Canllaw ar gardiau siop

Byddwch yn ofalus. Dyna’r peth pwysicaf i’w wybod am gardiau siop. Gallant fod yn ddefnyddiol os ydych yn ddigon disgybledig i dalu’r cyfan yn ôl sy’n ddyledus gennych bob mis, ond os nad ydych gall hynny fod yn ddrud – felly gwiriwch a oes dewisiadau credyd eraill gwell.

Sut maent yn gweithio

Yn y bôn, mae cerdyn siop yn gerdyn credyd y gallwch ei ddefnyddio gydag un gadwyn neu grŵp stryd fawr.

Fel gyda cherdyn credyd, gallwch ddefnyddio cerdyn siop i brynu pethau â chredyd a thalu amdanynt ar ddiwedd y mis neu fesul cam i ledaenu’r gost.

Ac yn union fel cerdyn credyd, codir llog arnoch os na fyddwch yn ad-dalu’n llawn.

Mae’r gyfradd llog fel arfer hyd yn oed yn uwch nag ar gyfer cerdyn credyd.

Efallai y gofynnir i chi a oes gennych chi gerdyn siop neu a hoffech chi gael un wrth y til pan fyddwch yn talu am eich siopa.

Roeddynt yn arfer cael eu cynnig gyda gostyngiad ar eich pryniant cyntaf, ond mae cwmnïau wedi cytuno i beidio â chynnig bargeinion o fewn y saith diwrnod cyntaf, felly mae gennych chi amser i newid eich meddwl (gallwch ganslo’r cerdyn o fewn 14 diwrnod).

Ar ôl hynny, efallai y cynigir talebau neu ostyngiadau i chi – fel 10% o ostyngiad oddi ar bryniant am dri mis neu ostyngiadau i ddeiliaid cerdyn yn unig, neu ddanfon nwyddau am ddim pan brynwch ar-lein fel cymhellion i’ch annog i ddefnyddio’ch terfyn credyd.

Rhaid i chi fod o leiaf yn 18 oed i gael un. Fel gydag unrhyw gerdyn credyd, bydd yn rhaid i chi hefyd gael gwiriad credyd.

Ni ddylid drysu rhwng hyn a…

Byddwch yn ofalus i beidio â drysu cardiau siop gyda chardiau credyd sy’n gysylltiedig â siopau.

Er enghraifft Tesco, Sainsbury, John Lewis ac Marks & Spencer oll yn cynnig cerdyn credyd brand y siop y gellir ei ddefnyddio yn (yn union fel cerdyn credyd banc) unrhyw le ac nid yn y siop a enwir yn unig.

Ac nid yw cardiau siop yr un fath â chardiau gwobrwyo neu gardiau teyrngarwch.

Mae cardiau gwobrwyo - fel Nectar neu Tesco Clubcard – yn caniatáu ichi gasglu pwyntiau ar eich siopa y gallwch eu defnyddio wedyn i gael arian oddi ar eich bil neu i’w cyfnewid am nwyddau a gwasanaethau. Mae’r rhain i gyd yn fentrau marchnata i’ch annog chi i ddefnyddio eu siop, neu gerdyn, a gwario arian yn siopa naill ai gydag arian parod neu ar gredyd.

Manteision

  • Gostyngiadau a phethau am ddim. Efallai y gallwch gael gostyngiadau neu dalebau disgownt ar ôl y saith diwrnod cyntaf. Ond cofiwch, os nad ydych yn talu’ch bil i gyd, gallai’r llog gostio llawer mwy i chi na gwerth y gostyngiadau. Darllenwch fwy am hyn isod yn yr adran ar daliadau a ffioedd.
  • Gall fod yn fargen dda gyda’ch hoff siop. Yr unig adeg y dylech ystyried cael cerdyn siop yw os ydych yn gwario llawer o arian mewn siop benodol yn rheolaidd - a hyd yn oed wedyn, rhaid i chi fod mewn rheolaeth lawn o’ch arian. Peidiwch â chael eich temtio i orwario dim ond am fod y gostyngiadau neu’r talebau ar gael.

Anfanteision

  • Llog uwch os na fyddwch yn ad-dalu’r balans sy’n weddill yn llawn bob mis. Mae cardiau siop yn aml yn codi llog llawer uwch na cherdyn credyd arferol.
  • Gallwch ond defnyddio cardiau siop i dalu am bethau o fewn y gadwyn stryd fawr benodol honno.
  • Yn aml cânt eu gwerthu gan gynorthwywyr siop, nid arbenigwyr ariannol. Dylech gael gwybodaeth ac eglurhad digonol ar nodweddion y cerdyn cyn i chi arwyddo i’w gymryd. Ond efallai na fydd rhai cynorthwywyr gwerthu nwyddau wedi cael digon o hyfforddiant ar yr elfennau credyd. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, gofynnwch gwestiynau, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn arwyddo hyd nes i chi ddeall y drefn.

Taliadau a ffioedd

Astudiaeth achos

“Roeddwn i’n meddwl i mi gael bargen yn cael 10% oddi ar siwt gyda cherdyn siop – ond anghofiais i dalu’r bil, a gorfod talu hyd yn oed mwy mewn taliadau. Rwyf wedi’i dorri’n ddarnau bellach!”

Michael

Fel arfer mae cardiau siop yn codi cyfraddau llog llawer iawn uwch na chardiau credyd arferol.

Cymerwch olwg ar y Gyfradd Canran Flynyddol (APR) cyn arwyddo.

Bydd hyn yn eich helpu i gymharu’r gost â mathau eraill o fenthyca y gallech eu defnyddio – mae’r APR yn dangos cost pryniant ar ôl unrhyw gyfnod cychwynnol felly mae’n ffordd dda o gymharu cerdyn credyd â cherdyn siop, yn enwedig os nad ydych yn gymwys i gael cerdyn credyd 0%.

I osgoi talu llog, dylech bob amser geisio talu’ch bil i gyd bob mis.

Bydd eich datganiad yn dangos yr isafswm sydd yn rhaid i chi ei dalu, ond dylech bob amser geisio ad-dalu cymaint ag y gallwch, neu gallai gymryd amser hir iawn i chi glirio’r balans sy’n weddill a chostio’n ddrud i chi. Hefyd gall talu’r isafswm gael effaith negyddol ar eich statws credyd.

Ystyriwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i sicrhau na fyddwch fyth yn anghofio gwneud taliad.

Cyn i chi ymrwymo

Hyd yn oed os ydych yn hyderus y byddwch yn talu’r bil yn llawn bob mis, cyn i chi benderfynu cymryd cerdyn siop cymharwch ostyngiadau’r cerdyn siop gyda chardiau credyd arian yn ôl hefyd, sy’n cynnig arian yn ôl ym mhob siop.

Neu dewiswch gerdyn credyd 0% os y medrwch – ond gwiriwch fod y gyfradd 0% yn cynnwys pryniant hefyd yn ogystal â throsglwyddiadau balans.

Beth ddylwn ei wneud os wyf yn methu taliad?

Os ydych chi wedi methu taliadau eisoes ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu chi i ddatrys pa rai i’w talu gyntaf.

Canfyddwch gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?