Budd-daliadau a hawliau anabledd i blant

Os oes gan eich plentyn anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ar eu cyfer yn ogystal â cymorth ariannol arall. Mae’r dudalen hon yn egluro rhagor am y budd-daliadau a hawliau anabledd y gallai’ch plentyn fod yn gymwys i’w cael a sut i’w hawlio.

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn daliad rheolaidd i helpu gyda chostau ychwanegol bywyd bob dydd neu symudedd yn sgil cyflwr iechyd hirdymor neu anabledd eich plentyn.

Nid yw’n destun prawf modd. Golyga hynny gallech hawlio’r budd-dal ar gyfer eich plentyn waeth beth yw eich incwm neu faint o gynilion sydd gennych chi.

Ar gyfer pwy mae e?

Plant rhwng tri mis ac 16 oed sydd angen rhagor o help gyda thasg bob dydd, neu

Blant rhwng tair ac 16 oed sydd angen help gyda’u symudedd (symud o gwmpas).

Faint ydyw?

Gallech gael rhwng £23.70 a £152.15 yr wythnos, yn ddibynnol ar anghenion eich plentyn.

Sut i hawlio?

Hawliwch ar-lein ar wefan GOV.UK.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Byw i’r Anabl.

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Beth yw PIP?

Mae DLA wedi ei ddisodli gan Daliad Annibyniaeth Bersonol ar gyfer pobl dros 16 ac o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae’n daliad sy’n helpu gyda chostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â bod yn anabl neu fod â chyflwr iechyd hirdymor.

Nid yw’n destun prawf modd.

Golyga hynny gallech hawlio’r budd-dal ar gyfer eich plentyn pan fydd yn cyrraedd 16 oed, waeth beth yw eich incwm neu faint o gynilion sydd gennych chi.

Ar gyfer pwy mae e?

Pobl dros 16 ac o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth sydd angen help gyda thasgau bob dydd neu symudedd (symud o gwmpas).

Os yw eich plentyn yn 16 oed neu’n hŷn ac rydych yn cyflwyno hawliad newydd am gymorth gyda chostau ychwanegol anabledd, bydd angen i chi hawlio PIP.

Os yw’ch plentyn yn cael DLA eisoes, cewch eich gwahodd i gyflwyno hawliad newydd am PIP pan fydd yn cyrraedd 16 oed.

Faint ydyw?

Gallech gael rhwng £23.70 a £152.15 yr wythnos, yn ddibynnol ar anghenion eich plentyn.

Sut i hawlio?

Ffoniwch y llinell hawlio PIP ar 0800 917 2222 neu ffôn testun ar 0800 917 7777.

Rhagor o wybodaeth am PIP yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect.

Help gyda chostau tai os oes gan eich plentyn anabledd

Elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol

Ar gyfer pwy mae e?

Gallai mwy o’ch rhent gael ei gwmpasu os oes gan blentyn yn eich cartref anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir.

Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli Budd-dal Tai fel cymorth os ydych ar incwm isel ac angen help i dalu’ch rhent neu forgais, efallai y gallwch hawlio elfen costau tai Credyd Cynhwysol

Os ydych chi eisoes yn cael Budd-dal Tai, gwiriwch â’ch cyngor lleol i weld a ellir talu mwy o’ch rhent.

Cefnogaeth ar gyfer llog morgais

Os ydych chi’n berchennog tŷ, ac yn cael rhai budd-daliadau prawf modd, gan gynnwys Credyd Cynhwysol efallai y gallwch wneud cais am gymorth ar gyfer llog morgais, a delir fel benthyciad.

Darganfyddwch fwy am Gymorth i Fudd Morgais yn ein canllaw.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith/ Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau leol neu swyddfa’r cyngor lleol. Gwnewch gais ar-lein yn GOV.UK.

Help gyda Threth Cyngor

Ar gyfer pwy mae e?

Yr unigolyn sy’n gyfrifol am dalu’r Dreth Cyngor. Gallai mwy o’ch rhent gael ei dalu os bydd gan blentyn yn eich cartref anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor.

Erbyn hyn mae Budd-dal Treth Cyngor wedi’i ddisodli gan gynlluniau Gostyngiad y Dreth Cyngor a drefnir gan gynghorau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Sut i hawlio?

Yn Lloegr cysylltwch â’ch cyngor lleol er mwyn gwneud cais am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Cyngor.

Yn yr Albancysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Cyngor.

Yng Nghymru cysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am ei gynllun Gostyngiad y Dreth Cyngor.

Gostyngiad ardrethi yng Ngogledd Iwerddon

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ardrethi yn housingadviceni.org/rate-reliefand-housing-benefit-rates

Taliad Tywydd Oer

Ar gyfer pwy mae e?

O bosib gallech gael taliad Tywydd Oer i helpu gyda chostau gwresogi’r cartref os oes gan eich plentyn gyflwr iechyd hir dymor neu anabledd a’ch bod yn cael un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Cynhwysol
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Pensiwn

Sut i hawlio?

Nid oes angen i chi wneud cais. Os ydych yn gymwys i gael Taliad Tywydd Oer, byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig ar ôl i’r tymheredd yn eich ardal ostwng islaw 0°C am saith diwrnod yn olynol neu fwy.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Taliad Tywydd Oer.

