Cynilo ar gyfer y Nadolig

Mae’n syniad da cynilo ymlaen llaw ar gyfer y Nadolig. Gall cynlluniau cynilo neilltuol ar gyfer y Nadolig eich helpu i osgoi defnyddio’ch arian parod yn rhy fuan a sicrhau bod gennych chi ddigon o arian wedi ei gynilo cyn y Nadolig ar gyfer anrhegion, bwyd a diod. Ond mae ffyrdd eraill o gynilo hefyd. Darllenwch ein canllaw ar y ffyrdd gorau o osgoi cur pen ariannol yn y Flwyddyn Newydd.

Clybiau Nadolig

Mae clybiau Nadolig yn un ffordd o gynilo ar gyfer y Nadolig. Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau yn gweithio mewn ffordd debyg i’w gilydd. Fe ddechreuwch gynilo’n gynnar yn y flwyddyn a chynilo swm rheolaidd bob mis.

Ni chewch yr arian tan ychydig o wythnosau cyn y Nadolig ac erbyn hynny dylech fod wedi cynilo digon i dalu am gostau’r Nadolig, gan osgoi unrhyw ddyled ym mis Ionawr.

Gyda’r rhan fwyaf o gynlluniau, fel arfer ni chewch yr arian i’w wario fel arian parod. Efallai y bydd yn rhaid i chi gyfnewid eich cynilion am dalebau siopa neu gardiau rhodd mewn siopau mawr. Gyda chynlluniau eraill, rhaid i chi brynu anrhegion, nwyddau a gwasanaethau yn uniongyrchol drwy’r clwb.

Pwy sy’n cynnig clybiau Nadolig?

Mae nifer o glybiau Nadolig ar gael. Gallwch gynilo drwy siopau cenedlaethol, siopau lleol, clybiau cymdeithasol, cyflogwyr, Swyddfa’r Post a chwmnïau clybiau Nadolig.

Beth yw’r manteision o ymuno â chlwb Nadolig?

 • Nid oes temtasiwn i roi eich dwylo ar y cynilion yn gynnar. Cedwir eich arian tan y dyddiad rhyddhau, ychydig o wythnosau cyn y Nadolig.
 • Gallwch gynilo symiau bach ac efallai y byddai’n well gennych chi gynilo’n lleol.
 • Gall prynu’n uniongyrchol o glwb neu gael cardiau rhodd leddfu’r straen o siopa Nadolig.

Beth i’w ystyried cyn i chi ymuno â chlwb Nadolig

 • Ni chewch unrhyw log ar eich cynilion.
 • Ni fedrwch ryddhau’r arian yn ystod y flwyddyn. Er y gall hyn fod yn fantais, os mai hyn yw’r unig ffordd o gael arian mewn argyfwng, efallai y dylech chi gynilo mewn ffyrdd eraill.
 • Rydych yn cael eich cyfyngu i brynu gan rai siopau penodol. Neu efallai mai’r anrhegion a’r gwasanaethau a gynigir gan y clwb sydd ar gael i chi eu prynu’n unig.
 • Ni allwch fanteisio ar arbedion neu gynigion a ddaw yn ystod y flwyddyn gan fod eich arian wedi ei glymu.

A yw clybiau Nadolig yn ddiogel a sicr?

Nid yw clybiau a chynlluniau cynilo ar gyfer y Nadolig wedi’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Mae hynny’n golygu na allwch gyflwyno cwynion i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, ac ni allwch gael arian o’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol os bydd darparwr eich cynllun cynilo ar gyfer y Nadolig yn mynd i’r wal.

Mae rhai clybiau cynilo ar gyfer y Nadolig yn aelodau o Gymdeithas Rhagdaliadau Nadolig (CPA). Mae’r gymdeithas wedi datblygu cod ymarfer ar gyfer y diwydiant. Mae hyn yn cynnwys rheolau ynghylch sut mae’n rhaid i’w haelodau ofalu am eich arian ar ôl i chi ei drosglwyddo a sut mae’n rhaid i’r gymdeithas hysbysebu ei chynlluniau i sicrhau nad ydynt yn gamarweiniol. Mae’n cynnig gwasanaeth cymodi hefyd os bydd gennych chi gŵyn am un o’i haelodau. Cyn i chi ymuno â chlwb Nadolig, mae’n werth gwirio a yw’n aelod o’r CPA er mwyn i chi gael ychydig o ddiogelwch os aiff pethau o chwith.

