Chwilio am y cyfreithiwr neu drawsgludwr priodol

Bydd cyfreithiwr neu drawsgludwr yn delio â’r holl agweddau cyfreithiol o brynu a gwerthu eiddo i chi. Bydd un da yn rhoi diweddariadau rheolaidd i chi, a gall eich cefnogi yn ystod proses sy’n debygol o fod yn ofidus iawn. Dysgwch sut i ddewis cyfreithiwr, y ffioedd a’r cwestiynau i holi.

Beth mae cyfreithwyr a thrawsgludwyr trwyddedig yn ei wneud?

Y cwestiwn cyntaf a ofynnir i chi wrth i chi wneud cynnig ar eiddo yw enw a manylion cyswllt eich cyfreithiwr neu drawsgludwr trwyddedig. Trawsgludo yw’r term cyfreithiol ar gyfer trosglwyddo perchnogaeth eiddo, p’un a ydych yn prynu neu werthu.

Bydd cyfreithiwr neu drawsgludwr yn delio â chontractau, rhoi cyngor cyfreithiol, cyflawni chwiliadau cyngor lleol, yn delio â’r Gofrestrfa Dir a throsglwyddo’r cronfeydd i dalu am eich eiddo. Mae’n rôl bwysig, felly dewiswch yn ofalus.

Mae cyfreithwyr fel arfer yn ddrytach na thrawsgludwyr ac yn gyfreithwyr cymwysedig, felly gallant gynnig ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol. Mae trawsgludwyr trwyddedig yn arbenigo mewn eiddo ond ni allant ddelio â materion cyfreithiol cymhleth.

Sut i ddod o hyd i arbenigwr eiddo

 • Gofynnwch i ffrindiau a theulu.
 • Gofynnwch i’ch benthyciwr, brocer morgais neu Gynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA).
 • Gall asiantau tai argymell cyfreithiwr gan eu bod yn aml yn gweithio mewn partneriaeth gydag arbenigwyr eiddo. Fodd bynnag, gallai hyn fod yn ddewis drud i chi yn y pen draw.
 • Mae trawsgludo ar-lein yn faes sy’n tyfu. Fyddwch chi ddim ond yn delio â nhw trwy e-bost neu dros y ffôn, ond yn aml bydd yn rhatach. Fodd bynnag, fyddwch chi ddim yn gwbl sicr o ansawdd y gwasanaeth, mae’n bosibl na fyddwch yn siarad â’r un unigolyn bob tro byddwch yn ffonio, ac ni allant ddelio â phroblemau cyfreithiol mwy cymhleth.
 • Gwnewch yn siŵr fod yr arbenigwr eiddo a ddewiswch yn aelod o Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr/ Cymdeithas y Gyfraith yr Alban ac yn aelod o’r Cynllun Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith.
 • Rhaid i drawsgludwyr fod yn aelodau o Gyngor y Trawsgludwyr Trwyddedig.

Ffioedd trawsgludo

Mae cyfreithwyr yn codi tâl mewn ffyrdd gwahanol:

 • ffi sefydlog
 • canran o bris yr eiddo, neu
 • cyfradd fesul awr.

Ceisiwch gael dyfynbris gan dri gwahanol gwmni ar gost eu gwasanaeth.

Gwnewch yn siŵr fod y dyfynbrisiau yn dadansoddi’r holl gostau, gan ganiatáu ar gyfer TAW, fel eich bod yn cymharu tebyg at ei debyg. Dylent gynnwys taliadau ar gyfer:

 • chwiliadau
 • trosglwyddiadau banc
 • treth stamp ar eiddo dros £125,000
 • ffioedd y Gofrestrfa Tir
 • Treth Tir Treth Stamp, Treth Trafododiad Tir a Threth Trafododiad Tir ac Adeiladau ble mae’n berthnasol
 • “treuliau” – costau eraill yn cynnwys gwasanaethau post a negeswyr
 • gwaith ychwanegol os yw’r broses yn fwy cymhleth neu ar frys na’r disgwyl.

Ystyriaethau eraill

Gall y gwasanaeth a dderbyniwch yn ystod y broses o brynu eiddo wneud gwahaniaeth mawr i ba mor hawdd neu anodd yw pethau i chi.

Cyfathrebu

 • Dod o hyd i’r adegau gorau a’r ffyrdd gorau i gysylltu â nhw.
 • A oes ganddynt system sy’n caniatáu i chi olrhain sut mae’r pwrcasiad yn mynd yn ei flaen?
 • Gwiriwch a oes ganddynt wyliau wedi ei drefnu pan fyddwch eu hangen.
 • Holwch pwy fydd yn camu i’r adwy pan fyddant i ffwrdd neu’n sâl.
 • Ble maent wedi eu lleoli? Mae defnyddio cyfreithiwr neu drawsgludwr sy’n agos at eich cartref neu waith yn ei gwneud yn haws i chi adael neu gasglu dogfennau os oes angen; ac efallai y bydd yna drefniadau neu brydlesau lleol, sy’n unigryw i’ch ardal chi.

Atalfeydd ar y ffordd

Gall prynu a gwerthu cartrefi fod yn broses rwystredig ac mae’n sicr y bydd yna atalfeydd – mawr neu fach – ar hyd y ffordd. Gallai’r atalfeydd hyn gynnwys:

 • Y gwerthwr yn tynnu allan – mae hyn yn anlwcus, ac yn rhwystredig iawn. Gallwch ofyn am gyfraniad tuag at eich ffioedd cyfreithiol, ond nid oes unrhyw rwymedigaeth i dalu.
 • Cyfreithiwr nad yw’n cyfathrebu â chi – gall hyn beri gofid.
 • Cael eich gasympio – pan fydd rhywun yn cynnig talu mwy na’r cynnig a dderbyniwyd gennych chi.
 • Y gost yn mynd i fyny pan fyddwch mewn cadwyn – gallwch benderfynu a ydych am fwrw ymlaen â phrynu.
 • Problemau a ganfuwyd yn ystod arolwg.
 • Anhawster o ran cael morgais.

Os ydych am wneud cwyn

Eich cam nesaf

Cyngor ar forgeisi – a ddylech gael ymgynghorydd morgais

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?