Credyd Treth Plant os oes gan eich plentyn anabledd

Ar gyfer pwy mae e?

Os ydych angen help ychwanegol gyda chostau magu plant, dim ond os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith y gallwch wneud cais newydd am Gredyd Treth Plant.

Os nad ydych, bydd yn rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Os ydych chi eisoes yn cael Credyd Treth Plant a bod eich plentyn yn datblygu cyflwr iechyd neu anabledd tymor hir, efallai y gallwch hawlio premiwm anabl ychwanegol ar eu cyfer.

Yn dibynnu ar gyflwr eich plentyn a’r gefnogaeth maent ei hangen, fe allech chi gael rhwng £3,435 a £4,825 y flwyddyn (2021-22) fel rhan o’ch taliad Credyd Treth Plant.

Darganfyddwch fwy am Gredyd Treth Plant ar wefan GOV.UK

Credyd Cynhwysol os oes gan eich plentyn gyflwr iechyd neu anabledd tymor hir

Os ydych yn gwneud cais newydd am help gyda chostau magu plentyn sâl neu anabl ac nad ydych yn gymwys i gael Credyd Treth Plant, bydd yn rhaid i chi nawr wneud cais am yr Elfen Plentyn o Gredyd Cynhwysol a’r Ychwanegiad plentyn anabl.

Yn dibynnu ar gyflwr eich plentyn a’r gefnogaeth maent ei hangen, fe allech chi gael rhwng £128.89 a £402.41 y mis (2021-22) fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio elfen gofalwr Credyd Cynhwysol os ydych yn treulio llawer o amser yn gofalu am eich plentyn.

Y rheol dau blentyn

Fel arfer mae cymorth Credyd Treth Plant neu Gredyd Cynhwysol wedi’i gyfyngu i’r ddau blentyn cyntaf os cafodd unrhyw un eu geni ar ôl 06 Ebrill 2017. Fodd bynnag, mae pob plentyn anabl yn cael eu diogelu.

Felly os gwnewch gais newydd byddwch yn dal i allu cael y premiwm anabl neu’r ychwanegiad plentyn anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n sâl neu’n anabl.

Cymorth i symud o gwmpas – Cynlluniau Motability a Bathodyn Glas

Cynllun Motability

Ar gyfer pwy mae e?

Pobl sy’n derbyn elfen symudedd gyfradd uwch y Lwfans Byw i’r Anabl neu’r Taliad Annibyniaeth Personol – gall y cynllun ddarparu car, cadair olwyn fodur neu sgwter.

Sut i hawlio?

Ffoniwch Motability ar 0300 456 4566.

Rhagor o wybodaeth cael gwybod mwy ar wefan Motability.

Y Cynllun Bathodyn Glas

Ar gyfer pwy mae e?

Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn helpu’r rhai sydd ag anawsterau symudedd difrifol, sydd yn ei chael hi’n anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i barcio’n agos i’w cyrchfan. Mae taliadau a rheolau ar gyfer y cynllun Bathodyn Glas yn amrywio ledled y DU.

Sut i hawlio?

Ymgeisiwch ar-lein ar wefan GOV.UK neu cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Y Cynllun Bathodyn Glas.

Budd-daliadau os ydych chi’n ofalwr

Cymhorthdal Incwm

Ar gyfer pwy mae e?

Rhieni na allant weithio gan eu bod yn gofalu am blentyn anabl.

Caiff Cymhorthdal Incwm ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Cymhorthdal Incwm.

Lwfans Gofalwr

Ar gyfer pwy mae e?

Os ydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am blentyn sy’n derbyn cydran gofal canolig neu uwch o Lwfans Byw i’r Anabl neu’r elfen bywyd bob dydd o PIP os ydynt dros 16 oed.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Gofalwr.

Os ydych yn byw yn yr Alban, bydd gofalwyr hefyd yn cael taliad atodol o £221 y flwyddyn. Caiff ei dalu fel dau daliad.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth yr Albanopens in new window.

Sut i hawlio?

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Help wrth hawlio budd-daliadau anabledd ar gyfer eich plentyn

Gair i gall

Ar hyn o bryd mae dros £16 biliwn o gredydau treth a budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd sydd ddim yn cael eu hawlio bob blwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr, hawliwch – efallai y bydd yr hyn y gallech ei gael yn eich synnu.

Source: Cyngor ar Bopeth

Mae budd-daliadau anabledd yma i’ch helpu chi. Fodd bynnag, gall canfod a yw’ch plentyn yn gymwys a’r gwaith o gwblhau’r ffurflenni fod yn gymhleth.

Os ydych yn hawlio DLA neu PIP ar gyfer eich plentyn, bydd angen cynnal asesiad meddygol arno ef neu hi fel rhan o’r broses hawlio.

I gael cymorth a chyngor arbenigol am ddim, ffoniwch y llinellau cymorth hyn er mwyn siarad â chynghorydd. Tra mae’r system budd-daliadau anabledd yn cael ei diwygio, mae’n arbennig o bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cael cymorth arbenigol os yw ei angen arnoch.

  • Llinell Gymorth Budd-daliadau Anabledd: 0800 121 460
  • Llinell Gymorth Cyswllt Teulu: 0808 808 3555
  • Rhowch eich cod post ar wefan Citizens Advicei ddod o hyd i’ch canolfan leol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?