Gwiriwch a yw’r clwb Nadolig yn aelod o’r CPA ar wefan y Gymdeithas Rhagdaliadau Nadoligopens in new window

Ffyrdd eraill o gynilo ar gyfer y Nadolig

Nid clybiau Nadolig yw’r unig ffordd o gynilo ar gyfer y Nadolig. Mae’n syniad da cymharu’r hyn a gynigir gan glwb Nadolig ag:

 • Undebau credyd
 • Cyfrifon banciau a chymdeithasau adeiladu
 • Cyfrifon ISA arian parod
 • Cynlluniau cynilo archfarchnadoedd

Undebau credyd

Dylech ystyried cynilo drwy undeb credyd. Efallai bod cangen yn eich cymuned leol neu efallai y gall eich cyflogwr neu’ch Undeb Llafur gynnig un.

Mae rhai undebau credyd yn cynnig clybiau cynilo ar gyfer y Nadolig sy’n gweithio yn yr un modd â chlybiau Nadolig eraill. Rydych yn cychwyn arni drwy gynilo symiau rheolaidd yn gynnar yn y flwyddyn a chedwir eich arian tan ychydig o wythnosau cyn y Nadolig.

Beth yw’r manteision o ymuno â chlwb Nadolig undeb credyd?

 • Dylech ennill rhagor o arian ar eich cynilion gyda buddran sy’n eich gwobrwyo am fod yn gynilwr ffyddlon.
 • Diogelir eich cynilion gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol, felly byddech yn cael eich arian yn ôl petai’r cwmni’n mynd i’r wal.
 • Efallai y byddwch yn medru cymryd benthyciad gan undeb credyd ar gyfradd llog rhesymol os wynebwch y rheidrwydd i brynu rhywbeth annisgwyl neu argyfwng ariannol gan gadw’ch cynilion Nadolig yn ddiogel.
 • Mae rhyddid i chi wario’r arian ar unrhyw beth er mwyn i chi fedru manteisio ar ostyngiadau a bargeinion tymhorol.

Beth i’w ystyried cyn i chi ymuno ag undeb credyd

 • Efallai na fydd undeb credyd yn agos i’ch cartref neu’ch gweithle.
 • Efallai y bydd angen i chi brofi’ch cysylltiad lleol i’r undeb credyd er mwyn medru dod yn aelod.

Dysgwch sut y gallwch gynilo gydag undeb credyd.

Cyfrifon banciau a chymdeithasau adeiladu

Os cynilwch ar gyfer y Nadolig i mewn i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, bydd eich cynilion yn ennill llog a diogelir eich arian gan Gynllun Digolledu’r Gwasanaethau Ariannol.

Mae nifer o wahanol gyfrifon cynilo ar gael, felly mae’n werth gwneud ychydig o waith ymchwil i ganfod beth fyddai’n gweithio orau ar eich cyfer chi.

Beth i’w ystyried cyn i chi agor cyfrif cynilo

 • Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon cynilo’n cynnig llog ond bydd angen i chi gymharu cyfraddau er mwyn cael y fargen orau.
 • Peidiwch â dewis cyfrif dim rhybudd neu fynediad hawdd os cewch eich temtio i gymryd peth o’ch arian cyn y Nadolig.
 • Gall cyfrifon cynilo gynnig cyfradd llog well. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi glymu’ch arian am flwyddyn ac ymrwymo i gynilo isafswm yn rheolaidd bob mis.
 • Bydd angen i chi wirio faint o rybudd y bydd angen i chi ei roi cyn y gallwch ryddhau eich arian.
 • Mae ychydig o gymdeithasau adeiladau yn cynnig cyfrifon cynilo yn benodol ar gyfer y Nadolig. Rhaid i chi eu hagor yn gynnar yn y flwyddyn ac ni chewch ryddhau eich arian tan ychydig o wythnosau cyn y Nadolig. Dylech bob amser gymharu cyfraddau llog ar gyfrif cynilo ar gyfer y Nadolig gyda mathau eraill o gyfrifon cynilo.

