Cwtogi costau cyllid car

Os ydych yn cael anhawster cwrdd â’ch taliadau cyllid car yn brydlon neu’n dymuno lleihau eich costau, gallwch glirio’r cytundeb drwy dalu’r swm yn gynnar neu ddychwelyd y car. Ond mae rhai amodau a chostau ynghlwm â gwneud hynny, felly peidiwch â dod i’r casgliad hwn hyd nes i chi wybod yn union beth ydynt.

Pa bryd ddylwn i ddod â fy nghytundeb cyllidol i ben yn gynnar?

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Mae yna rai prif resymau pam y gallech fod eisiau dod â chytundeb cyllidol eich car i ben yn gynnar:

  • Rydych yn cael anhawster talu’r taliad yn brydlon bob mis oherwydd newid yn eich amgylchiadau fel colli’ch swydd.
  • Credwch y gallwch gwtogi’ch costau drwy ddod â’r cytundeb i ben a phrynu car mewn dull gwahanol.
  • Nid oes angen car arnoch mwyach.

Os ydych yn cael anhawster cadw dau ben llinyn ynghyd

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Os ydych yn cael anhawster wrth dalu biliau yn ogystal â’ch taliadau car, gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ar ddyledion.

Mae dod â chytundeb i ben yn gynnar yn well na mynd i ôl-ddyled a niweidio’ch sgôr credyd – a allai ei gwneud hi’n llawer iawn anoddach cael cyllid yn y dyfodol ac felly costau llog uwch ar gyfer y cytundebau y llwyddwch i’w cael.

Traul gyffredinol a diweddu cytundebau cyllidol neu les yn gynnar

Pan ddowch â chytundebau i ben yn gynnar, cofiwch fod cyflwr y cerbyd yn bwysig. Mae traul gyffredinol yn dderbyniol ond codir ffi arnoch am gostau trwsio pethau fel drychau ochr wedi torri neu grafiadau mawrion.

Gwiriwch gyda’ch gwerthwr ceir i gael diffiniad o draul gyffredinol dderbyniol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd ynghylch diffinio traul gyffredinol dderbyniol ar-lein gan BVRLA yn eu canllaw 2017, neu archebwch gopi papur.

Os oes gennych chi ddifrod nad yw’n cyfrif fel traul gyffredinol, mae’n werth gwirio i weld a allwch gael garej sydd ag enw da i drwsio’r car yn rhad cyn ei ddychwelyd.

Dyma grynodeb o beth arall sydd angen i chi ei wybod wrth ad-dalu eich cytundeb car yn gynnar.

Dod â phryniant ar gytundeb personol (PCP) i ben yn gynnar

Dychwelyd y car

Os ydych eisoes wedi talu hanner cost y car, neu gynnig y gwahaniaeth rhwng yr hyn a dalwyd gennych eisoes a hanner cost y car, mae gennych yr hawl i ddychwelyd y car i’r darparwr cyllid dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974.

Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’.

Cofiwch, serch hynny, na chewch unrhyw arian yn ôl os taloch fwy na hanner cost y car.

Gall dychwelyd y car fod yn gam doeth os, er enghraifft, y collodd ei werth i’r fath raddau y byddai’ch taliadau sy’n weddill yn uwch yn y pen draw na’i werth ar hyn o bryd.

Ond os yw gwerth y car ar hyn o bryd yn uwch na’r taliadau sydd gennych yn weddill, gall fod yn fwy buddiol i chi dalu swm i setlo’r cytundeb gyda’r cwmni cyllido ac yna gwerthu’r car.

Ad-dalu’n gynnar

Os hoffech dalu’ch cytundeb PCP yn gynnar, y cam cyntaf yw gofyn i’r darparwr cyllid am ffigwr setliad.

Hwn yw’r swm o arian y bydd angen i chi ei dalu i ddod â chytundeb cyllid y car i ben yn wirfoddol.

Wedyn, mae gennych ddau ddewis, sef:

  1. Talu’r cytundeb a chadw’r car – bydd hyn yn gwneud synnwyr os yw’r ffigwr taliad llawn yn is na chost parhau â’ch taliadau misol.
  2. Talu’r cytundeb yn gynnar ac yna gwerthu’r car – gallai hyn fod yn ddewis da os ydych yn brin o arian ac os na fydd yr arian a gewch am y car yn eich gadael yn eithriadol o brin o arian. Ond cofiwch, ni allwch werthu’r car hyd nes i chi dalu’r ffigwr setliad, oherwydd tan hynny nid chi yw perchennog cyfreithiol y car hwnnw.
Darllenwch ein canllaw Prynu car ar gytundeb personol.

Ad-dalu cytundeb hurbwrcasu (HP) yn gynnar

Gair i gall

Os penderfynwch ddychwelyd y car, dywedwch wrth y cwmni cyllid mewn llythyr neu e-bost a chadw copi. Eglurwch yn glir eich bod yn dychwelyd y car ac yn dod â’r cytundeb i ben. Os na wnewch chi hynny gallech gael eich ystyried fel rhywun sy’n gweithredu’n groes i drefniant eich taliadau, a gallai hynny effeithio ar eich statws credyd.

Gyda hurbwrcasu (HP), gallwch ddychwelyd y car yn gynnar os ydych eisoes wedi talu hanner ei gost, neu gynnig y gwahaniaeth rhwng yr hyn a dalwyd gennych eisoes a hanner cost y car.

Os ydych chi eisoes wedi talu dros hanner gwerth y car, yna ni fyddwch yn cael ad-daliad am y gwahaniaeth.

Dylai’r cytundeb credyd a arwyddoch cyn cymryd y car ddangos cyfanswm ei gost a’r hyn y bydd yn ofynnol i chi ei dalu os dychwelwch y car.

