Cardiau tâl

Mae cardiau tâl a chardiau credyd yn debyg, ond nid yr un fath. Felly os nad ydych chi’n siŵr os mai cerdyn credyd neu gerdyn tâl yw’r gorau i chi, dyma fanteision ac anfanteision cael cerdyn tâl cyn i chi ddod i benderfyniad.

Beth yw cerdyn tâl?

Mae cardiau tâl yn debyg i gardiau credyd, gan eich bod yn prynu rhywbeth yn awr ac yn talu amdano yn nes ymlaen – ond y gwahaniaeth mawr yw bod yn rhaid i chi ei dalu’n ôl yn llawn bob mis. Gallant gynnwys manteision ychwanegol, ond mae rhai pethau y dylech eu gwybod cyn i chi gofrestru ar gyfer un.

Sut mae cardiau tâl yn gweithio

Paratowch!

Ni dderbynnir cardiau tâl ym mhob man, felly cadwch gerdyn credyd neu ddebyd wrth law ar gyfer gwrthodiadau annisgwyl.

Mwy na thebyg eich bod wedi clywed am gardiau American Express – Amex yw darparwr mwyaf adnabyddus cardiau tâl yn y DU, ond mae banciau hefyd yn eu darparu. Mae American Express hefyd yn cyhoeddi cardiau credyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn yr ydych yn ei gymryd.

Y gwahaniaeth allweddol rhwng cardiau tâl a chardiau credyd yw eich bod yn gorfod talu’r arian rydych yn ei wario arnynt ar ddiwedd y mis. Ni allwch roi taliadau ar fil i’w talu yn ôl rai misoedd yn ddiweddarach. Os na fyddwch yn ad-dalu’n llawn byddwch yn wynebu llog a thaliadau eraill, a gallai eich cerdyn gael ei ganslo.

Mae llawer o gardiau credyd busnes a chardiau credyd premiwm mewn gwirionedd yn gardiau tâl. Os hoffech gael cerdyn tâl personol, yn aml mae’n rhaid eich bod yn ennill dros swm penodol a bod gennych statws credyd da. Caiff rhai cardiau eu cynnig i gwsmeriaid sydd â statws credyd da iawn yn unig, er enghraifft, cerdyn aur neu blatinwm yn hytrach nag un safonol.

Manteision cardiau tâl

  • Nid ydych yn talu llog ar unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyg gyda cherdyn tâl – ond ni fyddech gyda cherdyn credyd chwaith pe byddech yn ei dalu ar ddiwedd y mis bob amser (ac nad ydych chi’n ei ddefnyddio i godi arian parod).
  • Mae digon o fanteision gyda’r cardiau mwy cyfyngedig, er bod rhai cardiau sylfaenol iawn hefyd heb unrhyw fanteision. Efallai y cewch ostyngiad neu gynlluniau gwobr, gwasanaethau concierge, yswiriant teithio, yswiriant torri i lawr neu hyd yn oed mynediad i lolfeydd maes awyr cyfyngedig, yn gyfnewid am ffi flynyddol. Os nad ydych yn dymuno cael yr elfennau ffafriol hyn, gofynnwch iddynt a ydynt yn cynnig cerdyn sylfaenol yn unig, heb ffi flynyddol.
  • Yn aml, mae ganddynt derfyn gwariant uwch, neu ddim cyfyngiad o gwbl felly gallwch yn aml wneud pryniadau mawr heb boeni a fydd y cerdyn yn ddigon – ond gwnewch yn siŵr y gallwch fforddio ad-dalu’n llawn ar ddiwedd y mis.

Anfanteision cardiau tâl

  • Ni allwch fenthyg am fwy na mis. Rhaid i chi ad-dalu’r bil yn llawn, erbyn y dyddiad ad-dalu a nodir ar y fantolen – nid yw’r dewis gennych i dalu rhan ohono’n unig, fel y byddech gyda cherdyn credyd.
  • Os na fyddwch yn talu eich bil, rydych mewn trafferth. Mae’r ffioedd am dalu’n hwyr yn debygol o fod yn llawer mwy na’r llog ar ddyled cerdyn credyd, ac os ydych yn droseddwr mynych gallai eich cerdyn gael ei ganslo.
  • Mae ffi flynyddol ar gyfer y rhan fwyaf o gardiau tâl, a allai fod yn £100 neu fwy.
  • Ni dderbynnir hwy ym mhob man. Mae hyd yn oed rhai cadwyni stryd fawr yn gwrthod derbyn American Express neu gardiau tâl eraill.

Ffioedd a thaliadau

Mae ffioedd cyfrif blynyddol yn dibynnu ar y cerdyn.

Efallai y byddant am ddim, neu efallai y byddant yn gannoedd o bunnoedd. Efallai y byddwch yn gallu dewis cael cerdyn ‘sylfaenol’, heb ffi, ond yn fwy na thebyg ni fyddwch yn cael unrhyw rai o’r manteision na fuddion.

Mae ffioedd taliadau hwyr fel arfer yn gyfandaliad o tua £15, y byddwch yn ei dalu bob mis y byddwch yn methu â thalu eich bil erbyn y dyddiad cau.

Ar ben hynny, byddwch yn talu llog ar y balans nes bydd wedi ei ad-dalu.

Mae’r gyfradd llog yn debygol o fod yn llawer uwch nag ar gyfer cerdyn credyd cyfartalog – dwywaith cymaint mewn rhai achosion, hyd yn oed.

Gyda cherdyn tâl, gallai hynny gostio’r ffi hwyr yn ogystal â dwbl y llog i chi, cyfanswm o tua £39.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?