Budd-daliadau a hawliau anabledd i blant

Os oes gan eich plentyn anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ar eu cyfer yn ogystal â cymorth ariannol arall. Mae’r dudalen hon yn egluro rhagor am y budd-daliadau a hawliau anabledd y gallai’ch plentyn fod yn gymwys i’w cael a sut i’w hawlio.

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn daliad rheolaidd i helpu gyda chostau ychwanegol bywyd bob dydd neu symudedd yn sgil cyflwr iechyd hirdymor neu anabledd eich plentyn.

Nid yw’n destun prawf modd. Golyga hynny gallech hawlio’r budd-dal ar gyfer eich plentyn waeth beth yw eich incwm neu faint o gynilion sydd gennych chi.

Ar gyfer pwy mae e?

Plant rhwng tri mis ac 16 oed sydd angen rhagor o help gyda thasg bob dydd, neu

Blant rhwng tair ac 16 oed sydd angen help gyda’u symudedd (symud o gwmpas).

Faint ydyw?

Gallech gael rhwng £23.60 a £151.40 yr wythnos, yn ddibynnol ar anghenion eich plentyn.

Sut i hawlio?

Hawliwch ar-lein ar wefan GOV.UK.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Byw i’r Anabl.

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Beth yw PIP?

Mae DLA wedi ei ddisodli gan Daliad Annibyniaeth Bersonol ar gyfer pobl 16 i 64 oed.

Mae’n daliad sy’n helpu gyda chostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â bod yn anabl neu fod â chyflwr iechyd hirdymor.

Nid yw’n destun prawf modd. Golyga hynny gallech hawlio’r budd-dal ar gyfer eich plentyn pan fydd yn cyrraedd 16 oed, waeth beth yw eich incwm neu faint o gynilion sydd gennych chi.

Ar gyfer pwy mae e?

Pobl o’r oedran 16 i 64 sydd angen help gyda thasgau bob dydd neu symudedd (symud o gwmpas).

Os yw eich plentyn yn 16 oed neu’n hŷn ac rydych yn cyflwyno hawliad newydd am gymorth gyda chostau ychwanegol anabledd, bydd angen i chi hawlio PIP.

Os yw’ch plentyn yn cael DLA eisoes, cewch eich gwahodd i gyflwyno hawliad newydd am PIP pan fydd yn cyrraedd 16 oed.

Faint ydyw?

Gallech gael rhwng £23.60 a £151.40 yr wythnos, yn ddibynnol ar anghenion eich plentyn.

Sut i hawlio?

Ffoniwch y llinell hawlio PIP ar 0800 917 2222 neu ffôn testun ar 0800 917 7777.

Rhagor o wybodaeth ynffurfio: GOV.UK – Taliad Annibyniaeth Personol.
Rhagor o wybodaeth am PIP yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect.

Help gyda chostau tai os oes gan eich plentyn anabledd

Budd-dal Tai

Ar gyfer pwy mae e?

Cartref sy’n talu rhent. Gallai mwy o’ch rhent gael ei dalu os bydd gan rywun yn eich cartref anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor.

Caiff Budd-dal Tai ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith/ Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau leol neu swyddfa’r cyngor lleol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Budd-dal Tai.

Help gyda’r Dreth Gyngor

Ar gyfer pwy mae e?

Yr unigolyn sy’n gyfrifol am dalu’r Dreth Gyngor. Gallai mwy o’ch rhent gael ei dalu os bydd gan blentyn yn eich cartref anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor.

Erbyn hyn mae Budd-dal Treth Gyngor wedi’i ddisodli gan gynlluniau Gostyngiad y Dreth Gyngor a drefnir gan gynghorau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Sut i hawlio?

Yn Lloegr cysylltwch â’ch cyngor lleol er mwyn gwneud cais am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Yn yr Albancysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Yng Nghymru cysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Rhagor o wybodaeth: Gwefan eich cyngor lleol.

Taliad Tywydd Oer

Ar gyfer pwy mae e?

O bosib gallech gael taliad Tywydd Oer i helpu gyda chostau gwresogi’r cartref os oes gan eich plentyn gyflwr iechyd hir dymor neu anabledd a’ch bod yn cael un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.

Sut i hawlio?

Nid oes angen i chi wneud cais. Os ydych yn gymwys i gael Taliad Tywydd Oer, byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig ar ôl i’r tymheredd yn eich ardal ostwng islaw 0°C am saith diwrnod yn olynol neu fwy.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Taliad Tywydd Oer.

