Cwtogi costau cyllid car

Os ydych yn cael anhawster cwrdd â’ch taliadau cyllid car yn brydlon neu’n dymuno lleihau eich costau, gallwch glirio’r cytundeb drwy dalu’r swm yn gynnar neu ddychwelyd y car. Ond mae rhai amodau a chostau ynghlwm â gwneud hynny, felly peidiwch â dod i’r casgliad hwn hyd nes i chi wybod yn union beth ydynt.

Gorffen neu ad-dalu cytundebau les yn gynnar

Mae dau brif fath o lesio car – prynu ar gontract personol (PCP) a llogi ar gontract personol (PCH). Mae gwahanol amodau ynghlwm ag ad-dalu’n gynnar neu ddychwelyd y car. Dyma grynodeb o’r hyn sydd angen i chi ei wybod:

Prynu ar Gontract Personol (PCP)

Dychwelyd y car

Os ydych eisoes wedi talu hanner cost y car, neu gynnig y gwahaniaeth rhwng yr hyn a dalwyd gennych eisoes a hanner cost y car, mae gennych yr hawl i ddychwelyd y car i’r darparwr cyllid dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’.

Gall dychwelyd y car fod yn gam doethach os, er enghraifft, y collodd ei werth i’r fath raddau y byddai’ch taliadau sy’n weddill yn uwch yn y pen draw na’i werth ar hyn o bryd.

Ond os yw gwerth y car ar hyn o bryd yn uwch na’r taliadau sydd gennych yn weddill, gall fod yn fwy buddiol i chi dalu swm i setlo’r contract gyda’r cwmni cyllido ac yna gwerthu’r car.

Ad-dalu’n gynnar

Os hoffech dalu’ch cytundeb PCP yn gynnar, y cam cyntaf yw gofyn i’r darparwr cyllid am ffigwr setliad. Hwn yw’r swm o arian y bydd angen i chi ei dalu i ddod â’r cytundeb i ben. Wedyn, mae gennych ddau ddewis, sef:

  1. Talu’r cytundeb a chadw’r car – bydd hyn yn gwneud synnwyr os yw’r ffigwr taliad llawn yn is na chost parhau â’ch taliadau misol;
  2. Talu’r cytundeb yn gynnar ac yna gwerthu’r car – gallai hyn fod yn ddewis da os ydych yn brin o arian ac os na fydd yr arian a gewch am y car yn eich gadael yn eithriadol o brin o arian. Ond cofiwch na allwch werthu’r car hyd nes i chi dalu’r ffigwr setliad, oherwydd dyna pryd y byddwch yn berchennog cyfreithiol y car hwnnw.

Llogi ar Gontract Personol (PCH)

Os buoch yn lesio car drwy logi ar gontract personol (PCH), gallech orfod talu’r costau lesio’n llawn os dychwelwch yn car yn gynnar. Felly meddyliwch yn ofalus cyn canslo’r cytundeb a chanfod yn union beth fyddai cyfanswm y costau hyn.

Os ydych chi’n cael anawsterau talu’r gost lesio fisol, siaradwch â’r darparwr cyllid. Gall gynnig ymestyn hyd y les, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu.

Ad-dalu cytundeb hurbwrcasu yn gynnar

Awgrym da

Os penderfynwch ddychwelyd y car, dywedwch wrth y cwmni cyllid mewn llythyr neu e-bost a chadw copi. Eglurwch yn glir eich bod yn dychwelyd y car ac yn rhoi terfyn ar y cytundeb. Os na wnewch chi hynny gallech gael eich ystyried fel rhywun sy’n gweithredu’n groes i drefniant eich taliadau, a gallai hynny effeithio ar eich statws credyd.

Gyda hurbwrcasu (HP), gallwch ddychwelyd y car yn gynnar os ydych eisoes wedi talu hanner ei gost, neu gynnig y gwahaniaeth rhwng yr hyn a dalwyd gennych eisoes a hanner cost y car.

Os ydych chi eisoes wedi talu dros hanner gwerth yr car, yna ni fyddwch yn cael ad-daliad am y gwahaniaeth.

Dylai’r cytundeb credyd a arwyddoch cyn cymryd y car ddangos cyfanswm ei gost a’r hyn y bydd yn ofynnol i chi ei dalu os dychwelwch y car.

Gall wneud synnwyr i ddychwelyd y car yn gynnar os nad oes angen y car arnoch, neu gallech brynu car tebyg yn rhywle arall am lai na chost gweddill eich taliadau.

Eich hawliau wrth ad-dalu HP yn gynnar

Caiff y swm y gall y darparwr benthyciadau ei godi arnoch am ad-dalu cytundeb hurbwrcasu neu gytundeb gwerthiant yn gynnar ei gapio gan y gyfraith.

Mae’r rheol hon yn rhan o’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr ac ar dudalennau 6 a 7 taflen y Gymdeithas Prydlesu Ariannol ar ad-dalu eich benthyciad yn gynnar. Y Gymdeithas Prydlesu Ariannol yw’r prif gorff masnach ar gyfer y sector cyllid asedau, defnyddwyr a moduron yn y Deyrnas Unedig.

Y mwyaf y gallwch ddisgwyl ei dalu yw’r ddyled gyfalaf sy’n weddill (ond nid y llog), yn ogystal â’r isaf o’r tri cyfanswm isod:

  • 1% o’r swm a ad-dalwyd yn gynnar – felly £100 os yw’r ddyled sydd gennych yn weddill yn £10,000.
  • 0.5% o’r swm a ad-dalwyd yn gynnar os oes llai na 12 mis yn weddill – er enghraifft, £50 os oes gennych ddyled o £10,000.
  • Y llog sy’n weddill.

Cofiwch, os ydych chi’n ad-dalu llai nag £8,000, ni ddylid codi unrhyw ffioedd ychwanegol arnoch.

Defnyddio’ch cynilion

Os bydd y llog a gewch ar eich cynilion yn is na’r llog ar daliadau eich cytundeb cyllid car, bydd yn gwneud synnwyr i ystyried defnyddio’ch cynilion i ad-dalu’ch cytundeb yn gynnar.

Darllenwch ein canllaw A ddylech chi gynilo, neu dalu dyledion benthyca a chardiau?

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn talu costau yswiriant diangen

Gwiriwch eich cytundeb cyllid i weld p’un a oes yswiriant gwarchod taliadau (PPI) wedi’i ychwanegu. Mae’r yswiriant hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu i wneud ad-daliadau os byddwch yn sâl neu wedi cael anaf, ac yn aml, os cewch eich diswyddo hefyd.

Serch hynny, camwerthwyd yswiriant diogelu taliadau i nifer o bobl neu nid oeddent yn sylweddoli bod y cwmni cyllid wedi ei ychwanegu at gytundeb a wnaed ganddynt.

Os ydych yn credu bod yswiriant diogelu taliadau wedi cael ei gamwerthu i chi, ewch i gael gwybod Sut i ad-ennill yswiriant diogelu taliadau a gamwerthwyd.

Os ydych yn cael anhawster cadw dau ben llinyn ynghyd

Os ydych yn cael anhawster wrth dalu biliau yn ogystal â’ch taliadau car, gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ar ddyledion.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

Dysgwch sut i leihau cost eich cardiau credyd a’ch benthyciadau personol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?