Ceir, yswiriant a buddion gweithiwr eraill

Yn ogystal â thalu’ch cyflog, mae rhai cyflogwyr yn rhoi buddion eraill fel car cwmni, yswiriant iechyd neu gynllun deintyddol tra yr ydych yn gweithio iddynt. Mae rhai o’r rhain yn fuddion trethadwy ac eraill nid felly. Bydd yr erthygl hon yn rhoi help i chi ddeall ym mha gategori mae pob budd yn perthyn iddo.

Buddion trethadwy a di-drethy

Mae nifer o wahanol fathau o fuddion i’r cyflogai. Mae rhai yn drethadwy, fel ceir cwmni er enghraifft, ac eraill nid felly, fel talebau gofal plant er enghraifft.

Os ydych yn cael budd ac mae’n drethadwy, bydd fel arfer yn effeithio ar y dreth a dynnir o’ch cyflog. Bydd y swm o dreth ychwanegol fydd yn rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar y budd a gewch ynghyd â’i werth. Cyfrifir hyn gan eich cyflogwr.

Cewch gofnod gan eich cyflogwr ar ddiwedd bob blwyddyn dreth yn rhestru gwerth trethadwy pob budd.

Newidiadau i’ch buddion cyflogai

Os byddwch yn cychwyn cael buddion cyflogai, neu wedi arfer eu cael ond bod hyn bellach wedi peidio, rhaid i chi ddweud wrth Cyllid a Thollau EM (HMRC). Gallant newid eich cod treth wedyn i sicrhau eich bod yn talu’r cyfanswm cywir o dreth.

Dim ond tra byddwch yn gyflogedig y cewch y buddion

Os ydych yn ystyried gadael eich gwaith, byddwch yn colli’r buddion cyflogai pan ewch oddi yno.

Cofiwch ystyried cost unrhyw fuddion cyflogai a gewch efallai, fel car neu yswiriant bywyd, pan fyddwch yn penderfynu sut i gynnal eich materion ariannol yn dilyn gadael swydd.

Mathau o fuddion cyflogai

Mae gwahanol gwmnïau yn delio â buddion mewn ffyrdd gwahanol. Mae’r adran hon yn trafod y mathau cyffredin o fuddion a roddir gan sefydliadau.

Buddion craidd a hyblyg

  • Cynigir buddion craidd i bawb yn y cwmni sy’n gymwys i’w cael.Mae’n gwneud synnwyr bob amser i gymryd buddion craidd.
  • GolygaBuddion hyblygbod y cyflogwr yn cynnig detholiad o fuddion a gallwch ddewis pa rai sydd fwyaf defnyddiol i chi. Er enghraifft, os oes gennych chi deulu gallech ddewis buddion gofal plant, tra byddai person sengl yn dewis yswiriant iechyd personol efallai. Mae rhai cwmnïau yn cynnig buddion craidd a hyblyg.
  • Mae arian parod yn hytrach na buddion yn ddewis arall y gallai’ch cyflogwr ei gynnig. Astudiwch y dewisiadau a’r blaenoriaethau cyn penderfynu, gan ystyried eich partner neu deulu os yw hynny’n berthnasol. Byddwch yn ymwybodol y bydd buddion sy’n cael eu cyfnewid am arian parod yn rhwym i gyfraniadau Yswiriant Gwladol yn union fel tâl cyffredin.

Peidiwch â chymryd yr un buddion eilwaith

Os byddwch yn cychwyn cael buddion o’r gwaith, gwiriwch nad ydych chi a’ch partner yn talu am y pethau hyn yn bersonol eisoes.

Er enghraifft, mae’n bosib y bydd gennych bolisi yswiriant bywyd personol, ond yna’n cychwyn swydd lle mae’r pecyn yn cynnwys yswiriant bywyd, sy’n golygu y gallech fod yn talu am fwy o sicrwydd nag sydd ei angen arnoch. Efallai yr hoffech chi ychwanegu ato gydag ychydig o yswiriant personol – ond nid cymaint.

