Cardiau tâl

Mae cardiau tâl yn debyg i gardiau credyd, gan eich bod yn prynu rhywbeth yn awr ac yn talu amdano yn nes ymlaen – ond y gwahaniaeth mawr yw bod yn rhaid i chi ei dalu’n ôl yn llawn bob mis. Fel arfer, mae’r cardiau hyn ar gyfer pobl ag incwm uchel, neu i roi pethau gyfrif y cwmni. Maent yn cynnwys manteision ychwanegol, ond mae rhai pethau y dylech eu gwybod.

Sut maent yn gweithio

Paratowch!

Ni dderbynnir cardiau tâl ym mhob man, felly cadwch gerdyn credyd neu ddebyd wrth law ar gyfer gwrthodiadau annisgwyl.

Mwy na thebyg eich bod wedi clywed am gardiau American Express – Amex yw darparwr mwyaf adnabyddus cardiau tâl yn y DU, ond mae banciau hefyd yn eu darparu. Mae American Express hefyd yn cyhoeddi cardiau credyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn yr ydych yn ei gymryd.

Y gwahaniaeth allweddol rhwng cardiau tâl a chardiau credyd yw eich bod yn gorfod talu’r arian rydych yn ei wario arnynt ar ddiwedd y mis. Ni allwch roi taliadau ar fil i’w talu yn ôl rai misoedd yn ddiweddarach. Os na fyddwch yn talu’ch bil, byddwch yn wynebu llog a ffi, a gallai eich cerdyn gael ei ganslo.

Mae llawer o gardiau credyd busnes a chardiau credyd premiwm mewn gwirionedd yn gardiau tâl. Os hoffech gael cerdyn tâl personol, yn aml mae’n rhaid eich bod yn ennill dros derfyn penodol a bennwyd gan ddarparwr y cerdyn a bod gennych statws credyd da iawn. Caiff rhai cardiau eu cynnig i gwsmeriaid sydd â sgôr credyd da yn unig, er enghraifft, cerdyn aur neu blatinwm yn hytrach nag un safonol.

Manteision

  • Nid ydych yn talu llog ar unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyg gyda cherdyn tâl – ond ni fyddech gyda cherdyn credyd chwaith pe byddech yn ei dalu ar ddiwedd y mis bob amser, ac eithrio codi arian parod.
  • Mae digon o fanteision gyda’r cardiau mwy cyfyngedig (er bod rhai cardiau sylfaenol iawn hefyd). Efallai y cewch ostyngiad neu gynlluniau gwobr, gwasanaethau concierge, yswiriant teithio, yswiriant torri i lawr neu hyd yn oed mynediad i lolfeydd maes awyr cyfyngedig. Fel arfer mae’r cerdyn sylfaenol yn rhad ac am ddim ac yn cael ei gynnig fel dewis amgen i’r cerdyn arferol, felly rydych yn talu am y ffafriaeth ychwanegol yn unig. Os nad ydych yn dymuno cael yr elfennau ffafriol hyn, gofynnwch iddynt a ydynt yn cynnig cerdyn sylfaenol yn unig, heb ffi flynyddol.
  • Yn aml, mae ganddynt derfyn gwariant uwch, neu ddim cyfyngiad o gwbl felly gallwch yn aml wneud pryniadau mawr heb boeni a fydd y cerdyn yn ddigon.

Anfanteision

  • Ni allwch fenthyg am fwy na mis. Rhaid i chi ad-dalu’r bil yn llawn, ar eich dyddiad ad-dalu – nid yw’r dewis gennych i dalu rhan ohono’n unig, fel y byddech gyda cherdyn credyd.
  • Os na fyddwch yn talu eich bil, rydych mewn trafferth. Mae’r ffioedd am dalu’n hwyr yn debygol o fod yn llawer mwy na’r llog ar ddyled cerdyn credyd, ac os ydych yn droseddwr mynych gallai eich cerdyn gael ei ganslo.
  • Mae ffi blynyddol ar gyfer rhai cardiau tâl, a allai fod yn £100 neu fwy.
  • Ni dderbynnir hwy ym mhob man. Mae hyd yn oed rhai cadwyni stryd fawr yn gwrthod derbyn American Express neu gardiau tâl eraill.

Ffioedd a thaliadau

Mae ffioedd cyfrif blynyddol yn dibynnu ar y cerdyn. Efallai y byddant am ddim, neu efallai y byddant yn gannoedd o bunnoedd. Fel arfer, mae manteision yn ogystal â’r ffioedd uchel, fel mynediad i lolfeydd meysydd awyr neu yswiriant teithio am ddim.

Mae ffioedd taliadau hwyr fel arfer yn gyfandaliad o tua £15, y byddwch yn ei dalu bob mis y byddwch yn methu â thalu eich bil erbyn y dyddiad cau. Ar ben hynny, byddwch yn talu llog ar y balans ar gyfradd gosb. Gallai fod yn llawer uwch na chyfradd gyfartalog cardiau credyd – dwywaith cymaint mewn rhai achosion, hyd yn oed.

Er enghraifft, os oedd gennych falans o £1,000 ar eich cerdyn credyd, efallai y byddwch yn talu tua £12 mewn llog dros fis. Gyda cherdyn tâl, gallai hynny gostio’r ffi hwyr yn ogystal â dwbl y llog i chi – cyfanswm o £39.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?