Cefnogaeth ariannol os oes gennych chi neu’ch plentyn anabledd

Os oes gennych chi neu eich plentyn anabledd, efallai fod cefnogaeth ariannol ar gael gan y wladwriaeth i’ch helpu. Ond nid yw’n cael ei dalu’n awtomatig – felly i osgoi bod ar eich colled, hawliwch cyn gynted ag yr ydych yn meddwl eich bod yn gymwys.

Newidiadau i fudd-daliadau anabledd

Mae’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn cael ei ddisodli’n raddol gan fudd-dal newydd, sef y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

  • Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ac yn hawlydd newydd, ac rydych rhwng 16 a 64 oed, bydd angen ichi hawlio’r Taliad Annibyniaeth Personol.
  • Os ydych yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl eisoes ac rydych rhwng 16 a 64 oed, gwahoddir ichi hawlio’r Taliad Annibyniaeth Personol yn lle. Ni chysylltir â’r mwyafrif o bobl tan Hydref 2015 ar y cynharaf.

  • Ni chaiff plant dan 16 oed eu heffeithio gan y newidiadau hyn.
  • Defnyddiwch y Gwirydd PIP ar y wefan GOV.UK er mwyn canfod pryd fyddwch yn debygol o gael eich effeithio.
  • Darganfyddwch fwy: Newidiadau mewn budd-daliadau.

Budd-daliadau os oes gennych chi neu’ch plentyn anabledd

Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Ar gyfer pwy mae e? Pobl rhwng 3 mis oed a 64 oed y mae angen gofal arnyn nhw oherwydd anabledd.

Pobl rhwng 3 oed a 64 oed sydd â phroblemau symudedd oherwydd anabledd.

Erbyn hyn mae DLA ar gau I hawliadau newydd gan bobl o’r oedran 16 i 64. Mae pob hawliad newydd am y Taliad Annibyniaeth Personol (gweler uchod – Newidiadau i fudd-daliadau anabledd).

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Byw i’r Anabl

Sut i wneud cais: Hawliwch ar-lein ar wefan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Ar gyfer pwy mae e? Pobl o’r oedran 16 i 64 sydd angen help gyda byw bob dydd neu symudedd o ganlyniad i gyflwr iechyd neu anabledd hirdymor.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Taliad Annibyniaeth Personol

Sut i wneud cais: Cysylltwch â llinell hawlio PIP ar 0800 917 2222 Ffôn Testun: 0800 917 7777.

Cynllun Motability

Ar gyfer pwy mae e? Pobl sy’n derbyn elfen symudedd gyfradd uwch y Lwfans Byw i’r Anabl neu’r Taliad Annibyniaeth Personol – gall y cynllun ddarparu car, cadair olwyn fodur neu sgwter.

Rhagor o wybodaeth: Cael gwybod mwy ar y wefan Motability.

Sut i wneud cais: Ffoniwch Motability ar 0300 456 4566.

Y Cynllun Bathodyn Glas

Ar gyfer pwy mae e? Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn helpu’r rhai sydd ag anawsterau symudedd difrifol, sydd yn ei chael hi’n anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, i barcio’n agos i’w cyrchfan. Mae taliadau a rheolau ynghylch hawl ar gyfer y cynllun Bathodyn Glas yn amrywio ledled y DU.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Y Cynllun Bathodyn Glas

Sut i wneud cais: Ymgeisiwch ar-lein ar y wefan GOV.UK neu gysylltu â’ch cyngor lleol.

Budd-dal Tai

Ar gyfer pwy mae e? Cartref sy’n talu rhent. Efallai y bydd mwy o’ch rhent yn cael ei dalu os bydd gan rywun yn eich cartref anabledd.

Caiff Budd-dal Tai ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Budd-dal Tai

Sut i wneud cais: Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith/ Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau leol neu swyddfa’r cyngor lleol.

Help gyda’r Dreth Gyngor

Ar gyfer pwy mae e? Yr unigolyn sy’n gyfrifol am dalu’r Dreth Gyngor. Efallai y bydd mwy o’ch bil yn cael ei dalu os oes gan rywun yn eich cartref anabledd.

Erbyn hyn mae Budd-dal Treth Gyngor wedi’i ddisodli gan gynlluniau Gostyngiad y Dreth Gyngor a drefnir gan gynghorau lleol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Rhagor o wybodaeth: Gwefan eich cyngor lleol.

