Cofrestru awtomatig os ydych chi'n agos at ymddeol

Tra bo cofrestru awtomatig yn ffordd ardderchog o ddechrau cynilo mewn pensiwn, wrth i chi nesáu at ymddeol, mae’r effaith y mae hyn yn debygol o’i gael ar eich incwm yn ystod eich ymddeoliad yn lleihau. Gall fod amgylchiadau ble byddai’n gwneud synnwyr i ystyried eithrio eich hun.

Cynilion, dyled a budd-daliadau’r wladwriaeth

Os ydych chi o fewn rhyw ddwy flynedd i ymddeol, mae dau reswm posibl dros feddwl ddwywaith ynglŷn ag aros ym mhensiwn gweithle eich cyflogwr.

Y cyntaf yw unrhyw fenthyciadau nad ydych wedi eu had-dalu eto. Gan na fydd unrhyw beth rydych chi’n ei gynilo yn eich pensiwn yn cael fawr o amser i dyfu cyn i chi ymddeol, gall fod yn well i chi ddefnyddio’ch arian i dalu’ch dyledion, yn enwedig y rhai sydd â chyfraddau llog uchel.

Yr ail ffactor i’w ystyried yw a yw eich amgylchiadau ariannol yn golygu’ch bod yn debygol o fod â hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth sy’n dibynnu ar brawf modd (fel Credyd Pensiwn a Budd-dal y Dreth Gyngor).

  • Os felly, yna gall manteision cymryd incwm pensiwn gael eu gostwng
  • Ond os gallwch gymryd eich pensiwn fel cyfandaliad yn lle hynny a’i ddefnyddio i leihau’ch dyledion, ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cyfraniadau pensiwn gweithle i gael cyfarwyddyd sy’n gweddu â’ch amgylchiadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?