Cipolwg ar gynilion arian parod

Mae dewis rhwng opsiynau cynilo yn haws na’r disgwyl. Mae cannoedd o gyfrifon, ond dim ond rhai mathau o gyfrifon – rhai er mwyn cael mynediad hawdd at arian mewn argyfwng, rhai ar gyfer cynilo’n rheolaidd a rhai ar gyfer tyfu eich arian. Edrychwch ar y tabl i weld pa un sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi..

Cyfrifon cynilo unigol

  Mathau o gyfrifon cynilo arian parod
Cyfrifon dim rhybudd a chyfrifon lle bydd eich arian ar gael yn hawdd Y lle ar gyfer eich cynilion ar gyfer argyfwng. Efallai y byddant yn talu mwy o log na chyfrif cyfredol cyffredin, a bydd yr arian wrth law pan fydd ei angen arnoch.
Cyfrifon cynilo rheolaidd Er mwyn cynilo cyfran fisol o’ch incwm. Ceir rheolau o ran faint y gallwch ei dalu i mewn a’i godi, ond byddwch yn cael cyfradd llog ychydig yn uwch.
Cyfrifon adnau tymor sefydlog Er mwyn rhoi arian o’r neilltu am gyfnod penodedig. Pennir cyfradd llog sefydlog ymlaen llaw, felly byddwch yn gwybod yn union faint y byddwch yn ei gael.
Cyfrifon sy’n gysylltiedig â mynegeion Fel cyfrifon adnau tymor sefydlog, ond bydd y gyfradd llog yn newid yn unol â chwyddiant – ni fyddwch yn gwbl siŵr faint y byddwch yn ei gael ar ddiwedd y tymor.
Cyfrifon ISA Arian Parod (di-dreth) Cynilion didreth. Byddwch yn cael lwfans blynyddol – felly manteisiwch i’r eithaf! Fel arfer mae ISA Arian Parod yn gyfrif cynilo neu gyfrif adnau syml. Gallwch gael ISA Arian Parod o 16 oed, neu ISA i Bobl Iau i blant o dan 18 oed.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Y camau nesaf

  • Yn ansicr beth i’w ddewis? Cliciwch ar y mathau o gyfrifon yn y tabl i ddarllen mwy

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?