Sut i wneud cais: Yn Lloegr cysylltwch â’ch cyngor lleol er mwyn gwneud cais am eu cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Yn yr Alban cysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am eu cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Yng Nghymru cysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn cael gwybod am eu cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Cymhorthdal Incwm

Ar gyfer pwy mae e? Rhieni ar incwm isel sydd ddim yn gallu gweithio oherwydd anabledd neu sy’n gofalu am blentyn anabl.

Caiff Cymhorthdal Incwm ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Cymhorthdal Incwm

Sut i wneud cais: Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Taliad Tywydd Oer

Ar gyfer pwy mae e? Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu’r Lwfans Ceisio Gwaith, neu’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm ac mae anabledd gyda chi neu’ch plentyn.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Taliad Tywydd Oer

Sut i wneud cais: Nid oes angen ichi wneud cais. Os ydych yn gymwys i dderbyn Taliad Tywydd Oer, byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig.

Budd-daliadau os oes gennych chi anabledd

Credyd Treth Gwaith

Ar gyfer pwy mae e? Oedolion sy’n gweithio am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn derbyn Lwfans Byw i’r Anabl neu fudd-daliadau penodol eraill am anabledd neu rai sy’n gysylltiedig â salwch.

Caiff Credyd Treth Gwaith ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Rhagor o wybodaeth: Defnyddiwch y gyfrifiannell credydau treth ar wefan Cyllid a Thollau EM er mwyn canfod a ydych yn gymwys a chael syniad bras ynghylch faint y gallech fod â hawl iddo.

Sut i wneud cais: Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Ar gyfer pwy mae e? Pobl sydd ddim yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anabledd.

Caiff Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Sut i wneud cais: Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Budd-daliadau os oes gan eich plentyn anabledd

Credyd Treth Plant

Ar gyfer pwy mae e? Unrhyw un â chyfrifoldeb am blentyn sydd fel arfer yn byw gyda nhw. Mae faint y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Caiff Credyd Treth Plant ei ddisodli’n raddol gan Gredyd Cynhwysol.

O fis Ebrill 2017, bydd newidiadau o ran pwy all hawlio Credydau Treth Plant a Chredyd Cynhwysol, gan gyfyngu’r cymorth i’r ddau blentyn cyntaf. Fodd bynnag, mae pob plentyn anabl wedi eu diogelu. Felly os gwnewch hawliad ar ôl y dyddiad hwn, byddwch yn parhau i fedru cael y premiwm anabl ar gyfer unrhyw un o’ch plant sy’n gymwys i’w gael.

Os oes gennych chi fwy na dau blentyn eisoes ac yn cael Credydau Treth Plant neu Gredyd Cynhwysol, ni fydd y newidiadau yn effeithio arnoch chi.

Rhagor o wybodaeth: Defnyddiwch y gyfrifiannell credydau treth ar wefan Cyllid a Thollau EM er mwyn canfod a ydych yn gymwys a chael syniad bras ynghylch faint y gallech fod â hawl iddo.

Sut i wneud cais: Ffoniwch y Llinell Gymorth Credydau Treth ar 0345 300 3900.

Lwfans Gofalwr

Ar gyfer pwy mae e? Rhywun sy’n treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am blentyn sy’n derbyn cydran gofal canolig neu uwch y Lwfans Byw i’r Anabl neu’r naill gyfradd neu’r llall o gydran byw dyddiol y Taliad Annibyniaeth Personol.

Rhagor o wybodaeth: GOV.UK – Lwfans Gofalwr

Sut i wneud cais: Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau.

Angen help i ddeall y budd-daliadau anabledd?

Awgrym da

Ar hyn o bryd mae dros £16 biliwn o gredydau treth a budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd sydd ddim yn cael eu hawlio bob blwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr, hawliwch - efallai y bydd yr hyn y gallech ei gael yn eich synnu.

Ffynhonnell: Cyngor ar Bopeth

Gall deall budd-daliadau anabledd a llenwi’r ffurflenni fod yn gymhleth iawn yn aml, er eu bod yno i’ch helpu.

I gael help a chyngor arbenigol am ddim, ffoniwch y llinellau cymorth hyn neu drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb. Tra mae’r system budd-daliadau anabledd yn cael ei diwygio, mae’n arbennig o bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cael cymorth arbenigol.

  • Llinell Gymorth Budd-daliadau Anabledd: 03457 123 456
  • Llinell Gymorth Cyswllt Teulu: 0808 808 3555
  • Rhowch eich cod post ar wefan Cyngor ar Bopethyn agor mewn ffenestr newydd i ddod o hyd i’ch canolfan leol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?