Cofrestru awtomatig – cyflwyniad

Rhaid i bob cyflogwr nawr gynnig cynllun pensiwn gweithle a chofrestru bob gweithiwr cymwys ynddo yn awtomatig.

Sut mae pensiynau gweithle yn newid?

Er mwyn helpu mwy o bobl i ddechrau cynilo ar gyfer eu hymddeoliad, mae’r llywodraeth wedi gwneud newid mawr i’r modd y mae pensiynau gweithle yn gweithredu.

Hyd yma, cyfrifoldeb y gweithwyr fu penderfynu a ydynt am ymuno â phensiwn a gynigir gan eu cyflogwr ai peidio.

Ond nawr, bydd yn ofynnol i bob cyflogwr gofrestru eu gweithwyr cymwys i mewn i bensiwn gweithle oni bai bod y gweithiwr yn dewis optio allan.

Fel canlyniad, bydd llawer mwy o bobl yn gallu adeiladu cynilion i’w darparu ag incwm pan fyddant yn dewis stopio gweithio.

Pa bryd fydd cofrestru awtomatig yn dechrau?

Cafodd cofrestru awtomatig ei gyflwyno mewn camau ers 2012.

Y cyflogwyr mwyaf ddechreuodd gyntaf, gyda chyflogwyr canolig yn dilyn ac wedyn cyflogwyr bach. Dylai pob cyflogwr, yn cynnwys cyflogwyr newydd, nawr fod yn rhan o gofrestru awtomatig.

Os nad ydych chi wedi’ch cofrestru mewn cynllun, neu wedi cael cynnig un, siaradwch â’ch cyflogwr i gael gwybod pam.

Pwy fydd yn cael eu cofrestru’n awtomatig?

P’un ai a ydych yn gweithio’n llawn amser neu ran amser bydd rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru mewn cynllun pensiwn gweithle fel a ganlyn:

  • gweithio yn y Deyrnas Unedig
  • os nad ydych yn rhan o gynllun pensiwn gweithle addas eisoes
  • os ydych yn 22 mlwydd oed o leiaf, ond yn iau nac oedran Pensiwn y Wladwriaeth
  • yn ennill mwy na £10,000 y flwyddyn ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22.

Cyn belled â’ch bod yn bodloni’r meini prawf hyn, byddwch hefyd yn cael eich cynnwys os byddwch ar gontract tymor byr, neu fod asiantaeth yn talu’ch cyflog, neu eich bod i ffwrdd ar absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu neu fel gofalwr.

Os ydych yn ennill llai na £10,000 ond mwy na £6,240 (2021/22) nid oes raid i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig ar y cynllun. Fodd bynnag, gallwch ofyn i ymuno serch hynny, ac os felly ni all eich cyflogwr wrthod a rhaid iddo wneud cyfraniadau ar eich rhan.

Faint fydd yn rhaid i mi ei gyfrannu?

Mae yna isafswm y bydd yn rhaid i chi a’ch cyflogwr ei gyfrannu, a bydd y llywodraeth yn cyfrannu ar ffurf rhyddhad treth.

O Ebrill 201 cynyddodd yr isafsymiau hyn i 5% gennych chi a 3% gan eich cyflogwr.

Mae’r isafswm cyfraniad yn berthnasol i unrhyw beth fyddwch chi’n ei ennill dros £6,240 hyd at derfyn o £50,270 (yn ystod blwyddyn dreth 2021/22). Gelwir y gyfran hon o’ch enillion yn “enillion cymwys”.

Felly pe byddech yn ennill £18,000 y flwyddyn, byddai’ch cyfraniad yn ganran o £11,760 (sef y gwahaniaeth rhwng £6,240 a £18,000).

Mae rhai cyflogwyr yn talu’r isafswm cyfraniadau pensiwn i’ch enillion i gyd, nid dim ond i enillion cymwys. Mae hyn yn dibynnu ar sut maent wedi sefydlu’r cynllun. Os nad ydych chi’n siŵr os ydych chi’n talu cyfraniadau pensiwn ar enillion cymwys neu ar enillion llawn, siaradwch â’ch cyflogwr.

Bydd eich cyflogwr yn eich hysbysu faint o’ch enillion y bydd angen i chi ei gyfrannu.

Gallent ei fynegi naill ai fel swm o arian neu fel canran.

Os cewch ganran gan eich cyflogwr, gallwch ddarganfod yr hyn y mae’n ei olygu i chi mewn punnoedd a cheiniogau drwy ddefnyddio ein Cyfrifiannell cyfraniadau pensiynau’r gweithle.

