Celf, gwin da ac eitemau casgladwy eraill fel buddsoddiadau

Gall eitemau casgladwy fel aur a gemwaith, celf, hen bethau neu win da fod yn fuddsoddiadau diddorol a gallent fod yn ffordd dda i arallgyfeirio – ond bydd angen gwybodaeth arbenigol arnoch er mwyn llwyddo, ac mae’n bosibl y bydd costau storio, cynnal a chadw ac yswiriant yn uchel.

Beth yw asedau casgladwy?

Rhybudd!

Gall chwaeth casglwyr eraill newid yn gyflym ac yn annisgwyl. Pan fyddwch yn barod i werthu, gallai eich casgliad fod yn werthfawr iawn – neu’n gwbl ddiwerth.

Mae asedau casgladwy (neu ddiriaethol) yn bethau y gallwch eu cyffwrdd a’u symud, fel stampiau, hen bethau neu win da. Rhaid iddynt fod yn bethau y ceir cyflenwad cyfyngedig ohonynt, felly nid rhywbeth sy’n cael ei wneud o hyd. Bydd eu gwerth yn dibynnu ar p’un ai a fydd pobl am eu cael ai peidio – mae’n ymwneud yn llwyr â chwaeth casglwyr eraill ar yr adeg y byddwch yn penderfynu gwerthu.

Manteision eitemau casgladwy fel buddsoddiadau

  • Dull posibl o warchod yn erbyn chwyddiant. Mae rhai eitemau casgladwy – ond nid pob un – wedi llwyddo i gyfateb i lefelau chwyddiant neu wedi cynyddu mewn gwerth real yn y gorffennol.
  • Ffordd o arallgyfeirio. Po fwyaf y mathau o fuddsoddiad a fydd gennych, y mwyaf diogel y byddwch, oherwydd os bydd un math yn colli arian, bydd gennych fathau eraill i ddibynnu arnynt o hyd. Os byddwch yn buddsoddi mewn cynhyrchion ariannol gan fwyaf, gall eitemau casgladwy fod yn opsiwn wrth gefn da.
  • Mae’n hwyl. Mae llawer o bobl yn casglu pethau maent yn hoff ohonynt – ac os byddwch am wneud arian allan o’ch eitemau casgladwy, fwy na thebyg mai dyna yw’r ateb gorau. Os oes gennych ddiddordeb yn yr eitemau a’ch bod yn wybodus amdanynt, byddwch yn gwneud dewisiadau gwell am yr hyn i’w brynu.

Anfanteision eitemau casgladwy fel buddsoddiadau

  • Dim incwm. Yn wahanol i gyfranddaliadau, a all rhoi difidendau i chi, yr unig ffordd o wneud arian o eitemau casgladwy yw eu gwerthu.
  • Costus i’w cadw. Gall storio, cynnal a chadw ac yswirio eich eitemau casgladwy oll fod yn gostus.
  • Mae’r delwyr yn cymryd cyfran o’r elw. Pan fyddwch yn gwerthu eich eitemau casgladwy, yn gyffredinol byddwch yn defnyddio tŷ arwerthu neu ddeliwr a all gymryd cyfran fawr o’r pris gwerthu. Mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei dalu’n wreiddiol.
  • Mae prisiau yn codi ac yn gostwng. Dim ond os bydd galw amdanynt y bydd eitemau casgladwy yn gwerthu – os bydd pobl yn eu hoffi, a bod ganddynt ddigon o arian i’w prynu. Gall hyn oll newid yn gyflym ac yn annisgwyl.
  • Gallwch wneud camgymeriadau. Dim ond os byddant yn ddilys, yn hytrach na fersiynau ffug, y bydd hen bethau, celf ac eitemau casgladwy eraill yn werthfawr. Dylech gadarnhau dilysrwydd unrhyw beth y byddwch yn ei brynu, ond hyd yn oed wedyn mae’n bosibl gwneud camgymeriadau drud.

Rheolau treth ar gyfer eitemau casgladwy

Bydd Treth Enillion Cyfalaf yn ddyledus ar unrhyw enillion y byddwch yn eu gwneud o werthu eitemau casgladwy am £6,000 neu fwy. Mae’r terfyn o £6,000 yn berthnasol i eitemau sengl ac i setiau, fel set o gadeiriau neu werin gwyddbwyll neu gas o win da. Fodd bynnag, dim ond ar ôl ystyried eich lwfansau Treth Enillion Cyfalaf y bydd y dreth yn ddyledus. Gallwch ddidynnu pethau fel costau gwerthu a phrynu o’ch elw, ond nid pethau fel costau cynnal a chadw a storio.

Os ydych yn prynu neu’n gwerthu’n aml, efallai y cewch eich ystyried yn fanwerthwr yn hytrach nac yn fuddsoddwr at ddibenion treth. Yn yr achos hwn, byddwch yn talu Treth Incwm ar eich elw, nid Treth Enillion Cyfalaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?