Cefnogaeth ariannol i ofalwyr ifanc

Gall edrych ar ôl aelod o’ch teulu gydag anabledd, salwch, cyflwr iechyd meddwl, neu broblem â chyffuriau neu alcohol fod yn ymrwymiad anferthol. Yn ffodus mae cefnogaeth ariannol ar gael, a gwasanaethau cefnogol i roi cymorth i ysgwyddo’r baich.

Pa dasgau mae gofalwyr ifanc yn ei wneud?

Fe allech fod mewn sefyllfa o fod yn gwneud gwaith o amgylch y cartref, glanhau neu goginio prydau bwyd ar gyfer eich perthynas neu roi cymorth iddynt gyda thasgau ymarferol, megis symud o un lle i’r llall, ymolchi neu wisgo yn y boreau.

Gall hyn fod yn hen ddigon anodd, ond beth petaech hefyd mewn sefyllfa o fod yn rheoli arian y teulu, neu orfod gadael coleg neu brifysgol er mwyn talu am y gofal sydd ei angen arnynt?

Pa fath o gefnogaeth ariannol sydd ar gael i ofalwyr ifanc?

Mae’r llywodraeth yn cynnig dau fath o gefnogaeth ariannol i ofalwyr ifanc

Lwfans Gofalwr

Awgrym da

Cyn gwneud cais am Lwfans Gofalwr, mae’n syniad da cael gair gyda’r person yr ydych yn gofalu amdano, oherwydd gall effeithio ar eu budd-daliadau.

Caiff Lwfans Gofalwr ei dalu ar gyfradd safonol o £66 yr wythnos.

Rydych yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr:

  • Os ydych yn 16 neu’n hŷn
  • Byddwch yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun
  • Ddim mewn addysg amser llawn neu ddim yn ennill mwy na £118 yr wythnos net.

Gwiriwch gyda’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth i weld a ydych yn gymwys am Lwfans Gofalwr.

Ymgeisiwch am Lwfans Gofalwr ar y wefan GOV.UK.

Os ydych yn byw yn yr Alban, bydd gofalwyr hefyd yn cael dau daliad atodol o £226 y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth yr Alban.

Premiwm Gofalwr

Mae’r premiwm gofalwr yn daliad ychwanegol o hyd at £36 yr wythnos y gellir weithiau ei ychwanegu at gyfrifiad o rai budd-daliadau eraill a dderbyniwch ar ben eich Lwfans Gofalwr, megis Cefnogaeth Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai, neu Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn hawlio unrhyw un o’r rhain eisoes, fe ddylech adael i’r bobl berthnasol wybod eich bod wedi cael Lwfans Gofalwr fel y gallant ychwanegu’r premiwm gofalwr i’ch taliad.

Fe gewch eu manylion cyswllt ar unrhyw lythyr maent wedi ei yrru atoch.

Os mai ond newydd glywed am y premiwm gofalwr ydych chi ac yn cael y Lwfans Gofalwr eisoes, gall budd-daliadau gael eu hôl-ddyddio.

Mae’r budd-daliadau hyn yn seiliedig ar brawf modd, felly bydd eich cymhwysedd yn dibynnu ar eich incwm a’ch cynilion.

Mathau eraill o gefnogaeth i ofalwyr ifanc

Wyddoch chi?

Mae’r grŵp ymgyrchu, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, yn credu bod hyd at 700,000 o blant a phobl ifanc yn gofalu am aelodau o’r teulu yn y DU.

Mae nifer o fathau eraill o gefnogaeth ariannol ac ymarferol ar gael i ofalwyr ifanc, ond yn gyntaf rhaid i chi gael asesiad gofalwr. Dyma gyfle i chi gael sgwrs gyda gweithiwr cymdeithasol a dweud wrthynt pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch gyda’ch gwaith gofal.

Os ydych yn iau na 16 gallwch ofyn am asesiad gofalwr y tro nesaf y bydd y person yr ydych yn gofalu amdano yn cael eu hasesiad personol nhw. Os ydych yn hŷn na 16 cewch ofyn i’ch awdurdod lleol gwblhau asesiad ar unrhyw adeg.

Sut i wneud cais am asesiad gofalwr

Os ydych yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, bydd angen i chi siarad gydag adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol sy’n gyfrifol am y person yr ydych yn gofalu amdano.

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, bydd angen i chi siarad gydag Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol y person yr ydych yn gofalu amdano.

Pwy arall all roi cymorth?

Wyddoch chi?

Gallwch siarad gyda chynghorydd llinell gymorth Carers Direct ar 0300 123 1053 os hoffech gael cymorth i ddod o hyd i gefnogaeth yn lleol.

Nid yw’n hawdd bod yn ofalwr ifanc a dim ond un o’r heriau yw arian. Mae’n bosib y bydd ffynonellau eraill o help ariannol ar gael o gronfeydd elusennol. Ewch i Turn2Us - efallai gallan nhw eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliad o’r fath.

Os ydych yn teimlo bod eich rôl fel gofalwr yn cael effaith ar eich addysg a’ch gwaith ysgol neu os yw’n gwneud i chi deimlo’n bryderus neu’n anhapus, fe ddylech siarad efo rhywun am hyn. Mae llawer iawn o bobl fyddai’n fwy na pharod i wrando ac i roi cymorth i chi ysgwyddo’r cyfrifoldebau o fod yn ofalwr ifanc.

Gallwch roi cychwyn arni yn agos at eich cartref, gydag aelod o’r teulu neu ffrind sydd eisoes yn ymwybodol o’r sefyllfa, neu hyd yn oed eich meddyg lleol. Yna mae yna sefydliadau sydd wedi cael eu sefydlu’n benodol i gynnig cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc, megis:

Cewch ragor o wybodaeth am wasanaethau gofalwyr yn eich ardal ar wefan NHS Choices.

Adnoddau gwybodaeth eraill

Mae llawer iawn o gymorth a chyngor ar gael i ofalwyr ifanc ar bob agwedd o ofal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?