Cofrestru awtomatig – beth i’w ddisgwyl gan eich cyflogwr

Rhaid i gyflogwyr nawr gofrestru gweithwyr cymwys ar gynllun pensiwn gweithle yn awtomatig a chyfrannu iddo. Mae’n ffordd rwydd i ddechrau cynilo ar gyfer ymddeoliad. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth i’w ddisgwyl o gofrestru awtomatig.

Mae’n debygol y bydd eich cyflogwr yn eich cofrestru mewn cynllun pensiwn gweithle

Mae’n ofyniad cyfreithiol i’ch cyflogwr eich cofrestru mewn cynllun pensiwn gweithle a gwneud cyfraniadau ato os ydych:

 • yn gweithio yn y Deyrnas Unedig
 • rhwng 22 oed ac oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • yn ennill mwy na £10,000 y flwyddyn
 • heb fod yn rhan o gynllun pensiwn addas eisoes.

Hyd yn oed os nad ydych yn gymwys ar gyfer cofrestru awtomatig, mae gennych yr hawl i ymuno â chynllun pensiwn gweithle o hyd, os gofynnwch. Ac yn dibynnu ar lefel eich enillion, efallai y bydd angen i’ch cyflogwr gyfrannu at eich pensiwn o hyd os byddwch yn ymuno.

Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych beth fydd yn digwydd

Pan fyddwch chi’n ymuno, bydd eich cyflogwr yn darparu esboniad ysgrifenedig o sut yn union fydd cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi.

Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych:

 • pan gewch eich cofrestru
 • pwy sy’n gweithredu’r pensiwn rydych yn cael eich cofrestru ar ei gyfer
 • pa fath o bensiwn ydyw
 • lefel y cyfraniadau y byddwch chi a’ch cyflogwr yn talu i’r pensiwn
 • sut i eithrio eich hun os nad ydych am ymuno â’r cynllun

Os nad ydych yn bodloni’r holl feini prawf i gael eich cofrestru’n awtomatig, yna bydd eich cyflogwr yn rhoi gwybod i chi:

 • fod gennych yr hawl i ymuno
 • a fydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau i’ch pensiwn neu beidio.

Beth sy’n digwydd nesaf

Os ydych yn cael eich cofrestru’n awtomatig, oni bai eich bod am eithrio eich hun nid oes angen ichi wneud dim. Bydd rhaid i’ch cyflogwr wneud o leiaf y cyfraniadau lleiaf sydd eu hangen at eich pensiwn. Fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu i mewn hefyd – cesglir eich cyfraniadau o’ch pecyn cyflog fel mater o drefn.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer cofrestru awtomatig, yna bydd yn rhaid i chi benderfynu ar y camau nesaf. Os ydych am ymuno â chynllun pensiwn gweithle, bydd rhaid ichi ddweud hynny wrth eich cyflogwr. Ni all wrthod eich cais.

Mae rhaid i’ch cyflogwr ganiatáu ichi eithrio eich hun os dymunwch

Os ydych yn cael eich cofrestru’n awtomatig, bydd y llythyr a dderbyniwch gan eich cyflogwr yn egluro sut i eithrio eich hun o’r pensiwn.

Yn gyffredinol bydd angen ichi gyflwyno ffurflen, ond efallai y bydd rhai cynlluniau pensiwn yn caniatáu ichi eithrio eich hun ar-lein neu ar y ffôn.

Bydd eich cyflogwr yn dweud wrthych pwy sydd angen ichi gysylltu â nhw, ond ni chaniateir iddo ddelio â’r broses ar eich rhan – er enghraifft, trwy roi ffurflen ymeithrio ichi. Mae hyn er mwyn atal cyflogwyr rhag annog eu gweithwyr i eithrio eu hunain.

Os byddwch yn eithrio eich hun o fewn un mis o ymuno, bydd eich cyflogwr yn ad-dalu unrhyw arian rydych wedi’i dalu i mewn i’r cynllun pensiwn. Os byddwch yn eithrio eich hun yn hwyrach, fel arfer bydd yr arian yn aros yn y cynllun pensiwn tan y byddwch yn ymddeol.

Os byddwch yn eithrio eich hun, mae angen i’ch cyflogwr eich cofrestru’n awtomatig i’w cynllun eto bob tair blynedd, os ydych yn dal i fod yn gymwys ar gyfer cofrestru awtomatig bryd hynny.

Beth na all eich cyflogwr ei wneud

Ni all eich cyflogwr eithrio ei hun o’i ddyletswyddau cofrestru awtomatig. Yn ogystal, er bod gennych yr hawl i eithrio eich hun o’ch cynllun pensiwn gweithle, ni all eich cyflogwr:

 • eich gorfodi neu’ch annog i eithrio eich hun, neu
 • eich trin yn anffafriol am beidio ag eithrio eich hun

Mae’r un egwyddor yn gymwys yn ystod y broses recriwtio. Os ydych yn ymgeisio am swydd, ni all eich cyflogwr newydd posibl awgrymu eich bod yn fwy tebygol o gael eich cyflogi os ydych yn eithrio eich hun o’i gynllun pensiwn.

Os ydych yn meddwl ei bod yn bosibl nad yw’ch cyflogwr yn gweithredu cofrestru awtomatig yn gywir, cysylltwch â’r Rheolydd Pensiynauopens in new window. Gallwch wneud hyn yn ddienw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?