Cardiau rhad i'w defnyddio dramor

Gall cardiau fod y ffordd rataf o godi arian ac i dalu am bethau pan fyddwch chi dramor, ond dim ond os byddwch yn defnyddio’r un cywir. Efallai y bydd ffioedd sylweddol ynghlwm wrth ddefnyddio eich cerdyn credyd neu ddebyd arferol, felly gallech arbed llawer o arian drwy gael cerdyn credyd, cerdyn debyd neu gerdyn rhagdaledig arbennig sy’n addas i deithio cyn i chi fynd.

Ffioedd a thaliadau cardiau tramor – beth gallech ei dalu

Gair i gall

Gwiriwch y gost o ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd tramor cyn i chi fynd. Mae rhai cardiau yn arbennig ar gyfer teithwyr – ond gallech chi gael sioc enbyd gyda rhai eraill.

Defnyddio eich cerdyn debyd

Mae dau brif fath o ffioedd wrth godi arian parod a phrynu pethau dramor.

Ffi defnydd tramor. Pan fyddwch yn codi arian parod neu’n prynu rhywbeth, caiff y swm ei drosi o’r arian lleol i bunnoedd gan ddefnyddio’r gyfradd cyfnewid gyfredol. Cronnir eich trafodion ynghyd â rhai nifer fawr o gwsmeriaid eraill. Drwy brynu a gwerthu llawer iawn o arian tramor gyda’i gilydd, fel rheol gall y darparwr cerdyn gael cyfradd gyfnewid dda. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd safonol yn golygu eich bod chi ar eich colled drwy ychwanegu ‘llwyth’ o hyd at 3% (felly byddai £100 o arian tramor yn costio £103 i chi).

Ffioedd codi arian parod. Mae’r rhan fwyaf o gardiau debyd yn codi ffi arnoch am ddefnyddio peiriannau twll yn y wal pan fyddwch chi dramor. Byddant fel arfer yn tynnu 3% o’r hyn rydych yn ei godi neu isafswm o £2. Felly, byddai £100 mewn arian parod yn costio £103 i chi, neu £106 gyda’r ffi defnydd dramor hefyd.

Mae rhai cardiau hefyd yn codi ffi sefydlog o £1.50 ar bob trafodyn.

Defnyddio eich cerdyn credyd

Yn ogystal â’r ffi defnydd tramor mae’n bosib y bydd rhaid i chi dalu llog hyd yn oed os ydych chi’n talu’r bil yn llawn ar ddiwedd y mis.

Fel arfer gyda cherdyn credyd, rydych ond yn talu llog os nad ydych yn talu’r bil yn llawn ar ddiwedd y mis – ond pan fyddwch yn gwario dramor, bydd rhai cardiau bob amser yn codi llog arnoch chi. Peidiwch â chodi arian parod gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd. Codir llog arnoch yn syth bin, ar ben yr holl ffioedd eraill.

Dychmygwch ddefnyddio cerdyn credyd i godi £100 o beiriant twll yn y wal. Gyda’r math gwaethaf o gerdyn, gallech dalu:

 • £3 ychwanegol am y ffi defnydd tramor.
 • £3 am y ffi codi arian.
 • £2 o log cyn i chi dalu’r bil.

Mae hynny’n gyfanswm o £8 mewn ffioedd, dim ond am godi rhywfaint o arian parod. Pe byddech chi’n gwneud hyn dair gwaith, gallai hynny gostio £24 i chi.

A chofiwch, codir y taliadau hyn arnoch bob tro y byddwch yn defnyddio’ch cerdyn.

Gyda’r math gorau o gerdyn, go brin y byddwch yn talu unrhyw beth.

Os ydych chi’n prynu rhywbeth dramor ar eich cerdyn credyd, yn union fel yn y Deyrnas Unedig, cewch eich gwarchod o dan Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr .

Sut i ddewis y cerdyn gorau ar gyfer eich taith

Mae llu o gardiau i ddewis rhyngddynt, ond does dim rhaid pori trwy’r manylion – mae’r cyfan wedi’i wneud i chi.

Mae nifer o’r safleoedd cymharu yn cynnwys cardiau i’w defnyddio tramor, a gallwch gael argymhellion arbenigol gan Which?, MoneySavingExpert.com ac Moneysupermarket.comopens in new window.

Sut ydych chi’n gwybod eich bod yn cael bargen dda?

Os oes gennych chi gerdyn debyd a cherdyn credyd yn barod, holwch i weld faint fydd eich banc neu’ch darparwr yn ei godi am ddefnyddio’r cardiau dramor. Fel arfer, gallwch gael gafael ar y wybodaeth hon ar-lein neu ffoniwch eich banc i holi.

Pan fyddwch chi’n gwybod faint yw’r costau ar eich cardiau presennol, byd gennych well syniad wedyn beth fyddai’n fargen dda i chi.

Wedyn, gallwch droi at y safleoedd cymharu prisiau a nodir uchod i weld pa gerdyn allai roi gwell dêl i chi.