Dysgwch sut y gallwch gynilo gyda chyfrif cynilo.

Cyfrifon ISA arian parod

Mae’n werth ystyried ISAs Arian Parod hefyd os ydych yn cynilo ar gyfer y Nadolig neu ddigwyddiad mawr arall. Byddwch yn ennill llog ac mae’r holl arian a gynilwch ar ISA yn ddi-dreth.

Beth i’w ystyried cyn cymryd ISA arian parod

 • Mae uchafswm ar faint o arian gewch chi ei gynilo ym mhob blwyddyn dreth, sy’n rhedeg o fis Ebrill i fis Ebrill y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, mae’r uchafswm yn hael a dylai fod yn fwy na digon i dalu am gostau’r Nadolig a gadael digon o arian yn weddill.

 • Mae ISAs dim rhybudd a chyfnod sefydlog ar gael. Os dewiswch ISA cyfnod sefydlog, rydych yn clymu’ch arian am gyfnod penodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn medru rhyddhau eich arian fel y mynnoch rhag ofn i chi orfod talu ffi am ei ryddhau’n gynnar.

Dysgwch sut y gallwch gynilo gydag ISA arian parod.

Cynlluniau cynilo archfarchnadoedd

Mae nifer o archfarchnadoedd yn cynnig cynlluniau cynilo ar gyfer y Nadolig. Mae rhai yn caniatáu i chi gynilo drwy gydol y flwyddyn drwy ddefnyddio cerdyn cynilo a chynnig bonysau ychwanegol os ychwanegwch at gyfanswm y cerdyn gyda symiau neilltuol. Cyn y Nadolig, gallwch ddechrau gwario’r arian a gyniloch ar y cerdyn.

Mae cynlluniau eraill yn cychwyn yn ystod yr wythnosau sy’n arwain at y Nadolig. Rhaid i chi gasglu talebau wrth i chi siopa’n wythnosol. Bydd angen i chi gasglu’r holl dalebau i fod yn gymwys ar gyfer y talebau gostyngiad, a gallwch ddefnyddio’r rhain i dalu am eich siopa Nadolig.

Beth i’w ystyried cyn i chi ymuno â chynllun cynilo archfarchnad

 • Gallai rhai o’r bonysau a gynigir fod yn well na’r cyfraddau llog a gewch mewn cyfrif cynilo o bosib.
 • Efallai y gallwch gymryd mwy nag un cerdyn cynilo a manteisio ar nifer o fonysau.
 • Cewch eich cyfyngu i siopa yn y siop lle buoch yn cynilo ac efallai na lwyddwch i ddod o hyd i bopeth a ddymunwch ei brynu.
 • Efallai y llwyddwch i arbed mwy o arian drwy chwilio am well bargen mewn siopau eraill.

Cynllun gweithredu cynilo ar gyfer y Nadolig

 • Dechreuwch gynilo yn gynnar yn y flwyddyn er mwyn cynyddu eich cynilion. Ni fydd rhai cynlluniau yn caniatáu i chi ymuno ar ôl rhyw ddyddiad penodol.
 • Os bydd peryg i chi gael eich temtio i wario’ch arian yn ystod y flwyddyn, chwiliwch am gyfrif sy’n clymu’ch arian hyd nes i chi fod ei angen.
 • Cymharwch gyfrifon cynilo bob amser sy’n ennill llog er mwyn sicrhau eich bod yn cael y fargen orau.
 • Os ydych chi’n defnyddio cyfrif cynilo sydd â rhybudd, gwiriwch y gallwch ryddhau’ch arian erbyn y Nadolig. Os na fyddwch yn rhoi digon o rybudd, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi.
 • Os cynilwch arian bydd gennych fwy o ryddid i fanteisio ar y cynigion mawr a gynigir gan siopau ar ddiwrnodau o fargeinion cyn y Nadolig fel Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber.
 • Os dewiswch gynilo gyda chlwb Nadolig gwiriwch ei fod yn aelod o’r Gymdeithas Rhagdaliadau Nadolig.
 • Defnyddiwch ein Cynllunydd ariannol y Nadolig i helpu creu eich cyllideb eich hun a gweld faint allwch chi ei gynilo cyn i ddiwrnod Nadolig gyrraedd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?