Cipolwg ar fuddsoddiadau poblogaidd

Y mathau mwyaf poblogaidd o fuddsoddiadau yw cronfeydd buddsoddi lle y caiff eich arian ei gyfuno gyda buddsoddwyr eraill a’i ledaenu ar draws amryw fuddsoddiadau gwahanol. Gelwir hyn yn ‘arallgyfeirio’ ac mae’n helpu i ledaenu’r risg.

Cynhyrchion buddsoddi

Gallwch fuddsoddi’n uniongyrchol mewn buddsoddiadau, fel cyfranddaliadau, ond mae’n fwy poblogaidd i fuddsoddi’n anuniongyrchol ynddynt trwy gronfa fuddsoddi. Mae sawl ffordd wahanol i gael mynediad i gronfeydd buddsoddi, er enghraifft trwy gynhyrchion fel ISA neu’ch pensiwn gweithle.

Mae’r tabl isod yn disgrifio’n gryno’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o fuddsoddi’ch arian. Gallwch ddarllen rhagor am bob un trwy ddilyn y dolennau. Hefyd, cyfeiriwch at y nodyn islaw’r tabl ar sut y gall lefel y ffioedd a godir effeithio ar unrhyw adenillion posibl y byddwch yn eu derbyn.

Buddsoddiadau uniongyrchol Sut mae’n gweithio
Cyfranddaliadau Mae cyfranddaliadau’n cynnig ffordd i chi fod yn berchen ar gyfran uniongyrchol o gwmni – a elwir hefyd yn ecwiti. Mae eu gwerth yn cynyddu ac yn gostwng yn unol â nifer o ffactorau a allai gynnwys perfformiad neu ragolwg y cwmni, teimladau buddsoddwyr, ac amodau cyffredinol y farchnad.
Cronfeydd buddsoddi (anuniongyrchol) Sut mae’n gweithio
Ymddiriedolaethau uned a chwmnïau buddsoddi penagored Cronfeydd a reolir gan reolwr buddsoddiadau proffesiynol Mae llawer o strategaethau a lefelau risg gwahanol i ddewis ohonynt a gallant fuddsoddi mewn un neu fwy o ddosbarthiadau asedau gwahanol.
Ymddiriedolaethau buddsoddi Mae ymddiriedolaethau buddsoddi’n gwmnïau a restrir ar y gyfnewidfa stoc a’u busnes yw rheoli cronfa fuddsoddi, buddsoddi mewn cyfranddaliadau ac/neu fathau eraill o fuddsoddi. Rydych yn buddsoddi yn y gronfa trwy brynu a gwerthu cyfranddaliadau yn yr ymddiriedolaeth fuddsoddi naill ai’n uniongyrchol neu drwy’r cynhyrchion a ddisgrifir yn y tabl nesaf. Unwaith eto, mae llawer o wahanol strategaethau a lefelau o risg i ddewis rhyngddynt.
Cronfeydd cwmnïau yswiriant Cronfeydd buddsoddi a redir gan gwmnïau yswiriant bywyd. Pan ydych yn buddsoddi trwy gynnyrch yswiriant neu bensiwn (gweler y tabl isod), yn aml rydych yn dewis sut y buddsoddir eich arian. Gall y dewis fod o gronfeydd buddsoddi’r cwmni yswiriant ei hunan, neu gronfyedd buddsoddi sy’n cyfateb i’r rhai a redir gan reolwyr eraill.
Cronfeydd tracio Mae rhai cronfeydd buddsoddi’n mabwysiadu strategaeth ‘tracio’. Mae gwerth y gronfa’n cynyddu neu’n gostwng yn unol â mynegai’r farchnad stoc (sy’n mesur perfformiad y farchnad stoc). Yn aml, mae cronfeydd tracio â ffioedd is na mathau eraill o gronfeydd.
Ymddiriedolaethau buddsoddi eiddo diriaethol (REITs) Mae’r rhain yn fath arbennig o ymddiriedolaeth buddsoddi sy’n buddsoddi mewn eiddo. Yn yr un modd gelwir OEICs yn gronfeydd buddsoddi mewn eiddo awdurdodedig (PAIFs).
Cynhyrchion buddsoddi (anuniongyrchol) Sut mae’n gweithio
ISAs Stociau a Chyfranddaliadau Ffordd ddi-dreth o fuddsoddi mewn cyfranddaliadau neu gronfeydd buddsoddi, hyd at derfyn blynyddol. Mae llawer o ymddiriedolaethau uned ac OEICs yn dod wedi’u rhagbecynnu fel ISAs. Fel arall, gallwch ddewis drostoch eich hunan pa fuddsoddiadau a chronfeydd i’w rhoi yn eich ISA.
Pensiwn gweithle Ffordd o fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, gyda chyfraniad gan eich cyflogwr a rhyddhad treth gan y llywodraeth. Caiff eich arian ei fuddsoddi mewn cronfeydd cyfun.
Pensiwn personol Ffordd o fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, gyda rhyddhad treth gan y llywodraeth. Gallwch ei ddefnyddio yn lle neu’n ogystal â phensiwn gweithle. Caiff eich arian ei fuddsoddi mewn cronfeydd cyfun.
Bondiau buddsoddi Contract yswiriant bywyd sydd hefyd yn ddull o fuddsoddi. Rydych yn buddsoddi am gyfnod penodedig neu hyd nes y byddwch yn marw.
Polisïau gwaddol Polisi yswiriant bywyd sydd hefyd yn ddull buddsoddi. Mae’n anelu at roi cyfandaliad ichi ar ddiwedd cyfnod penodol. Yn aml rydych yn dewis pa gronfeydd buddsoddi i’w rhoi yn eich polisi.
Polisïau oes gyfan Ffordd o fuddsoddi swm rheolaidd neu gyfandaliad fel yswiriant bywyd. Mae’n talu swm pan fyddwch yn marw, ac fel arfer fe’i defnyddir at ddibenion cynllunio ystadau. Yn aml rydych yn dewis pa gronfeydd buddsoddi i’w rhoi yn eich polisi.