Cofiwch am bob un o’r ffioedd. Mae’n bosib y bydd gan rai darparwyr ffi defnydd tramor isel, ond maen nhw’n codi llawer mwy am godi arian parod, neu fel arall.

Ond yn yr un modd, os na fyddwch chi’n codi arian parod a’ch bod yn bwriadu talu’r bil ar ddiwedd y mis, ni fydd cyfradd llog y cerdyn credyd mor bwysig i chi.

Am y rheswm hwn, dylech hefyd feddwl sut dylech ddefnyddio’ch cardiau yn fwyaf effeithiol. Er enghraifft, a fyddwch chi’n osgoi ffioedd drwy dalu am rywbeth gyda cherdyn yn hytrach na chodi arian parod i dalu amdano money.

Byddwch yn ddiogel wrth ddefnyddio’ch cerdyn tramor

Cyn i chi adael

 • Cymerwch y cardiau rydych yn bwriadu eu defnyddio yn unig. Gadewch y lleill mewn lle diogel yn y cartref.
 • Nodwch y rhif ffôn argyfwng ar gyfer eich cardiau – mae hwnnw ar gefn y cerdyn. Cadwch y rhifau ar wahân i’ch cardiau, rhag ofn iddynt gael eu colli neu eu dwyn. Mae’n well i chi ysgrifennu’r rhif +44 na rhif 08**, oherwydd efallai na fydd yr ail fath yn gweithio o dramor.
 • Dywedwch wrth ddarparwr eich cerdyn neu fanc ble rydych chi’n mynd a rhowch eich manylion cyswllt iddynt (gan gynnwys rhif ffôn symudol), neu efallai y byddant yn credu bod eich pryniadau tramor yn dwyllodrus ac yn canslo eich cerdyn. Gall fod yn syniad da mynd â cherdyn arall o fanc gwahanol, os oes gennych un, fel na fyddwch heb arian os caiff eich prif gerdyn ei rwystro.
 • Os yw eich cardiau wedi’u cofrestru gydag asiantaeth amddiffyn cardiau, sicrhewch bod eu rhif ffôn a rhif eich polisi gennych.

Pan fyddwch chi dramor

Gair i gall

Os byddwch yn talu ar gerdyn, talwch yn yr arian lleol. Peidiwch â gadael i’r adwerthwr godi tâl arnoch mewn punnoedd – gallech gael cyfradd gyfnewid wael.

 • Cadwch eich llygaid ar eich cerdyn. Cadwch olwg arno pan fyddwch yn talu, yn enwedig mewn bariau a bwytai.
 • Peidiwch byth â rhoi eich PIN i unrhyw un arall – hyd yn oed os ydynt yn honni bod o’r heddlu neu’ch banc.
 • Cuddiwch eich PIN bob amser wrth ddefnyddio bysellbad neu beiriant arian parod, yn union fel y byddech gartref.

Osgoi taliadau ychwanegol

 • Defnyddiwch eich cerdyn credyd neu ddebyd dim ond os oes ganddo ffioedd defnydd tramor isel. Os yw’ch cerdyn yn codi ffi bob tro y’i defnyddiwch dramor, defnyddiwch arian parod neu gerdyn credyd neu gerdyn rhagdaledig yn hytrach.
 • Codwch lawer o arian parod ar unwaith. Os byddwch yn ei godi ychydig ar y tro, bydd rhaid i chi dalu llawer o ffioedd yn hytrach na dim ond un (oni bai bod gennych gerdyn heb unrhyw ffi trafod ar gyfer codi arian parod dramor). Codwch ddigon am sawl diwrnod, cariwch yr hyn mae ei angen arnoch a gadael y gweddill yn ddiogel lle rydych yn aros.
 • Dewiswch dalu yn yr arian cyfred lleol os cewch y dewis o hynny neu bunnoedd. Mwy na thebyg y bydd yn costio llai i chi, gan na fydd y rhan fwyaf o fanwerthwyr yn rhoi cyfradd gyfnewid wych i chi.

Ar ôl cyrraedd adref

 • Edrychwch ar eich datganiadau. Os gwelwch unrhyw drafodion anghyfarwydd, rhowch wybod i ddarparwr eich cerdyn ar unwaith.
 • Talwch filiau eich cardiau credyd yn llawn ar y dyddiad ad-dalu – peidiwch â dod â dyledion yn ôl o wyliau.

Cardiau teithio rhagdaledig

Mae’r rhain yn ddewis arall gwych yn hytrach na defnyddio sieciau teithio dramor. Llwythwch arian ar y cerdyn cyn gadael ac wedyn gallwch chi ei ddefnyddio fel cerdyn debyd.

Bydd rhai cardiau yn codi tâl am godi arian o beiriant twll yn y wal. Efallai y bydd gan eraill ffioedd misol neu’n codi tâl ychwanegol os nad ydych chi’n defnyddio’r cerdyn o fewn cyfnod penodol o amser, blwyddyn er enghraifft. Oherwydd hyn, mae’n bwysig eich bod yn darllen y print mân.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?