Gall wneud synnwyr i ddychwelyd y car yn gynnar os nad oes angen y car arnoch, neu gallech brynu car tebyg yn rhywle arall am lai na chost gweddill eich taliadau.

Eich hawliau wrth ad-dalu HP yn gynnar

Caiff y swm y gall y darparwr benthyciadau ei godi arnoch am ad-dalu cytundeb hurbwrcasu neu gytundeb gwerthiant yn gynnar ei gapio gan y gyfraith.

Mae’r rheol hon yn rhan o’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr ac ar dudalennau{:target=”_blank”} 6 a 7 taflen y Gymdeithas Prydlesu Ariannol ar ad-dalu eich benthyciad yn gynnar.

Y mwyaf y gallwch ddisgwyl ei dalu yw’r ddyled gyfalaf sy’n weddill (ond nid y llog), yn ogystal â’r isaf o’r tri chyfanswm isod:

  • 1% o’r swm a ad-dalwyd yn gynnar – felly £100 os yw’r ddyled sydd gennych yn weddill yn £10,000.
  • 0.5% o’r swm a ad-dalwyd yn gynnar os oes llai na 12 mis yn weddill – er enghraifft, £50 os oes gennych ddyled o £10,000.
  • Y llog sy’n weddill.

Cofiwch, os ydych chi’n ad-dalu llai nag £8,000, ni ddylid codi unrhyw ffioedd ychwanegol arnoch.

Beth i fod yn ofalus yn ei gylch wrth ddod â chytundeb PCP neu HP i ben yn gynnar

Os byddwch chi’n dod â’ch cytundeb i ben yn gynnar yn wirfoddol, bydd hynny’n ymddangos ar eich ffeil gredyd. Ni fydd y rheswm dros ddod â’r cytundeb yn dod i ben yn cael ei nodi. Prin iawn os o gwbl fydd y gwahaniaeth yn eich sgôr credyd, felly mae’n ddewis llawer gwell na methu taliadau, a allai effeithio’n llawer mwy difrifol ar eich ffeil gredyd, gan ei gwneud hi’n anoddach i chi fenthyca arian yn y dyfodol.

Fodd bynnag, gall dod â chytundebau i ben yn gynnar yn aml er mwyn dychwelyd ceir edrych yn ddrwg ar eich ffeil gredyd. Y rheswm am hyn yw ei bod hi’n costio mwy i gwmniau cyllido ddod â chytundebau i ben yn gynnar.

Gan fod cwmniau yn colli arian pan ddowch â chytundebau i ben yn gynnar, mae’n golygu nad ydynt yn aml yn gefnogol iawn o’ch dymuniad i wneud hynny. Gallent fod eisiau ymestyn y broses cyn hired â phosibl.

I osgoi hyn, anfonwch lythyr atynt yn egluro eich bod yn ymgeisio i ddod â’r cytundeb i ben yn wirfoddol. Nid oes angen i chi arwyddo dogfennau na chwblhau pecynnau diweddu cytundeb. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu llythyr templed ar gyfer hyn.

Efallai y gwelwch y bydd y cwmni cyllido’n dymuno codi ffi cosb arnoch yn seiliedig ar y nifer o filltiroedd y mae’ch car wedi’i deithio. Y rheswm am hyn fydd eich bod wedi cwblhau mwy o filltiroedd na’r disgwyl. Yn gyfreithiol ni allant godi ffi cosb arnoch am hyn os ydych wedi cymryd gofal boddhaol o’r car. Am ragor o wybodaeth darllenwch dudalen The Car Expert.

Yn olaf, sicrhewch eich bod yn parhau i dalu’r ad-daliadau cyn gwneud cais i ddod â’r cytundeb i ben yn wirfoddol. Os methoch daliad, mae gan y cwmni cyllido fwy o hawliau, a bydd eich ffeil gredyd yn dangos y taliadau a fethwyd.

Dod â chytundeb llogi personol (PCH) i ben yn gynnar

Os buoch yn prydlesu car drwy brydlesu ar gytundeb personol (PCH), gallech orfod talu’r costau prydlesu’n llawn os dychwelwch y car yn gynnar.

Felly meddyliwch yn ofalus cyn canslo’r cytundeb a chanfod yn union beth fyddai cyfanswm y costau hyn.

Os ydych chi’n cael anawsterau talu’r gost brydlesu fisol, siaradwch â’r darparwr cyllid.

Gall gynnig ymestyn hyd y les, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu.

Dysgwch fwy am ad-dalu eich benthyciad yn gynnar ar wefan Y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesu (FLA).opens in new window

Defnyddio’ch cynilion

Os bydd y llog a gewch ar eich cynilion yn is na’r llog ar daliadau eich cytundeb cyllid car, bydd yn gwneud synnwyr i ystyried defnyddio’ch cynilion i ad-dalu’ch cytundeb yn gynnar.

Darllenwch ein canllaw A ddylech chi gynilo, neu dalu dyledion benthyca a chardiau?

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn talu costau yswiriant diangen

Gwiriwch eich cytundeb cyllid i weld p’un a oes yswiriant gwarchod taliadau (PPI) wedi’i ychwanegu.

Mae’r yswiriant hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu i wneud ad-daliadau os byddwch yn sâl neu wedi cael anaf, ac yn aml, os cewch eich diswyddo hefyd.

Serch hynny, camwerthwyd yswiriant diogelu taliadau i nifer o bobl neu nid oeddent yn sylweddoli bod y cwmni cyllid wedi ei ychwanegu at gytundeb a wnaed ganddynt.

Yn credu y camwerthwyd yswiriant gwarchod taliadau i chi? Dysgwch Sut i adfer yswiriant gwarchod taliadau sydd wedi’i gam-werthu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?