Canllaw i ffioedd a chostau morgeisi

Mae amryw o ffioedd a thaliadau y gallech orfod eu talu os ydych yn trefnu cael morgais. Mae’r rhain yn cynnwys ffioedd brocer morgais, ffioedd cynghorydd, ffioedd prisio, ffioedd trefnu ac eraill. Defnyddiwch ein tabl costau morgais defnyddiol i ddysgu sut mae’r cyfan yn gweithio a faint allech chi orfod ei dalu.

Ffioedd a thaliadau

I amcangyfrif eich ad-daliadau misol defnyddiwch y Gyfrifiannell forgais ac yna’r Gyfrifiannell Fforddiadwyedd Morgais i wneud yn siŵr y gallwch eu fforddio.

Yn ceisio dyfalu faint fydd ffioedd morgais yn ei gostio i chi? Gall ddibynnu ar amryw o ffactorau, fel eich sefyllfa bersonol, neu’r cynnyrch morgais yr ymgeisiwch amdano. Bydd y tabl isod yn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl.

Gall darparwyr benthyciadau ddefnyddio termau gwahanol i ddisgrifio’u ffioedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sy’n gynwysedig ym mhob cost a pha bryd fydd angen i chi dalu.

Costau morgais

  • Ers mis Mawrth 2016, rhaid i ddarparwyr morgais gynnwys unrhyw ffioedd sy’n gysylltiedig â morgais, fel ffioedd adbryniant a ffioedd prisio, fel rhan o’r cyfrifiad llog blynyddol. Gelwir y dull hwn o gyfrifo llog yn Gyfradd Codi Tâl Ganrannol Flynyddol neu APRC.
  • Dylid amlinellu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â morgais mewn dogfen esboniad morgais. Weithiau caiff hon ei galw’n Daflen Wybodaeth Safonol Ewropeaidd (ESIS) neu Esboniad Ffeithiau Allweddol gydag atchwanegiadau o wybodaeth ychwanegol yn ôl yr angen. Darllenwch ragor yn Dogfennau ffeithiau allweddol yn egluro’ch morgais.
Ffi neu dâl? Ar gyfer beth? Costau nodweddiadol
Ffi trefnu Dyma’r ffi am y cynnyrch morgais, ac fe’i gelwir weithiau’n ffi gynnyrch neu ffi gwblhau. Gallwch ychwanegu’r ffi hon at eich morgais weithiau, ond bydd yn cynyddu’r swm sy’n ddyledus gennych, eich llog a’ch taliadau misol. Unrhyw beth rhwng £0 i dros £2,000.
Ffi archebu Weithiau rhaid talu’r ffi hon pan ymgeisiwch am forgais ac ni chewch yr arian yn ôl fel arfer hyd yn oed os na fyddwch yn cymryd y morgais. Bydd rhai darparwyr morgais yn ei chynnwys fel rhan o’r ffi drefnu, tra bydd eraill yn ei hychwanegu’n ddibynnol ar faint y morgais. Tua £99-£250.
Ffi brisio Bydd y darparwr morgais yn prisio’ch eiddo gan sicrhau fod ei werth yn cyfateb â’r swm y dymunwch ei fenthyca o leiaf. Gall rhai darparwyr hepgor y ffi hon ar rai morgeisi. Gallwch dalu am eich arolwg eiddo eich hun hefyd i amlygu unrhyw waith atgyweirio neu gynnal a chadw a all fod yn angenrheidiol, oherwydd bydd arolwg y darparwr yn canolbwyntio ar werth yr eiddo yn unig, nid y problemau posib a chostau’r dyfodol o reidrwydd. Gweler ein canllaw ar y gwahanol Fathau o Arolygon a’u costau. £150-£1,500 yn ddibynnol ar werth yr eiddo.
Ffi trosglwyddiad telegraffig Fe’i gelwir weithiau yn CHAPS (Clearing House Automated Payment System), mae’r ffi hon yn talu’ch darparwr morgais i drosglwyddo’r arian i’ch cyfreithiwr. Ni allwch gael yr arian hwn yn ôl fel arfer, felly os na fydd y morgais yn cael ei gymryd fe gollwch yr arian hwn. £25-£50 fel arfer.
Ffi cyfrif morgais Mae’r ffi hon yn talu costau gweinyddol y darparwr wrth sefydlu, cynnal a chau’r morgais. Os taloch y ffi hon, yna mae’n annhebygol y bydd angen i chi dalu’r ffi adael (gweler isod) er gallech orfod talu ffi ad-dalu cynnar (gweler isod) os byddwch yn clirio’r morgais yn gynnar. £100-300 fel arfer.
Taliad a fethwyd Gall rhai darparwyr godi ffi neu ffioedd os byddwch yn methu taliadau. Mae’r gosb am fethu taliadau’n dibynnu ar reolau’r darparwr. Os methwch ag ad-dalu’n brydlon gall eich cartref gael ei adfeddiannu.
Ffi’r brocer morgeisi Mae’r ffi hon ar gyfer brocer morgeisi, os dewiswch gyflogi un, am drefnu’r morgais neu am roi cyngor i chi. Ni fydd rhai broceri morgais yn codi ffi gan dderbyn comisiwn gan y darparwr morgais yn hytrach. Darllenwch ein canllaw Dewis morgais – sut mae dod o hyd i’r cynnig iawn. £500 ar gyfartaledd neu gomisiwn yn ddibynnol ar werth y morgais.
Tâl benthyca uwch Nid yw pob darparwr yn codi’r ffi hon ac nid yw’n ofynnol oni bai bod gennych flaendal bach, gan fod hyn yn talu am yswiriant y darparwr os methwch ag ad-dalu’r morgais a bydd angen iddo werthu’r eiddo ar golled. Yn aml mae’r ffi’n 1.5% o’r morgais – er enghraifft, £3,000 ar forgais o £200,000. Os yw’n briodol, mae hyn yn 1.5% o’r morgais.
Ffi am drefnu’ch yswiriant adeiladau eich hun Nid yw pob darparwr yn codi am hyn nawr, felly gwiriwch yn gyntaf. Weithiau fe’i gelwir yn ffi rhyddid yr asiantaeth neu ffi yswiriant adeiladau eich hun. Weithiau mae’r ffi hon yn berthnasol os penderfynwch drefnu’ch yswiriant adeiladau eich hun, yn hytrach na chymryd yr un a gynigir i chi gan ddarparwr y morgais. Gall arbed rhagor o arian i chi yn y pen draw drwy dalu’r ffi hon a chwilio am y fargen orau ar gyfer eich anghenion yswiriant. £25 fel arfer.
Tâl ad-dalu’n gynnar Efallai na fydd y ffi hon yn berthnasol bob tro, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio pa reolau y mae pob darparwr morgais yn eu defnyddio, yn enwedig os yw’n fwriad gennych wneud ad-daliadau cynnar yn y dyfodol. Os ydych chi wedi cael morgais eisoes, gwiriwch eich dogfen Esboniad Ffeithiau Allweddol neu’r Daflen Gwybodaeth Safonol Ewropeaidd (ESIS) i weld beth yw’r gost. Maent fel arfer yn amrywio rhwng 1-5% o werth yr ad-daliad cynnar. Felly, byddai morgais o £100,000 gyda ffi o 3% yn costio £3,000 i chi. Mae hyn yn delio â chostau’r darparwr os byddwch yn ad-dalu’r cyfan neu ran o’ch morgais cyn diwedd y tymor y cytunwyd arno neu gyfnod y cynnig. Gall y darparwr morgais ofyn am unrhyw wobrwyon neu daliadau cymell a dalwyd i chi gael eu dychwelyd, megis gostyngiadau ar ffioedd cyfreithiol neu unrhyw arian parod. Maent fel arfer yn 1-5% o werth yr ad-daliad cynnar.
Ffi am adael/Terfynu Dyma ffi a delir i’ch darparwr pan fyddwch yn ad-dalu’ch morgais hyd yn oed os nad ydych chi’n ei ad-dalu’n gynnar. Os ydych wedi talu ffi’r cyfrif morgais eisoes yna mae’n annhebygol y bydd angen i chi dalu’r ffi neilltuol hon gan ei bod fel arfer yn cynnwys y gwaith o sefydlu, cynnal a chau’r cyfrif. Gwiriwch beth mae ffi eich cyfrif morgais yn ei chynnwys er mwyn bod yn siŵr. £75-£300 fel arfer.