Faint o arian a gewch yn ôl?

Ni ellir gwarantu sut y bydd eich buddsoddiad yn perfformio. Yn achos cyfranddaliadau cwmni, mae’n dibynnu ar berfformiad a rhagolwg economaidd y cwmni. Yn achos cronfeydd, mae’r siawns y byddwch yn colli eich arian neu’n gwneud elw mawr yn dibynnu ar y gymysgedd o wahanol fuddsoddiadau yn y gronfa. Un ffordd o ledaenu’ch risgiau yw dewis amrediad o wahanol ‘ddosbarthiadau asedau’, er enghraifft, dewis cronfa sy’n buddsoddi mewn cymysgedd o arian, cyfranddaliadau, bondiau ac eiddo, neu fuddsoddi mewn nifer o gronfeydd â phob un yn buddsoddi mewn un gwahanol o’r dosbarthiadau asedau hyn.

Darllenwch am ddosbarthiadau asedau yn Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth o gynilo neu fuddsoddi

Nodyn ar ffioedd

Gall ffioedd a thaliadau leihau’ch enillion o fuddsoddi. Pan ydych yn buddsoddi’n uniongyrchol, fel arfer mae’n rhaid ichi dalu taliadau delio. Mae ffioedd yn amrywio yn ôl cronfa, cynnyrch a darparwr ac ni fydd yn hawdd eu nodi bob amser.

O ganlyniad i newidiadau i Ddogfen Wybodaeth Buddsoddwr Allweddol (KIID), gwelwyd Ffigwr Costau Parhaus (OCF) yn disodli’r Gymhareb Cyfanswm Costau (TER). Y nod oedd caniatau buddsoddwyr i gymharu costau’n uniongyrchol. Yn gyffredinol mae’r OCF yr un fath â’r TER, ond yn gwneud hi’n fwy amlwg i fuddsoddwyr ei fod yn cynnwys costau a godir ar sail barhaus yn hytrach na chyfanswm y costau’n unig.

Camau nesaf

Unwaith y byddwch yn gwybod pa fath o fuddsoddiad, cronfa neu gynnyrch a allai fod yn addas i chi, byddwch yn barod i ystyried buddsoddi. Darllenwch ein canllaw isod i gael gwybod mwy.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?