefnyddio eich cerdyn credyd neu ddebyd arferol, felly gallech arbed llawer o arian drwy gael cerdyn credyd, cerdyn debyd neu gerdyn rhagdaledig arbennig sy’n addas i deithio cyn i chi fynd.

Ffioedd a thaliadau cardiau tramor – beth gallech ei dalu

Gair i gall

Gwiriwch y gost o ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd tramor. Mae rhai cardiau yn arbennig ar gyfer teithwyr – ond gallech chi gael sioc enbyd gyda rhai eraill.

Defnyddio eich cerdyn debyd

Ffi defnydd tramor.

Mae’r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd safonol yn codi ffi am ddefnyddio y cerdyn dramor, yn arferol oddeutu 3%. Mae hyn yn golygu byddai prynu £100 o arian tramor yn costio £103 i chi yn cynnwys y ffi.

Ffioedd codi arian parod.

Mae’r rhan fwyaf o gardiau debyd yn codi ffi arnoch am ddefnyddio peiriannau twll yn y wal dramor.

Byddant fel arfer yn codi 3% ac efallai bydd hyn yn destun i leiafswm.Mae rhai cardiau yn codi ffi codi arian parod yn lle ffi ganrannol

Felly gallai codi arian tramor gostio ffi defnydd tramor o 3% i chi yn ogystal â pheiriant arian tramor 3% , gan ychwanegu £6 mewn taliadau at godi £100 o’r peiriant arian parod.

Defnyddio eich cerdyn credyd

Yn ogystal â’r ffi defnydd tramor mae’n bosib y bydd rhaid i chi dalu llog hyd yn oed os ydych chi’n talu’r bil yn llawn ar ddiwedd y mis.

Fel arfer gyda cherdyn credyd, rydych ond yn talu llog os nad ydych yn talu’r bil yn llawn ar ddiwedd y mis. Ond nid yw hyn yn berthnasol i godi arian lle bydd bron pob cerdyn yn codi llog arnoch o’r eiliad y daw’r arian allan o’r peiriant. Mae hyn yn golygu y dylech osgoi defnyddio cardiau credyd i godi arian parod - p’un ai yn y DU neu dramor.

Dychmygwch ddefnyddio cerdyn credyd i godi £100 o beiriant twll yn y wal.

Gyda’r math gwaethaf o gerdyn, gallech dalu:

 • £3 ychwanegol am y ffi defnydd tramor.
 • £3 am y ffi codi arian.
 • £2 o log cyn i chi dalu’r bil.

Mae hynny’n gyfanswm o £8 mewn ffioedd, dim ond am godi rhywfaint o arian parod. Pe byddech chi’n gwneud hyn dair gwaith, gallai hynny gostio £24 i chi.

A chofiwch, codir y taliadau hyn arnoch bob tro y byddwch yn defnyddio’ch cerdyn.

Gyda’r math gorau o gerdyn, go brin y byddwch yn talu unrhyw beth.

Mae gan rai ffioedd isel iawn am brynu dramor, neu ddim o gwbl - a gall y cardiau credyd hyn fod yn wych ar gyfer gwneud eich gwariant.

Ond hyd yn oed os nad yw’ch cerdyn yn codi ffi am godi arian dramor, mae’n debyg y dylech chi osgoi ei ddefnyddio yn y peiriant arian parod, oherwydd codir llog arnoch chi.

Os ydych chi’n prynu rhywbeth dramor ar eich cerdyn credyd, yn union fel yn y Deyrnas Unedig, cewch eich gwarchod o dan Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr

Sut i ddewis y cerdyn gorau ar gyfer eich taith

Mae rhai cardiau sydd â dim codiadau o gwbl am ddefnyddio’ch cerdyn dramor.Mae nifer o fanciau sy’n cynnig cardiau debyd a chredyd heb unrhyw ffioedd prynu am naill ai prynu neu godi arian parod dramor.

Mae nifer o’r safleoedd cymharu yn cynnwys cardiau i’w defnyddio tramor, a gallwch gael argymhellion arbenigol gan Which?, MoneySavingExpert.com ac Moneysupermarket.comopens in new window.

Sut ydych chi’n gwybod eich bod yn cael bargen dda?

Os oes gennych gerdyn debyd a chredyd eisoes, darganfyddwch faint y bydd eich banc neu ddarparwr yn ei godi arnoch am eu defnyddio dramor

Mae’r wybodaeth hon ar gael ar-lein fel arfer neu gallwch ffonio’ch banc i ddarganfod.

Unwaith y byddwch chi’n gwybod y taliadau ar eich cardiau cyfredol, bydd gennych chi well syniad o sut olwg fyddai bargen dda.

Yna gallwch chi ddefnyddio’r safleoedd cymharu a grybwyllir uchod i ddarganfod pa gerdyn fydd yn rhoi bargen well i chi.