Taliadau eraill yn gysylltiedig â’r morgais

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Treth Stamp i gyfrifo faint o Dreth Stamp fydd angen i chi ei dalu ar gartref newydd.

Gall nifer o’r taliadau eraill sy’n gysylltiedig â’r morgais ychwanegu miloedd o bunnoedd at eich costau.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Ffioedd cyfreithiol ac arolygu
  • Treth Stamp ar bryniant o eiddo preswyl dros £125,000
  • Costau symud

Ni fydd prynwyr tro cyntaf yn talu unrhyw Dreth Stamp ar y £300,000 cyntaf ar gyfer eiddo sy’n werth hyd £500,000.

Os ydych yn prynu cartref ychwanegol, er enghraifft eiddo prynu i osod am dros £40,000, byddwch yn gorfod talu 3% yn rhagor ar ben pob band Treth Stamp.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein canllaw ar Dreth Stamp.
Defnyddiwch y gyfrifiannell Treth Stamp i ganfod faint fyddwch chi’n ei dalu.

Dewis y cynnig morgais gorau

Mae prynu eiddo yn fuddsoddiad mawr ac mae’n syniad da cael ychydig o gyngor. Gall rhai bargeinion morgais ymddangos yn apelgar ond gall y ffioedd gynyddu’n gyflym.

Wrth gymharu cynigion morgais, cyfrifwch yr holl gostau dros gyfnod y benthyciad yn ogystal â’ch ad-daliadau misol.

Er enghraifft, os yw eich ad-daliadau’n £1,000 y mis ar forgais cyfradd sefydlog am ddwy flynedd, ynghyd â ffioedd o £300, cyfanswm llawn y benthyciad fydd £24,300.

Gwefannau cymharu morgeisi

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych chi’n ceisio dod o hyd i forgais sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi.

Argymhellwn y gwefannau canlynol:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?