Egluro beth yw cardiau rhagdaledig

Os hoffech dalu gyda phlastig, ond nid ydych yn dymuno cael cerdyn debyd neu gredyd, efallai mai cerdyn rhagdaledig yw’r dewis iawn. Mae amryw o wahanol fathau o gardiau ar gael, a gallant fod yn ddefnyddiol iawn i bobl ifanc a phobl sydd ar eu gwyliau.

Beth yw cardiau rhagdaledig?

Mae cerdyn rhagdaledig fel ffôn symudol talu wrth fynd - rydych yn ychwanegu arian ato ymlaen llaw. Rydych yn ei ddefnyddio fel unrhyw gerdyn talu arall, mewn siopau neu ar-lein. Mae’r mwyafrif o gardiau rhagdaledig yn gweithio mewn peiriannau arian parod hefyd.

Y gwahaniaeth yw nad yw’r cerdyn yn gysylltiedig â chyfrif banc. Gallwch ond wario’r arian y byddwch yn ei roi arno, felly does dim ffordd o fynd i orddrafft neu ddyled.

Taliadau a ffioedd

Nid oes unrhyw gardiau rhagdaledig yr un fath â’i gilydd o ran ffioedd, felly gwiriwch cyn i chi ddewis. Gall y ffioedd gynnwys:

  • ffioedd ymgeisio
  • ffioedd misol
  • ffioedd ychwanegu
  • ffioedd trafod (er enghraifft, 3% o werth pob pryniant)
  • ffioedd codi arian o beiriannau arian parod y DU a thramor, a
  • ffioedd anweithgarwch – codir tâl arnoch os nad ydych wedi defnyddio’ch cerdyn am gyfnod penodol o amser.

Pam ddylid defnyddio cerdyn rhagdaledig?

Mae cardiau rhagdaledig yn ffordd dda o sicrhau eich bod yn glynu at gyllideb. Fodd bynnag, maent fel arfer yn codi ffioedd felly efallai nad dyma’r ateb gorau i chi.

Gallant fod yn syniad da os ydych yn chwilio am:

  • Ffordd o roi lwfans i’ch plant. Pan ddaw’r arian i ben, gallwch ddewis ychwanegu at y cerdyn, yn union fel ffôn symudol talu wrth fynd. Am ragor o syniadau ewch i Chi, eich plant a’ch arian.
  • Dewis arall yn hytrach na sieciau teithio. Rydych yn ychwanegu digon o arian at gerdyn teithio rhagdaledig cyn i chi fynd a byddwch yn gallu gwario’r arian tra byddwch chi dramor. Darllenwch ragor yn Opsiynau arian teithio – arian parod, cardiau a sieciau teithio.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cerdyn rhagdaledig gan eich bod wedi cael eich gwrthod rhag cael math arall o gerdyn, yna gallai Cyfrif banc sylfaenol fod yn ateb gwell.

Sut y caiff eich arian ei ddiogelu ar gardiau rhagdaledig

Ystyrir arian a roddir ar eich cerdyn rhagdaledig fel arian electronig, neu e-arian. Golyga hyn ni chaiff ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os bydd eich banc neu eich cymdeithas adeiladu’n methdalu.

Golyga hyn y bydd angen i chi fod yn ofalus rhag cadw llawer iawn o arian ar eich cerdyn. Ar y cerdyn, rhowch y swm o arian sydd ei angen arnoch i’w wario ar unwaith, a dim mwy na hynny, a chadwch weddill eich arian mewn cyfrif banc.

Dewis cerdyn rhagdaledig

Gallwch gymharu cardiau rhagdaledig ar wefannau cymharu prisiau, ond sicrhewch eich bod yn defnyddio mwy nag un gwefan gan nad yw’r un bargeinion ar gael ar bob un ohonynt.

Isod argymhellwn ddefnyddio:

Ddim yn credu bod cerdyn rhagdaledig yn addas i chi?

Cymerwch olwg ar eich opsiynau eraill:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?