Cofiwch beidio â chanolbwyntio ar un tâl yn unig. Efallai y bydd gan rai darparwyr dâl defnydd tramor isel, ond maent yn codi llawer mwy am dynnu arian yn ôl neu i’r gwrthwyneb.

Yn yr un modd, os ydych chi’n rhywun sy’n talu ei fil bob mis ac nad yw’n cymryd arian parod, nid yw cyfradd llog cerdyn credyd mor bwysig.

Am y rheswm hwn, dylech hefyd feddwl sut y dylech ddefnyddio’ch cardiau i leihau ffioedd.

Er enghraifft, a wnewch chi osgoi taliadau trwy dalu gyda’ch cerdyn yn hytrach na’i ddefnyddio i godi arian?

Byddwch yn ddiogel wrth ddefnyddio’ch cerdyn tramor

Cyn i chi adael

 • Cymerwch y cardiau rydych yn bwriadu eu defnyddio yn unig. Gadewch y lleill mewn lle diogel yn y cartref.
 • Os yw’ch cardiau wedi’u cofrestru gydag asiantaeth amddiffyn cardiau, gwnewch yn siŵr bod eich rhif ffôn a’ch rhif polisi gennych.
 • Nodwch y rhif ffôn argyfwng ar gyfer eich cardiau – mae hwnnw ar gefn y cerdyn. Cadwch y rhifau ar wahân i’ch cardiau, rhag ofn iddynt gael eu colli neu eu dwyn. Mae’n well i chi ysgrifennu’r rhif +44 na rhif 08**, oherwydd efallai na fydd yr ail fath yn gweithio o dramor.
 • Dywedwch wrth ddarparwr eich cerdyn neu fanc ble rydych chi’n mynd a rhowch eich manylion cyswllt iddynt (gan gynnwys rhif ffôn symudol), neu efallai y byddant yn credu bod eich pryniadau tramor yn dwyllodrus ac yn canslo eich cerdyn. Gall fod yn syniad da mynd â cherdyn arall o fanc gwahanol, os oes gennych un, fel na fyddwch heb arian os caiff eich prif gerdyn ei rwystro.

Pan fyddwch chi dramor

Gair i gall

Os byddwch yn talu ar gerdyn, talwch yn yr arian lleol. Peidiwch â gadael i’r adwerthwr godi tâl arnoch mewn punnoedd – gallech gael cyfradd gyfnewid wael.

 • Cuddiwch eich PIN bob amser wrth ddefnyddio bysellbad neu beiriant arian parod, yn union fel y byddech gartref.
 • Peidiwch byth â rhoi eich PIN i unrhyw un arall – hyd yn oed os ydynt yn honni bod o’r heddlu neu’ch banc.
 • Cadwch eich llygaid ar eich cerdyn. Cadwch olwg arno pan fyddwch yn talu, yn enwedig mewn bariau a bwytai.

Osgoi taliadau ychwanegol

 • Defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd dim ond os oes ganddo ffioedd defnydd tramor isel. Os yw’ch cerdyn yn codi ffi bob tro y’i defnyddiwch dramor, defnyddiwch arian parod neu gerdyn credyd neu gerdyn rhagdaledig yn hytrach.
 • Codi lawer o arian parod ar unwaith. Os byddwch yn ei godi ychydig ar y tro, bydd rhaid i chi dalu llawer o ffioedd yn hytrach na dim ond un (oni bai bod gennych gerdyn heb unrhyw ffi trafod ar gyfer codi arian parod dramor). Codwch ddigon am sawl diwrnod, cariwch yr hyn mae ei angen arnoch a gadael y gweddill yn ddiogel lle rydych yn aros.
 • Dewiswch dalu yn yr arian cyfred lleol os cewch y dewis o hynny neu bunnoedd. Mwy na thebyg y bydd yn costio llai i chi, gan na fydd y rhan fwyaf o fanwerthwyr yn rhoi cyfradd gyfnewid wych i chi.

Ar ôl cyrraedd adref

 • Talwch filiau eich cardiau credyd yn llawn ar y dyddiad ad-dalu – peidiwch â dod â dyledion yn ôl o wyliau.
 • Edrychwch ar eich datganiadau. Os gwelwch unrhyw drafodion anghyfarwydd, rhowch wybod i ddarparwr eich cerdyn ar unwaith.

Cardiau teithio rhagdaledig

Mae’r rhain yn ddewis arall gwych yn hytrach na defnyddio sieciau teithio dramor. Llwythwch arian ar y cerdyn cyn gadael ac wedyn gallwch chi ei ddefnyddio fel cerdyn debyd.

Bydd rhai cardiau yn codi tâl am godi arian o beiriant twll yn y wal. Efallai y bydd gan eraill ffioedd misol neu’n codi tâl ychwanegol os nad ydych chi’n defnyddio’r cerdyn o fewn cyfnod penodol o amser, blwyddyn er enghraifft. Oherwydd hyn, mae’n bwysig eich bod yn darllen y print mân.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?