Cofrestru awtomatig – cyflwyniad

Dan gyfraith a gyflwynwyd yn 2012, rhaid i bob cyflogwr gynnig cynllun pensiwn gweithle a chofrestru bob gweithiwr cymwys ynddo yn awtomatig. Bu’r gofyniad hwn yn berthnasol i gyflogwyr mwy ers mis Hydref 2012 ac erbyn 2018 bydd yn cynnwys pob cyflogwr.

Sut mae pensiynau gweithle yn newid?

Er mwyn helpu mwy o bobl i ddechrau cynilo ar gyfer eu hymddeoliad, mae’r llywodraeth wedi gwneud newid mawr i’r modd y mae pensiynau gweithle yn gweithredu.

Hyd yma, cyfrifoldeb y gweithwyr fu penderfynu a ydynt am ymuno â phensiwn a gynigir gan eu cyflogwr ai peidio. Ond erbyn 2018, bydd yn ofynnol i bob cyflogwr gofrestru eu gweithwyr cymwys i mewn i bensiwn gweithle oni bai bod y gweithiwr yn dewis cael ei eithrio. Fel canlyniad, bydd llawer mwy o bobl yn gallu adeiladu cynilion i’w helpu i dalu am anghenion eu hymddeoliad.

Pa bryd fydd cofrestru awtomatig yn dechrau?

Bydd cofrestru awtomatig yn cael ei gyflwyno mewn camau hyd at 2018. Bydd y cyflogwyr mwyaf yn dechrau gyntaf, cyflogwyr canolig yn dilyn ac wedyn cyflogwyr bach. Os nad ydych eto wedi’ch cofrestru ar gynllun, bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych yr union ddyddiad ac a ydych yn gymwys neu beidio ar gyfer ei gynllun.

Pwy fydd yn cael eu cofrestru’n awtomatig?

P’un ai a ydych yn gweithio’n llawn amser neu ran amser bydd rhaid i’ch cyflogwr eich cofrestru mewn cynllun pensiwn gweithle fel a ganlyn:

  • os nad ydych yn rhan o gynllun pensiwn gweithle addas eisoes
  • os ydych yn 22 mlwydd oed o leiaf, ond yn iau nac oedran Pensiwn y Wladwriaeth
  • os ydych yn ennill mwy na £10,000 y flwyddyn (blwyddyn dreth 2017-18)
  • gweithio yn y Deyrnas Unedig

Cyn belled â’ch bod yn bodloni’r meini prawf hyn, byddwch hefyd yn cael eich cynnwys os byddwch ar gontract tymor byr, neu fod asiantaeth yn talu’ch cyflog, neu eich bod i ffwrdd ar absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu neu fel gofalwr.

Os ydych yn ennill llai na £10,000 ond mwy na £5,876 (2017-18) nid oes raid i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig ar y cynllun. Fodd bynnag, gallwch ofyn i ymuno serch hynny, ac os felly ni all eich cyflogwr wrthod a rhaid iddo wneud cyfraniadau ar eich rhan.

A oes gen i unrhyw ddewis ynghylch cael fy nghofrestru?

Gallwch ddewis cael eich eithrio o gynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr ar ôl i chi gael eich cofrestru. Ond os gwnewch hynny, byddwch yn colli allan ar gyfraniad eich cyflogwr i’ch pensiwn, yn ogystal â’r cyfraniad gan y llywodraeth ar ffurf gostyngiad yn y dreth.

Os penderfynwch gael eich eithrio, gofynnwch i’r bobl sy’n rhedeg cynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr am ffurflen eithriad. Rhaid i chi wedyn ddychwelyd eich ffurflen wedi’i chwblhau i’ch cyflogwr, nid i’r bobl sy’n rhedeg y cynllun.

Os byddwch yn dewis cael eich eithrio o fewn mis o fod yn aelod o’r cynllun, bydd unrhyw daliadau a wnaethoch i’ch cronfa bensiwn yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu had-dalu i chi.

Ar ôl y mis cyntaf, gallwch ddal i ddewis cael eich eithrio o’r cynllun ar unrhyw adeg, ond bydd unrhyw daliadau a wnaed eisoes yn aros yn eich cronfa bensiwn ar gyfer eich ymddeoliad yn hytrach na chael ei ad-dalu.

Gallwch ail-ymuno’n ddiweddarach â chynllun pensiwn gweithle eich cyflogwr os byddwch yn dymuno gwneud hynny. Yn gyfreithiol, bydd yn ofynnol i’ch cyflogwr eich ail-gofrestru ar y cynllun bob rhyw dair blynedd, cyn belled â’ch bod yn parhau i fodloni’r meini prawf cymhwyso.