Credyd Treth Plant os oes gan eich plentyn anabledd

Ar gyfer pwy mae e?

Unrhyw un â chyfrifoldeb am blentyn sydd fel arfer yn byw gydag ef neu hi. Mae faint fyddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Os oes gan eich plentyn anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gallech fod yn gymwys i gael premiwm anabledd ychwanegol ar ei gyfer ef neu hi.

Caiff Credyd Treth Plant ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Newidiadau i Gredyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol

O fis Ebrill 2017, bydd newidiadau o ran pwy all hawlio Credydau Treth Plant a Chredyd Cynhwysol, gan gyfyngu’r cymorth i’r ddau blentyn cyntaf.

Fodd bynnag, mae pob plentyn anabl wedi eu diogelu. Felly os gwnewch hawliad ar ôl y dyddiad hwn, byddwch yn parhau i fedru cael y premiwm anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os oes gennych chi fwy na dau blentyn eisoes ac yn cael Credydau Treth Plant neu Gredyd Cynhwysol, ni chewch eich effeithio gan y newidiadau.

Sut i hawlio?

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Defnyddiwch y gyfrifiannell credydau treth ar wefan Cyllid a Thollau EM er mwyn canfod a ydych yn gymwys a chael syniad bras ynghylch faint y gallech fod â hawl iddo.

Cymorth i symud o gwmpas – Cynlluniau Motability a Bathodyn Glas

Cynllun Motability

Ar gyfer pwy mae e?

Pobl sy’n derbyn elfen symudedd gyfradd uwch y Lwfans Byw i’r Anabl neu’r Taliad Annibyniaeth Personol – gall y cynllun ddarparu car, cadair olwyn fodur neu sgwter.

Sut i hawlio?

Ffoniwch Motability ar 0300 456 4566.

Rhagor o wybodaeth cael gwybod mwy ar wefan Motability.

Y Cynllun Bathodyn Glas

Ar gyfer pwy mae e?

Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn helpu’r rhai sydd ag anawsterau symudedd difrifol, sydd yn ei chael hi’n anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i barcio’n agos i’w cyrchfan. Mae taliadau a rheolau ar gyfer y cynllun Bathodyn Glas yn amrywio ledled y DU.

Sut i hawlio? Ymgeisiwch ar-lein ar wefan GOV.UK neu cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Y Cynllun Bathodyn Glas.

Budd-daliadau os ydych chi’n ofalwr

Cymhorthdal Incwm

Ar gyfer pwy mae e?

Rhieni na allant weithio gan eu bod yn gofalu am blentyn anabl.

Caiff Cymhorthdal Incwm ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Cymhorthdal Incwm.

Lwfans Gofalwr

Ar gyfer pwy mae e?

Os ydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am blentyn sy’n derbyn cydran gofal canolig neu uwch y Lwfans Byw i’r Anabl.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Gofalwr.

Os ydych yn byw yn yr Alban, bydd gofalwyr hefyd yn cael taliad atodol o £221 y flwyddyn. Caiff ei dalu fel dau daliad.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth yr Albanopens in new window.

Help wrth hawlio budd-daliadau anabledd ar gyfer eich plentyn

Gair i gall

Ar hyn o bryd mae dros £16 biliwn o gredydau treth a budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd sydd ddim yn cael eu hawlio bob blwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr, hawliwch – efallai y bydd yr hyn y gallech ei gael yn eich synnu.

Source: Cyngor ar Bopeth

Mae budd-daliadau anabledd yma i’ch helpu chi. Fodd bynnag, gall canfod a yw’ch plentyn yn gymwys a’r gwaith o gwblhau’r ffurflenni fod yn gymhleth.

Os ydych yn hawlio DLA neu PIP ar gyfer eich plentyn, bydd angen cynnal asesiad meddygol arno ef neu hi fel rhan o’r broses hawlio.

I gael cymorth a chyngor arbenigol am ddim, ffoniwch y llinellau cymorth hyn er mwyn siarad â chynghorydd. Tra mae’r system budd-daliadau anabledd yn cael ei diwygio, mae’n arbennig o bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cael cymorth arbenigol os yw ei angen arnoch.

  • Llinell Gymorth Budd-daliadau Anabledd: 03457 123 456
  • Llinell Gymorth Cyswllt Teulu: 0808 808 3555
  • Rhowch eich cod post ar wefan Citizens Advicei ddod o hyd i’ch canolfan leol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?