Cipolwg ar fuddsoddiadau poblogaidd

Y mathau mwyaf poblogaidd o fuddsoddiadau yw cronfeydd buddsoddi lle y caiff eich arian ei gyfuno gyda buddsoddwyr eraill a’i ledaenu ar draws amryw fuddsoddiadau gwahanol. Gelwir hyn yn ‘arallgyfeirio’ ac mae’n helpu i ledaenu’r risg.

Cynhyrchion buddsoddi

Gallwch fuddsoddi’n uniongyrchol mewn buddsoddiadau, fel cyfranddaliadau, ond mae’n fwy poblogaidd i fuddsoddi’n anuniongyrchol ynddynt trwy gronfa fuddsoddi. Mae llawer o ffyrdd gwahanol i gyrchu cronfeydd buddsoddi, fel arfer trwy ddarparwyr buddsoddi a phensiwn, er enghraifft trwy eu cynhyrchion fel ISA neu eich pensiwn gweithle.

Mae’r tabl isod yn disgrifio’n gryno’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o fuddsoddi’ch arian. Gallwch ddarllen rhagor am bob un trwy ddilyn y dolennau. Hefyd, cyfeiriwch at y nodyn islaw’r tabl ar sut y gall lefel y ffioedd a godir effeithio ar unrhyw adenillion posibl y byddwch yn eu derbyn.

Buddsoddiadau uniongyrchol Sut mae’n gweithio
Cyfranddaliadau Mae cyfranddaliadau’n cynnig ffordd i chi fod yn berchen ar gyfran uniongyrchol o gwmni – a elwir hefyd yn ecwiti. Mae eu gwerth yn cynyddu ac yn gostwng yn unol â nifer o ffactorau a allai gynnwys perfformiad neu ragolwg y cwmni, teimladau buddsoddwyr, ac amodau cyffredinol y farchnad.
Cronfeydd buddsoddi (anuniongyrchol) Sut mae’n gweithio
Ymddiriedolaethau uned a chwmnïau buddsoddi penagored Cronfeydd a reolir gan reolwr buddsoddiadau proffesiynol Mae llawer o strategaethau a lefelau risg gwahanol i ddewis ohonynt a gallant fuddsoddi mewn un neu fwy o ddosbarthiadau asedau gwahanol.
Ymddiriedolaethau buddsoddi Mae ymddiriedolaethau buddsoddi’n gwmnïau a restrir ar y gyfnewidfa stoc a’u busnes yw rheoli cronfa fuddsoddi, buddsoddi mewn cyfranddaliadau ac/neu fathau eraill o fuddsoddi. Rydych yn buddsoddi yn y gronfa trwy brynu a gwerthu cyfranddaliadau yn yr ymddiriedolaeth fuddsoddi naill ai’n uniongyrchol neu drwy’r cynhyrchion a ddisgrifir yn y tabl nesaf. Unwaith eto, mae llawer o wahanol strategaethau a lefelau o risg i ddewis rhyngddynt.
Cronfeydd cwmnïau yswiriant Cronfeydd buddsoddi a redir gan gwmnïau yswiriant bywyd. Pan ydych yn buddsoddi trwy gynnyrch yswiriant neu bensiwn (gweler y tabl isod), yn aml rydych yn dewis sut y buddsoddir eich arian. Gall y dewis fod o gronfeydd buddsoddi’r cwmni yswiriant ei hunan, neu gronfyedd buddsoddi sy’n cyfateb i’r rhai a redir gan reolwyr eraill.
Cronfeydd tracio Mae rhai cronfeydd buddsoddi’n mabwysiadu strategaeth ‘tracio’. Mae gwerth y gronfa’n cynyddu neu’n gostwng yn unol â mynegai’r farchnad stoc (sy’n mesur perfformiad y farchnad stoc). Yn aml, mae cronfeydd tracio â ffioedd is na mathau eraill o gronfeydd. Yn debyg i gronfeydd olrhain mae Cronfeydd Masnach Cyfnewid (ETFs), sydd hefyd yn anelu at olrhain mynegeion penodol. Mae ETFs, yn wahanol i gronfeydd olrhain, yn cael eu masnachu ar y farchnad stoc.
Ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo diriaethol (REITs) Mae’r rhain yn fath arbennig o ymddiriedolaeth buddsoddi sy’n buddsoddi mewn eiddo. Yn yr un modd gelwir OEICs yn gronfeydd buddsoddi mewn eiddo awdurdodedig (PAIFs).
Cynhyrchion buddsoddi (anuniongyrchol) Sut mae’n gweithio
ISAs Stociau a Chyfranddaliadau Ffordd ddi-dreth o fuddsoddi mewn cyfranddaliadau neu gronfeydd buddsoddi, hyd at derfyn blynyddol (£20,000 2021/22). Mae llawer o ymddiriedolaethau uned ac OEICs yn dod wedi’u rhagbecynnu fel ISAs. Fel arall, gallwch ddewis drostoch eich hunan pa fuddsoddiadau a chronfeydd i’w rhoi yn eich ISA.
Pensiwn gweithle Ffordd o fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, gyda chyfraniad gan eich cyflogwr a rhyddhad treth gan y llywodraeth. Caiff eich arian ei fuddsoddi mewn cronfeydd cyfun.
Pensiwn personol Ffordd o fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, â rhyddhad treth gan y llywodraeth. Buddsoddir eich arian mewn cronfeydd cyfun. Gallwch ddefnyddio pensiwn personol os nad oes mynediad gennych i bensiwn gweithle. Nid ydych eisiau colli allan ar gyfraniadau eich cyflogwr.
Bondiau buddsoddi Contract yswiriant bywyd sydd hefyd yn ddull o fuddsoddi. Rydych yn buddsoddi am gyfnod penodedig neu hyd nes y byddwch yn marw.
Polisïau gwaddol Polisi yswiriant bywyd sydd hefyd yn ddull buddsoddi. Mae’n anelu at roi cyfandaliad ichi ar ddiwedd cyfnod penodol. Yn aml rydych yn dewis pa gronfeydd buddsoddi i’w rhoi yn eich polisi.
Polisïau oes gyfan Ffordd o fuddsoddi swm rheolaidd neu gyfandaliad fel yswiriant bywyd. Mae’n talu swm pan fyddwch yn marw, ac fel arfer fe’i defnyddir at ddibenion cynllunio ystadau. Yn aml rydych yn dewis pa gronfeydd buddsoddi i’w rhoi yn eich polisi.