Faint fydd yn rhaid i mi ei gyfrannu?

Mae yna isafswm y bydd yn rhaid i chi a’ch cyflogwr ei gyfrannu, a bydd y llywodraeth yn cyfrannu ar ffurf rhyddhad treth. Ar hyn o bryd 2% o’ch enillion yw’r cyfraniad isaf posibl (0.8% oddi wrthych chi, 1% gan eich cyflogwr, a 0.2% fel rhyddhad treth). Yn 2017 a 2018, bydd y symiau’n cynyddu.

Y cyfraniad gofynnol yw unrhyw swm dros £5,876 a enillwch hyd at derfyn o £45,000 (yn y flwyddyn dreth 2017-18). Mae hyn yn cynnwys taliadau goramser a bonws. Felly pe byddech yn ennill £18,000 y flwyddyn, byddai’ch cyfraniad yn ganran o £12,124 (sef y gwahaniaeth rhwng £5,876 a £18,000).

Bydd eich cyflogwr yn eich hysbysu faint o’ch enillion y bydd angen i chi ei gyfrannu. Gallent ei fynegi naill ai fel swm o arian neu fel canran. Os cewch ganran gan eich cyflogwr, gallwch ddarganfod yr hyn y mae’n ei olygu i chi mewn punnoedd a cheiniogau drwy ddefnyddio ein Cyfrifiannell cyfraniadau pensiynau’r gweithle.

Cynnydd yn y cyfraniad isaf posibl

Ar hyn o bryd 2% o’ch enillion yw’r cyfraniad isaf posibl (0.8% oddi wrthych chi, 1% gan eich cyflogwr, a 0.2% fel rhyddhad treth). O Ebrill 2018, bydd yn cynyddu fel a ganlyn:

Ebrill 2018 i Mawrth 2019: 5% o’ch enillion (2.4% oddi wrthych chi, 2% gan eich cyflogwr, a 0.6% fel rhyddhad treth)

O Ebrill 2019 ymlaen: 8% o’ch enillion (4% oddi wrthych chi, 3% gan eich cyflogwr, a 1% fel rhyddhad treth)

A ddylwn i aros ar y cynllun neu gael fy eithrio?

I’r rhan fwyaf o bobl, mae aros ar gynllun pensiwn gweithle yn syniad da, yn enwedig os bydd y cyflogwr yn cyfrannu ato. Mae pensiynau gweithle yn ffordd wych o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad. Fodd bynnag, ceir amgylchiadau lle mae’n bosibl na fyddai’n gwneud synnwyr aros ar y cynllun – os byddwch yn ymdrin â dyled na ellir ei rheoli, er enghraifft.

Cofrestru awtomatig pam fydd gennych fwy nag un swydd

Os oes gennych chi fwy nag un swydd, caiff bob swydd ei thrin ar wahân er dibenion cofrestru awtomatig.

Golyga hyn y bydd rhai swyddi’n eich cofrestru’n awtomatig ar gyfer talu i mewn i bensiwn, tra na fydd rhai’n gwneud hynny.

Bydd pob un o’ch cyflogwyr yn gwirio a ydych yn gymwys i ymuno â’u cynllun pensiwn. Os ydych, yna cewch eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun pensiwn gweithle’r cyflogwr hwnnw.

Os nad ydych yn dymuno bod yn aelod o fwy nag un cynllun gallwch ddewis optio allan o un ohonynt, ond nid yw hynny’n orfodol. Gallwch dalu i mewn i fwy nag un cynllun pensiwn os y dymunwch.

Os ydych yn ennill mwy na £5,876 ond llai na £10,000 yn unrhyw un o’ch swyddi, ni chewch eich cofrestru’n awtomatig i mewn i gynllun pensiwn y cyflogwr hwnnw, ond gallwch ofyn i gael ymuno. Os gwnewch hynny, yna mae’n rhaid i’ch cyflogwr gyfrannu.

Os ydych yn ennill llai na £5,876 yn unrhyw un o’ch swyddi, gallwch ofyn serch hynny i ymuno â chynllun pensiwn y cyflogwr hwnnw, ond nid oes raid i’ch cyflogwr gyfrannu.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Cyfraniadau Pensiynau’r Gweithle i wirio beth yw sefyllfa’r pensiwn ar gyfer pob un o’ch swyddi. Cofiwch, rhaid rhoi’r wybodaeth ar gyfer pob swydd i mewn i’r gyfrifiannell ar wahân – peidiwch ag adio’ch cyflogau i gyd neu fe gewch ffigwr anghywir.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?