Canllaw i gardiau siop

Byddwch yn ofalus. Dyna’r peth pwysicaf i’w wybod am gardiau siop. Gallant fod yn ddefnyddiol os ydych yn ddigon disgybledig i dalu’r cyfan yn ôl sy’n ddyledus gennych bob mis, ond os nad ydych gall hynny fod yn ddrud – felly gwiriwch a oes dewisiadau credyd eraill gwell.

Sut maent yn gweithio

Yn y bôn, mae cerdyn siop yn gerdyn credyd y gallwch ei ddefnyddio gydag un gadwyn neu grŵp stryd fawr. Fel gyda cherdyn credyd, gallwch chi ddefnyddio cerdyn siop i brynu pethau â chredyd a thalu’r bil ar ddiwedd y mis. Ac yn union fel cerdyn credyd, mae ffioedd a llog os na fyddwch yn talu isafswm y bil yn brydlon. Gall y rhain fod yn uwch o’u cymharu â rhai cardiau credyd.

Efallai y gofynnir i chi a oes gennych chi gerdyn siop neu a hoffech chi gael un wrth y til pan fyddwch yn talu am eich siopa. Cânt eu cynnig yn aml gyda gostyngiad cychwynnol sydd ar gael ar ôl y saith diwrnod cyntaf yn unig – efallai 10% oddi ar bryniadau am dri mis – a buddion ychwanegol fel talebau disgownt, gostyngiadau i ddeiliaid cerdyn yn unig, neu ddanfon am ddim pan fyddwch yn prynu ar-lein.

Rhaid i chi fod o leiaf 18 oed i gael un. Fel gydag unrhyw gerdyn credyd, bydd yn rhaid i chi hefyd gael gwiriad credyd.

Ni ddylid gamgymryd hyn am…

Byddwch yn ofalus i beidio â drysu cardiau siop gyda chardiau credyd sy’n gysylltiedig â siopau. Mae Tesco, Sainsbury, John Lewis, Marks & Spencer ac Asda oll yn cynnig cerdyn credyd brand y siop y gellir ei ddefnyddio yn unrhyw le ac nid yn y siop a enwir yn unig.

Ac nid yw cardiau siop yr un fath â chardiau gwobrwyo neu gardiau teyrngarwch. Mae cardiau gwobrwyo - fel Nectar neu Tesco Clubcard – yn caniatáu ichi gasglu pwyntiau ar eich siopa y gallwch eu defnyddio wedyn i gael arian oddi ar eich bil neu i’w cyfnewid am nwyddau a gwasanaethau.

Manteision

  • Gostyngiadau a phethau am ddim. Efallai y cewch ostyngiadau dechreuol neu achlysurol neu dalebau disgownt, ar ôl cyfnod cychwynnol o saith diwrnod fel arfer. Ond cofiwch, os nad ydych yn talu’ch bil i gyd, gallai’r llog gostio llawer mwy i chi na gwerth y gostyngiadau. Darllenwch fwy am hyn isod yn yr adran ar daliadau a ffioedd.
  • Gall fod yn fargen dda gyda’ch hoff siop. Yr unig adeg y dylech ystyried cael cerdyn siop yw os ydych yn gwario llawer o arian mewn siop benodol yn rheolaidd – a hyd yn oed wedyn, rhaid i chi fod mewn rheolaeth lawn o’ch arian. Dylech sicrhau trefniant i dalu bil eich cerdyn siop drwy Ddebyd Uniongyrchol fel y gallwch sicrhau na fyddwch yn anghofio taliad.

Anfanteision

  • Llog uchel os byddwch yn mynd i ddyled. Mae cardiau siop yn aml yn codi llog llawer uwch na cherdyn credyd ar gyfartaledd.
  • Gallwch ond defnyddio cardiau siop i dalu am bethau o fewn y gadwyn stryd fawr benodol honno.
  • Yn aml cânt eu gwerthu gan gynorthwywyr siop, nid arbenigwr ariannol. Dylech gael gwybodaeth ac eglurhad digonol ar nodweddion y cerdyn cyn i chi arwyddo i’w gymryd. Ond efallai na fydd rhai cynorthwywyr gwerthu nwyddau wedi cael digon o hyfforddiant ar yr elfennau credyd. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, gofynnwch gwestiynau, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn arwyddo hyd nes i chi ddeall y drefn.

Taliadau a ffioedd

Astudiaeth achos

“Roeddwn i’n meddwl i mi gael bargen yn cael 10% oddi ar siwt gyda cherdyn siop – ond anghofiais i dalu’r bil, a gorfod talu hyd yn oed mwy mewn taliadau. Rwyf wedi’i dorri’n ddarnau bellach!”

Michael

Fel arfer mae cardiau siop yn codi cyfraddau llog llawer iawn uwch na chardiau credyd arferol. Cymerwch olwg ar y Gyfradd Canran Flynyddol (APR) cyn arwyddo. Bydd hyn o gymorth i chi gymharu’r gost â ffyrdd eraill y gallech chi fenthyca, yn ddibynnol ar sut fyddwch chi’n defnyddio’r cerdyn.

I osgoi talu llog, dylech bob amser geisio talu’ch bil i gyd bob mis. Bydd eich cyfriflen yn dangos yr isafswm y cewch dalu. Ond os talwch yr isafswm yn unig bob tro, byddwch yn cymryd mwy o amser i dalu’r balans sy’n weddill ar eich cerdyn.

Cyn i chi ymrwymo

Hyd yn oed os ydych yn hyderus y byddwch yn talu’r bil yn llawn bob mis, cyn ichi benderfynu cymryd cerdyn siop cymharwch ostyngiadau’r cerdyn siop gyda chardiau credyd arian yn ôl hefyd, sy’n cynnig arian yn ôl ym mhob siop.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?