Faint o arian a gewch yn ôl?

Ni ellir gwarantu sut y bydd eich buddsoddiad yn perfformio. Yn achos cyfranddaliadau cwmni, mae’n dibynnu ar berfformiad a rhagolwg economaidd y cwmni.

Gyda chronfeydd, mae’r siawns o golli arian neu wneud elw yn dibynnu ar y cymysgedd o fuddsoddiadau gwahanol yn y gronfa a pherfformiad isorweddol eich cronfeydd detholedig. Mae gwerthoedd cronfeydd yn gallu syrthio yn ogystal â chodi ac mae’n bosibl na chewch chi’r swm y gwnaethoch ei fuddsoddi yn ôl yn llawn.

Un ffordd o ledaenu’ch risgiau yw dewis amrediad o wahanol ‘ddosbarthiadau asedau’, er enghraifft, dewis cronfa sy’n buddsoddi mewn cymysgedd o arian, cyfranddaliadau, bondiau ac eiddo, neu fuddsoddi mewn nifer o gronfeydd â phob un yn buddsoddi mewn un gwahanol o’r dosbarthiadau asedau hyn.

Darllenwch am ddosbarthiadau asedau yn Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth o gynilo neu fuddsoddi

Nodyn ar ffioedd

Mae ffïoedd a thaliadau yn gallu gostwng enillion eich buddsoddiadau. Pan fyddwch chi’n buddsoddi’n uniongyrchol, bydd rhaid i chi dalu costau delio fel arfer – wrth fuddsoddi mewn cronfeydd byddwch chi’n talu taliadau rheoli.

Mae ffïoedd yn amrywio fesul cronfa, cynnyrch a darparwr ac ni fyddant yn hawdd i’w hadnabod o hyd. Y math mwyaf cyffredin o daliad yw taliad rheoli blynyddol (AMC) sy’n ganran o’r cronfeydd dan reolaeth bob blwyddyn, er enghraifft 1%.

O ganlyniad i newidiadau i Ddogfen Wybodaeth Buddsoddwr Allweddol (KIID), gwelwyd Ffigwr Costau Parhaus (OCF) yn disodli’r Gymhareb Cyfanswm Costau (TER). Y nod oedd caniatau buddsoddwyr i gymharu costau’n uniongyrchol. Yn gyffredinol mae’r OCF yr un fath â’r TER, ond yn gwneud hi’n fwy amlwg i fuddsoddwyr ei fod yn cynnwys costau a godir ar sail barhaus yn hytrach na chyfanswm y costau’n unig.

Camau nesaf

Unwaith y byddwch yn gwybod pa fath o fuddsoddiad, cronfa neu gynnyrch a allai fod yn addas i chi, byddwch yn barod i ystyried buddsoddi. Darllenwch ein canllaw isod i gael gwybod mwy.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?