Cefnogaeth i’ch helpu i astudio pan fyddwch yn sâl neu’n anabl

Os ydych wedi mynd yn sâl neu’n anabl ac yn gorfod rhoi stop ar eich astudiaethau dros dro, mae’n bosibl cymryd seibiant heb orfod rhoi’r ffidil yn y to yn gyfan gwbl.

Cymryd seibiant o’ch astudiaethau

Os oes angen ichi gymryd hyd at 60 diwrnod o absenoldeb

Os ydych yn mynd yn sâl neu’n anabl yng nghanol cwrs ac na allwch astudio, rhowch wybod i’ch prifysgol neu goleg cyn gynted â phosibl.

Gallwch fod yn absennol o’ch cwrs am 60 niwrnod heb ei fod yn effeithio ar eich hawl i gael cymorth ariannol fel myfyriwr.

Beth sy’n digwydd ar ôl 60 niwrnod o absenoldeb?

Ar ôl 60 niwrnod, fel arfer mae’ch prifysgol neu goleg yn hysbysu darparwr eich cymorth ariannol a maent yn stopio’ch taliadau benthyciad neu grant.

Os nad ydych am adael eich cwrs ac rydych yn wynebu caledi eithafol oherwydd nad yw’ch rhandaliadau benthyciad a grant yn cael eu talu, gallwch:

 • siarad â’ch prifysgol neu goleg a allai’ch helpu gyda chyllid caledi
 • siarad â darparwr eich cyllid am randaliadau benthyciad estynedig

Gall eich corff ariannu benderfynu ymestyn y cymorth sydd ar gael ichi os oes arnoch angen stopio’ch astudiaethau dros dro neu eu hailadrodd oherwydd afiechyd.

Cyllid myfyrwyr

Wyddoch chi?

Mae graddedigion anabl yn cyflawni lefelau o lwyddiant ynghylch swyddi yn debyg i raddedigion nad ydynt yn anabl.

Ffynhonnell: Hawliau Anabledd y DU

Os ydych yn bwriadu mynd yn fyfyriwr, mae’r cymorth ariannol sydd ar gael ichi’n amrywio gan ddibynnu ymhle yn y DU rydych yn byw a ble rydych yn astudio.

Gellir dadelfennu benthyciadau a grantiau i’r prif feysydd dilynol:

 • benthyciad Ffioedd Dysgu – sy’n talu ffioedd eich cwrs
 • benthyciad Cynhaliaeth (ar gyfer myfyrwyr llawn amser yn unig) – sy’n helpu gyda chostau byw fel llety, llyfrau a biliau
 • grant Cynhaliaeth (ar gyfer myfyrwyr llawn amser yn unig) – sydd hefyd yn helpu gyda chostau byw
 • cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr anabl (gweler isod)

O’r flwyddyn academaidd 2016/17 disodlwyd Grantiau Cynhaliaeth gan system fenthyca, sy’n golygu y bydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau.

Cyfrifwch faint o gyllid y gallech ei dderbyn trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell cyllid myfyrwyr ar y wefan GOV.UK.
I ddysgu am y cymorth ariannol sydd ar gael yn yr ardal lle rydych yn byw, darllenwch ein tudalen cyllid myfyrwyr.

Cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer myfyrwyr anabl

Cynllunir Lwfans Myfyrwyr Anabl i helpu gyda’r costau ychwanegol sydd ynghlwm wrth fod yn fyfyriwr anabl. Er enghraifft:

 • prynu cyfarpar arbenigol, fel meddalwedd cyfrifiadur
 • talu am helpwyr anfeddygol, fel rhywun i gymryd nodiadau neu i ddarllen
 • helpu gyda chostau teithio oherwydd eich anabledd

Gallwch wneud cais am un os oes unrhyw un o’r rhai dilynol yn berthnasol i chi:

 • rydych yn anabl
 • mae gennych gyflwr iechyd hirdymor
 • mae gennych gyflwr iechyd meddwl
 • mae gennych anhawster dysgu fel dyslecsia

Telir Lwfans Myfyriwr Anabl ar ben eich cyllid myfyriwr arall a does dim rhaid i chi ei dalu’n ôl. Mae’r hyn a gewch chi yn dibynnu ar eich anghenion unigol, nid ar eich incwm nag ar incwm eich rhieni neu bartner.

Cyllid gan ymddiriedolaethau elusennol

Os na allwch gael yr arian sydd arnoch ei angen er mwyn gwneud cwrs gan gorff ariannu neu’r wladwriaeth, mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais i ymddiriedolaeth i ariannu’ch astudiaethau. Mae pwy maent yn penderfynu dyfarnu arian iddynt yn amrywio o ymddiriedolaeth i ymddiriedolaeth, felly mae angen ichi dreulio amser i fynd trwy’r rheolau ar gyfer pob un.

Dysgwch ragor am gyllid addysgol gan ymddiriedolaethau elusennol ar wefan Hawliau Anabledd y DU.

Gwasanaethau cymorth anabledd ac addasiadau rhesymol

Mae gan bob coleg a phrifysgol swyddog neu adran sy’n gyfrifol am wasanaethau myfyrwyr anabl. Mae’n syniad da i gysylltu â nhw cyn penderfynu ble rydych am astudio, yna eto cyn i chi gychwyn eich cwrs.

Hefyd, dylech siarad â nhw os oes arnoch angen unrhyw addasiadau rhesymol i’ch cwrs neu le astudio er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl hygyrch ichi.

Mae gennych hawl gyfreithiol i ofyn am y fath addasiadau, a all gynnwys:

 • mynediad i’r holl gyfleusterau yn y coleg a’r campws
 • trefniadau llety penodol
 • technoleg gynorthwyol, fel cyfarpar cyfrifiadurol a meddalwedd arbenigol
 • darllenydd neu sgrifellwr mewn arholiadau
Rhagor am addasiadau ar gyfer myfyrwyr anabl ar wefan Hawliau Anabledd y DU.

Rhagor o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr anabl

Gweler y rhestr lawn o daflenni ffeithiau addysgol a gynhyrchir gan Hawliau Anabledd y DU.
Rhagor o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr anabl ar wefan UCASopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?