Rhestr o fuddion cyffredin i gyflogai

Rydym wedi rhestru rhai o’r mathau mwyaf cyffredin o fuddion cyflogai, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn ag a ydych chi angen talu treth arnynt neu eu datgan i HMRC.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch am dreth ac Yswiriant Gwladol ar fuddion cwmni ar wefan HMRC..

Yswiriant iechyd personol

A ydych chi’n talu treth neu Yswiriant Gwladol?

Ydych, os ydych chi neu eich teulu’n defnyddio car cwmni yn breifat, gan gynnwys teithio i’r gwaith. Bydd hyn yn seiliedig ar werth y car a’r math o danwydd a ddefnyddir ganddo. Bydd angen i chi dalu treth hefyd ar gost y tanwydd y mae’r cyflogwr yn ei ddarparu ar gyfer y car, os yw’n cael ei ddefnyddio er defnydd personol.

Car cwmni

A ydych chi’n talu treth neu Yswiriant Gwladol?

Ydych, os yw’r swm yn uwch na £10,000 mewn blwyddyn. Fe dalwch dreth ar y gwahaniaeth rhwng y gyfradd llog a dalwch i’ch cyflogwr a’r gyfradd llog swyddogol a osodir gan Fanc Lloegr.

Benthyciad di-log

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Oes, os yw’r cyfanswm yn uwch na £10,000 mewn blwyddyn.

Yswiriant bywyd

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Os yw eich cyflogwr yn darparu taliad ar farwolaeth fel rhan o’ch cynllun pensiwn, nid yw’n drethadwy.

Gofal plant

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Os yw eich cyflogwr yn darparu gofal plant (mewn crèche er enghraifft), nid oes angen i chi dalu dim. Os ydynt yn darparu talebau gofal plant ar eich cyfer neu yn cytundebu rhywun i ddarparu gofal plant, mae yna dreth i’w thalu os yw gwerth y talebau yn fwy na chyfanswm penodol. Mae faint a gewch yn ddi-dreth yn dibynnu ar ba gyfradd treth yr ydych yn ei thalu.

O fis Ebrill 2017 cyflwynir cynllun gofal plant Di-dreth. Dilynwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth.

Tocyn tymor i deithio

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Efallai. Mae gan fenthyciadau tocynnau tymor yr un rheolau â benthyciadau di-log (gweler uchod).

Cynlluniau cyfranddaliadau

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Os yw’n Gynllun Cyfranddaliadau Awdurdodedig, cewch fanteision treth penodol, megis cael rhai o’r cyfranddaliadau yn ddi-dreth.

Bwyd a diod am ddim neu gymorthdaledig

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Na, os yw’n ddiod poeth neu ddŵr, neu os darperir bwyd mewn ffreutur, sydd ar agor i holl staff. Mae rheolau gwahanol os yw bwyd a diod yn cael ei ddarparu y tu allan i’r gwaith.

Lleoedd preswyl (tŷ, fflat neu westy)

A ydych chi’n talu treth neu Yswiriant Gwladol?

Ydych, er mae eithriadau ar gyfer pobl sy’n cael llety wedi ei ddarparu gan eu cyflogwyr er mwyn iddynt fedru gwneud eu swydd, neu ei wneud yn well, fel gofalwyr neu weithwyr amaethyddol.

Cwnsela lles

Oes rhaid i chi dalu treth neu Yswiriant Gwladol?

Na, cyn belled nad oes gan y cwnsela unrhyw beth i’w wneud gyda materion ariannol (ar wahân i gyngor ar bensiynau sy’n werth £150 y flwyddyn a chyngor ar ddyled), materion cyfreithiol, triniaeth feddygol neu weithgareddau hamdden.

Darllenwch fwy am beth sy’n cyfrif fel cwnsela lles at ddibenion treth ar wefan HMRCopens in new window.

Newidiadau i fuddion cyflogeion o fis Ebrill 2021

Bydd cynlluniau buddion cyflogeion sy’n cynnwys ceir, llety a ffioedd ysgol yn cael eu diogelu tan fis Ebrill 2021.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?