Cynnydd yn y cyfraniad isaf posibl

Mae’r cyfanswm isafswm cyfraniad wedi ei osod ar 8% o’ch enillion ar hyn o bryd. Mae hyn wedi ei lunio o 5% gennych chi, sy’n cynnwys rhyddhad treth, a 3% gan eich cyflogwr.

Cofrestru awtomatig pam fydd gennych fwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd, caiff bob swydd ei thrin ar wahân er dibenion cofrestru awtomatig.

Golyga hyn y bydd rhai swyddi’n eich cofrestru’n awtomatig ar gyfer talu i mewn i bensiwn, tra na fydd rhai’n gwneud hynny.

Bydd pob un o’ch cyflogwyr yn gwirio a ydych yn gymwys i ymuno â’u cynllun pensiwn. Os ydych, yna cewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’r cyflogwr hwnnw.

Os nad ydych yn dymuno bod yn aelod o fwy nag un cynllun gallwch ddewis optio allan o un ohonynt, ond nid yw hynny’n orfodol. Gallwch dalu i mewn i fwy nag un cynllun pensiwn os y dymunwch.

Os ydych chi’n ennill mwy na £6,240 ond llai na £10,000 yn unrhyw un o’ch swyddi, ni fyddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig i gynllun pensiwn y cyflogwr hwnnw, ond gallwch ofyn i ymuno. Os ydych chi, mae’n rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu hefyd.

Os ydych chi’n ennill llai na £6,240 y flwyddyn yn unrhyw un o’ch swyddi, byddwch yn dal i allu gofyn i ymuno â chynllun pensiwn y cyflogwr hwnnw, ond does dim rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Cyfraniadau Pensiynau’r Gweithle i wirio beth yw sefyllfa’r pensiwn ar gyfer pob un o’ch swyddi. Cofiwch, rhaid rhoi’r wybodaeth ar gyfer pob swydd i mewn i’r gyfrifiannell ar wahân – peidiwch ag adio’ch cyflogau i gyd neu fe gewch ffigwr anghywir.

A oes gen i unrhyw ddewis ynghylch cael fy nghofrestru?

Gallwch ddewis cael eich eithrio o gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr ar ôl i chi gael eich cofrestru.

Ond os gwnewch hynny, byddwch yn colli allan ar gyfraniad eich cyflogwr i’ch pensiwn, yn ogystal â’r cyfraniad gan y llywodraeth ar ffurf gostyngiad yn y dreth.

Os penderfynwch gael eich eithrio, gofynnwch i’r bobl sy’n rhedeg cynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr am ffurflen eithriad.

Rhaid i chi wedyn ddychwelyd eich ffurflen wedi’i chwblhau i’ch cyflogwr, nid i’r bobl sy’n rhedeg y cynllun.

Os byddwch yn dewis cael eich eithrio o fewn mis o fod yn aelod o’r cynllun, bydd unrhyw daliadau a wnaethoch i’ch cronfa bensiwn yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu had-dalu i chi.

Ar ôl y mis cyntaf, gallwch ddal i ddewis cael eich eithrio o’r cynllun ar unrhyw adeg, ond bydd unrhyw daliadau a wnaed eisoes yn aros yn eich cronfa bensiwn ar gyfer eich ymddeoliad yn hytrach na chael ei ad-dalu.

Gallwch ail-ymuno’n ddiweddarach â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr os byddwch yn dymuno gwneud hynny.

Yn gyfreithiol, bydd yn ofynnol i’ch cyflogwr eich ail-gofrestru ar y cynllun bob rhyw dair blynedd, cyn belled â’ch bod yn parhau i fodloni’r meini prawf cymhwyso.

Darllenwch ein canllaw ar Gofrestru awtomatig os oes gennych chi ddyledion.

A ddylwn i aros ar y cynllun neu gael fy eithrio?

I’r rhan fwyaf o bobl, mae aros ar gynllun pensiwn gweithle yn syniad da, yn enwedig gan fod yn rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu ato. Mae cyfraniad eich cyflogwr i’ch pensiwn yn rhan o’ch pecyn cyflogaeth cyffredinol – felly mae optio allan yn cyfateb i wrthod cyflog.

Mae hyn yn gwneud pensiynau gweithle yn ffordd wych o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad.

Fodd bynnag, ceir amgylchiadau lle mae’n bosibl na fyddai’n gwneud synnwyr aros. Er enghraifft, os ydych chi’n delio â dyled sydd allan o reolaeth.

Darllenwch ein canllaw ar Gofrestru awtomatig os oes gennych chi ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?